Coronaregels, wetten en handhaving – een handleiding

Laatste verbetering 8 december 2023

Dit is de hoofdpagina over de realiteit van de coronaregels. De handhaving staat veel zwakker dan de meeste mensen denken.

Op andere pagina’s:

 

De overheid maakt geen onderscheid tussen verplichten en adviezen. Dit zijn blijkbaar de belangrijkste regels – op de hoofdpagina Corona rijksoverheid.nl:

 1. In heel Nederland geldt een avondklok;
 2. Werk thuis, tenzij het niet anders kan;
 3. Was vaak uw handen;
 4. Hoest en nies in uw elleboog;
 5. Houd 1,5 meter afstand van anderen;
 6. Is het druk? Ga dan weg;
 7. Draag een mondkapje waar dat verplicht is;
 8. Klachten? Blijf thuis en laat u testen.

Alleen 1, 5 en 7 staan in de wet.

Thuis maximaal x bezoekers ?

Nee, de coronamaatregelen hebben geen verandering gebracht, ze gelden niet in de woning. Lees het bij Jegers advocaten.
Het is schandelijk dat de rijksoverheid bijna iedereen iets anders heeft doen geloven. Gesteund door kwantiteitsmedia. Het is balletje-balletje spelen met adviezen en regels*.

Het publiek heeft nooit rechten geleerd in het staatsonderwijs en gelooft dat alle uitspraken van bestuurlijk Nederland wettelijk correct zijn.

Op rijksoverheid.nl moet overal een link naar de bijbehorende regeling of wet staan.

In het Verenigd Konikrijk ging het net zo

De “regel” van twee meter afstand is bijvoorbeeld alleen een richtlijn geweest (). Het verzoek om “lokaal te blijven” is nooit een wettelijke vereiste geweest. De voorgestelde limieten voor het aantal keren dat iemand kon gaan sporten en voor hoelang waren richtlijnen, geen voorschriften.


* Voorbeelden

De advocaat meldt: De politie heeft de tekst op de eigen website al aangepast; waar opeens tot tweemaal toe expliciet vermeld staat dat de regels voor thuis alleen maar adviezen zijn.

Op de ene pagina van rijksoverheid.nl staat

Bovendien scherpt het kabinet het advies voor bezoek aan: ontvang maximaal één persoon van 13 jaar of ouder per dag en ga maximaal één keer per dag ergens op bezoek.

Maar op de andere:

Maatregelen tot en met ten minste 9 februari
Lees hier wat geldt op dit moment tot en met ten minste 9 februari 2021:
• Ontvang thuis niet meer dan 1 persoon van 13 jaar of ouder per dag.

Thuis werken

‘Werk thuis, tenzij het niet anders kan’. Dat is de oproep van het kabinet.

Ook dit is geen verplichting, maar iedereen denkt van wel. Zodat we dit meemaken: werkgevers mogen hun werknemers niet dringend vragen om naar de werkplek te komen ….

Deze maatregel treft dagelijks miljoenen, duurt het langst en staat het minst ter discussie.

 

Sluiting horeca, winkels en kappers

24-2 Viruswaarheid biedt ondernemers de helpende hand.

Tot nu toe koos viruswaarheid voor het aanvechten van de wetgeving en de PCR-test, de bron van het coronawanbeleid. Nu gaan ze ook aan het eind vechten. Wat doet bestuurlijk Nederland als winkels of cafés open gaan, hebben ze dan een zaak ?

[ Artikel 58u WPG stelt dat de burgemeester bevoegd is tot het opleggen van een last onder bestuursdwang bij een overtreding van 58h.1: voorwaarden openstelling publieke plaatsen. meer over bestuursdwang ]

Volgens mij een prima strategie: we gaan ontdekken dat ook de gedwongen sluiting van horeca en winkels geen correcte juridische basis had.

