Overheid: Wij bepalen wat de wet zegt

De overheid gebruikt de wet om allerlei beperkingen op te leggen op het gebruik van de wegen, het lijkt allemaal legaal.

De overheid houdt zich op al deze punten niet aan de wet. En ik beperk deze opsomming tot de snelheidsmaatregelen.

Men bepaalt alles lekker zelf, en de ambtenaren in toga keuren dat bijna altijd goed, bij bezwaar of beroep.

Kop de overheid wint, munt de burger verliest.

Limiet moet passen bij het wegbeeld

In het RVV staat bij bord A1 (maximumsnelheid)

De in te stellen maximumsnelheid dient in overeenstemming te zijn met het wegbeeld ter plaatse. Dit betekent dat waar nodig de omstandigheden op zodanige manier zijn aangepast dat de beoogde snelheid redelijkerwijs voortvloeit uit de aard en de inrichting van de betrokken weg en van zijn omgeving. []

BABW Paragraaf 1. Algemene bepalingen ten aanzien van de toepassing van verkeersborden

2 / 1 Borden worden slechts toegepast indien de inrichting van de weg in overeenstemming is met hetgeen bij de afzonderlijke borden is voorgeschreven.

De overheid overtreedt de wet, bijna overal. Alle autosnelwegen zijn geschikt voor 130 km/u of hoger.

Geen tijdvak op onderborden

Mag de wegbeheerder het tijdvak aangeven op een onderbord ?

Volgens deze teksten niet (Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens, paragraaf 4)

Bij voorkeur wordt de reden van een vastgestelde maximumsnelheid bij een gevarenpunt zichtbaar gemaakt door bord A1 te combineren met een bord of onderbord dat de aard van het gevaar of het belang van de maximumsnelheid aangeeft. []

Om een maximumsnelheid aan te geven voor een bepaalde categorie bestuurders wordt die categorie aangegeven op een onderbord [].

Indien de maximumsnelheden betrekking hebben op motorvoertuigen die een bepaald maximum toegestane totaalmassa te boven gaan wordt op het onderbord die massa vermeld [].

Deze wet zegt dat de aard van het gevaar op een onderbord moet/kan, de categorie bestuurders of de toegestane massa. Niet het tijdvak.

Artikel 67 RVV geeft evenmin toestemming:

1 Onder verkeersborden aangebrachte onderborden kunnen inhouden:

a. een nadere uitleg van het verkeersbord;

b. ingeval op een onderbord uitsluitend symbolen voorkomen: het verkeersbord geldt slechts voor de aldus aangeduide weggebruikers of het aldus aangeduide verkeersgedrag;

c. ingeval op een onderbord het woord “uitgezonderd” in combinatie met symbolen voorkomt: het verkeersbord geldt niet voor de aldus aangeduide weggebruikers of het aldus aangeduide verkeersgedrag.

2 Indien het beoogde verkeersgedrag wordt aangegeven door middel van teksten of tekens al dan niet in combinatie met symbolen, blijkt het beoogde verkeersgedrag uit het onderbord .

In artikel 24 staat dat het bij parkeerverboden kan:

De bestuurder mag zijn voertuig niet parkeren: [] op dagen of uren waarop dit blijkens het onderbord is verboden;

De maximumsnelheid op autosnelwegen is 130 km/u

Artikel 21 RVV

Buiten de bebouwde kom gelden de volgende maximumsnelheden:

a. voor motorvoertuigen op autosnelwegen 130 km per uur, op autowegen 100 km per uur en op andere wegen 80 km per uur.

Dit geldt in bijna alle landen: 1 maximumsnelheid voor alle autosnelwegen (en voor de andere typen wegen. Met grote voordelen: iedereen kent altijd de limiet en borden zijn niet nodig.

De overheid ging micromanagen en zwalken, goed voor de eigen fte’s en salarissen:

  1. De limiet ging van 100 naar 120 en later 130;
  2. Elk traject kreeg een eigen limiet;
  3. Op sommige trajecten een hogere limiet na 19u.

