Verkiezing burgemeester [2018]

Laatste verbetering 26 april 2019

Mijn sollicitatie

In mei 2018 werd bekend gemaakt dat er onvoldoende geschikte kandidaten waren voor de voordracht aan de gemeenteraad. Daarom werd de termijn verlengd. Toen besloot ik mij kandidaat te stellen. Het verbaasde me weinig dat er geen uitnodiging kwam voor een gesprek, want ik ben een man.

Overigens begrijp ik de geheimhouding wel: het is een principe bij alle sollicitaties.

Fragmenten uit mijn sollicitatiebrief.

31 mei 2018

<< [] Ik geef mezelf een rapportcijfer en uitleg aan de hand van de wensen uit de profielschets.

Iemand die [] zaken aanpakt 7

Het is begrijpelijk dat de gemeenteraad een doener wenst (dat is ten onrechte een standaard functie-eis in het openbaar bestuur) maar de stad heeft vooral behoefte aan een denker. Bovendien treden nu acht doeners aan en op veel terreinen moet de gemeente minder doen. In het coalitie-akkoord staat veel ondoordachte voornemens. Minder toerisme, meer woningbouw en zonnepanelen, geen gasverbruik; het klinkt stoer maar of het wijs, haalbaar en/of betaalbaar is lijkt geen rol te spelen. En wat zijn de gevolgen voor de kansarmen ?

Moet er [] een autoritaire drammer* aantreden, of een coördinator, iemand die luistert, wikt en de juiste vragen stelt ? []

* Het Parool: Ook dat gebeurde in de geest van Van der Laan die naast al zijn kwaliteiten [] ook een autoritaire drammer kon zijn als hij ergens zijn zinnen op had gezet.

Hart voor het openbaar bestuur en lokale democratie 9

Democraat in hart en nieren 10

Het bestuur van de stad moet en kan naar een hoger niveau. Er worden te veel slechte besluiten genomen, zoals het versneld uitbannen van gas, de Sprong over het IJ en de Sluisbuurt. Het Parool schreef zelfs over “ronduit krukkige besluitvorming” (Stadionplein vernoemen naar Johan Cruijff)

Het knelpunt is de geringe afstand tussen bestuur en politiek. De ambtenaren en de raadsleden komen snel tot een besluit, zonder zich af te vragen wat de inwoners ervan vinden. De kloof tussen inwoners en bestuur is te groot. Overleg met inwoners leidt tot betere besluiten.

In januari 2017 nam ik het initiatief voor een referendum over de Sluisbuurt.

Op 21 maart zou ik kandidaat zijn voor de stadsdeelcommissie Oost, maar ik besefte dat de ondersteuningsverklaringen een onredelijke eis zijn en stelde me niet kandidaat.

Ik heb in januari de tien beloftes van Ik verfris de lokale democratie ondertekend, als enige Amsterdammer.

Op ibop.nl staan mijn ideeën over lokale democratie, hier een paar fragmenten.

Het bestuur dat ik voor ogen heb is wijs, nuchter, open, transparant en creatief. Idealen, voorstellen en opvattingen worden altijd getoetst aan de werkelijkheid en de opvattingen bij de bevolking.

Men stelt zich democratisch en dienend op; zeggenschap voor de burgers is vanzelfsprekend.

Het stadsdeel (of de stad) is éen vereniging.

Voor grote projecten zoekt men vanaf het begin draagvlak en instemming bij de bevolking. Ook de voornaamste stappen daarna moeten goedgekeurd worden. Bij kleine projecten zoals herinrichtingen gaan gemeente en betrokken bewoners samen aan een plan werken.

Daarbij kunnen we deze methoden en middelen gebruiken: sociocratie en loomio.

Problemen helder maken en met visie onder de aandacht brengen 8

Ik kan situaties goed analyseren en het achterliggende probleem vinden. []

Relativeringsvermogen 9

Snel kunnen schakelen 6

Zorgvuldige besluitvorming is van groot belang. Verder moet het bestuur er voor zorgen dat de noodzaak tot snel schakelen weinig voorkomt, door pro-actief te werken.

Staat boven alle partijen en belangen 10

Van der Laan was niet de enige die een hekel had aan polarisatie en gehakketak. Raadsvergaderingen worden ontsierd door niet ter zake doende opmerkingen over -bij voorbeeld- andermans opvattingen in het verleden. De oppositie is weinig opbouwend. De raad zou moeten toewerken naar het beste besluit voor de stad en dat gebeurt niet of onvoldoende.

In de profielschets zit een tegenstrijdigheid: men zoekt een partijloze, ervaren (openbaar) bestuurder. Wil de raad een wethouder van een lokale partij ?