Jeroen Pols over de aangekondigde opening op 2 maart: “Als ze open gaan maar op last van de politie hun zaak weer moeten sluiten, hebben wij een team van juristen klaar staan om ze te helpen. Wij hebben alle processtukken voorbereid waarmee zij sluiting kunnen aanvechten.” Pols is ervan overtuigd dat veel rechters sluiting onwettig zullen verklaren. Gedwongen sluitingen zijn volgens Pols in strijd met internationale verdragen, zoals het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en de Internationale Gezondheidsregeling (IGR). Bron interview Weltschmerz

Volgens mij is dat laatste niet zeker en is er een groter gebrek.

De pandemiewetten zijn fundamenteel ongeldig

Het sluiten van eet/drinkgelegenheden, winkels, musea, theaters en andere zaken is enorm ingrijpend. Het lijkt er op dat de omvang onvoldoende erkend wordt.

Er is een ongeschreven regel over de scheiding van zeggenschap en invloed. Elke sector, branche of organisatie bepaalt de eigen regels. Niet-inmenging is de norm. Dat komt voort uit de natuurlijke neiging om autonomie te respecteren. Wie gaat ondernemers of beroepsbeoefenaren zeggen hoe ze het moeten doen? (Het gaat niet om adviezen maar om voorschriften en bevelen.

Zulke inmenging is in onze maatschappij een uitzondering. Het verloopt meestal via de Staat.

Er is een ongeschreven regel over de relatie overheid – maatschappij, sociaal contract genaamd. De overheid mag regels opleggen, en belastingen. Die bevoegdheden zijn begrensd en bepaald door internationaal en nationaal recht.

Terzijde: het sociaal contract bestaat niet en de bevoegdheden zijn niet door het volk aan de Staat verleend. Er is geen referendum of stemming door de Staten-Generaal geweest waarbij de Staat het recht op belastingheffing is verleend of enig ander recht. Zo gezien is al het handelen van bestuurlijk Nederland illegaal. Maar omdat iedereen zonder protest? acteert volgens het sociaal contract kan er sprake zijn van ‘wie zwijgt stemt toe’. Verder draagt stemmen bij aan de legitimatie.

Ook vrijheid is de norm zoals artikel 1 van het Burgerlijk wetboek stelt:

1 Allen die zich in Nederland bevinden, zijn vrij en bevoegd tot het genot van de burgerlijke rechten.

Er geldt: de Staat mag niets tenzij op correcte wijze een wet gemaakt is.

Niet: de Staat mag alles, tenzij situaties of (rechts)personen uitgezonderd worden.

Ga maar na hoe weinig de Staat te zeggen heeft over winkels, behalve de sluitingstijden en de Warenwet.

Daarom is het onvoorstelbaar dat de Staat alle bedrijven in een branche opdraagt de activiteiten te staken. Laat staan voor maanden, laat staan meerdere branches. Dit is machtsmisbruik, onbehoorlijk en grensoverschrijdend bestuur.

Wetten die schadelijk zijn en geen helder, aantoonbaar nut hebben vallen in de categorie onredelijk.

Nog nooit werd zo vaak het woord draconisch gebruikt als in het afgelopen jaar (voor ‘maatregelen’).

Wetgeving is alleen denkbaar en geldig binnen het redelijke.

Er is iets gruwelijk mis in landen waar voortdurend onredelijke wetten worden aangenomen.

Het is duidelijk dat afstand houden een advies moet zijn en geen wet. Het regime voelde aan dat een wet op het handen wassen te ver zou gaan. Of een wet op het thuis blijven bij verkoudheid.

Deze idiotie is blijkbaar besmettelijk. Bestuurlijk Nederland heeft vanaf het begin éen mening; tegenspraak is ver te zoeken, laat staan tegenmacht. Ook de meerderheid van de bevolking is bang gemaakt en gedwee.

Bij machtsmisbruik en onredelijke wetten is het regime niet meer legitiem en vervalt de plicht om die wetten na te leven. Dan is regime change aanstaande.

