Asymptomatische verspreiding niet aangetoond

Vanaf het begin wilden de autoriteiten het idee verspreiden dat iemand die geen gezondheidsklachten heeft toch anderen kan infecteren. Dit is een grote ommekeer in de geneeskunde want sinds het begin der tijden zag men alleen patiënten als besmettelijk, mensen met klachten en onder behandeling. Zij blijven uiteraard in huis of in een hospitaal, zodat de verspreiding beperkt blijft.

De omkering schreeuwt om harde bewijzen, en die ontbreken.

Artsen hebben de ommekeer veroordeeld maar verder nam bijna iedereen dit voetstoots aan. Er werd getwist over alle onderdelen van het coronavirus-verhaal, maar niet echt over het basisidee.

Want dat is het. Als de geïnfecteerden (nog) niet herkenbaar zijn, dan is iedereen gevaarlijk.

Wat de vaccins echt (niet) doen. Een waarschuwing

Bijna iedereen die aan het woord mag komen in de dominante media snakt naar inentingen. We horen alleen milde bezwaren en zorgen over de planning.

Maar corona is nauwelijks te onderscheiden van griep; om die reden is alleen het inenten van de vatbare (kwetsbare) groep zinvol, misschien, en op voorwaarde dat de nieuwe vaccins goed getoetst zijn.

De sceptici zien het: het gaat bij CoViD-19 niet om genezing, preventie of bescherming van de vatbaren maar om Maatregelen voor de hele bevolking. Zoals volksbrede inenting plus beloning voor de gevaccineerden = straf voor de anderen.

Die volksbrede inenting wordt zo gemotiveerd: om COVID-19 goed onder controle te kunnen houden moet ongeveer 70% van de Nederlanders een vaccin nemen. Dan ontstaat groepsimmuniteit en dat beperkt de overdracht.

Oh ja ?

Eind oktober publiceerde het BMJ een analyse van de lopende vaccin-onderzoeken. Daarin zegt Peter Hotez*:

Idealiter wil je dat een antiviraal vaccin twee dingen doet:

 • verklein de kans dat u ernstig ziek wordt en naar het ziekenhuis gaat,
 • voorkom infectie en onderbreek daarom de overdracht van ziekten.

Toch zijn de huidige fase III-onderzoeken eigenlijk niet opgezet om dit ook te bewijzen. Geen van de lopende onderzoeken is bedoeld om een vermindering vast te stellen van ernstige gevolgen, zoals ziekenhuisopnames, gebruik van intensieve zorg of sterfgevallen. Evenmin worden de vaccins onderzocht om te bepalen of ze de overdracht van het virus kunnen onderbreken.

* Dean of the National School of Tropical Medicine at Baylor College of Medicine in Houston

Zie tabel 1: een N bij alle zeven onderzoeken, bij beide vragen: Reduction in severe covid-19 (hospital admission, ICU, or death) en Interruption of transmission (person to person spread)

Tal Zaks, de chief medical officer van Moderna geeft toe:

Onze proef zal geen preventie van overdracht aantonen want om dat te doen moet je mensen twee keer per week gedurende zeer lange periodes testen (swab) en dat wordt operationeel onhoudbaar.

Noteer: het is onbekend of de vaccins ernstige gevolgen voorkomen of de overdracht remmen.

Wat doen ze dan, ze zijn toch 95 procent effectief ?

(bron) In de Pfizer-controle-populatie werd 0,8 procent binnen 105 dagen een covid-19 “geval”, 162 van de 18.325 proefpersonen. Dit geeft al aan hoe weinig virulent het coronavirus is.

Wat telde als CoViD-19-geval? Een of meer (veel voorkomende) symptomen: koorts, nieuwe of toegenomen hoest, nieuwe of toegenomen kortademigheid, koude rillingen, nieuwe of toegenomen spierpijn, verlies van smaak of geur, keelpijn, diarree, braken.

De proefpersonen moesten de symptomen zelf melden wanneer ze dachten dat ze door CoViD-19 werden veroorzaakt. Als dan de test (PCR) positief was, telden ze als geval. (Er werden geen details verstrekt over het aantal cycli van die tests.)

Omdat bijwerkingen zo vaak voorkwamen bij de gevaccineerden, konden velen van hen denken dat zij de prik hadden gekregen, dat het bijwerkingen waren, en dat melden niet nodig was. Dat zou het aantal testen in die groep beperken, waardoor de uitkomst onbetrouwbaar wordt.

In de vaccingroep kregen 8 van de 18.198 personen CoViD-19 (0,04 procent); een-twintigste van het aantal in de placebogroep (162 van 18.325), een vermindering van 95 procent (is statistisch significant).

Die werkzaamheid lijkt alleen maar indrukwekkend wanneer je de percentages vergelijkt. Niet wanneer je de aantallen bekijkt.

Deze inenting maakt dus het verschil tussen erg zeldzaam (vóorkomen) en extreem zeldzaam.

De feitelijke winst is bijna nihil. Om 162-8= 154 gevallen (lichte symptomen) te voorkómen moet je 18-duizend mensen inenten.

Er was maar één ernstig ziektegeval in de vaccingroep en drie in de controlegroep, dat is statistisch niet significant. Ook bij sterfte is geen significant voordeel, want de twee sterfgevallen in de vaccingroep en de vier in de controlegroep hadden niet te maken met covid-19.

Opgeteld: de volksbrede inentingen leiden slechts tot het ietwat minder vóorkomen van lichte symptomen.

Moeten we de bijwerkingen nog noemen, of de kosten ?

Some/all pain, no gain.

Andere stemmen

1   Eind december zei WHO chief scientist Soumya Swaminathan:

Ik geloof niet dat we het bewijs hebben dat een van de vaccins zal voorkomen dat mensen de infectie krijgen en in staat zijn om hem door te geven.

 

2   Net na publicatie van het bovenstaande  las ik het artikel van Jan B. Hommel over Het Pfizer/BioNTech Vaccin. Dat is langer en grondiger maar de conclusie bij de overdracht -punt 5- is eender.  Juist dat is de reden voor de omstreden verplichting tot inenting.

Ik stel hier de relevante vragen die een goede studie naar de werkzaamheid en veiligheid van een vaccin zou moeten beantwoorden:

 1. Wat is het effect van het vaccin [] op het aantal ziekenhuisopnames, het aantal opnames op de intensive care en op de sterfte?
 2. Wat is de werkzaamheid van het vaccin op de langere termijn, in dit geval een termijn langer dan twee maanden?
 3. Wat is de veiligheid van het vaccin op de langere termijn [] ?
 4. Wat weten we over zeldzamere maar wellicht potentieel ernstige bijwerkingen, zoals bijvoorbeeld auto-immuunaandoeningen, die ook op de langere termijn nog kunnen optreden en waarvoor dit onderzoek niet de vereiste duur en niet de vereiste power had?
 5. Is het vaccin in staat om de keten van transmissie te doorbreken [] ?

Feit is dat we de antwoorden op deze vragen niet weten.

Nog een paar rake opmerkingen

Dit impliceert dat men voornemens is om ook de placebogroep te vaccineren. Als men dit doet, is daarmee definitief de kans verkeken om eventuele ernstige bijwerkingen definitief toe te schrijven aan het vaccin. Dit dient rechtstreeks het belang van de producent van het vaccin, in het kader van eventuele aansprakelijkheid, ook al heeft men deze aansprakelijkheid neergelegd bij de nationale overheden. .

Ik ben dan ook ronduit verbijsterd dat bij een dergelijke uitermate lage Infection Fatality Rate in deze leeftijdsgroepen, Pfizer/BioNTech blijkbaar toestemming heeft gekregen van de verschillende autoriteiten om kinderen in onderzoeksverband te vaccineren met een experimentele vaccin dat, zoals gezegd, nog niet eerder werd toegepast.  ]

3

Is vaccineren onder de huidige omstandigheden ethisch verantwoord? Zorgen van huisarts Jan Vingerhoets
Drie delen, met in 3

Als ik even heel goed tot me laat doordringen dat mensen min of meer gedwongen worden een vaccin te nemen waarover ook onder medici nog zoveel vragen zijn, dan komt alles in mij in opstand. Nog nooit in mijn 27 jarige praktijk heb ik iets gedaan tegen de wil van een patiënt , met uitzondering van wilsonbekwame patiënten die een gevaar vormden voor zichzelf – en zelfs dan deed ik het met pijn in het hart. De zelfbeschikking van de patiënt staat boven alles. De verplichting om zich te laten vaccineren is er formeel niet, maar in de praktijk wel. Dit soort mistigheid past niet in een democratie. En dat gezegd hebbende, wordt het tijd om over de grenzen van de geneeskunde heen te kijken, want ons beroep brengt ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid met zich mee.

De meeste dokters willen zich liefst buiten de politiek houden en ik ben geen uitzondering daarop. Maar nu voelt het als onontkoombaar om verantwoordelijkheid te nemen, voor mij voelt het nu bijna als wegduiken om dat niet te doen. Het was de realisatie van die verantwoordelijkheid die me er tientallen jaren geleden al toe bracht om actief te worden binnen de medische beroepsgroep van Amnesty International, een organisatie die zich inzet voor het respecteren van mensenrechten. We werkten met name voor slachtoffers van regimes die het met die rechten en met de democratie niet zo nauw namen. De parallel met dat werk dringt zich nu aan me op – en dat is schokkend. Geleidelijk aan dringt het besef door: er staat meer op het spel dan de volksgezondheid.

