Het doel van de energietransitie ?

Wat lezen we vaak bij de bangmakers: laten we stoppen met de discussie over klimaatverandering, en de energie-transitie doorvoeren. Ook sommige klimaatsceptici zijn voor die transitie, met andere redenen: het opraken, de vervuiling en de afhankelijkheid van foute regimes.

Het staat vast dat de energietransitie het doel is, niet het stoppen van klimaatverandering. En energietransitie betekent uitsluitend duurzame bronnen gebruiken. Dat doel wordt omarmd door de politiek, de bezorgde burgers en de bedrijven in de DE-sector.

Voor de groenen* is zelfs de transitie een middel.

*Dit betreft de aanstichters, de invloedrijke mannen en vrouwen (deels) achter de schermen. Bijna alle voorstanders van de energietransitie in ons land hebben geen ontwrichting op het oog. Daarbij is het moeilijk om de ware motieven van anderen te kennen. Zie ook $ onderaan.

Klimaatverandering tegengaan dus energie-transitie dus ontwrichting en ontvolking.

De eerste stap is duidelijk en bekend, daar zijn alle ogen op gericht. De tweede moet ik onderbouwen.

Het staat vast dat energievoorziening essentieel is. Ons land draait op energie die betaalbaar is en altijd beschikbaar. Zonder energie geen maatschappij, geen leven.

Nu komt zo’n 92 procent van de totale energievraag van koolstoffen. Het is bekend maar lijkt vaak vergeten: stroom(opwekking) is maar een deel van de energievraag. Dingetjes als verwarming en transport gaan voor ongeveer honderd procent op koolstof.

Het klimaatbeleid is gericht op het uitbannen van koolstof en kernstroom (in ons land levert dat laatste een kleine bijdrage; uitbannen is dus: niet verder toepassen).

Omdat duurzaam veel te weinig oplevert, nu en in 2050, leidt dit tot afbraak van de energievoorziening.

Energie-transitie is energie-rantsoen of energie-schaarste.

Wat gebeurt er zonder fossiele brandstoffen?

Hoe, in welke volgorde en mate die gruwelijke gevolgen optreden en elkaar versterken is onbekend.

Schatting: na een paar maanden wonen er hooguit een paar miljoen mensen in ons land, de rest is dood of gevlucht: een ontvolking $.

 • Industrie verdwijnt;
 • Nederland wordt een agrarische samenleving, iedereen moet op het land werken, want landbouwwerktuigen werken bijna volledig op fossiele brandstoffen. Het bijmengen van biobrandstoffen is maar beperkt mogelijk en elektrische tractoren kunnen maar een paar uren werken op een acculading;
 • Bomen worden gekapt, dieren opgegeten;
 • Alles op rantsoen.

Dat doet denken aan Cambodja onder het regime van de Rode Khmer,
de Grote Sprong Voorwaarts van Mao Zedong en het Morgenthau-plan voor Duitsland.

Patrick Moore verwoordt het uitvoeriger, lees Green New Deal Would Kill Almost Everyone (GND zal bijna iedereen ombrengen). Hij raakte een zenuw want Greenpeace verwijderde hem als mede-oprichter . Artikel op ninefornews

Hier een opsomming van de gevolgen van een black out voor Oostenrijk, door Dr. Helmut Pöltelt.

Het Duitse ‘Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe‘ (Bescherming Bevolking en Rampenbestrijding)  zal aan burgers een ‘noodkookboek’ uitdelen voor tijden zonder een functionerende stroomvoorziening. Het boek bevat recepten die kunnen worden bereid zonder elektrische keukenapparatuur en zonder leidingwater. Dit is de onmiskenbare indicatie dat de bondsregering en de verantwoordelijke partijpolitici heel goed weten dat er een ‘black-out‘ ofwel een langdurige totale uitval van de elektrische energievoorziening dreigt, als gevolg van de energietransitie en het klimaatpakket.

Voor ontwrichting als doel zijn aanwijzingen:

 • Bij de grondleggers en oprichters van milieubewegingen vinden we veel voorstanders van bevolkingskrimp. Thomas Malthus zag de mens als bedreiging voor de planeet, en dat werd overgenomen door de Club van Rome. Vanaf de jaren ‘zeventig werd de anti-life opvatting gepropageerd: geboortebeperking, abortus, homoseksualiteit, feminisme en -in ontwikkelingslanden- gedwongen sterilisatie.

