De werking van de corona-vaccins is beperkt onderzocht

Onze proef zal geen preventie van overdracht aantonen

Eind oktober publiceerde het BMJ een analyse van de lopende vaccin-onderzoeken. Daarin zegt Peter Hotez*:

Idealiter wil je dat een antiviraal vaccin twee dingen doet:

 • verklein de kans dat u ernstig ziek wordt en naar het ziekenhuis gaat,
 • voorkom infectie en onderbreek daarom de overdracht van ziekten.

Toch zijn de huidige fase III-onderzoeken eigenlijk niet opgezet om dit ook te bewijzen. Geen van de lopende onderzoeken is bedoeld om een vermindering vast te stellen van ernstige gevolgen, zoals ziekenhuisopnames, gebruik van intensieve zorg of sterfgevallen. Evenmin worden de vaccins onderzocht om te bepalen of ze de overdracht van het virus kunnen onderbreken.

* Dean of the National School of Tropical Medicine at Baylor College of Medicine in Houston

Zie tabel 1: een N bij alle zeven onderzoeken, bij beide vragen: Reduction in severe covid-19 (hospital admission, ICU, or death) en Interruption of transmission (person to person spread)

Tal Zaks, de chief medical officer van Moderna geeft toe:

Onze proef zal geen preventie van overdracht aantonen want om dat te doen moet je mensen twee keer per week gedurende zeer lange periodes testen (swab) en dat wordt operationeel onhoudbaar.

Noteer: het is onbekend of de vaccins ernstige gevolgen voorkomen of de overdracht remmen.

Wat doen ze dan, ze zijn toch 95 procent effectief ?

(bron) In de Pfizer-controle-populatie werd 0,8 procent binnen 105 dagen een covid-19 “geval”, 162 van de 18.325 proefpersonen. Dit geeft al aan hoe weinig virulent het coronavirus is.

Wat telde als CoViD-19-geval? Een of meer (veel voorkomende) symptomen: koorts, nieuwe of toegenomen hoest, nieuwe of toegenomen kortademigheid, koude rillingen, nieuwe of toegenomen spierpijn, verlies van smaak of geur, keelpijn, diarree, braken.

De proefpersonen moesten de symptomen zelf melden wanneer ze dachten dat ze door CoViD-19 werden veroorzaakt. Als dan de test (PCR) positief was, telden ze als geval. (Er werden geen details verstrekt over het aantal cycli van die tests.)

Omdat bijwerkingen zo vaak voorkwamen bij de gevaccineerden, konden velen van hen denken dat zij de prik hadden gekregen, dat het bijwerkingen waren, en dat melden niet nodig was. Dat zou het aantal testen in die groep beperken, waardoor de uitkomst onbetrouwbaar wordt.

In de vaccingroep kregen 8 van de 18.198 personen CoViD-19 (0,04 procent); een-twintigste van het aantal in de placebogroep (162 van 18.325), een vermindering van 95 procent (is statistisch significant).

Die werkzaamheid lijkt alleen maar indrukwekkend wanneer je de percentages vergelijkt. Niet wanneer je de aantallen bekijkt.

Deze inenting maakt dus het verschil tussen erg zeldzaam (vóorkomen) en extreem zeldzaam.

De feitelijke winst is bijna nihil. Om 162-8= 154 gevallen (lichte symptomen) te voorkómen moet je 18-duizend mensen inenten.

Er was maar één ernstig ziektegeval in de vaccingroep en drie in de controlegroep, dat is statistisch niet significant. Ook bij sterfte is geen significant voordeel, want de twee sterfgevallen in de vaccingroep en de vier in de controlegroep hadden niet te maken met covid-19.

Opgeteld: de volksbrede inentingen leiden slechts tot het ietwat minder vóorkomen van lichte symptomen.

Andere stemmen

1   Eind december zei WHO chief scientist Soumya Swaminathan:

Ik geloof niet dat we het bewijs hebben dat een van de vaccins zal voorkomen dat mensen de infectie krijgen en in staat zijn om hem door te geven.

 

2   Net na publicatie van het bovenstaande  las ik het artikel van Jan B. Hommel over Het Pfizer/BioNTech Vaccin. Dat is langer en grondiger maar de conclusie bij de overdracht -punt 5- is eender.  Juist dat is de reden voor de omstreden verplichting tot inenting.