Niek gaat daaroverheen met (eerste regels)

vaccin is dood op bestelling
gezonde mensen inspuiten met vaccin -70 graden is een misdaad
alleen Europeanen en Amerikanen inspuiten ????

 

Gezond verstand op reces ?

Er is steeds meer bewijs dat alleen mensen aan het woord komen die hun gezond verstand hebben verloren of uitgezet: heel zorgwekkend.

Bewind, Kamerleden, duiders en presentatoren zitten angstvallig op 1 lijn: steun voor het beleid en verbazing plus afkeer over degenen die stout  zijn geweest.

Bewijs ontbreekt; geen grond voor maatregelen

Het coronabeleid rammelt op alle niveaus:

 • Te kort schietende kennis over (preventie van) besmetting , behandeling en ziekte (wat is het verschil met griep)
 • Maatregelen zijn onderling tegenstrijdig, overlappend, soms ridicuul en ze kunnen op meerdere manieren opgevat worden;
 • Geen afweging tussen (strijd tegen) het coronavirus tegenover de hele gezondheidszorg, het samenleven, de rechtstaat en de economie.

Op al die punten kun je het beleid verwerpen. In dit bericht bekijken we het juridisch.

Voor alle coronamaatregelen geldt: er is geen basis in de realiteit.

 • De PCR-methode toont geen besmettingen aan;
 • De mediaan-leeftijd bij overlijden is bij CoViD-19 rond 81 jaar, dit is gelijk aan de waarde voor alle Nederlanders.

Hoeveel helden zijn gevallen in de strijd tegen CoViD-19 ?

Na 9 maanden kunnen we de balans opmaken van de slachting die het coronavirus heeft aangericht onder de helden in de frontlinie: de zorgmedewerkers.

In de sector zorg en welzijn werken 1,2 miljoen mensen (buiten jeugdzorg en kinderopvang).

In het ziekenhuis opgenomen (in het bed i.p.v aan het bed): 700, dat is 1 op de 1700.

Overleden (met, door?) CoViD-19:

18

dat is 1 op 66.667. Wat mij betreft geen monument of herdenking waard. Geen wonder dat we van de dominante media heel weinig horen over deze sterfte.

Hoeveel van de 1,2 miljoen sterven gemiddeld per jaar? We weten dat 0,14% van de 65-minners dood gaan. Bij de beroepsbevolking is de waarde hoger, zeg 0,25%. Van alle zorgmedewerkers overlijden er 3-duizend.

Het RIVM (in Epidemiologische situatie COVID-19 08-12-2020):

Van alle 1000 overleden COVID-19 patiënten in de leeftijd van 18 t/m 69 jaar was 1.8% een zorgmedewerker. Van alle Nederlanders tussen de 18 en 69 jaar werkt zo’n 11% als zorgmedewerker.

Ook hieruit blijkt dat de zorgmedewerkers goed beschermd waren en/of gezond zijn. En/of dat het geen killervirus is.

Veel minder relevant (want PCR is geen test maar een methode): 71-duizend positief getest, dat is 1 op de 17 zorgmedewerkers.

FvD maakt coronabeleid en vrijheid inzet van verkiezingen en wordt de grootste partij

Dit is misschien de belangrijkste tweet van het jaar

Begin november besefte ik dat de verkiezingen over het coronabeleid zullen gaan, als een of meer partijen dat beleid ferm afwijzen. Die partijen krijgen in maart minstens een kwart van de kiezers achter zich. Het aantal kiesgerechtigden dat in maart -weer- contact heeft met het gezond verstand -en dus coronasceptisch is- valt nu niet te voorzien, het kan ook een-derde zijn.

De ontmaskering van de mondkapjesplicht

Voor de mensen met gezond verstand is de mondkapjesplicht een klap in het gezicht. Hun verbijstering of boosheid is terecht.

Op deze pagina leg ik uit dat de plicht een papieren tijger is, wettelijk gezien. Hoe het in de praktijk gaat weten we nog niet. Maar weldenkende mensen kunnen die praktijk in de juiste richting sturen. Jouw gefundeerde mening is zichtbaar, draag het met trots.

Conclusies en advies

 • De maskerplicht is een schoolvoorbeeld van warrige wetgeving; kunnen we het wetgeving noemen?
 • De term publieke binnenruimten is verzonnen en niet bruikbaar 1
 • De bewijslast rond de vrijstelling is volstrekt onduidelijk. 2
 • Handhaving door ambtenaren heeft geen basis, in de meeste gevallen. 3
 • De gepubliceerde Regeling is niet ondertekend en niet geldig. 4
 • De maskerplicht is een papieren tijger.
 • Als je geen mondkapje wil dragen dan is de wet geen belemmering.
 • Ga nooit akkoord met een strafbeschikking (stuk over boetes volgt).
 • Bestuurlijk Nederland en de dominante media vinden kennelijk: Wat wij zeggen telt, niet wat in de wet staat. Iedereen begrijpt toch wat de bedoeling is ?

> Let op: Dit artikel is amateur-advies, ga zelf na of het klopt. Ik geef met nadruk geen garantie op een goed resultaat.

Lees deze pagina en ook dit stuk op ademvrij.nu.

De cursus basisrecht van Jeroen van Burgerfront gaat over de rechten van mensen tegenover de overheid. Bevel 😉 kijk alle delen. Bij 3 meer hierover.

Deze pagina wordt regelmatig aangevuld; volg ook mijn twitter.

Deel ervaringen, geef tips via twitter of in de reacties.

Deze pagina gaat over de half-legale noodverordeningen., die pas na acht maanden vervallen zijn.

De mondkapjesplicht is een onderdeel van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19.


Stand.nl 1-12:

Mensen moeten elkaar aanspreken op het niet dragen van een mondkapje

89% oneens (op 31-12 na 5300 stemmen = meer dan normaal ; op 2-12 83%).

Ik dacht dat 80% achter het coronabeleid staat? We moeten toch samen corona verslaan? Of denken de conformdenkers: ‘Oneens- want daar hebben we de boa’s voor, ik ga niet in discussie met corona-sceptici (want zij weten vast meer dan ik)’. Of er is een schare sceptici opgetrommeld.


Vooraf: Er is geen grond voor de maatregelen, want er is geen basis in de realiteit. Wetten moeten aan allerlei eisen voldoen, een belangrijke is de feitelijke, concrete situatie. Lees dit en

Het Oostenrijkse hooggerechtshof heeft in een uitspraak op 23 december de mondkapjesplicht op scholen ongrondwettig verklaard, zo meldt de Oostenrijkse publieke omroep. De rechtbank achtte de noodzaak voor een mondkapjesplicht op scholen onvoldoende bewezen. Het Ministerie van Onderwijs heeft kennis genomen van het oordeel en stelt zich te buigen over de uitspraak.

[] Wel verwees de Hoge Raad naar haar eerdere kernbesluit (zomer 2020), waarmee bepalingen uit de Covid-19-maatregelen met terugwerkende kracht zijn ingetrokken omdat niet werd voldaan aan het legaliteitsbeginsel in de grondwet. Deze houdt in dat de wetgever, bij het uitvaardigen van verordeningen, een zekere speelruimte heeft, maar dat wel precies moet worden uitgelegd op basis waarvan de maatregelen worden genomen.

In juli heeft het hooggerechtshof een aantal verordeningen ingetrokken. Hierbij ging het om bepaalde ‘toegangsverboden’, welke gevolgen hadden voor het betreden van winkels met een oppervlak van > 400 m2. Ook de verordening die de toegang tot openbare plaatsen verbood, bleek gedeeltelijk onwettig.

bron Ademvrij.nu

 

Nu de maskerplicht. Eerst het advies, daarna de knelpunten van de maskerregeling.

De scholen blijven buiten beeld, daar komt de dwingelandij van de besturen. Meer hierover op ademvrij: Angstcultuur op scholen door mondkapjes en ikwilgewoonnaarschool.nl, die stichting start een kort geding tegen de Staat met als doel het ongedaan maken van de mondkapjesplicht binnen het onderwijs.

Wat te doen als klant, bezoeker ?

Loop binnen en laat de winkelier het initiatief nemen. Vaak blijft dat uit.

Tot nu toe kon ik zo overal winkelen: Marqt, Jumbo, Vomar, AH, Bruna, de groenteboer  (A’dam-oost) en in Amstlvn: Boekenvoordeel, Dille&Kamille, Siebel, TheSting.

Als gevraagd wordt om een masker op te zetten:

Ik val onder de vrijstelling. Gebruik zo nodig de uitzonderingskaart mondkapjes via Vilans (te vinden vanaf rijksoverheid.nl; zelf afdrukken). Ze zijn ook online te koop, met hoesje en koord.

Op de vraag ‘waarom’ zeg je: De overheid zegt dat het niet nodig is om bewijs te leveren.

Hiermee kwam ik binnen bij Waterstone’s, Gamma, Gall&G, 1 tankstation*.

(* Deze moeten duidelijk bij de zuilen melden: geen mondkapje geen verkoop, want anders krijg je een vreemde situatie na het tanken ….)

 • Draag een mondkapje om de hals of op de arm; de regeling zegt niets over een voorgeschreven wijze van dragen (en de definitie* doet dat een beetje):

Personen van dertien jaar en ouder dragen een mondkapje.