Het is evident dat de milieubeweging kernenergie met valse argumenten heeft aangevallen. Hier twee episodes

The fallout of the Nobel scam of 1946: Hoe prijswinnaar Herman Muller verzweeg dat een lage dosis kernstraling veilig is.

De smerige campagne tegen kernenergie in Ohio in de jaren ‘zeventig. Het bestuur wou (moest) de kolencentrales vervangen door kerncentrales, vanwege de zware luchtverontreiniging. De milieubeweging zette alles op alles om die verbetering tegen te houden.

 • Ook opslag van CO2 (CCS) is niet de bedoeling want dan verandert er te weinig.
 • Als sceptici erop wijzen dat fors Nederlands klimaatbeleid zorgt voor een uiterst geringe beperking van de temperatuurstijging dan blijft een goed weerwoord uit. Men zegt: de energie-transitie moeten we toch uitvoeren.

Nog een oorzaak voor ontvolking

Sommige voor- en tegenstanders van klimaatbeleid vinden de overbevolking een groot probleem. Dat Nederland overbevolkt is, is geen uitgemaakte zaak. Ondanks het stevige aantal inwoners per vierkante kilometer is er veel welvaart, natuur op fietsafstand en weinig vervuiling.

En de trend is dalend; met de huidige lage geboortecijfers gaan veel volkeren uitsterven in de 22e eeuw, na een periode met vergaande vergrijzing. Japan, Europa en Noord-Amerika het eerst, ook China zit bij zijn peak people.

Er zijn dus twee oorzaken voor ontvolking:

 1. Vanwege lage geboortecijfers; een kwestie van eeuwen; waarschijnlijk zonder koerswending.
 2. Vanwege de energietransitie; een kwestie van decennia; door de machthebbers gewenst maar blijkt moeilijk uitvoerbaar.

Artikel en discussie naar aanleiding van vrouwen die geen kinderen willen omwille van de klimaatverandering op blog klimaatverandering.


[noot] $ Waarbij de 1 procent (beter: de 1 promille) het wel overleeft. Complotfantasie ? De Republikeinen in de US Environment [] Committee publiceerden in 2014 een rapport over de samenzwering tussen milieuactivisten, de Environmental Protection Agency en miljardairs die grote sommen geld gebruiken om het milieubeleid te beïnvloeden.

Tegenstanders van windmolens: slachtoffers van klimaat’beleid’

Bewoners en ondernemers verzetten zich al jaren tegen een grootschalig windmolenpark in de Drentse Monden, 45 giganten met een piekhoogte van bijna 200 meter.
De windenergie-sector en bestuurlijk Nederland/Drenthe zijn in deze affaire onfatsoenlijk.
Het met list, bedrog en onrecht doordrukken van dit windpark lokte de dreigementen uit tegen de 34 organisaties die betrokken zijn bij de aanleg, zomer ‘18. 


Platform Storm werd geleid door Jan Nieboer. Hij en Jan H. werden op 19 juni gearresteerd omdat ze verdacht werden van betrokkenheid bij de dreigbrieven en het plaatsen van asbest. Nieboer werd na 6 weken vrijgelaten, H’s voorarrest is met 60 dagen verlengd.

Nog een geval, van platformstorm.nl

Dan ga je met 15 man sterk ‘s ochtends vroeg een 65-jarige vrouw van haar bed lichten. Met een papiertje van de officier van justitie dat dat allemaal in orde is. Want voorheen werd er nog bij hun bedrijf vergaderd door Tegenwind Veenkoloniën. Dat dit alweer enkele jaren geleden is en dat mevrouw inmiddels al twee jaar in Emmen woont is blijkbaar niet ter zake doende. Ook al is ze nog in de rouw; de politie vindt dat na 6 weken ze genoeg compassie heeft getoond en gaat over tot een huiszoeking met groot vertoon.

De mentaliteit van bestuurlijk Nederland is het probleem: uit balans, gesloten, onpraktisch.

Ik ontvang de nieuwsbrief al vele jaren. De groep is vastbesloten maar fatsoenlijk en er is geen sprake van donquichotterie.
Hun inzet blijkt uit 30.000 uur arbeid bestuursleden, 150 nieuwsbrieven, 310 vergaderingen, 5000 tweets, 22.000 e-mails in mailbox voorzitter, duizenden pagina’s zienswijzen, € 2.000.000, investering aan reizen, materiaal, uren en rechtsbijstand.