Artikel 21 zegt niets over uitzonderingen, dus mag de overheid deze rommel maken ? Ja want nog een regel is dat verkeerstekens voor verkeersregels gaan [RVV 63: Verkeerstekens gaan boven verkeersregels, voor zover deze regels onverenigbaar zijn met deze tekens.].

Het maakt artikel 21 (en andere) een dode letter.

Elk bord is gebaseerd op een verkeersbesluit, als het goed is. In rechtzaken over parkeer- en snelheidsovertredingen zijn de borden beslissend, niet het besluit. Logisch want de weggebruikers kunnen niet telkens het verkeersbesluit voor elke weg opzoeken. Dat maakt de handhaving kwetsbaar.

De weggebruiker zoekt het maar uit

Door de woekering van regels bestaan meerdere limieten. Naast de limiet per wegtype bestaan de limieten voor de voertuigtypen en limieten die wijzigen met het aantal rijstroken en met het tijdstip. De overheid maakt het ons knap moeilijk. Welke limiet voorgaat is niet helder geregeld. In rechtzaken geldt de laagste maximumsnelheid. Wij krijgen het nadeel van de twijfel.

Lastig is ook dat de limiet aangebracht wordt op vele manieren (op autosnelwegen, van variabel naar vast)

  1. matrixborden
  2. verkeersborden A1 + verkeersbesluiten
  3. de wet, artikel 21 in het RVV
  4. hectometerborden

Wanneer door deze stapeling op een wegvak twee verschillende limieten ‘gelden’ wat dan ?

1 en 2 hebben voorrang boven 3 zoals hierboven gezegd.

Ook de rangorde tussen 1 en 2 is duidelijk. In het RVV 63b staat: Indien zowel door verkeerstekens op borden als door elektronische signaleringsborden een maximumsnelheid wordt aangegeven, geldt de laagste aangegeven maximumsnelheid.

Tijdens het schrijven werd bekend dat alle A1-bordjes op de hectometerborden afgeplakt worden.  Het volgende is daarom achterhaald.

Maar bij 4 wordt het rommelig.

  • Over 4 staat niets in de wet (niets op ‘hectometer’).
  • In een RWS factsheet uit ‘14 (nog steeds op te halen) staat: De hectometerborden met snelheidsaanduiding zijn informatief en puur ter ondersteuning. De aangegeven snelheid op de snelheidsborden langs en boven de weg is leidend.
  • Het gerechtshof in Leeuwarden heeft geoordeeld dat op hectometerpaaltjes rechtsgeldig de maximumsnelheid is vermeld#. Terzijde: volgens het Hof zouden verkeersborden A1 niet meer nodig zijn; de vermelding op een paar hectometerpaaltjes is voldoende ?

Bij de aanstaande verlaging naar 100 lijken de hectometerborden vergeten. Op de site van RWS

Hoe zie ik hoe hard ik mag rijden? Borden langs de weg geven de maximumsnelheid aan.

In het verkeersbesluit van 19 december staat niets over de hectometerborden.

De wet bepaalt niet welke van de twee regeert. De RWS factsheet heeft geen basis in de wet.

Roboboetes onrechtmatig

Het met automaten genereren van bekeuringen heeft geen grond in de wet. Alleen het automatisch opmerken van overtredingen is toegestaan.

De brieven met de M erboven die het CJIB verstuurt zijn geen beschikkingen. Een beschikking is een schriftelijke beslissing door een bestuursorgaan, een publiekrechtelijke rechtshandeling. Het is een authentieke akte, ondertekend door de bevoegde ambtenaar. Het CJIB mag sancties innen (niet opleggen) door een kopie van de akte naar de vermeende overtreder te sturen.

Meer op deze pagina.

Het OM en hun handlangers (CJIB, rechterlijke macht) willen de WAHV niet goed uitleggen.

Nog enkele weeffouten

– Door de WAHV vallen lichte verkeersovertredingen onder het administratief recht. Dit is hetzelfde als bestuursrecht*, maar dat woord wordt nooit gebruikt.

* De rijksoverheid vat het zo samen :

In het bestuursrecht staan de regels waar de overheid zich aan moet houden bij het nemen van besluiten. Bijvoorbeeld bij het geven van een subsidie of het verlenen van een vergunning. Bestuursrecht heet ook wel administratief recht.