 

 • Doe net als de keizer zonder kleren en zeg: Ik draag het nieuwste type mondkapje, het is transparante spray.
 • Ga voor diversiteit en draag een rood neuskapje (o.a hier te koop; 55 ct + verzendkosten; bestel een doos en deel ze uit).
 • Vraag de handhaver of zij vindt dat onder een ministeriële regeling de handtekening van de bewindspersoon moet staan, zie 4. Zo ja, wijs haar dan op

/ Handhavers mogen uitsluitend de wettelijke bevoegdheden gebruiken; dus niet opereren op grond van de eigen opvatting, de communis opinio of de woorden van de minister;

/ artikel 365 strafrecht:

De ambtenaar die door misbruik van gezag iemand dwingt iets te doen, niet te doen of te dulden, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.

Vraag haar/hem ook naar het mandaat van de burgemeester.

 

* De ministeriële regeling definieert

mondkapje: voorwerp dat op grond van zijn ontwerp bestemd is om te worden gedragen en in ieder geval de mond en de neusgaten volledig te bedekken teneinde de verspreiding van virussen en andere ziektekiemen tegen te gaan.

Dit is kreupel Nederlands. Nota bene het is een gebod dat alle 13+ onderdanen van het Europese deel van het Koninkrijk der Nederlanden treft. Als je het onderstreepte weghaalt is het beter.

1  De wet legt niet vast wat publieke binnenruimten zijn

De plicht geldt in publieke binnenruimten / publieke plaatsen / openbare ruimte / overdekte openbare plekken ?

Publieke binnenruimten kwam niet voor in de wetboeken en ensie.nl zegt: Geen resultaten voor ‘publieke binnenruimte’.

Is het gewoon een ander woord voor openbare ruimte ? Zeker niet, dat is juist de ruimte tussen gebouwen.

Er zijn twee sferen of domeinen: publiek en privaat, overheid en al het andere. Met die bril hebben alle private panden géén publieke binnenruimten. Dan geldt de regel alleen in overheidsgebouwen en zelfs niet in bibliotheken en musea.

De Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 geeft een ‘definitie’

publieke binnenruimte: publieke plaats, met uitzondering van een erf behorend bij een voor het publiek openstaand gebouw;

‘Plaats’ is vager, ruimer dan binnenruimte dus maakt het onduidelijker. Waarom moet een erf uitgezonderd worden van een binnenruimte ?

In de toelichting staat

Voor een toelichting op het begrip publieke plaats wordt verwezen naar de memorie van toelichting bij de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 en de toelichting bij de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19. [] Voorbeelden van publieke binnenruimten waar een mondkapje gedragen moet worden, zijn winkels, bussen, musea, benzinestations, restaurants, cafés, theaters en concertzalen.

Een toelichting die verwijst naar andere toelichtingen, en dat zonder hyperlink; de noot is

8 Kamerstukken II, 2019/20, 35 526, nr. 3, p. 75.

Meer voorbeelden van Staatsgeleid verwarring zaaien.

Rijksoverheid.nl (alle citaten van die site gezien op 1-12):

[kop] Mondkapjes in de openbare ruimte (zoals gemeentehuis, winkels)

Een mondkapje is verplicht op alle overdekte openbare plekken.

Openbare ruimte is dus onjuist en openbare plekken is weer een andere term.

Rijksoverheid.nl

De verplichting geldt niet voor besloten gebouwen. Dit zijn gebouwen die niet vrij voor publiek toegankelijk zijn. Bijvoorbeeld gebouwen die bedoeld zijn voor het belijden van godsdienst. [] Bijvoorbeeld in kerken, moskeeën, tempels en synagogen. Organisaties of ondernemers kunnen wel zelf bepalen of ze een mondkapje adviseren. Zij kunnen u ook verplichten een mondkapje te dragen.

Vreemd: veel kerken zijn wel vrij toegankelijk.

Dit komt terug bij punt 3.

2  Uitzondering beperking of ziekte

Artikel 2a.4 van de regeling:

1. De verplichtingen [] gelden niet voor personen die vanwege een beperking of een ziekte geen mondkapje kunnen dragen.

Deze vrijstelling wordt helemaal niet uitgewerkt. Op rijksoverheid.nl staat het uitgebreider:

Een uitzondering voor het dringende advies (sic!) voor mondkapjes geldt voor:

 • mensen die vanwege hun (zichtbare of onzichtbare) beperking of chronische ziekte niet in staat zijn een mondkapje te dragen of op te zetten; en
 • mensen die daarvan ernstig ontregeld raken.

Het is niet nodig hier schriftelijk bewijs van te hebben. Winkeliers en handhavers moeten redelijk omgaan met deze groep mensen. Hun beperkingen zijn soms onzichtbaar.

Volg je de link dan lees je

Of u onder de uitzondering valt, hangt af van uw persoonlijke situatie. Dat betekent dat u zelf moet aantonen waarom u in aanmerking komt voor uitzondering []. Politie, boa’s maar ook personeel van een winkel of van een OV-bedrijf kunnen u vragen om dat aannemelijk te maken.

U kunt het op verschillende manieren aantonen. Voorbeelden zijn:

Het dragen van een faceshield – als dat wel mogelijk is;

(Ibop: op een andere pagina staat [] waar een mondkapje verplicht is mag u alleen een mondkapje dragen en geen spatscherm/face shield)

een kaartje laten zien waarmee u zich beroept op de vrijstelling (zie onder)

een briefje van een (huis)arts, behandelaar of instelling;

een hulpmiddel of relevante medicijnen laten zien.

BNR zocht het ook uit (30-11) en stelde vast: de vrijstelling is nog niet geregeld. Minister Van Ark is in gesprek met clientenorganisaties, éen dag voor de invoering!

De groep die geen masker kan dragen is heel groot, en zij komen ernstig in het gedrang. Er zijn alleen al 1,5 miljoen long-patiënten. Een van hen vertelde dat hij geen masker draagt en vaak wordt gehinderd door gemaskerde mensen: die versperren hem de weg bij voorbeeld. Zo diep zijn wij gezonken.

De minister over de consultatie

Het College voor de rechten van de mens merkt terecht op dat het van groot belang is heldere informatie over de uitzonderingen [] te verschaffen, opdat personen die daarop een beroep doen, niet te maken krijgen met afwijzende of negatieve bejegening door handhavers of derden op het moment dat zij geen mondkapje dragen.
Richting handhavers zal daar[] aandacht aan worden besteed, waarbij wel van belang is dat de norm is dat het mondkapje wordt gedragen en het in beginsel op de weg (sic) van degene die een beroep doet op de uitzondering, om deze (sic) aannemelijk te maken.

N.b. Discriminatie wegens handicap of chronische ziekte is wettelijk niet toegestaan.

Conclusie:

Er is een grote tegenstrijdigheid en onduidelijkheid bij de bewijslast. Daardoor dreigen miljoenen kwetsbaren het slachtoffer te worden van discriminatie, uitsluiting.

3  De winkelier of gebouwbeheerder is geen handhaver

Van rijksoverheid.nl

Mag een winkeleigenaar of beheerder van een gebouw een persoon die geen mondkapje draagt de toegang weigeren?

Het dragen van een mondkapje is verplicht. Een beheerder van een gebouw kan eigen regels stellen aan het toetreden van een gebouw. Dit kan ook een verplichting zijn tot het dragen van een mondkapje.

Ook dit stuk is innerlijk tegenstrijdig. In de gebouwen gelden de regels van de eigenaar maar de verplichting vanuit de overheid geldt ook.

In de nieuwe regeling staat niet dat (winkel)eigenaars of ondernemers verplicht zijns om toe te zien op het dragen. Zij worden niet gerecruteerd als wetshandhaver zoals bij het rookverbod.

In art. 58u van de WPG staat dat de burgemeester bevoegd is tot het opleggen van een last onder bestuursdwang bij de handhaving van onder meer  verplichtingen krachtens art. 58j

Artikel 58j: Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld over:

a. hygiënemaatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen, met inbegrip van de verplichting tot toepassing of gebruik hiervan.

Last onder bestuursdwang is een procedure waarbij een bestuursorgaan een burger of bedrijf wil dwingen om iets recht te zetten, het is een herstelsanctie. Doet de persoon of eigenaar dat niet dan kan het bestuursorgaan optreden Het opleggen van zo’n last is een besluit met bekendmaking aan de overtreder. Deze krijgt een termijn om te herstellen. De betrokkene kan bezwaar aantekenen bij het bestuursorgaan. Als deze de klacht afwijst, dan kan de ondernemer in beroep gaan bij de bestuursrechter. Deze procedure is dus ongeschikt om op te treden tegen mensen die geen masker dragen.

58u is -denk ik- gericht op het kunnen sluiten van een horeca-zaak als daar de coronaregels overtreden worden. Of de wet daarvoor nu een grond biedt is niet zeker, zie de uitleg over 58k.


Artikel 58k: Zorgplicht publieke plaatsen

Een bar slecht geformuleerd artikel:

1. Degene die bevoegd is tot het aan een publieke plaats treffen van voorzieningen of tot het openstellen van een publieke plaats voor publiek, draagt ten aanzien van die publieke plaats zorg voor zodanige voorzieningen of openstelling dat de daar aanwezige personen de bij of krachtens de artikelen 58f tot en met 58j gestelde regels in acht kunnen nemen.

(58f = afstand houden)

Het openstellen van een publieke plaats voor publiek: goochelen met woorden?