Ik stel hier de relevante vragen die een goede studie naar de werkzaamheid en veiligheid van een vaccin zou moeten beantwoorden:

 1. Wat is het effect van het vaccin [] op het aantal ziekenhuisopnames, het aantal opnames op de intensive care en op de sterfte?
 2. Wat is de werkzaamheid van het vaccin op de langere termijn, in dit geval een termijn langer dan twee maanden?
 3. Wat is de veiligheid van het vaccin op de langere termijn [] ?
 4. Wat weten we over zeldzamere maar wellicht potentieel ernstige bijwerkingen, zoals bijvoorbeeld auto-immuunaandoeningen, die ook op de langere termijn nog kunnen optreden en waarvoor dit onderzoek niet de vereiste duur en niet de vereiste power had?
 5. Is het vaccin in staat om de keten van transmissie te doorbreken [] ?

Feit is dat we de antwoorden op deze vragen niet weten.

Nog een paar rake opmerkingen

Dit impliceert dat men voornemens is om ook de placebogroep te vaccineren. Als men dit doet, is daarmee definitief de kans verkeken om eventuele ernstige bijwerkingen definitief toe te schrijven aan het vaccin. Dit dient rechtstreeks het belang van de producent van het vaccin, in het kader van eventuele aansprakelijkheid, ook al heeft men deze aansprakelijkheid neergelegd bij de nationale overheden. .

Ik ben dan ook ronduit verbijsterd dat bij een dergelijke uitermate lage Infection Fatality Rate in deze leeftijdsgroepen, Pfizer/BioNTech blijkbaar toestemming heeft gekregen van de verschillende autoriteiten om kinderen in onderzoeksverband te vaccineren met een experimentele vaccin dat, zoals gezegd, nog niet eerder werd toegepast.  ]

 

3  Is vaccineren onder de huidige omstandigheden ethisch verantwoord? Zorgen van huisarts Jan Vingerhoets
Drie delen, met in 3

Als ik even heel goed tot me laat doordringen dat mensen min of meer gedwongen worden een vaccin te nemen waarover ook onder medici nog zoveel vragen zijn, dan komt alles in mij in opstand. Nog nooit in mijn 27 jarige praktijk heb ik iets gedaan tegen de wil van een patiënt, met uitzondering van wilsonbekwame patiënten die een gevaar vormden voor zichzelf []. De zelfbeschikking van de patiënt staat boven alles. De verplichting om zich te laten vaccineren is er formeel niet, maar in de praktijk wel. Dit soort mistigheid past niet in een democratie. En dat gezegd hebbende, wordt het tijd om over de grenzen van de geneeskunde heen te kijken, want ons beroep brengt ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid met zich mee.

De meeste dokters willen zich liefst buiten de politiek houden en ik ben geen uitzondering daarop. Maar nu voelt het als onontkoombaar om verantwoordelijkheid te nemen, voor mij voelt het nu bijna als wegduiken om dat niet te doen. Het was de realisatie van die verantwoordelijkheid die me er tientallen jaren geleden al toe bracht om actief te worden binnen de medische beroepsgroep van Amnesty International, een organisatie die zich inzet voor het respecteren van mensenrechten. We werkten met name voor slachtoffers van regimes die het met die rechten en met de democratie niet zo nauw namen. De parallel met dat werk dringt zich nu aan me op – en dat is schokkend. Geleidelijk aan dringt het besef door: er staat meer op het spel dan de volksgezondheid.

 

Rechtbank Praag: een negatieve test eisen voor terugreis is onwettig

De maatregel van het ministerie van Volksgezondheid waarbij Tsjechische burgers worden verplicht een negatieve test op Covid-19 te tonen alvorens naar het eigen land terug te keren is onwettig.

De test was verplicht sinds 15 maart bij terugkeer uit bijna alle landen.

De voorzitter van de raadkamer wil de bedreiging van het coronavirus niet bagatelliseren, noch de inspanningen om de volksgezondheid te beschermen.

Maar zelfs in het licht van deze waarden kunnen de fundamentele beginselen van de rechtsstaat niet worden losgelaten en kan het recht van Tsjechische burgers om naar hun vaderland terug te keren niet worden beperkt zonder dat dit absoluut noodzakelijk is.