Dit moet verhullen dat bestuurlijke of administratieve boetes opgelegd worden door bestuursorganen (gemeenten, inspecties). Het OM is hier niet bij betrokken, ook niet bij bezwaar en beroep.

De WAHV gooit dit overhoop en maakt het OM tot bestuursorgaan. Het OM dat zich primair of zelfs uitsluitend bezig houdt met strafrecht, gaat bestuurlijke boetes uitdelen. Maar in de wet Mulder staat het zo:

Met het toezicht op de naleving van de () voorschriften zijn belast de () aangewezen ambtenaren.

Bestuursorgaan noch OM staan in die wet genoemd, de officier van justitie houdt slechts toezicht op de ambtenaren en komt pas in beeld bij het in beroep gaan.

– De ministers van Justitie hebben de WAHV-boetebedragen meer verhoogd dan de wet toestaat, in de periode 2008 – 2012.

– Op bezwaren tegen een Mulder-boete reageert het OM met een niet-ondertekende brief waarin vaak niet in wordt gegaan op de argumenten (mogelijk omdat KI ingezet wordt.

Ook geeft het OM nooit de gelegenheid tot mondelinge toelichting.

– Dwangbevelen in het kader van de Wahv werden niet -zoals verplicht is- door de hoofdofficier van justitie in Leeuwarden uitgevaardigd, maar door het CJIB. Het CJIB zette de digitale handtekening van de hoofdofficier eronder.

Onredelijke normen

De EU en bestuurlijk Nederland werken samen om te scherpe normen op te leggen en te ruime natuurgebieden. Lees dit of dit.

 

WAHV – wet Mulder

Roboboetes onrechtmatig De overheid lokt overtredingen uit met ongepaste maximumsnelheden en APK/WAM-plicht, tast de rechtspositie van de overtreders aan, produceert met automaten miljoenen bekeuringen en haalt een miljard euro per jaar binnen. Onopgemerkt bleef waar de overheid de fout in gaat: Het met automaten genereren van bekeuringen heeft geen grond in de wet. Over massaal geautomatiseerd straffen kun je van mening verschillen; … Lees “WAHV – wet Mulder” verder

Roboboetes onrechtmatig

De overheid lokt overtredingen uit met ongepaste maximumsnelheden en APK/WAM-plicht, tast de rechtspositie van de overtreders aan, produceert met automaten miljoenen bekeuringen en haalt een miljard euro per jaar binnen. Onopgemerkt bleef waar de overheid de fout in gaat:

Het met automaten genereren van bekeuringen heeft geen grond in de wet.

Over massaal geautomatiseerd straffen kun je van mening verschillen; zwart-witdenkers vinden het wel noodzakelijk of toelaatbaar. Maar los hiervan: de wet staat het niet toe, en toch gebeurt het.

Het OM handelt al jaren in strijd met de wet.

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft sinds 2014 een aantal tegenstrijdige uitspraken gedaan over de vraag of een WAHV-sanctie door een bevoegde ambtenaar is opgelegd en beboeten middels computers is toegestaan. Lees alles op deze pagina.

In december 2016 heeft het gerechtshof mijn hoger beroep tegen een boete door een trajectcontrole afgewezen.

De kantonrechters wijzen beroepen met deze grond steevast af, overigens zonder verwijzing naar de arresten van het gerechtshof. Zij argumenteren met onwaarheden en kiezen partij voor het OM.

Massaal terugkaatsen is het enige middel tegen dit onrecht.

Een beschikking is net zo waardevol als een stembiljet, het geeft je de kans om aan te geven hoe over deze praktijk denkt.

Nu gaan minder dan een half miljoen mensen in beroep bij het OM (van de tien miljoen mulder-boetes). De kantonrechters behandelen met moeite 70-duizend WAHV-zaken per jaar, het gerechtshof zo’n 3-duizend.

Valse bekeuringen in omloop

Zo kaats ik de waarschuwingstekst van cjib.nl (uit 2015) terug naar de grootste incasseerders: (hier de huidige tekst)

In beroep tegen Mulder wil u waarschuwen voor onechte beschikkingen, verzonden door het CJIB. We blijven hier meldingen over ontvangen. Hebt u een beschikking ontvangen en twijfelt u aan de echtheid, controleer dan in ieder geval of de naam en handtekening van een ambtenaar er op staan.