Dit is de verklaring van Henk Bulder, een paar citaten

Laat ik beginnen te zeggen dat ik gaandeweg het project alle vertrouwen in politie, justitie, overheid, politici en het rechtssysteem in Nederland ben kwijtgeraakt. Mijn vrouw en ik zijn ook een van de eerste klimaatvluchtelingen in Nederland.
[]
Het verbaast me dan ook niet dat er in het leger van kansloze burgers in de veenkoloniën mensen zijn die radicaliseren wanneer hun leefomgeving wordt aangetast of wanneer er niet serieus naar hen wordt geluisterd. Oost Groningen en Oost Drenthe zijn sowieso al het afvalputje van Nederland. Er is wat dat betreft ook geen verschil tussen aardbevingsslachtoffers en klimaatslachtoffers.

De mentaliteit van jongvolwassenen

Oost-online meldt

Fenna Swart heeft haar lidmaatschap van de stadsdeelcommissie Oost én van GroenLinks met directe ingang opgezegd. Aanleiding is de manier waarop het dagelijks bestuur met het door haar ingediende advies Biomassacentrale is omgegaan. De stadsdeelcommissie nam dit advies unaniem over, maar het dagelijks bestuur besloot echter om dit niet te communiceren met de buitenwereld.

De reden is schijnbaar de opstelling van het Dagelijks Bestuur waardoor de “geloofwaardigheid van de stadsdeelcommissie in het geding” komt. Het etiket ‘fopspeen’ in de kop lijkt afkomstig van Fenna Swart. Hier meer over het experiment stadsdeelcommissie.

Nu over naar de vraag waarom een commissie-lid van GroenLinks opstapt vanwege een plan dat voortvloeit uit het klimaatbeleid.

NUON wil met een hernieuwbare energiebron stadswarmte maken, in lijn met het groene gevoel. Wat kan daar mis gaan ?

 • Op EU-niveau is bepaald dat de CO2 die vrijkomt bij het verbranden van biomassa niet meetelt als CO2-emissie. Een beslissing die gebaseerd is op onkunde en/of ideologie.
 • De Nederlandse overheid moet CO2 reduceren en de inzet van biomassa is dan onmisbaar, dus dat wordt gesubsidieerd. Fout beleid want CO2 is onmisbaar voor het leven op aarde, zie categorie klimaatrealisme.
 • Amsterdam wil aardgasvrij worden en kiest voor uitbreiding van warmtenetten.
 • NUON moet voor extra warmte-productie kiezen voor een biomassa-centrale (naast bestaande gas-stook).
 • Burgers zijn overdreven bezorgd over fijnstof vanwege de propaganda over de schade voor de gezondheid; GroenLinks deed daar flink aan mee.

De gevolgen van deze agenda-puree ? In Diemen stelde GroenLinks-raadslid Hilda van ‘t Riet kritische vragen aan GroenLinks-wethouder duurzaamheid Jorrit Nuijens over de biomassa-centrale.

In Amsterdam-Oost gaf de stadsdeelcommissie ongevraagd advies aan het DB en het College van B&W, met diverse hinder-stappen tegen het voornemen van NUON. Het advies werd opgesteld door leden vanuit PvdA, VVD, D66 en GroenLinks. Met de net genoemde gevolgen.

Wat is de oorsprong ?

De groenen hebben de mentaliteit van jongvolwassenen, ze voelen en wensen van alles, ze zijn hartstochtelijk tegen dit of voor dat. Ze rekenen het nooit door en negeren de alternatieven. Of het doel haalbaar, rechtvaardig of logisch is doet er niet toe. We zien dan ook verwarring, zigzagbeleid en tegenspraak bij doelen en middelen

 • Tegen autoverkeer (vooral in steden), vóor elektrische auto’s
 • Elektrisch rijden verhoogt kolen- en gasverbruik
 • Gas was tot voor kort een transitie-brandstof (van steenkool naar duurzaam) en nu moet het verbruik zo snel mogelijk naar nul
 • Eerst vóor biomassa en bio-brandstoffen, nu schrikt men van de vele nadelen en probeert strenge voorwaarden op te leggen
 • Voor elektrisch vervoer, fietsgebruik en delen, maar tegen op-straatverhuur van fietsen (zogenaamde deelfietsen) en elektrische steps
 • Er is wel consensus tegen kernenergie, in feite de beste stroombron.

Als je de maatschappij op z’n kop wil zetten, veel hoekstenen van ons bestaan wil verbieden en als transitie het doel is, dan volgt een conflict met de realiteit.

Meer over de ontwrichting die het gevolg zal zijn van het klimaatbeleid.