De regel is disproportioneel en de regering heeft niet aangetoond dat quarantaine en testen na aankomst onvoldoende zijn.

In reactie heeft de minister de regels versoepeld.

Ninefornews | denipt.au | expats.cz

Rechtbank Brussel: wettelijke basis ontbreekt

Ook de Belgische regering moet een daverende nederlaag incasseren.

De francophone rechter Mme. Monteiro Barreto stelt vast (op 31-3) dat voor de corona-maatregelen een wettelijke basis ontbreekt. Dat betekent dat de regering, de uitvoerende instanties en de handhavers illegaal handelen.

Het kort geding tegen de Belgische staat was aangespannen door de Waalse Ligue des droits humains, eind februari. Volgens die groep zijn de coronamaatregelen een schending van grondrechten en is het onterecht dat ze zonder parlementair debat of advies van de Raad van State genomen worden.

De Minister van Binnenlandse Zaken legde telkens maatregelen op per ministerieel besluit op grond van de wet op de civiele veiligheid (rampenplanwet 2007) en twee andere wetten.  Die wetten zijn bedoeld om snel te reageren in een crisis. Ze kunnen volgens de kort-gedingrechter niet gebruikt worden voor een toestand die een jaar duurt. Hetzelfde argument werd gebruikt bij het opheffen van onze avondklok.

De Raad van State oordeelde wees meerdere malen bezwaren af van burgers of organisaties tegen een of meer maatregelen, en gaf daarmee steun aan de gekozen constructie.

Volgens grondwetspecialist Stefan Sottiaux waren zijn collega’s het eens over de nefaste toestand.

Grondwetspecialisten hebben dit allemaal voorspeld. En het gebeurt niet vaak dat we het over iets eens zijn.

De rechter geeft de overheid de opdracht om aan de illegale situatie een einde te maken. Na 30 dagen gaat een dwangsom werken van 5000 euro per dag, te betalen aan de Ligue.

De Staat is vrij in de keuze van de manier waarop. Twee wegen liggen voor de hand: het annuleren van maatregelen en nieuwe wet/ten maken.

In België wordt al een jaar gesproken over een pandemiewet, het is onbekend of men het nu binnen een maand eens kan worden.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) heeft beroep aangetekend. Sottiaux:

De overheid kan in beroep gaan, maar uit eerdere uitspraken van het hof van beroep in Brussel, denk ik niet dat die anders zal beslissen dan nu in eerste aanleg.

 

De rechtspraak schiet ook in België alle kanten op.

In oktober heeft de Raad van State een schorsingsberoep tegen de avondklok verworpen.

In september vonniste een politierechter in Charleroi dat de avondklok ongrondwettelijk is. Begin februari verwierp de correctionele rechtbank die uitspraak omdat de wet van 2007 de minister wel degelijk de mogelijkheid biedt om in de huidige uitzonderlijke omstandigheden dergelijke maatregelen te nemen.

De Brusselse kort-gedingrechtbank had eerder twee gedingen afgewezen van groepen burgers tegen de coronamaatregelen.

Bestuursrechter Wenen: PCR-test geen basis voor beleid

Ninefornews:

Een Oostenrijkse rechtbank heeft geoordeeld dat de PCR-test op de manier waarop hij wordt gebruikt ongeschikt is om een besmetting aan te tonen. Dit betekent dat het coronabeleid in Oostenrijk, en waarschijnlijk ook in andere landen, eigenlijk op drijfzand is gebaseerd.

De Vrijheidspartij van Oostenrijk (FPÖ) wilde eind januari een demonstratie organiseren in Wenen, maar dat werd door de autoriteiten verboden. De partij stapte naar de rechter, die de FPÖ in het gelijk stelde. Het verbod was ongegrond.

De rechter uitte felle kritiek op het coronabeleid van de Oostenrijkse regering. Zo zei hij dat de politie op basis van besmettingscijfers geen coronademonstraties meer mag verbieden.

Zo hoort het: de rechter (Verwaltungsgericht Wien, 24.-3) keek naar de gronden van het verbod en stelde wat gebreken vast, met name

 • Er werd geen bewijs gegeven dat de maatregelen doeltreffend zijn;
 • De definities die de overheid hanteert bij het tellen van coronabesmettingen voldoen niet aan de richtlijnen van de WHO;
 • Een positieve PCR-test moet worden bevestigd door middel van een medisch onderzoek en dat gebeurt niet.