Veel mensen ontvangen wel eens een verkeersboete. Veruit de meerderheid betaalt onmiddellijk. Van die wetenschap maakt de Staat gebruik. Deze cowboys versturen onechte beschikkingen en zetten u onder druk om de boete zo snel mogelijk te betalen. Zonder schaamte versturen ze -als u niet op tijd betaalt of reageert- een “aanmaning” waarin het openstaande bedrag al 50 procent is verhoogd. Daarna halen ze deze truc opnieuw uit, nu met een verhoging van 100 procent. Zo  verdrievoudigen ze hun buit. Vervolgens halen ze dat bedrag van uw bankrekening ! En als dat niet lukt gaan ze u gijzelen.

 

Trajectcontroles – Andere problemen; In België

Trajectcontroles in België

In Vlaanderen geloven de autoriteiten ook in trajectcontroles (in Wallonië niet). Sinds een paar jaar worden ze overal geplaatst, de meeste op lokale wegen. Het zijn er 234 in mei 2019 (deels in aanbouw).

Ook de buren kampen met technische problemen: bijna geen enkele van de 41 trajectcontroles in West-Vlaanderen werkt (mei ’19)

Verder op deze pagina een aantal knelpunten bij trajectcontroles.

Voertuigtype bepalen, een raadselachtig probleem

Juni 2013

Goed werk van RTL Nieuws: het blijkt dat het OM sinds 2009 weet dat er fouten gemaakt worden bij herkennen van het voertuigtype. “Het gaat fout bij campers en bedrijfswagens*, en mogelijk bij personenauto’s met een fietsenrek. Het systeem ziet die namelijk aan voor auto’s met aanhangers, en die mogen minder hard.”

Alle berichten hier

Weer iets om uit te zoeken, want het RDW kent van elk kenteken het type voertuig. Dat register weet niet of er een aanhanger achter zat tijdens de overtreding, daarvoor is beeldherkenning nodig. Maar hoe kan daardoor een camper in een personenauto veranderen ? Ik vermoed dat het voertuigtype niet uit het RDW-register gehaald wordt. Zitten er te veel fouten in het register of koos men de moeilijke weg ?

Het uitstel van de trajectcontrole op de A2 (Maarssen – Abcoude) bleek ook te liggen aan de fouten in de voertuigherkenning.

In de berichtgeving en debat gaat het alleen over de personenauto’s. Maar de trajectcontrole geldt ook voor vrachtwagens, bussen, aanhangers en campers, met een gereduceerde maximumsnelheid.

Verder lijkt het dat nogal wat mensen de beschikking niet lezen, want daarop staat de ‘toegestane snelheid’ (niet het type voertuig) en dat zou bij deze fouten 90 km/u zijn (met lichte aanhanger).

Dat het OM al zo lang op de hoogte is (sinds wanneer weten ze niet of willen het niet zeggen) en het zo liet omdat ze de foutmarge acceptabel vonden (althans, zo vertelde Fred Teeven het in de TK), is helaas in lijn met de mentaliteit bij die club. Onschuldigen straffen -wegens moord of verkeersovertreding- is voor hen geen reden voor terugtreden, oprechte schaamte of een schone-lei actie. Helaas geldt dat ook voor de politieke top en de Tweede Kamer.

Licht verrassend is dat de slachtoffers zich kunnen melden en dan het boetebedrag terug krijgen. Dat schept een precedent voor alle betaalde, geautomatiseerde en onrechtmatige boetes.

* Ik neem aan dat de redactie met “bedrijfswagens” bestelauto’s (130/100) bedoelt dus geen vrachtwagens (80), en dat het om lichte campers (130/100) gaat want een “camper afgeleid van een vrachtwagen en zwaarder dan 3.500 kilo” mag niet harder dan 80 km/u.

Trajectcontroles met twee snelheden

Er zijn drie trajecten waar verschillende limieten gelden: op de A20 (100/80 afhankelijk van drukte), op de A2  en A4-II: 100 tussen 6u en 19u, anders 130.