 

[oude tekst] Ondernemer, sluit je aan bij krachtige ondernemers en open de zaak. Ook dit wordt gesteund door Burgerfront. Kernpunt: jouw winkel is privaat terrein, daar gelden jouw regels.

Kortom, zij hebben twee keuzes: het is erop of eronder, oftewel: ‘Nu open of Failliet’.

Verplichting vaccinatie of test

In de wet staat geen plicht tot testen of inenten. Beide ontbreken in de machtigingswet (spoedwet).

De wet Publieke Gezondheid bepaalt de (pre covid) procedure voor het met dwang in quarantaine plaatsen, en die is strikt.

De PCR-test is alleen verplicht voor het reizen naar Nederland (en een groeiend aantal andere landen met vliegtuig, trein of bus (en het is de vraag of dat besluit rechtmatig is). Deze kwestie verschijnt later op deze site.

In alle andere gevallen kan de overheid geen dwang toepassen.

PCR-test komt verder alleen voor in de Regeling paardensperma 2015 en de Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten (2007).

 

De Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa – het orgaan waarvan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens deel uitmaakt – heeft een resolutie aangenomen waarin staat dat vaccins niet verplicht mogen zijn en dat niemand mag worden gediscrimineerd omdat hij niet is gevaccineerd.

De vergadering dringt bij de lidstaten en de EU aan op

7.3 met betrekking tot het waarborgen van een hoge vaccinatiegraad:
7.3.1 ervoor zorgen dat de burgers worden geïnformeerd dat de vaccinatie niet verplicht is en dat niemand politiek, sociaal of anderszins onder druk wordt gezet om zich te laten vaccineren, als hij of zij dat zelf niet wil;
7.3.2 ervoor wordt gezorgd dat niemand wordt gediscrimineerd omdat hij zich niet heeft laten vaccineren, vanwege mogelijke gezondheidsrisico’s of omdat hij zich niet wil laten vaccineren;
7.5.2 vaccinatiebewijzen alleen te gebruiken voor het aangegeven doel, namelijk de monitoring van de werkzaamheid van het vaccin, mogelijke neveneffecten en ongewenste voorvallen.

De lidstaten moeten dit in hun wet- en regelgeving opnemen. De resolutie heeft niet het gewicht van een nationale wet. Wel kan hij -mogelijk- helpen bij een rechtzaak.

Maar we leven in een land waarin de bevolking, de bestuurders, de media de wet niet (willen) kennen. Men handelt veelal op grond van persconferenties en wat de dominante media zeggen.

In bedrijven

Een werkgever heeft het instructierecht: voorschriften opleggen aan de werknemers. Zo’n voorschrift moet wel een duidelijk belang dienen en proportioneel zijn. Bij een meningsverschil verliest de werknemer, zeker aanvankelijk. Zij/hij moet dan naar de rechter. En ten minste éen rechter oordeelde in het voordeel van de baas, het ging om het dragen van een masker.

Hoewel over de effectiviteit van het mondkapje wordt getwist, is het een maatschappelijk aanvaard middel. De kantonrechter houdt het er voorlopig voor dat het dragen van een mondkapje gedurende de corona pandemie aan de veiligheid en gezondheid kan bijdragen. Ook [werkgever] mocht hier [] van uitgaan, te meer omdat zij de instructie heeft gegeven op advies van de branchevereniging.

 

Frank Stadermann stelde een garantieverklaring op, die een werknemer kan vragen aan zijn werkgever. De belangrijkste passage:

We kunnen u daarom met de hand op het hart garanderen dat het uitgesloten is dat u door uw medewerking te verlenen op welke wijze dan ook enige gezondheidsschade zou kunnen oplopen. Voorts bevestigen wij dat, als u onverhoopt toch schade zou oplopen ten gevolge van de vaccinatie/de PCR-test [] wij onze verantwoordelijkheid zullen nemen. []

Vorenstaande betekent dat we zo nodig aansprakelijkheid zullen erkennen en uw schade zullen vergoeden.
Tot schadevergoeding zullen wij overgaan indien uw klachten er prima facie op zouden kunnen wijzen dat zij gerelateerd zijn aan de vaccinatie/de PCR-test.