Met als gevolg

De gezondheidsdienst van Wenen gebruikt de woorden Fallzahlen, Testergebnisse, Fallgeschehen en Anzahl an Infektionen. Deze begripsverwarring leidt weg van een wetenschappelijke inschatting van de epidemiologische situatie. (…) Voor de WHO is de doorslaggevende factor het aantal besmettingen / zieke mensen en niet degenen die positief  hebben getest.

Tot zover het vonnis.

Zonder medisch onderzoek (vaststellen van ziekte door een arts, buiten het lab) geen ‘gevallen’ of ‘besmettingen’ en zo geen epidemie, geen grond voor ingrijpen, vat ik samen.

Het is zo simpel en helder als wat.

Daar komt nog bij dat de PCR-test geen test is.

In november had een hoge rechtbank in Portugal al gesteld dat de PCR-test op zich geen reden is voor het opleggen van quarantaine.

Aangifte tegen jeugd’zorg’

Advocate Henriette Nakad staat al lange tijd slachtoffers van de jeugdzorg bij. Hun ervaringen en de hare met onze ‘recht’staat noopten haar tot het schrijven en indienen van een aangifte.

Als advocaat én als privé persoon heb ik aangifte gedaan bij het Landelijk Parket tegen de gecertificeerde instellingen, de Ministers, parlementsleden, rechters en andere betrokkenen bij het jeugdzorggeweld tegen kinderen en ouders.

Dat heb ik gedaan omdat ik net als velen geschokt ben door wat ik zie en hoor, en ik de slachtoffers een hart onder de riem wil steken. Temeer omdat ik als advocaat weinig voor de slachtoffers kan betekenen vanwege het gebrek aan onpartijdige en onafhankelijke rechterlijke toetsing.

De rechtbank in Warschau, Polen noemde op 21 september 2020 de Nederlandse jeugdzorg “exceptioneel inhumaan en barbaars”, maar de Nederlandse gerechten laten allemaal de oren hangen naar de leugens en onwaarheden van jeugdzorg, zelfs wanneer zij beschikken over tegenbewijs.

Het is van belang dat advocaten alle rechtsmiddelen inzetten in het belang van hun cliénten, ook impopulaire middelen zoals wraking en strafrechtaangiften.

De zaak ligt nu bij het Openbaar Ministerie en als er inderdaad sprake was van strafbare feiten, dan ga ik ervan uit dan men effectief zal overgaan tot vervolging. Dat is aan het OM en niet aan mij, onverlet het bepaalde in artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering waarbij vervolging door het Openbaar Ministerie kan worden bevolen door het Gerechtshof.

[] Het jeugdzorg-dossier is een veel groter schandaal [dan het schandaal bij de belastingdienst]: het speelt al veel langer, kent substantieel meer slachtoffers en de betrokkenheid van de gehele Trias Politica (ook de rechterlijke macht). Ook is sprake van nog veel ernstiger misdrijven omdat er kinderen bij betrokken zijn. Er is geen enkele intentie binnen de Trias Politica om de misstanden te beëindigen.

Daarom zal de zaak ook worden voorgelegd aan het Internationale Strafhof. Daarnaast wordt nog bezien welke stappen nodig zijn voor vervolging door een VN-Tribunaal vanwege onder meer foltering.

Ik nodig alle slachtoffers uit om zich bij deze aangifte aan te sluiten.[]