Publieke plaats wordt gedefinieerd in de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19.

publieke plaats: een voor het publiek openstaand gebouw en een daarbij behorend erf, of een voor het publiek openstaand lokaal, voertuig of vaartuig.

(als bedoeld in artikel 174, eerste lid, van de Gemeentewet = De burgemeester is belast met het toezicht op de openbare samenkomsten en vermakelijkheden alsmede op de voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven.)

Welke gebouwen zijn open voor het publiek? Heel algemeen en vaag. Is het publiek ‘iedereen’? Is een toegangsbewijs een factor? 


Het Veiligheidsberaad ziet wel de mogelijkheid tot handhaving en De Telegraaf neemt het over

Winkeliers moeten klanten die weigeren een mondkapje te dragen, buiten zetten. Doen zij dat niet dan kunnen burgemeesters de ondernemer een boete opleggen of zelfs een winkel sluiten. Hiervoor waarschuwt het Veiligheidsberaad [].

Van ‘moeten’ is geen sprake, dit is een valse voorstelling van zaken, die helaas effect zal sorteren.

De kop is Veiligheidsberaad: winkelier, neem je verantwoordelijkheid! Moet dat niet zijn ‘Winkelier, hou je aan de wet!’ Verantwoordelijkheid nemen impliceert keuzevrijheid. Dit terzijde.

En buiten zetten is niet nodig want de mededeling ‘geen mondkapje geen verkoop’ is afdoende -dat stellen sommige winkels helaas.

Winkeliers mogen dat doen maar zijn dan niet goed bezig.

 1. Een masker is slecht (of misschien neutraal) voor de gezondheid – lees dit uit HPDeTijd en zie ademvrij.nu
 2. Het is buiten proporties; tot voor kort gold nergens een (kleding)voorschrift wat zo in your face en vergaand is als dit. Vergelijk dit met de hoofddoeken van moslima’s. Toen was persoonlijke vrijheid een speerargument tegen het verbod; velen vonden opgelegde kledingvoorschriften principieel ongewenst.
 3. Winkeliers discrimineerden het minst van iedereen: iedereen was welkom als klant. Er zou enorme ophef in het land ontstaan als een klant geweigerd werd vanwege het uiterlijk. Een uitzondering zou zijn: gemaskerde mensen. De wereld staat nu op z’n kop: een masker is een voorwaarde en de winkelier discrimineert bij de ingang (of de kassa).
 4. Winkeliers/ondernemers stellen uiteenlopende regels (nota bij de ingang) en voeren deze wel of niet uit. Dat is zo vanaf maart. Zij mogen de regels voor hun toko bepalen vind ik, maar het publiek dan weet niet meer wat waar wel of niet kan*, zie 5 verderop. Zelfs binnen 1 winkelketen zijn forse verschillen.

* Hoewel … als je je masker overal ophoudt dan heb je hier geen last van.

 

Jeroen van Burgerfront gaat verder. Met een ‘Opzegging machtiging besturen’ kan iedereen vastleggen, melden dat hij/zij zich niet gebonden acht aan bestuurlijk Nederland en hun oekazes wetten.

Als het bestuursrecht wegvalt dan blijven strafrecht en privaatrecht over. Het strafrecht geldt altijd en overal maar dat zegt niets over coronagedrag. Privaatrecht stoelt op contracten. Handhavers kunnen niet zakelijk handelen in een bedrijfspand zonder overeenkomst met de eigenaar. Die heeft bij de deur een nota opgehangen met Door binnentreden bent u onherroepelijk akkoord met onze voorwaarden []

Dat wil zeggen: u mag mijn diensten en producten bekijken en kopen.

Als handhavers dan opdrachten geven (dwingen) dan maken zij misbruik van hun ambt en daar staan zware straffen op.

De toolkit is hier te bestellen. Bekijk eerst de introductie en de cursus Basisrecht.

 

Ik ga dit delen met ondernemers en hun organisaties.

Bespreek het met uw winkelier die de masker-voorwaarde stelt en verwijs naar deze pagina. Ga naar de concurrent als zij er bij blijft, of bestel online. Bedenk: de handhavende winkelier is gewoon een slachtoffer van de misleiding door het bewind.

4 Geen handtekening onder de Regelingen ?!

Burgerfront merkt op: de ministeriële regeling mondkapjes is niet ondertekend en daarom niet geldig !

In aflevering mondkapjes-verplichting-deel-2 en die is verwijderd door Youtube, dus Jeroen heeft gelijk.

Kijk zelf naar de authentieke versie, vanaf hier.

Ook de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 (met alle maatregelen) bevat geen handtekeningen.

Geen handtekeming

Een natte handtekening van de bewindspersoon is natuurlijk een vereiste. Echter, ik kwam al veel wetten, regelingen en besluiten tegen zonder. Is het gemakzucht, het vermijden van afdrukken-tekenen-scannen? Voor zulke belangrijke documenten?

Is bij een ministeriële regeling geen handtekening nodig, i.t.t. een wet ?

Niet volgens deze toelichting bij Aanwijzing 4.33 (Mede)ondertekening

Anders dan bij wetten en algemene maatregelen van bestuur het geval is, houdt de ondertekening van een ministeriële regeling door een bewindspersoon de vaststelling van die regeling in. Een ministeriële regeling kan dan ook slechts worden ondertekend door de minister aan wie ter zake regelgevende bevoegdheid is gedelegeerd []. Dit betekent ook dat een regeling die is gebaseerd op de regelgevende bevoegdheid van twee of meer ministers, door elk van die ministers [] moet worden ondertekend.

En deze toelichting bij Aanwijzing 30

Aangezien bij ministeriële regelingen, anders dan bij wetten en algemene maatregelen van bestuur, de ondertekening door de minister(s) de vaststelling van de regeling inhoudt, kan [] de regeling slechts worden ondertekend door de minister(s) aan wie de delegatie van de regelgevende bevoegdheid heeft plaatsgevonden.

 


5 Optimale verwarring

De overheid:

Door een mondkapje bijna overal verplicht te maken, is duidelijker wat de regels zijn.

Niet dus. Net als bij de meeste andere maatregelen slaagt de overheid vooral in het scheppen van verwarring (naast het duperen van grote groepen.

1 De bestuurders en hun website zeggen iets anders dan de wetstekst.

2 De (tekst van de) regeling moet glashelder zijn; als een toelichting nodig is dan deugt ie niet. En als in een toelichting wordt verwezen naar een memorie van toelichting ….

3 In die situatie gaan handhavers en ondernemers de regeling op eigen wijze uitleggen.

 

Reageer

Hof PT: Geen quarantaine op grond van positieve test – Hoe ziet een dictatuur eruit [19-11]

In Portugal is de totale oversterfte gering en waren de corona-maatregelen licht.

Op lockdownsceptics staat positief nieuws.

Op de Azoren werd een groepje van vier mensen door de gezondheidsautoriteit besmettelijk verklaard en een gevaar voor de volksgezondheid. Want een van hen testte positief. Ze moesten in quarantaine maar maakten bezwaar. De rechtbank vonniste dat de beschikking van de gezondheidsautoriteit onwettig was, en vervolgens bevestigde het Hof van beroep die uitspraak (11-11).

Het hof kwam met een nieuw argument.

Een medische diagnose is een medische handeling waartoe alleen een arts wettelijk bevoegd is, en waarvoor deze arts als enige en volledig verantwoordelijk is. Geen enkele andere persoon of instelling, inclusief overheidsinstantie of rechtbank, heeft een dergelijke bevoegdheid. Het is niet aan de regionale gezondheidsautoriteit van de Azoren om iemand ziek of een gevaar voor de gezondheid te verklaren. Dat kan alleen een arts. Niemand kan bij decreet of wet ziek worden verklaard of een gevaar voor de gezondheid zijn, noch als automatisch administratief gevolg van de uitkomst van een laboratoriumtest, wat er ook gebeurt.

Verder zegt het Hof dat elke diagnose en (voorgestelde) behandeling door een niet-gediplomeerde persoon tegen de wet indruist.

Vertaald naar ons land:

GGD noch RIVM mogen positief geteste mensen niet tot ‘gevallen’ verklaren, en zeker niet tot patiënten, op grond van testuitslagen.

Ik ga er van uit dat de meeste ‘gevallen’ niet door een huisarts onderzocht worden. De vier in Portugal werden niet onderzocht door een arts.

Wat ligt hier achter? Het verzinsel dat iedereen besmettelijk kan zijn, ook zonder enige klacht. Dat leidt tot de koers a) volledige isolatie of lockdown of b) positief getest of komend uit onveilig gebied? Dan in quarantaine.

In die opzet wil het regime niet dat een arts een diagnose stelt, die moeten er buiten blijven.

Het verzinsel zet de geneeskunde op z’n kop. Zoals gezegd op een andere ibop-pagina

Doorgaans zet je de zieken in quarantaine. We hebben nog nooit meegemaakt dat gezonde mensen ook in quarantaine moeten.

 

Het Hof stelt ook dat de PCR-test geen bewijs levert voor een infectie met het SARS-CoV-2 virus.

Het Hof concludeert

Gezien de hoeveelheid wetenschappelijke twijfel – van experts, dwz degenen die er toe doen – over de betrouwbaarheid van de PCR-tests, gezien het gebrek aan informatie over de analytische parameters van de tests, en bij gebrek aan een diagnose van een arts over het bestaan van infectie of risico, kan deze rechtbank nooit bepalen of C inderdaad drager was van het SARS-CoV-2-virus, of dat A, B en D een hoog risico liepen om eraan te worden blootgesteld.”