Ik ben geen lid van een politieke partij, ondanks lidmaatschappen bij vier partijen tot 2014. In 2016/17 was ik lid van het Forum voor Democratie vanwege hun opvatting over (lokale) democratie. Hun verkiezingsprogramma (TK 2017) vond ik teleurstellend.

Ik zie in alle partijen de goede en slechte opvattingen. Aan demoniseren wil ik een einde maken.

De participatie van alle Amsterdammers nastreven 8

Een onderschat probleem in Amsterdam is de armoede, die samenhangt met lage opleiding. Het stadsbestuur heeft onvoldoende aandacht voor de ongelijkheid tussen hoog- en laagopgeleiden (daarom stemmen laatstgenoemden bijna niet).

Ik wil een burgemeester zijn die bereikbaar, aanspreekbaar en barmhartig is voor de laagopgeleiden en die de bovenlaag aanspreekt op hun bijdrage aan de stad. Er moet een armoede-toets komen voor bestaand en nieuw beleid.

Beloftes

De lat ligt hoog voor mij als burgemeester: 3 van de 5 inwoners moeten mijn optreden positief waarderen. Peilingen moeten dat halfjaarlijks meten. [Blijft de waardering twee maal achtereen onder dat niveau dan] zal ik het ambt neerleggen.

Het grootste deel van het salaris geef ik weg [].

Ik zal uitvoerig berichten over mijn werkzaamheden.

Terzijde: er staat een fout in de profielschets (een strik-tekst ?).

Verder onderhoudt de burgemeester contacten met maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven en bevordert daarbij een goede behartiging van de zaken van de gemeente. []

Verder onderhoudt de burgemeester contacten met maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven en bevordert daarbij een goede behartiging van de zaken van de gemeente, en is daarbij altijd in de eerste plaats gericht op het algemeen belang. >>

Volksinitiatief gekozen burgemeester

[Februari 2018]

Niesco Dubbelboer van Meer Democratie, Erik van Bruggen (Campagnebureau BKB) e.a. zijn de initiatiefnemers van een volksinitiatief  – twitterpagina

Zij vragen de gemeenteraad:

Organiseer een burgerraadpleging waarin alle kiesgerechtigde Amsterdammers kunnen stemmen op de kandidaten en verwerk de uitkomst hiervan in de aanbeveling die de gemeenteraad doet aan de minister.

Uit de toelichting:

Het past bij de eigenzinnigheid, de democratische geest en de wil tot innovatie in Amsterdam om alle burgers meer zeggenschap te geven over wie onze nieuwe burgemeester wordt.

Maar het stadsbestuur en de gemeenteraad hebben die drie dingen niet.

De burgemeester wordt formeel benoemd door de Koning. Maar de gemeenteraad heeft tegenwoordig grotere bevoegdheden gekregen. Zij stelt de profielschets op naar eigen inzicht. De gemeenteraad doet uiteindelijk een aanbeveling uit de kandidaten aan de minister van Binnenlandse Zaken, die in de praktijk van de laatste jaren vrijwel altijd wordt overgenomen. Het zijn deze bevoegdheden van de gemeenteraad waarop ons volksinitiatief betrekking heeft.

Ons volksinitiatief vraagt om een democratischere procedure bij de vaststelling welke kandidaat de gemeenteraad aanbeveelt.

Wij gaan er van uit dat er meer dan genoeg topkandidaten zijn voor het eervolle burgemeestersambt. We gaan er ook vanuit dat … meer dan genoeg personen bereid zijn om zich zelf kenbaar te maken als kandidaat. Bij drie of meer kandidaten stellen wij voor dat de Amsterdamse kiezers een voorkeur kunnen uitspreken. De burgerraadpleging kan plaatsvinden via stembureaus, via het internet of via de post*. []

[* Denk aan de laaggeletterden, dat zijn er honderdduizend in onze stad.]

De 1200 handtekeningen werden in een paar dagen opgehaald, online. Een steun in de rug kwam van Buitenhof waar Dubbelboer op 4-2 debatteerde met een CDA-kandidaat over de gekozen burgemeester. Erik van Bruggen is adviseur bij dat programma.

Het voorstel zegt niets over de procedure. Hoe voorkom je dat mensen uit de gevestigde partijen zich kandidaat stellen en/of hun voorsprong op de onafhankelijken houden ? De eersten hebben meer geld, aandacht, en ondersteuning.

Jammer dat iedereen alleen naar de burgemeester(keuze) kijkt. Ik zou willen dat we de wethouders kiezen. Bij voorbeeld elk halfjaar éen voor een termijn van vier jaar, dan is de aandacht geconcentreerd. Je kunt dan kiezen voor een kandidaat met een eigen programma voor die post.