Alles op deze site; ook de aangifte, met daarin een lijst misdrijven

 • 10.1 Artikel 90q Sr: discriminatie (racisme en/of profiling);
 • 10.2 artikel 141a Sr: faciliteren van geweld;
 • 10.3 artikel 200 Sr: onbruikbaar maken of wegmaken van bewijs;
 • 10.4 artikel 225 lid 1 Sr: valsheid in geschrifte;
 • 10.5 artikel 225 lid 2 Sr: valsheid in geschrifte;
 • 10.6 artikel 261 Sr smaad en 262 Sr laster;
 • 10.7 artikel 273f lid 1 sub 1 en sub 6 Sr: mensenhandel/kinderhandel;
 • 10.8 artikel 273f lid 2 Sr: uitbuiting;
 • 10.9 artikel 274 Sr: slavenhandel;
 • 10.10 artikel 279 Sr: minderjarige opzettelijk onttrekken aan gezag;
 • 10.11 artikel 282 Sr: ontvoering/wederrechtelijke vrijheidsberoving;
 • 10.12 artikel 282a Sr: gijzeling;
 • 10.13 artikel 285b Sr: bedreiging via inbreuk op de persoonlijke levenssfeer;
 • 10.14 artikel 300 Sr: mishandeling en artikel 302 Sr: zware mishandeling;
 • 10.15 artikel 326 Sr: bedrog en artikel 326d Sr bedrog met het oogmerk van bevoordeling;
 • 10.16 artikel 397 Sr: dood door schuld;
 • 10.17 artikel 308 Sr: lichamelijk letsel door schuld;
 • 10.18 Artikel 365 Sr: misbruik van gezag,
 • 10.19 Artikel 368 Sr: verzuim aangifteplicht misdrijven.

Dat het een Schandaal betreft blijkt uit de klacht die deken van de Nederlandse orde van advocaten tegen Nakad had ingediend. Hij vindt haar  te activistisch en te betrokken bij haar cliënten, zodat zij niet in staat zou zijn om haar cliënten effectieve rechtsbijstand te verlenen. (Dat laatste komt door de verenigde tegenwerking vanuit bestuurlijk Nederland)

Op 22 februari moest zij naar een zitting van de Raad van Discipline. verslag

Er stonden tientallen mensen bij de rechtbank die haar kwamen steunen. Nakad: De aantijgingen van de deken wisselen telkens en hun bronnen blijven voor mij geheim. Daarom wraakte ik de Raad.

De politie was in groten getale bij de rechtbank aanwezig. Ook dat geeft te denken. Het is in lijn met de aanklacht tegen Nakad: intimidatie.

(dit bericht wordt tzt een pagina -komt in menu rechts)

Ongehoord: voorwaarden voor het stemmen

Evaluatie 19-3. Dit bericht schreef ik 16/17 maart. Wat gebeurde in de stemlokalen? Ik bezocht 4 stemlokalen (waarvan 1 om even iets te vragen) onder meer omdat ik als gemachtigde mijn stempas niet mee had genomen – wilde zelf niet stemmen.

 • De gezondheidscheck  bestond alleen in de voorlichting door de overheid (overal schat ik) – die drempel was virtueel;
 • Het poortbeleid qua handen reinigen was wisselend: bij sommige lokaties geen punt, bij éen leidde mijn weigering tot uitsluiting van stemmen*. Er waren zelfs twee waspunten. Buiten mocht ik nog doorlopen.
 • Naar een mondkapje werd meestal gevraagd en men liet me doorlopen vanwege de vrijstelling.

* Ik kreeg bij het weglopen de raad om iemand te machtigen. “Ik ben gemachtigde”.

Heeft het OMT uitgerekend hoeveel besmettingen er zouden komen wanneer iedereen zonder handen wassen de niet ontsmette stempas en ID afgeeft, een stembiljet en potlood pakt, stemt en het biljet in de bus doet ? Het risico lijkt uiterst gering, zelfs als je gelooft in besmetting via dingen.


Er lijkt weinig verontwaardiging te zijn over de nieuwe regels voor het stemmen.

Tot nu toe mocht iedereen stemmen; er waren geen beperkingen.

Nu worden hoge drempels opgeworpen, met name een gezondheidscheck.

Je mag niet stemmen

 1. bij koorts, benauwdheid, hoesten, verkoudheid, verhoging;
 2. als je een huisgenoot hebt met milde koorts en/of benauwdheidsklachten;
 3. bij een recente positieve uitslag PCR;
 4. na terugkeer uit buitenland of “in nauw contact geweest met een persoon die corona heeft”

Hoeveel miljoen Nederlanders zouden niet mogen stemmen als je deze regels toepast ?

Nota bene: bij benauwdheid kun je je huisgenoot niet machtigen vanwege punt 2.

De punten 1,2 en 4 zijn nogal vaag dus de aspirant-stemmer heeft ruimte om nee of ja te zeggen. Daarna kan/moet het stembureaulid dat antwoord accepteren of niet. Zij of hij bepaalt of je toegang (en stembiljet) krijgt. Zo niet dan moet je op stel en sprong iemand machtigen.