 

Eerder had het Portugal’s hoogste rechtbank een besluit van het regio-bestuur van de Azoren onwettig verklaard. Het is vrijheidsbeneming om elke passagier die op een luchthaven landt 14 dagen in quarantaine te plaatsen.

(Momenteel (eind nov.) is voor de Azoren en Madeira een negatieve coronatest vereist die niet ouder is dan 72 uur.)

Het verslag komt van een hoogleraar uit Portugal, die anoniem wil blijven. Zij -of hij- meent dat de reden voor deze spaken in de staatsraderen ligt in hun ervaring met een dictatuur.

Met Spanje en Griekenland is Portugal een van de weinige landen in het zogenaamde Westen waar nog genoeg mensen leven om te weten hoe een dictatuur er uit ziet. Ons aantal neemt af, aangezien je minstens 60 moet zijn om de revolutie van 1974 op een zinvolle manier te hebben meegemaakt. Ik was toen een tiener, en ik herinner me heel goed hoe het dagelijkse leven eruit zag onder censuur, massaal liegende massamedia, politiegeweld, willekeurige detentie in naam van het ‘nationaal belang‘, enz. – al die dingen die ik hoopte nooit meer hoeven te ervaren, maar dat het huidige Covid-klimaat heel, heel levendig naar voren heeft gebracht. Toch is het misschien wel juist omdat zulke dingen in mensenheugenis zijn gebeurd dat onze regering minder hardhandig is geweest over de pandemie dan de meeste andere in Europa. En misschien is dat ook de reden waarom onze hoge rechtbanken uitspraken hebben gedaan met mogelijk verwoestende gevolgen voor het huidige Covid-verhaal. Portugal is een klein land maar maakt deel uit van de EU en wat hier gebeurt is dus van internationale betekenis.

De oorzaak van de polarisatie bij CoViD-19

Dit is mijn handreiking en advies, vooral bestemd voor degenen die het coronawanbeleid steunen.
De kern staat onder In het algemeen.

Op 2-11 schreef ik dit voor de Spraakmakers-community van Radio1 (alleen voor leden) op de stelling
Minister Hoekstra moet zijn poot stijf houden rondom de staatssteun aan KLM.

Misleidende stelling: we hebben de ‘keuze’ tussen KLM failliet* met of zonder belastinggeld en loon-ingrepen.
We moeten de oorzaak vinden en dat is makkelijk: de regeringen hebben de luchtvaart en (andere sectoren) de doodsteek gegeven met hun maatregelen. En dat zonder reden; sinds maart is duidelijk dat het om een aandoening gaat in de categorie griep-verkoudheid, die in behoorlijk wat landen geen oversterfte gaf.
Makkelijk voor sommigen, maar de KLM-top, de bonden, de redacties en het publiek zoeken niet en vinden niet.
KLM en bonden (en iedereen): dat komt ervan als je meezwemt met de stroom en verzuimt om de waarheid te achterhalen in het begin.
Het is spannend om te zien wanneer (niet ‘of’) men de ware toedracht gaat zien: voor af na het faillissement. []

* Of gedecimeerd.

André K. reageerde

ik begrijp niet hoe die [virusontkenners] zoals jij, in staat zijn om te denken dat al die artsen en biologen etc. wereldwijd samenspannen om ons te laten denken dat  dit iets anders is dan een gewoon griepje; ga eens naar een ziekenhuis en vraag de medewerkers die zich uit de naad werken waarom ze meegaan in die onzin, zoals jij dat ziet. Of is die Willem een afgezant van de enige waarheid en zijn al die anderen onnozelaars? Wat voor belang heb jij er in om zulke onzin te verkondigen. Door wie wordt jij betaald?

Dit is mijn antwoord, bewerkt voor ibop.

Beste André [], lieve mensen,

Op jouw stuk:
Er zijn talloze medici die individueel of gezamenlijk heftig protesteren tegen de coronawaan, zie docs4opendebate.be (hier ontbreekt samenterugnaarnormaal).

Virusontkenner? Het verschil tussen griep en CoViD-19 -qua symptomen, verloop en remedie- heb ik nog niet exact in beeld, zie hier.
Ik zou graag zorgmedewerkers spreken, maar vermoedelijk zitten zij vast in een van de twee kampen. In de afgelopen maanden hadden zij trouwens heel veel tijd om te praten, want klanten waren er niet (buiten de eerste-lijn).
Is Willem Engel volgens jou de enige of heersende scepticus ? Dan is de strategie geslaagd.

Ik verkondig geen onzin maar de waarheid (bij benadering natuurlijk) ten behoeve van het algemeen belang. Dat doe ik op grond van honderden uren studie. Ik word niet betaald, en jouw insinuatie vergeef ik je. Waarschijnlijk komt het voort uit gebrek aan argumenten. Hetzelfde geldt voor de veel geziene  wens die neerkomt op krijg de covid en krijg geen behandeling.
Besef even dat sceptici mentale en morele tegenwind -of erger- krijgen dus waarom doen we het ?
Wij hebben iets anders dan een meningsverschil want jullie geloven het verhaal zonder onderzoek en de sceptici kijken er kritisch (soms wetenschappelijk) naar.

In het algemeen

Heus ik vind het naar om te zien hoe veel mensen het warrige verhaal over het coronavirus accepteren. Naar voor hen en voor Nederland.
Het is het gevolg van een lang lopende afbraak van normen, gezond verstand, religie en mannelijkheid in de westerse wereld.
Gezond verstand is het goed luisteren naar hetgeen hart en hoofd je ingeven, dus het combineren van ratio en gevoel.

Een onderdeel is kritisch denken: nagaan, onderzoeken hoe het werkelijk in elkaar steekt. Juist dat verdween, ook of vooral bij de lang-opgeleiden die de dienst uitmaken in politiek , wetenschap, media en economie.
Zo werd het mogelijk dat een knullig verhaal over klimaatverandering en energietransitie dominant werd. Het klinkt en voelt goed, verder geen vragen.
Jullie zijn dus arm-van-geest gemaakt. En het is eenvoudig om goedgelovigen bang te maken. Er schijnt een pandemie te zijn. We horen elke dag op elk kanaal dezelfde waarschuwing, hetzelfde verhaal. Als je dat voor waar aanneemt zonder reflectie en onderzoek dan ben je arm van geest.

Een element van de afbraak is de opkomst en dominantie van de verleidelijke gedachte dat we lief moeten zijn voor elkaar. In deze wereld is dat een enorme opsteker voor mensen met kwaad in de zin; wie houdt hen tegen, wie durft niet lief te zijn ? In de te lieve wereld roept kritiek weerstand op; begrijpelijk maar onterecht en levensgevaarlijk.
Goed-klinkende plannen vanuit de overheid (goedgekeurd door de media en overheidsorganen) worden omarmd, want dan werken we samen tegen x. Dat voelt goed, dan sta je aan de goede kant. Dwarsdenkers staan vanzelf aan de foute kant. Strategie geslaagd, ‘samen’ naar de afgrond, met de echte machthebbers op afstand.
Ook bij klimaatverandering en andere thema’s was het ‘denken’ gelijkgeschakeld, de hoofdlijn, de boodschap stond van meet af aan vast. Het coronawanbeleid is -veel- meer van hetzelfde.
Begrijp dat dit een uitgestoken hand is, we staan aan dezelfde kant. Onze vijanden zijn de -meer of minder zichtbare- machthebbers die een relatief onbeduidende ziekte aangrijpen voor de rappe ontwrichting van de maatschappij. Ook die cijfers liegen niet.

Iedereen krijgt een voorwaardelijke schouderklop. Als je je verenigt met de winnende groep dan hoor je van mij geen ‘zie je wel’. Ik wens iedereen persoonlijke groei.
Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Hoopvol,
Stefan Langeveld

Noodverordening onwettig & Groep A

De wetgeving en handhaving rond de noodverordening gaan op vele punten fout; hoe langer je leest hoe meer je vindt. Daarom geeft deze pagina geen volledig beeld en is hij niet definitief. Hij is geschreven 1-20 mei.

 

De regering beseft dat de paperclip-noodwetjes ondeugdelijk zijn -alles wat op deze pagina staat weten zij- en werkt nu aan een nieuwe wet volgens een spoedprocedure. We gaan dan zien of het parlement het afstand houden bij voorbeeld in een wet wil zetten, terwijl de epidemie echt voorbij is.

[30-10 Die wet is door beide Kamers goedgekeurd. Een goede analyse is
Spoedwet betekent einde van de rechtsstaat – Wet normaliseert noodtoestand
Door mr. Jeroen Pols]

Gemeente.nu op 27 april zag liever dat de minister in het geheim aan die nieuwe wet werkt ?

Het uitlekken van de spoedwet is alleen iets minder gelukkig. Handhavers hadden de afgelopen dagen al hun handen vol aan uitzwermende Nederlanders. Het nieuws dat het huidige bonnenboekje min of meer in de prullenmand kan, zal het gezag er niet direct groter op maken.

2019-nCoV listig in groep A gezet

[31 oktober]

Eerst een voorbeeld van het listig gebruik maken van een maas in de wet door de regering, met minder gevolgen dan de noodverordeningen.

De minister van VWS heeft al op 31 januari een regeling gepubliceerd waarin het “novel coronavirus (2019-nCoV) wordt aangemerkt als behorende tot groep A, bedoeld in artikel 1 van de Wet publieke gezondheid.”