Het groene voelen komt niet alleen bij GroenLinks voor (en de milieubeweging) maar het heeft bijna alle politieke partijen en overheidsorganen in de greep. De klimaatwet werd Kamerbreed gesteund op twee partijen na (plus de PvdD die de wet krachteloos vond).

Bestuurlijk Nederland zit vol met jongvolwassenen, dus: volwassenen gevraagd.

 

Groene propaganda verstoorde het denken

De bevolking in de westerse landen is geïndoctrineerd door groene propaganda over broeikasgassen en klimaatverandering. Als in enquêtes de vraag is wat de grootste problemen zijn, dan komt klimaatverandering op de onderste positie. Klimaatverandering wordt door slechts 1,5% van de ondervraagden [spontaan] genoemd als een groot maatschappelijk probleem. Dit percentage is de afgelopen tien jaar … Lees “Groene propaganda verstoorde het denken” verder

De bevolking in de westerse landen is geïndoctrineerd door groene propaganda over broeikasgassen en klimaatverandering.

Als in enquêtes de vraag is wat de grootste problemen zijn, dan komt klimaatverandering op de onderste positie.

Klimaatverandering wordt door slechts 1,5% van de ondervraagden [spontaan] genoemd als een groot maatschappelijk probleem. Dit percentage is de afgelopen tien jaar nauwelijks veranderd. Alleen vorig jaar [Parijs] was er een uitschieter naar 3%. SCP COB 2016

In de rest van de wereld zie je hetzelfde resultaat. Geen wonder, want van klimaatverandering is niets te merken in het dagelijks leven en er zijn reële, hardnekkige problemen. Laat die 2 procent even op je inwerken.

Tegelijk gelooft een ruime meerderheid in klimaatverandering.

Peil maart 2019:

Maakt u zich zorgen om de opwarming van de aarde? 56 procent zegt ja. Dit was 56-63 procent tussen 2015 en nu.

Denkt u dat de mens verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde? 63 procent zegt ja. Dit was rond 70 procent tot eind 2018.

1Vandaag panel januari 2019:

In hoeverre maak je je zorgen om de gevolgen van de wereldwijde klimaatverandering voor Nederland?

Heel veel zorgen 18%, tamelijk veel zorgen 33%, niet zo veel zorgen 32%, helemaal geen zorgen 16%.

In hoeverre verwacht je dat de gevolgen van klimaatverandering in de komende 50 jaar Nederland zullen raken? We doelen hier dus niet op overheidsmaatregelen, maar wel de letterlijke gevolgen die klimaatverandering op onze aarde – en daarmee Nederland – heeft.

Heel hard (raken) 20%, redelijk hard 36%, niet zo hard 30%, helemaal niet 10%

De twee vragen liggen in elkaars verlengde en dat klopt met de percentages.

Hoe hard heeft klimaatverandering ons land tot nu toe geraakt? is een veel betere vraag!

Dus: klimaatverandering wordt nauwelijks als groot probleem genoemd als men die moet opsommen, en wordt wel als groot probleem gezien als de enquête daarover gaat.

Die vreemde situatie kun je verklaren met continue propaganda die het denken verstoord heeft. In mindere mate komt het door de vraagstelling in de peilingen : opwarming en klimaatverandering worden als feit gegeven.

Als je een valse voorstelling van zaken telkens herhaalt dan gaan mensen het geloven. Bij klimaatverandering werken de volgende mechanismen in het voordeel van de groenen.

 1. Als iemand een gevaar signaleert zullen veel mensen het geloven want a) over zoiets lieg je niet, b) stel dat het waar is: dan moeten we handelen. A werkt ook bij een (politieke) tegenstander beschuldigen van een of ander wangedrag. Al is het onwaar de twijfel is gezaaid.
 2. De neiging tot groepsdenken is groot in de bovenlaag. Je behoudt je positie en komt hogerop op voorwaarde dat je de consensus niet bestrijdt. Mensen buiten de bovenlaag vinden het niet erg om een ‘domme’ vraag te stellen of in te gaan tegen de dominante opvatting.
 3. Het klimaat redden wordt gezien als het dienen van een goede zaak: heel aantrekkelijk in een wereld zonder idealen.
 4. Het voorzorgprincipe is het sluitstuk in het doemscenario. “We weten niet exact wat er gaat gebeuren, maar we moeten nu handelen. We hebben geen keuze.” Men speelt in op het verantwoordelijkheidsgevoel bij velen: dat mag niet gebeuren.
 5. Sneeuwbaleffect: Klimaatverandering is een toverwoord, het wordt overal bijgehaald als verklaring. Met die term is de kans op plaatsing van een bericht groter. Zo dringt klimaatverandering steeds verder door in de gedachten. Vergelijkbaar: heksen waren schuldig aan een lange reeks onheil.
 6. Het CO2-verhaal maakt indruk op de hardwerkende (tijd-arme) Nederlander. Op het eerste gezicht klopt het.