Daar kan een discussie van komen. We zijn benieuwd hoe dat gaat uitpakken: twitter volgen.

Het kunnen papieren tijgers blijken zoals andere maatregelen.

Andere regeltjes

Verder is een mondkapje een voorwaarde voor stemmen, met de bekende vrijstellingen.

17-3: veel mensen met blote mond mogen stemmen: tweet

Ook hier komen de dwingelanden in een zelfgemaakte knoop:

U toont uw ID-bewijs voor het kuchscherm aan het stembureaulid []. Kan het stembureaulid, doordat u een mondkapje draagt, uw identiteit niet vaststellen? Dan vraagt het stembureaulid u uw mondkapje even af te zetten. []  Kiezers bij wie de identiteit vanwege het mondkapje niet kan worden vastgesteld en die hun mondkapje [] niet kort willen afzetten, kunnen niet worden toegelaten tot de stemming. Deze kiezers wordt (sic) dan gevraagd het stembureau te verlaten. Zij krijgen hun stempas terug en kunnen [] een andere kiezer machtigen om hun stem uit te brengen.

 

De handen besmeuren met chemisch spul is ook verplicht, maar je stempas en ID worden niet ontsmet !

Bestuurlijk Nederland kon niet anders dan de avondklok opschorten voor waarnemers:

Kiezers die willen kijken bij het tellen, kunnen dit ook na 21.00 uur doen []. Kiezers hebben geen aparte verklaring nodig en kunnen dit mondeling aangeven bij de handhavers.

Als dat maar niet tot misbruik leidt.


De regels -ook voor het per brief stemmen- zijn vastgelegd in een stapel nieuwe wetgeving

Er was in november een consultatie over de Tijdelijke wet Tweede Kamerverkiezing, die is niet met die titel aangenomen.

Kamerleden vullen flitsenquete niet in

Maandag 8-3 stuurde ik een e-mail aan alle Tweede-Kamerleden.

“Het lijkt er op dat maar weinig Kamerleden zich publiekelijk uitspraken over het coronabeleid. Daarom deze korte peiling -zonder fractiediscipline- met een generale en een specifieke vraag. Hij is uiteraard anoniem. []

– Waar kiest u voor ?

 1. Huidig beleid: maatregelenpakket hangt af van ontwikkelingen coronavirus
 2. Spoedig alle maatregelen schrappen
 3. Middenweg tussen vorige opties

– Indirecte vaccinatieplicht middels vaccinatiepaspoort ?  (Voor – tegen – twijfel) “

Het was te verwachten dat niet meer dan een-derde zou deelnemen. Dat de respons bleef steken op twee is opvallend en teleurstellend.

Uitslag (1e vraag): 1x optie 1 en 1x optie 3.

Machtsmisbruik door burgemeesters

Vanaf het begin nam bestuurlijk Nederland vele maatregelen zonder rechtsgrond.

Hier de noodverordeningen en het afstand houden. Hier het ontbreken van enige noodzaak.

Door dat laatste hoeven we eigenlijk niet te kijken naar hoe de regelingen tot stand komen, want maatregelen tegen een niet-bestaande epidemie (of een andere fobie) zijn per sé ongeldig, zelfs als ze juridisch goed in elkaar steken. Maar ook daar gaat het fout.

Wanneer bestuurlijk Nederland handhaaft zonder rechtsgrond dan plegen zij machtsmisbruik.

Dat gebeurt op grote schaal.

Het probleem is: heel bestuurlijk Nederland (en de dominante media en 3-4 van de 5 Nederlanders) meent dat zij ongeveer alles mogen, dat de wet een bijzaak is en dat we moeten doen wat de minister, de website of de burgemeester zegt. Een gevaarlijke opvatting want in dat geval is er geen rechtstaat.

In een rechtstaat mogen de bestuurders en handhavers niets doen zonder rechtsgrond en moeten wetten op rechtmatige wijze tot stand komen.

In dit stuk twee lokale voorbeelden van machtsmisbruik.

Amsterdam: beperking toegang Vondelpark

Op woensdagavond 24-2 werd de politie ingezet toen duizenden mensen het Vondelpark bezochten. Vanaf donderdag werd het park af en toe gesloten: wel eruit niet erin. Voor het laatst op 2 maart.