Zo breng je de situatie in balans: de werkgever eist iets dat enig risico met zich meebrengt en moet beloven dat hij de eventuele schade (mee) draagt. Als hij dat weigert, dan staat de werknemer sterker.

Zet de tekst in je tekstverwerker en vul de velden in (ook naam werkgever).

Van een PCR-test valt nauwelijks schade te verwachten, dus een werkgever zal niet aarzelen om daarvoor een garantie te geven; is het dan nuttig hem te vragen ?

Dit artikel geeft goede informatie, en minder goede. Juist is: Een werkgever mag niet vragen of werknemers zich hebben laten vaccineren (ook niet via de bedrijfsarts) en hij mag niet noteren wie ingeënt is. Bij de laatste vier punten gaat de auteur uit van het instructierecht en een killervirus, zodat maatregelen legitiem lijken. Quod non.

In het onderwijs

Zie ook het blok bij de Mondkapjesplicht.

Dissident bericht over een oordeel in Duitsland (12 april). De arrondissementsrechtbank van Weimar stelt dat maskers, afstand houden en testen op scholen niet verplicht mogen zijn. .

De rechtbank verklaarde het onwettig, zoals talloze eerdere maatregelen, meldt Wochenblick. Met onmiddellijke ingang mogen verschillende scholen in Weimar hun leerlingen niet langer verplichten maskers te dragen, afstand te houden en aan sneltesten deel te nemen. Maar dat is niet het enige dat de moeite waard is om op te merken. Want in de redenering bevestigt het hof op indrukwekkende wijze meermaals de standpunten van critici.

Artikel (Engels) van lockdownsceptics met de uitvoerige argumentatie.

28 april: Deze rechter wordt nu verdacht van onwettig handelen: bewusst und in schwerwiegender Weise von Recht und Gesetz entfernt. Zijn kantoor, woning en auto werden doorzocht. bron t-online.de


– De petitie tegen het op corona testen van kinderen op school. Stand 11 feb: 107-duizend.

– Het team van de Buitenhoeve (BSO en basisschool) besloot om op 11 februari open te gaan met o.m. deze vrijheden

Ons personeel zal niet in verplichte quarantaine gaan bij een positieve test van één kind; Wij zullen [dan] niet de hele bouw/groep/opvang een verplichte quarantaine opleggen; Ons personeel wordt niet gedwongen zich te laten testen.

Alle kinderen en ouders zijn zelf vrij om hun eigen keuzes te maken t.a.v. het al dan niet naar school/opvang gaan, het al dan niet in quarantaine willen gaan en het al dan niet willen laten testen.

Het bestuur “heeft aangegeven dat het niet volgen van het beleid verstrekkende consequenties heeft.”

Lees de mooie brief aan de ouders van directrice Linda Hollink.

Er is niets te verliezen, het pad van nog steeds strengere en inhumane maatregelen blijven volgen brengt ons bij een organisatie en werkwijze die wij niet gewild hebben voor onze kinderen, ouders en onszelf.

20-2: De directrice is uit haar functie ontheven. Ze schreef weer een brief 12-2, met een kijkje in de bestuurskamers

Bij deze wil ik wel de bestuurders oprecht bedanken voor de wijze waarop zij deze ‘noodzakelijke consequentie’ hebben doorgevoerd de afgelopen dagen. Ik heb het geluk een menselijke bestuurder te hebben, die uiteindelijk ook gewoon het hart op de goede plek heeft en gezond verstand heeft. Alleen op dit moment ‘geen keuze heeft’.
Ook heb ik de meest waardevolle dialoog met onze wethouder en beleidsambtenaar mogen voeren de afgelopen dagen. Allemaal mensen met een hart en gezond verstand… Ja, de meeste mensen deugen echt! Maar ook zij ‘moeten handhaven’ als ik nu door zou zetten…

Linda Hollink is te horen in deze uitzending van blckbx (18-2). Daarin psycholoog Hester Appelman die ons eraan herinnert dat stress bij (jonge) kinderen tot psychische schade leidt op latere leeftijd. hier.