Met als gevolg

Alle bepalingen van de WPG die gelden voor infectieziekten behorende tot groep A zijn van toepassing op het novel coronavirus.

Terzijde: eind januari was er heel weinig bekend over dit virus. Het is daarom vreemd dat de regering het toen al in de zwaarste categorie zette. De WHO vond het virus destijds niet alarmerend; pas in maart verklaarden zij dat een pandemie mogelijk is.

De minister mocht dit doen zonder instemming van de volksvertegenwoordiging, volgens de WPG (artikel 20). Dat artikel zegt ook dat binnen acht weken na dagtekening van zo’n regeling een voorstel van wet tot incorporatie (opname) van deze regeling in de WPG aan de Tweede Kamer gezonden moet worden. De Kamer moet het bekrachtigen.

Indien het voorstel van wet wordt ingetrokken of door een der Kamers der Staten-Generaal wordt verworpen, wordt de regeling onverwijld ingetrokken.

Deze formulering laat een gaatje open dat door onze regering wordt benut. Er is een wetsvoorstel tot opname naar de Kamer gegaan op 20 februari, de Raad van State heeft advies uitgebracht en de TK-commissie kwam op 18 maart met een kort verslag van het voorbereidend onderzoek.

Maar het wetsvoorstel is niet behandeld, zodat de regeling nog van kracht is en CoViD-19 niet in de WPG staat maar op een inlegvel.

Volgens mij zou dit voorstel in maart een zeer ruime meerderheid hebben gekregen in de TK, dus waarom stelde men het uit ? Corona heeft de hoogste prioriteit. Nu -eind ’20- zouden Kamerleden van deskundigen kunnen horen dat CoViD-19 niet onder A hoort te vallen.

Waarom zou CoViD-19 op de A-lijst moeten staan ? Dit zegt de WPG over quarantaine:

verblijf van een persoon die mogelijk besmet is met een infectieziekte behorend tot groep A in een door de burgemeester aangewezen gebouw, schip [] in verband met de bestrijding van de gevaren van die ziekte voor de volksgezondheid;

Enerzijds geldt de quarantaine-optie voor mogelijk geïnfecteerden: da’s ruim. Anderzijds moet de burgemeester hen op laten nemen in een gebouw, niet in de woning. Voor huisarrest is de WPG ongeschikt. De regering maakt daarom het beleid buiten die wet om, zo blijft de A-lijst van de WPG buiten beeld.

Arts Elke de Klerk (van de World Doctors Alliance) voert actie om CoViD-19 van de A-lijst te halen. “We weten nu dat het een normaal griepvirus is, en het griepvirus staat niet op de A-lijst.”

Nu de hoofdmoot: de noodverordeningen.

Stand van zaken 1 juni

NRC gaf in een streng commentaar de beboete burger de raad „ga in verzet”.

Op coronaboete.nu een goed overzicht van de situatie

We zien dat dat duizenden burgers op onduidelijke gronden een ‘coronaboete’ opgelegd hebben gekregen. Er gaan vooralsnog echter weinig mensen in bezwaar of verzet*. Het lijkt erop dat nu alleen de mondige of (financieel) draagkrachtige burgers de mogelijkheid kunnen benutten om () in verzet te gaan ().

Het lijkt er sterk op dat vooral zwakkere en minder mondige burgers ten onrechte hun een boete () betalen én ook nog eens aantekening op hun Justitiële Documentatie (strafblad) krijgen. Op deze wijze staat de rechtsstaat ernstig onder druk. Wij doen daarom een oproep aan het kabinet om alle boetes te seponeren en bieden iedereen een laagdrempelige mogelijkheid om in verzet te gaan**.

Klik ook op Steun onze oproep.

*Op 11 mei was 70 keer verzet ingesteld tegen de 7400 strafbeschikkingen, zegt het OM.

In het begin werd 60% van de pv’s teruggestuurd naar de verbalisant met het advies het proces-verbaal aan te vullen, nu is dat 40%. Beide waarden geven aan hoe deugdelijk de handhaving werkt.

** Voor 13 euro ontvang je een handleiding voor het opstellen van een verzetschrift.

Samenvatting van de gebreken

(nummers staan achter de koppen)

 1. De maatregelen (iedereen in quarantaine) druisen in tegen de bedoeling van de WPG (zieken in quarantaine)
 2. De Wet veiligheidsregio’s is voor rampenbestrijding en wordt oneigenlijk gebruikt;
 3. ‘Noodverordening’ komt niet in de wetten voor;
 4. De VR krijgt een bevoegdheid uit de Gemeentewet (bevelen geven) die niet bij de situatie past;
 5. De VR had geen bevoegdheid tot sancties, en kreeg dat middels een spoedwetje;
 6. De VR heeft geen bezwaarcommissie, daarom krijgen de burgemeesters een mandaat om last onder bestuursdwang toe te passen;
 7. De noodverordening bevat bestuursrecht en strafrecht;
 8. Gemeentelijke maatregelen zijn illegaal;
 9. De maatregelen gaan in tegen allerlei principes:
  • niet proportioneel
  • schending van mensenrechten
  • gebaseerd op wankele kennis/wetenschap
  • genomen zonder consultatie en afweging van belangen
  • schending legaliteitsbeginsel: elke overheidshandeling dient te berusten op wettelijke grondslag – zie 2 t/m 7.

De wettelijke grondslag blijkt uiterst wankel. De regering telt listig een paar bestaande wetten en bevoegdheden bij elkaar op. Dat ziet er zo uit

WPG: de minister leidt de bestrijding en kan opdrachten geven aan de voorzitters van de veiligheidsregio.
+ Wet Veiligheidsregio: de VR krijgt bevoegdheden die de burgemeester heeft, oa noodverordening maken.


= De minister kan via de veiligheidsregio’s noodverordeningen opleggen.
+ WvStrafrecht: een voorschrift van de politie overtreden is strafbaar.


= Het overtreden van de maatregelen is strafbaar.

Deze optelling is ongehoord en daarom is er geen grond voor sancties.

Het pakket draconische maatregelen, waar iedereen mee te maken krijgt, berust op drijfzand.

De gemeente, de politie en andere gezagsdragers mogen uitsluitend optreden op basis van geldig recht. Dat is de essentie van de rechtstaat.

Nota bene: drijfzand, ongehoord en geen grond zijn mijn mening. Het parlement kon niet oordelen over deze ‘wetgeving’, bestuurlijk Nederland staat als éen m/v achter de maatregelen en het is aan de rechtspraak om te oordelen over de legaliteit.

Afsluiting stranden illegaal -8

De kustgemeenten willen sinds april te grote drukte op en bij de stranden en recreatiegebieden voorkomen. Dit stuk gaat over de stranden.

Dat in die situatie (mooi weer, buiten, ruimte) de verspreiding niet optreedt en dat de vermeende epidemie toen al afnam maken dit beleid sowieso onzinnig. We kijken nu naar de wettelijke kant van het sluiten van parkeerterreinen en wegen naar de kust met tekstkarren en boa’s.

In Zandvoort is de parkeergelegenheid niet gesloten (in mei), bij onder meer Bloemendaal aan Zee (P1 open sinds 16-5), Noordwijk, Scheveningen, Hoek van Holland, Ouddorp wel.

Aan de VR Kennemerland vroeg ik wat de grond is voor deze maatregelen. Het antwoord kwam hier op neer: de gemeente mag wegen af sluiten op basis van de wegenverkeerswet, in dit geval vanwege de veiligheid: de drukte leidt tot grotere kans op virusverspreiding.

Over de parkeerterreinen geen woord.

Hier mijn vraag aan Bloemendaal (klik erop voor antwoord en vervolgvraag.

Met

de maatregel is genomen door de gemeente [] om bezoekers te verminderen en drukte te voorkomen. Dit besluit is in lijn met het landelijk beleid.

‘In lijn met’ betekent: wij vinden dat we alles mogen, wanneer het past bij het nationale corona-beleid. Zo denkt ‘heel’ bestuurlijk Nederland erover, helaas.

 

Het beginsel is dat wegen niet afgesloten worden. Het kan alleen met een goede reden en dan moet een verkeersbesluit genomen en gepubliceerd worden.

De gemeenten Zandvoort, Bloemendaal, Katwijk en Noordwijk hebben zo’n besluit niet genomen sinds 16-3; andere plaatsen heb ik niet bekeken hier. Zoeken met filter verkeersbord C01 (gesloten verklaring) toont dat alleen de Gemeente Schiedam een verkeersbesluit nam, over de Maasboulevard.

In de WVW staat dat de wegbeheerder een weg tijdelijk kan sluiten zonder verkeersbesluit

ingeval van de uitvoering van werken, opdooi, de doorweekte toestand van een weg [], dreigend gevaar of andere dringende omstandigheid van voorbijgaande aard.

De reden ‘drukte op stranden’ past daar niet in.

Bovendien zegt de WVW dat een verkeersbesluit nodig is

indien de omstandigheden die tot de [] tijdelijke maatregel leiden van langere duur zijn dan vier maanden dan wel zich regelmatig voordoen.

 

Ook de noodverordening biedt geen grond voor het afsluiten.

Artikel 2.5 zegt dat de voorzitter gebieden en locaties kan aanwijzen waar het verboden is zich te bevinden.