Akelig maar waar: klimaatverandering is geen gevaar en wordt gevreesd, en de energietransitie is een groot gevaar en wordt gesteund in zijn algemeenheid.

Wanneer het over klimaatbeleid, de maatregelen gaat is men veel kritischer. Hoe concreter, des te minder steun.

Los van de uitwerking: Hoe belangrijk vind je het dat er een Klimaatwet is waarin landelijke klimaatdoelen worden vastgelegd?
Heel belangrijk 32%, redelijk belangrijk 27%, niet zo belangrijk 17%, helemaal niet belangrijk 20%

En de steun neemt af, ondanks het geringe inzicht (mijn inschatting) in de gevolgen van die drastische energiereductie.

Los van de uitwerking: Vind je het een goed of een slecht plan dat de CO2-uitstoot in 2030 de helft minder moet zijn dan in 1990?
Januari ’19 tegenover juni ’18
Een goed plan 59% was 73%, een slecht plan 31% was 15%
Los van de uitwerking: Vind je het een goed of een slecht plan dat Nederland in 2050 vrijwel energieneutraal (sic) moet zijn?
Een goed plan 55% was 67% , een slecht plan 35% was 20%

Peil.nl, 2015: Wilt u dat het overheidsbeleid erop gericht is dat de CO2 uitstoot in 2050 minstens 95% lager is dan in 1990? Ja 64 procent, nee 36 %.

Ook het Klimaatakkoord wordt in meerderheid afgewezen.

Voor zover je de inhoud kent, ben je in principe positief of negatief over het Klimaatakkoord?
Heel positief 5%, redelijk positief 28%, redelijk negatief 25%, heel negatief 29%

Vind je het een goed of een slecht plan als alle huizen gasloos worden?
Een goed plan 45% , een slecht plan 47%

Deze draconische maatregel wordt nog door (te) veel mensen gesteund. Die steun zal de komende jaren verdampen, als gevolg van berichten als

De vijftig ‘groene’ woningen in de wijk Passewaaij in Tiel zijn weer aangesloten op het gas. De woningen hebben een warmtekoude-installatie om de woning te verwarmen en koelen. De inspectie heeft deze buiten werking gesteld. De woningen waren niet warm te stoken in de koude maanden. Nu iedereen op het gas is aangesloten is het weer warm in de woningen.

Als de grote ‘boosdoeners’ aangeslagen worden vindt men dat best.

Peil, maar ’19: Er moet een CO2-belasting komen op de uitstoot van grote bedrijven. Ja zegt 74 procent. De vraag is vals, want dit ontbreekt: ‘ook als zij daardoor in grote problemen komen.’

Code groen in de broeikas; CO2 is ok

CO2 is broodnodig voor het leven op aarde en een stijgend gehalte is onschadelijk voor het klimaat en biodiversiteit.

We kunnen opgelucht ademhalen.

Onderzoeken tonen aan dat de CO2-toename heeft gezorgd voor sterkere plantengroei, een vergroening van onze aarde en hogere opbrengsten in de landbouw. Meer CO2 is goed voor planten, en zij zijn de basis voor de voedselketen. Dier en mens zijn afhankelijk van plantengroei en profiteren mee.

Het optimale CO2-niveau ligt boven de huidige waarde. Een daling van het CO2-gehalte zou zorgelijk zijn.

Dat CO2-uitstoot klimaatrampen geeft klopt niet. We moeten ons op iets anders richten, zie de volgende pagina’s.

 1. Waardoor gingen zo veel mensen in klimaatverandering geloven?
 2. Gaat het om de energie-transitie in plaats van klimaatverandering ?
 3. Wat zegt dit over bestuurlijk Nederland en de bovenlaag ?
De gemiddelde jaartemperatuur van de aarde vanaf 1880. Waar is de opwarming ? Als je deze grafiek horizontaal verkleint en verticaal uitrekt krijg je de grafiek die overal getoond wordt. Daar staat altijd de afwijking van het gemiddelde (anomalie) in plaats van de absolute temperatuur.
De helling van elke trendlijn hangt helemaal af van de schaalverdeling.