– Een groep leerkrachten schreef een brandbrief aan hun collega’s. Fragment

Wij, een groep docenten binnen PO en VO, stellen dat de maatregelen en de sluiting van de scholen en nu het weer willen openen van de scholen onder strenge voorwaarden [] buitenproportioneel zijn en meer schade aanrichten dan dat zij goed doen. []

Kinderen en jongeren betalen namelijk een hoge prijs voor disproportionele angst. Onze jeugd krijgt op dit moment direct en indirect de boodschap vanuit school, het kabinet en de media dat er voortdurend gevaar is, dat andere mensen een gevaar vormen en dat zij zelf een gevaar vormen voor anderen.

Kinderen en jongeren zijn niet verantwoordelijk voor de volksgezondheid. Zeker niet als we praten over een zeer klein percentage mensen wat hier ernstig ziek van wordt of aan zal overlijden, vergelijkbaar met voorgaande jaren

 

Brief aan schoolleiding

Een schoolbestuur heeft te veel macht over de leerlingen en ouders, die verhouding is uit balans. Het weigeren van masker (meer hier) of test lijkt moeilijk.

Maar test en inenting zijn medische handelingen, daarom is deze aanzegging aan de schoolleiding toepasbaar.

Geachte heer/mevrouw,

We leven in een interessante tijd. Dat kinderen naar school gaan is een soort uitzonderingstoestand en een verleende gunst. Virologen, IC-artsen, koepels en politici bespreken hygiëne-regels (voorwaarden) voor de scholen, de een nog vreemder dan de ander. Dat het aantal sterfgevallen bij leerlingen en leraren heel dicht bij nul ligt na een krap jaar pandemie blijkt een te negeren feit.

Wij -u, ouders, leerlingen en het team- willen allemaal terug naar normaal (dan maar minder interessant.

* Vanwege de keuze voor testen in het onderwijs schrijven wij deze brief.

U bent verantwoordelijk voor ons kind tijdens schooltijd. Dat houdt onder meer in dat u moet voorkomen hij/zij medische handelingen ondergaat zonder uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming van de ouder/s en het kind (vanaf 12 jaar).

Wij geven u geen toestemming voor het uitvoeren van een corona-test op ons kind of voor een inenting. De aanwezigheid van ons kind op school kunt u niet opvatten als toestemming. *

Aanvullend:

Voor inenting noch corona-test bestaat een wettelijke verplichting bij leerlingen.

De corona-test blijkt waardeloos te zijn.

De premier zegt: testen is zinloos als je geen klachten hebt.

Wij nemen aan dat u zo verstandig bent om kinderen niet van school te sturen alleen omdat ze niet getest zijn.

De actuele inentingen zijn te zien als  een medisch experiment. De proeven door Moderna en Pfizer duren tot januari ‘23; er is nu een voorwaardelijke goedkeuring. Daarvoor gelden zwaardere voorwaarden: de Code van Neurenberg. De gevaccineerden zijn formeel geen proefpersonen maar alle bijwerkingen worden door de autoriteiten bijgehouden ter evaluatie. De zogenaamde vaccins zijn risicovol voor de proefpersonen.

Wij ontvangen graag een reactie van u.

Tussen * staat de kern, het overige kun je schrappen of wijzigen. Met dank aan Burgerfront en Eltern und schule stehen auf. Vrij naar school heeft ook een goede brief.

Wij de ouders gebruiken de bovenstaande brief van Staderman richting het schoolbestuur. Het verbod “geen toestemming” is misschien krachtiger.

 

Quarantaine

Quarantaine, thuis of elders, is niet verplicht.