Ook in de vorige zomerperiode was de toegang beperkt.

[Terzijde: bij het publiceren op 6-3 dacht ik dat de afsluiting opgeheven zou zijn vanwege het slechtere weer. Op 13-3 bleek dat een vergissing; bestuurlijk Nederland wil handhaven handhaven handhaven.]

Ik las de melding  van 4 maart (nieuws Zuid)

Het Vondelpark is dagelijks tot 14.00 uur toegankelijk via 6 ingangen. [] De overige zij-ingangen blijven tot nader order gesloten. Vanaf 14.00 uur is het park alleen toegankelijk via de twee hoofdingangen.

Als de situatie daarom vraagt kan worden besloten tijdelijk alleen nog maar bezoekers het park uit te laten.

Van de 21 toegangen zijn er 15 of 19 gesloten en als het wat drukker wordt: allemaal.

Omwonenden moeten met een omweg naar het park en naar huis. Na tweeën kan de omweg meer dan een kilometer zijn; een kwartier lopen. Even tussendoor het park in kan niet meer.

Een ingrijpende maatregel, zonder geldige reden.

Updates 1 april

Verderop staat de voortgang van het contact met de gemeente; liep op niets uit, geen verrassing.

Op maandag 29-3  stond op een andere pagina, met de actuele sluitingen:

Daarom sluiten we op sommige dagen de kleine zij-ingangen. []

Op dit moment zijn alle toegangen van het Vondelpark open.

Dit is in tegenspraak met de melding van 4-3, bestuurlijk Nederland kan niet uniform informeren.

De openstelling duurde kort, want vanaf dinsdag gingen de zij-ingangen dicht.

Op woensdag 31 maart greep de gemeente hard in: vanaf kwart voor drie mocht niemand het park in. Rond acht uur werden alle bezoekers  uit het park gedreven door een linie van agenten en busjes. Geen ME of waterkanon, wel dreiging met geweld zie Liveblog AT5. Een bizar tafereel, dat went nooit.

Die avond stroomde het Museumplein vol, zoals de leidinggevende inspecteur ‘s middags voorspelde:

Ik vind de drukte [in het park] nog beheersbaar, als ik deze meute wegstuur, creëren we een nog groter probleem op het Museumplein.

bron Daar werd feest danig voortgezet door pakweg duizend jongeren, zonder echte inmenging door de autoriteiten. Opwekkende beelden

Raadsel: Bijna elke zondag worden honderd demonstranten van hetzelfde veld gejaagd of gespoten door politie/ME. Omdat zij geen alcohol drinken, omdat het virus ‘s avonds niet actief is of omdat het bestuur toch geen olie op het vuur durft te gooien ?

Ook in andere parken genoot men massaal van de prachtige lentedag, zonder afstand te houden.

Op het strand van Noordwijk werd het ‘s avonds ook druk: honderden jongeren kwamen samen. De politie verzocht hen te vertrekken, er werd gejoeld en twee personen werden aangehouden. Het is opvallend hoe weinig aandacht dit trok; alleen de regionale media berichtte erover.

 

Vragen aan de gemeente

Op 28-2 vroeg ik aan de gemeente Amsterdam: Wat is de juridische grond voor het afsluiten van het Vondelpark of het beperken van de toegang ?

(De vraag stelde ik ook op amsterdam.nl/druktemaatregelen-vondelpark op 27 feb. Dit werd 4 dagen later goedgekeurd en geplaatst)

Het antwoord (4-3 van Jurien Korzelius)

 • De aanwezigen zijn op grond van de Wet publieke gezondheid gevraagd te vertrekken;
 • Het afsluiten van de zijingangen vindt zijn basis in de Wegenverkeerswet;
 • Het beperken van het aantal aanwezigen is een combinatie met feitelijk handelen.

Daarop vroeg ik naar de toepasselijke artikelen. Dat zijn 58m WPG en 2 WVW.

Artikel 58m. Maatregelen voor openbare plaatsen

Indien de burgemeester van oordeel is dat de omstandigheden op een openbare plaats zodanig zijn dat de daar aanwezige personen [de in de wet genoemde afstand] niet in acht kunnen nemen, of bij ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, kan hij de bevelen geven die nodig zijn om de naleving [] te verzekeren.