De VR Hollands Midden geeft daar een ongehoorde draai aan en stelt

De volgende parkeerterreinen en aanlegplaatsen [] worden aangewezen als gebied voor eenieder verboden is zich in of met een motorvoertuig of vaartuig te bevinden.

Zo wordt een gebiedsverbod, gericht op personen omgetoverd naar een parkeer- en aanmeerverbod, gericht op voer/vaartuigen. Het parkeerverbod wordt door de burgemeester middels betonblokken preventief gehandhaafd, zie Stapeling verderop. Voor die actie is geen rechtsgrond.

De VRHM vaardigde ook het beruchte bollenvelden-besluit uit.

De VR Kennemerland begaat deze fout (omtoveren) niet, een woordvoerder antwoordde mij

[De wegen zijn] niet afgesloten op grond van (artikel 2.5 van) de Noodverordening COVID-19 van de Veiligheidsregio Kennemerland.

Conclusie: deze maatregelen, de handhaving en boetes hebben geen wettelijke basis, ze zijn illegaal.

Het sluiten van parkeergelegenheid is niet bij wet geregeld denk ik. Maar parkeren is een onmisbare schakel in het wegverkeer en sluiting is vergelijkbaar met wegafsluiting.

Wet Publieke Gezondheid -1

Wat staat in deze wet ?

Art. 6.4*

De voorzitter van de veiligheidsregio draagt zorg voor de bestrijding van een epidemie van een infectieziekte behorend tot groep A [CoViD-19 zit daarin – ten orechte] en is dan bij uitsluiting bevoegd om toepassing te geven aan de artikelen 34, vierde lid, 47, 51, 54, 55 of 56.

Artikel 34 betreft opneming ter isolatie, 47 besmetting gebouwen, 51-56 gaan over luchthavens.

Artikel 7.1*:

In de situatie geeft Onze Minister leiding aan de bestrijding en kan hij de voorzitter van de veiligheidsregio opdragen hoe de bestrijding ter hand te nemen, waaronder begrepen het opdragen tot het toepassen van de maatregelen, bedoeld in hoofdstuk V.

* Door mij leesbaar gemaakt m.n. door inkorten.

Hoofdstuk V gaat over melding door artsen, (gedwongen) opname van geïnfecteerden, Rechterlijke toetsing, Maatregelen gericht op [mogelijk besmette] gebouwen, goederen en vervoermiddelen, Havens en luchthavens (welke voorzieningen zijn daar nodig.

Dat zijn begrijpelijke regels bij een pokken-uitbraak.


Terzijde: de gewone griep valt niet in groep A,B of C, dus niet onder de meldingsplicht en de WPG.

MERS, SARS, pokken en polio zijn A naast CoViD-19. Hier zien een kras verschil tussen griep en corona; is dat gebaseerd op onderzoek ?


Wat de WPG voorschrijft gebeurt beperkt (alleen/vooral melden), terwijl de genomen maatregelen niet in die wet staan.

Een Amerikaanse arts:

Doorgaans zet je de zieken in quarantaine. We hebben nog nooit meegemaakt dat gezonde mensen ook in quarantaine moeten.

Deze idiote omkering bleef vreemd genoeg onopgemerkt. Als je ‘beleid’ maar gek genoeg is, raakt iedereen in verwarring.

Het is wel zo dat ‘waaronder begrepen’ de minister juridisch de ruimte geeft om andere maatregelen te nemen.

‘Noodverordening’ komt niet voor in deze wet.

Hoogleraar Wim Voermans over de WPG in een oproep aan het parlement een eind te maken aan de uitzonderingstoestand:

Maar om het hele land maanden plat te leggen, daar is die wet niet voor. Het hele idee achter de Wet publieke gezondheid is dat je in het uiterste geval via veiligheidsregio’s noodbevelen kunt geven, maar je kunt er eigenlijk geen vrijheidsrechten ‘achter de voordeur van de burger’ mee beperken. Daar hebben we het stelsel van de grondwettelijk gereguleerde uitzonderingstoestand van de Coördinatiewet uitzonderingstoestanden voor. Toch gebeurt dat nu wel. Volgens de Wet publieke gezondheid mag je alleen bij de burger binnen in het kader van een quarantainemaatregel (waarvan dan het OM onmiddellijk op de hoogte moet worden gesteld). Met de model-noodverordeningen die nu worden gemaakt, gaan we nogal wat verder.

Waarom ‘achter de voordeur’ ? De grootste inbreuken geschieden buiten de woningen.

De Wet Veiligheidsregio -2

Op grond van artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s mogen regiovoorzitters toepassing geven aan -onder meer- de artikelen 172 tot en met 177 van de Gemeentewet, met uitzondering van artikel 176, derde tot en met zesde lid.

– 1 Die artikelen in de Gemeentewet 172-177 geven bevoegdheden aan de burgemeester. Omdat dat onvoldoende is bij (boven)regionale rampen worden de regiovoorzitters bevoegd.

[ Terzijde: Het is vreemd dat leentjebuur wordt gespeeld bij de Gemeentewet, in plaats van het opnemen van een aangepast art. 176 in de Wet veiligheidsregio’s. ]

In de corona-situatie is alleen art. 176 bijna relevant:

In geval van oproerige beweging, van andere ernstige wanordelijkheden of van rampen, dan wel van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan is de burgemeester bevoegd alle bevelen te geven die hij [] ter beperking van gevaar nodig acht. Daarbij kan van andere dan bij de Grondwet gestelde voorschriften worden afgeweken.

De andere situaties zijn nog minder van toepassing.

Oproer, wanorde, ramp? Er gebeurde van alles, maar dit niet. Bevoegdheden worden niet voor niets gekoppeld aan bepaalde omstandigheden. Het is niet aanvaardbaar dat een kabinet of wie dan ook daarmee gaat marchanderen.

Bovendien: De voorzitter VR is bij uitsluiting bevoegd (art. 39 WVR): de burgemeesters zijn daardoor niet bevoegd, zij moeten slechts geraadpleegd worden over voorgenomen maatregelen. Verderop merken we op dat zij via een mandaat bevoegd raken.

Ook moeten het 3e t/m 6e lid uitgezonderd worden, want daarin staat dat de gemeenteraad de voorschriften moet bekrachtigen in de eerstvolgende vergadering. Deze redelijke bepaling ontbreekt dus bij de noodverordening vanuit de veiligheidsregio; er is geen democratische controle, behalve een verslagplicht achteraf, dat stelt niets voor.

– 2 De wet gaat over rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening bij rampen. Er staat niets over uitbraken, het woord epidemie of volksgezondheid komt er niet in voor. Dat is vreemd gezien artikel 6/7 in de WPG.

Definitie ramp: een zwaar ongeval of een andere gebeurtenis waarbij het leven en de gezondheid van veel personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate zijn geschaad of worden bedreigd []

De noodverordening 3-6

Laurent Staartjes schreef hier uitvoerig over.

‘Noodverordening’ komt niet voor in de wet- en regelgeving**

De autoriteiten zeggen dat artikel 176 van de Gemeentewet de noodverordeningen regelt.

Dit artikel zegt dat bij rampen de burgemeester algemeen verbindende voorschriften kan geven die ter handhaving van de openbare orde of ter beperking van gevaar nodig zijn. Daarbij kan van andere dan bij de Grondwet gestelde voorschriften worden afgeweken.

Noodverordening is binnen bestuurlijk Nederland gekoppeld aan het mandaat van de burgemeester, niet de voorzitter van de veiligheidsregio.

De burgemeester is niet bevoegd bij verordeningen die niet door hem of haar binnen zijn/haar gemeente zijn vastgesteld.

De bevoegdheid tot bestuursdwang of last onder dwangsom staat [] niet in de Wet op de Veiligheidsregio’s. Dat betekent dat het opleggen van een dwangsom of bestuursdwang niet mogelijk was, tot 16 april. Toen werd dit tekort opgeheven middels artikel 34 in de Tijdelijke wet Covid-19.

Als de voorzitter van een veiligheidsregio (artikel 175/176 van) de Gemeentewet toepast is hij ook bevoegd om een last onder bestuursdwang op te leggen.

Last onder bestuursdwang  is een herstelsanctie: het bestuursorgaan roept een (rechts)persoon op om een overtreding terug te draaien. In de huidige context krijgt een restaurant de opdracht om (weer) te sluiten bij voorbeeld. Doet de eigenaar dat niet dan kan het bestuursorgaan het lokaal laten verzegelen. Het opleggen van zo’n last is een besluit met bekendmaking aan de overtreder. Deze krijgt een termijn om te herstellen, maar bij spoed kan de gemeente eerst optreden en dan bekendmaken.

De betrokkene kan bezwaar aantekenen bij het bestuursorgaan. Elke gemeente heeft daarvoor een bezwaarprocedure en een bezwaarcommissie die benoemd wordt door de gemeenteraad. De veiligheidsregio heeft beide niet, dus daar zit nog een lacune.

(Als het bestuursorgaan de klacht afwijst, dan kan de ondernemer in beroep gaan bij de bestuursrechter)

Misschien om deze reden hebben twee veiligheidsregio’s  (Hollands Midden 30-4 en Midden- en West-Brabant 23-3) besloten tot ‘mandatering handhaving Noodverordening’ zodat de burgemeesters kunnen besluiten tot het opleggen van bestuursdwang, en verwante handelingen. Waarom gebeurde dit in 2 van de 25 regio’s ?