In augustus wou minister De Jonge dat bepaalde groepen verplicht in thuisquarantaine moeten. Maar die regeling is er niet gekomen. Al degenen die in quarantaine gingen deden dat vrijwillig, al dan niet op advies van GGD of arts en/of aandringen van de werkgever.

Een gerechtshof in Portugal oordeelde dat een quarantaine alleen na een diagnose van een arts mogelijk en legaal is. Positief geteste mensen -die verder niet onderzocht zijn- mogen niet tot ziek of besmettelijk verklaard worden. pagina hierover

Arrestatie bij demonstratie

Viruswaarheid adviseert (30-3):

Demonsteren is nooit een strafbaar feit, laat dat duidelijk zijn.

Je bent niet verplicht om vragen te beantwoorden en dus ook niet op de vraag “Waarom wil je gebruik maken van je zwijgrecht…” []

Wij krijgen veel vragen over wat je tegen het proces-verbaal kunt doen.

– Zonder handtekening is het niet rechtsgeldig, bewaar het wel. Het proces-verbaal moet ondertekend zijn door een Officier van Justitie óf getekend zijn onder vermelding van “in opdracht van”;
– Ga altijd in beroep;
– Let goed op de argumenten in het proces-verbaal, waarvoor ben je bijvoorbeeld gearresteerd?

– Dit gegeven gebiedsverbod [Museumplein e.o] achten wij niet rechtsgeldig. Besluit je binnen het opgelegde gebiedsverbod wederom deel te nemen aan een demonstratie en je wordt weer gearresteerd, is men verplicht de zaak voor te laten komen bij de rechter en deze zal naar alle waarschijnlijk het proces-verbaal nietig verklaren als je geen strafbaar feit hebt gepleegd. Er zal beargumenteerd moeten worden waarom jij voor een bepaalde periode een dreiging vormt voor de openbare orde;
– Ga nooit akkoord met snelrecht.

– [Dit punt is ‘naar keuze’; zonder heb je al een sterke zaak -IBOP] Doe aangifte op basis van Wetboek van Strafrecht artikel 282 Misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid / Vrijheidsberoving, artikel 355 Ambtsmisdrijf / Grondwetschendingen, en artikel 365 Ambtsmisdrijf / Misbruik van gezag, dwang;

Bezwaar maken tegen corona-boete

Bekeuren gaat zo: van de politie of een BOA maakt een proces-verbaal van de overtreding en stuurt dit naar het OM. Het CJIB stuurt een strafbeschikking naar de overtreder met de opdracht om de boete te betalen.

 • Betaal niet, daarmee zou je schuld erkennen.
 • Maak bezwaar (in verzet gaan) binnen 14 dagen.

Bij Burgerfront is voor 15 euro een verzetsbrief te koop. De inhoud ken ik nog niet maar hun recepten zijn in het algemeen goed.

Bij boete.nu kun je de zaak laten behandelen. Daar ook info over de avondklok en de bevoegdheden van BOA’s.

Het verzetschrift wordt eerst door het OM behandeld.

Na ontvangst van uw verzet kan de officier van justitie uw strafbeschikking intrekken of wijzigen, als blijkt dat het pv onjuist is bij voorbeeld.

(teksten van om.nl)

 • Trekt de officier van justitie de strafbeschikking in (seponeren)? Dan is de strafvervolging daarmee beëindigd.
 • Wijzigt de officier van justitie de strafbeschikking? U krijgt dan een aangepaste strafbeschikking. Als u hiermee akkoord gaat kunt u deze aangepaste strafbeschikking betalen. Bent u het niet eens met deze nieuwe strafbeschikking? Dan betaalt u niet. Uw verzet blijft van kracht. De officier van justitie zal uw zaak dan voorleggen aan de rechter.

Indien de officier de strafbeschikking niet intrekt of wijzigt zal de zaak worden voorgelegd aan de rechter.

 • U ontvangt dan een oproep voor de behandeling door de rechter. De rechter zal de zaak beoordelen. De officier van justitie kan op de zitting in zijn eis afwijken van de eerder aan u opgelegde sanctie.