Het openbaar bestuur moet het principe volgen om niet meer te doen dan nodig is. In dit geval is dat de opdracht geven om te verspreiden. Het park uit sturen gaat te ver.

In WVW artikel 2 staat niet meer dan de secundaire doelstelling (in art. 1 staan de hoofddoelen.

De krachtens deze wet vastgestelde regels kunnen voorts strekken tot:

a. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu []; b. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden;

c. de bestrijding van de epidemie van covid-19.

Hier staat geen basis voor een maatregel. Voor het afsluiten van de ingangen ontbreekt de rechtsgrond: ambtsmisbruik door burgemeester Halsema (GroenLinks), het College en de handhavers.

Op mijn vraag “Is er een verkeersbesluit of ander besluit genomen voor de afsluiting ?” kreeg ik geen antwoord.

Op 27-3 stuurde ik deze oproep

Geacht College,

Uit de antwoorden (en het uitblijven daarvan) van Jurien Korzelius van de Directie Juridische Zaken maak ik op dat de beperking van de toegang tot het Vondelpark niet gebaseerd is op geldend

recht. U bent daartoe niet bevoegd, zodat er sprake is van ambtsmisbruik door u en de handhavers. In WVW artikel 2 staat niet meer dan een doelstelling.

Ik verzoek u om dit onmiddellijk recht te zetten.

Op 29-3 antwoordde Korzelius

[] Mij is echter niet geheel duidelijk waar u naar op zoek bent. Zoals gezegd biedt artikel 2 van de Wegenverkeerswet ook ruimte voor feitelijk handelen. Daarvan is gebruik gemaakt.

 

 

Heerlen: campagne-bijeenkomst ontbonden

In deze verkiezingstijd vallen deze zaken op:

-In de massamedia en de kieswijzers is het coronabeleid een van de ‘tig thema’s en

– de partijen organiseren geen campagne-bijeenkomsten. Behalve het FvD en die partij ondervindt daarbij hinder vanuit het openbaar bestuur. Verkiezingen en campagne-bijeenkomsten zijn een hoeksteen van de democratie; ze belemmeren is anti-democratisch.

De partij mag een bijeenkomst maar kort van te voren aankondigen. Daar bestaat geen bepaling over.

Hier de beelden van de poging tot afstand houden en de afgelasting 3 maart.

Dit is ambtsmisbruik door burgemeester Roel Wever (VVD.
Het FvD ziet de situatie niet helemaal juist. Baudet wil zich aan afspraken houden, het zijn echter bevelen. Hij zegt wij zijn rechtstatelijk, maar de autoriteiten hebben daar schijt aan.

Afstand houden is geen geldig recht omdat de noodzaak ontbreekt (vergelijkbaar met de avondklok – er is geen epidemie etc). Het is tevens een helder voorbeeld van het verbieden en bestraffen van normaal gedrag. De overheid deed dat zonder rem wegens corona maar dat was niet het begin. In het verkeer bij voorbeeld wordt al een eeuw allerlei onschadelijk gedrag verboden. Vroeger: schuin oversteken, nu iets sneller rijden dan de limiet en geen gordel dragen; de lijst is lang.

Toezicht houden op afstand houden is een taak voor ambtenaren, niet voor anderen.

De regel wordt ‘tig miljoen keer per dag overtreden, ook op het Binnenhof.

Laat de politie de bijeenkomst maar ontbinden. Baudet en Van Haga moeten dan vooraan gaan staan, dat levert prangende beelden op.

FvD kan de aanwezigen oproepen in verzet te gaan tegen eventuele boetes.

De beste stemwijzers

1

Want: in 10 seconden klaar en het gaat over het belangrijkste thema: wel/geen gezond verstand in het openbaar bestuur (mijn idee).

Doe deze in ieder geval snelstemwijzer

Let op ook de  Libertaire Partij , Lijst30 en Vrij en Sociaal Nederland (33) zijn tegen het coronawanbeleid.

Het dominantste thema (tot de verkiezingstijd) ooit in de andere stemhulpen:

Stemwijzer 2 van 30 stellingen: Vaccinatiebewijs bij evenementen, zelf kiezen of je een masker opdoet.

Kieskompas 1 van 30 Ondernemers moeten klanten kunnen weigeren die zich niet hebben laten vaccineren tegen corona

Kieswijzer 0 van 30.

 

2 Update !