Dit is rommelen met bevoegdheden. Hierboven merkte ik op “De voorzitter VR is bij uitsluiting bevoegd; de burgemeesters zijn daardoor niet bevoegd.” Het mandaat gaat hier tegenin.

Detail: De Tijdelijke wet geeft de veiligheidsregio alleen bevoegdheid voor last onder bestuursdwang. In het besluit van de Hollands Midden staan last onder bestuursdwang  en last onder dwangsom.  Midden- en West-Brabant gaf eerst mandaat voor ‘last onder dwangsom’ en moest dit een paar dagen later corrigeren naar ‘last onder bestuursdwang en last onder dwangsom’.


** Alleen in de Regeling domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar, sinds 28 maart.

De boa Openbare ruimte is belast met de opsporing van de strafbare feiten in de volgende wettelijke voorschriften 28a Artikel 443 Wetboek van Strafrecht, ook voor zover het gaat om overtreding van een noodverordening die [] verband houdt met het COVID-19-virus

Boete, strafbeschikking -7

De draconische maatregelen zijn gericht op twee groepen: bedrijven en burgers.
Voor de eersten (eigenaars en organisatoren) is bestuurlijke handhaving bedoeld. Zie elders op deze pagina.
Voor de burgers is het strafrecht de beste manier van handhaving, volgens het OM. Dit blijkt uit de notitie Beleid handhaving verbodsbepalingen Veiligheidsrisico’s van 26-3.

Strafrechtelijke handhaving is ook aangewezen in gevallen dat de verbodsbepaling gericht is tot de individuele burger en snelle normhandhaving een onmiddellijk effect dient te realiseren. In dergelijke gevallen zijn bestuursrechtelijke maatregelen minder aangewezen en/of effectief.

De toezichthouder kan/moet een proces-verbaal opstellen wegens overtreding van 443 WvS. Daarbij moet deze de verdachte wijzen op het recht om te zwijgen en de consultatie- en verhoorbijstand.
De processen-verbaal gaan naar het CJIB en worden dan door het CVOM beoordeeld. Als het pv en de zaak in orde zijn wordt een OM strafbeschikking uitgevaardigd.  Tot zover de notitie.

De meeste ontvangers van zo’n strafbeschikking zullen het bedrag betalen, terwijl er een alternatief is: de zaak voor laten komen bij de rechter. Met zo’n strafbeschikking worden verdachten verleid tot een vlotte afhandeling. Maar dat is alleen aan te raden als de overtreding helemaal vast staat en de straf redelijk lijkt. Met het accepteren van de beschikking erkent de verdachte haar schuld.
Juist bij overtreding van de noodverordening CoViD-19 is er alle reden om de zaak aan de rechtbank voor te leggen. Zijn de maatregelen redelijk, noodzakelijk, proportioneel en volgens de regels tot stand gekomen ?


Art. 443 WvS

Hij die een algemeen voorschrift van politie, krachtens de Gemeentewet in buitengewone omstandigheden door de burgemeester, de voorzitter van de veiligheidsregio of de commissaris van de Koning [] uitgevaardigd en afgekondigd, overtreedt, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.

 

Tjalling van der Goot (advocaat bij Anker & Anker) zegt dat het niet opvolgen van instructies strafbaar is.

Als instructies van deze bevoegde ambtenaren [] niet onmiddellijk worden opgevolgd, is sprake van een overtreding (artikel 443) [].

Kan iemand beboet worden als de toezichthouder een overtreding constateert of moet deze eerst opdracht geven om de regels te volgen? De politie:

In de meeste gevallen spreken we je eerst aan en waarschuwen we. Luister je niet, dan krijg je een boete.

Nog een signaal over de slappe bodem (Volkskrant 15 mei)

Een deel van de bekeuringen die zijn uitgeschreven voor te weinig afstand houden, zal vanwege fouten nooit bij overtreders op de mat belanden. Dat zegt vakbond BOA-ACP tegen de NOS. Tot nu toe zijn zeker 10 duizend bekeuringen uitgedeeld door de politie en handhavers omdat mensen te weinig afstand hielden. ‘Hoe is een agent of boa tot de conclusie gekomen dat mensen geen anderhalve meter uit elkaar staan? Dat moet beschreven worden in een proces-verbaal’, zegt vakbondsvoorzitter Richard Gerrits.

Verbluffende stapeling van regels en handhaving; 1,5m

Zie hoe bestuurlijk Nederland de bewegingsvrijheid inperkt, in vier lagen.

Het doel is: Afstand houden, en niveau nul is dan: een onderbouwd advies van de overheid voor iedereen. Dat is tegen de aard van bestuurlijk Nederland en het werd een gebod of regels in de noodverordening.  [niveau 1]

Ik begin bij artikel 2.2

Het is verboden zich in de publieke ruimte in een groep van drie of meer personen op te houden zonder tot de dichtstbijzijnde persoon in die groep en andere personen een afstand te houden van ten minste 1,5 meter.

Als je dit bewerkt tot

Iedereen moet altijd een afstand houden van ten minste 1,5 meter tot alle andere personen.

dan ben je klaar, afgezien van aanvullingen en uitzonderingen. Een idiote regel, maar hij is helder.

[update oktober: Kennelijk lezen de bestuurders IBOP 😉 want artikel 58f van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 zegt

1. Degene die zich buiten een woning ophoudt, houdt een veilige afstand tot andere personen.

einde update]

 

Onze regering houdt niet van eenduidige regels (wel van micromanagen) dus maakten ze er een artikel bij: 2.1 over samenkomsten. [niveau 2]

1 Het is verboden om samenkomsten te laten plaatsvinden, te (laten) organiseren of te laten ontstaan, dan wel aan dergelijke samenkomsten deel te nemen.

2 Het eerste lid is niet van toepassing op de volgende samenkomsten, mits de aanwezigen te allen tijde ten minste 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon: []

De combinatie van 2.1 en 2.2 roept een heleboel vragen op, die bespreek ik misschien later. Bekend -en belangrijk voor de lezer- is dat 2.1 de geplande samenkomsten (=bijeenkomsten) verbiedt en 2.2 de spontane.

Desondanks is het met de combinatie voldoende duidelijk dat afstand houden moet.

Maar we leven in een interessante tijd. Bestuurlijk Nederland gaat ook preventief handhaven: allerlei situaties zijn verboden waarin afstand houden moeilijk is, voor een onbepaalde tijd: (theaters, musea, sport) of in de weekeinden (strand, winkelstraten). [3]

In sommige gevallen worden zelfs de wegen naar het strand gesloten, en de parkeerterreinen. [4]

Zo leidt een hygiëne-regel (afstand houden) tot een forse inperking van de bewegingsvrijheid. Ook al is het in Nederland minder erg dan het generale huisarrest in andere landen.

Bestuurlijk Nederland beseft blijkbaar niet dat de anderhalve meter onmogelijk is. Als je het toch wil afdwingen -het moet dus het kan- dan raak je in een onmogelijke positie*:

Enerzijds passeren miljoenen elkaar dagelijks op kortere afstand > het beleid faaltzichtbaar,

anderzijds neem je tirannieke maatregelen > iedereen kan zien dat de tirannie realiteit is.

* Dit geldt ook voor de energietransitie.

Bekend maken, waarom?

Bij alle wetgeving is bekendmaking een knelpunt. Een nieuwe of gewijzigde wet geldt voor kleine of grote groepen en in specifieke gevallen. Niemand leest officielebekendmakingen.nl of de borden aan het gemeentehuis, men raakt op de hoogte middels de media of brancheorganisatie. Niet ideaal maar daar valt mee te leven.

De CoViD-19 noodverordeningen daarentegen gelden voor alle burgers, in alle gevallen en onmiddellijk, met reusachtige gevolgen. Je zou verwachten dat de overheid veel publicitaire moeite doet. Dat is niet gebeurd.

Er kwamen Kamervragen over.

Op welke plek worden crisismaatregelen gepubliceerd ?

Minister Grapperhaus:

De maatregelen worden gepubliceerd op rijksoverheid.nl en via andere communicatie-uitingen van het Rijk. Op grond van artikel 176, eerste lid, laatste zin, van de Gemeentewet maakt de voorzitter van de veiligheidsregio de noodverordening bekend op een door hem te bepalen wijze, zoals www.overheid.nl en de website van de veiligheidsregio.

Dat is onvoldoende. Op de site van regio Amsterdam-Amstelland is niets te vinden over CoViD-19, andere regio-sites heb ik niet bekeken.

Daarnaast is blijkt uit een andere Kamervraag dat publicatie (in officiele bekendmakingen) vereist is.

Klopt het dat niet alle noodverordeningen waren gepubliceerd op het moment dat zij gehandhaafd werden? Wat is uw reactie hierop?

FG: Handhaving is alleen mogelijk als daar een deugdelijke wettelijke grondslag voor is. Mocht handhaving toch ten onrechte hebben plaatsgevonden, dan is het aan een onafhankelijke rechter om daarover een uitspraak te doen.

Er is meer.

Klopt het dat de nieuwe aanvullende maatregelen [] van 15 maart gebaseerd waren op artikel 7 lid 1 wet publieke gezondheid en de wet op de veiligheidsregio’s? Waarom is de wettelijke grondslag voor de bevoegdheid niet vermeld in de brief?

Ja. De grondslag van de brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is inderdaad artikel 7, eerste lid, van de Wet publieke gezondheid en artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s. Het niet vermelden van de wettelijke grondslag was een omissie.

Nee dat was geen omissie, maar had een ernstiger reden.