‘s avonds harder ?

De keuze voor een hogere limiet na 19 uur is vreemd ,want juist ‘s nachts is geluidshinder hinderlijker onder andere omdat andere geluiden het verkeer niet maskeren. Daarom zijn er in Duitsland na 22u snelheidsbeperkingen op de snelwegen nabij woningen.

Een traject, twee limieten

De trajectcontrole op de A2 is de eerste in Nederland (of de wereld) met twee maximumsnelheden binnen het traject, tussen 19u en 6u*. Dat is te verdedigen als het heel goed aangegeven wordt. Rijkswaterstaat heeft daar gefaald, waardoor vele automobilisten de borden niet zagen (of begrepen) en reden ook 130 tussen Abcoude en Vinkeveen, met hoge boetes als gevolg.

De A2 is vijf stroken breed en een groot deel van het jaar is het na zevenen donker, enkele borden links en rechts zijn onvoldoende.

*Sinds december 2012 is de limiet tussen Vinkeveen en Maarssen 130 km/u tussen 19 en 6 uur. Het betreft de secties 2 en 3, samen ongeveer 13 kilometer.

Calculerend rijden

Bij elke trajectcontrole verschuift de aandacht van de maximumsnelheid naar de gemiddelde snelheid. De overheid staat impliciet toe dat je boven de limiet gaat, als je dat compenseert door verderop langzamer te rijden. Het beloont calculerend rijden, ook al komt dat waarschijnlijk weinig voor.

In Den Haag werd gepraat over de vraag of de politie binnen het controletraject mag flitsen, om te voorkomen dat bestuurders weg komen met calculerend rijgedrag. De uitkomst was dat het OM afzag van flitsen.

Dit werd mij bevestigd:

Op verschillende wijze op snelheid handhaven op dezelfde locatie gebeurt niet. Wel is het niet ondenkbaar dat binnen een trajectcontrolesysteem overtredingen door onopvallende videovoertuigen worden geconstateerd.

Ik vroeg ook: Mag een bestuurder in het traject enige tijd boven de maximumsnelheid rijden, als de gemiddelde snelheid onder de limiet blijft ?

Bestuurders van voertuigen dienen zich aan de limiet te houden. Binnen trajectcontrolesystemen wordt de snelheid over een langere afstand gemeten. Als gemiddeld een hogere snelheid wordt vastgelegd dan de limiet plus de meetcorrectie dan volgt een boete.

De eerste zin zegt: nee dat mag niet. De volgende zinnen laten het in het midden. Begrijpelijk want er is geen sluitend antwoord.

Het maximumsnelhedenbeleid is niet doordacht. Het idee dat 108 km/u strafbaar is en 107 km/u  (gemeten) niet staat los van de werkelijkheid. Je loopt tegen allerlei problemen aan als je trajectcontrole introduceert.

De overheid laat de weggebruikers in het ongewisse. Zoals op de A4 in 2010. Toen stond de trajectcontrole uit nadat een van de meetpunten was verplaatst. Door technische problemen werd de ingebruikname uitgesteld. In plaats daarvan werd dertien keer geflitst. Het bord dat de trajectcontrole aangaf is echter niet afgeplakt. Automobilisten die meenden dat de gemiddelde snelheid telt en dat even inhalen wel kon, werden geflitst.

De woordvoerder van het OM vond het veel te ver gaan om te stellen dat automobilisten zijn misleid. “Een automobilist hoort zich aan de snelheid te houden, ongeacht op welke manier wordt gecontroleerd.” Wel noemde hij het ongelukkig dat het bord er nog steeds staat en “binnenkort werkt de trajectmeting echt”. (Nu.nl maart 2011)

Zomertijd blijkt problematisch

[april ’13] Dichtbij meldt over de A2:

Door een fout in de software werd, na de overgang naar de zomertijd, de wisseling van de limieten niet goed doorgevoerd. Het systeem handhaafde tussen 19.00 en 20.00 uur ten onrechte een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur. Daardoor leek het alsof 1150 auto’s te hard reden. De fout in het systeem is direct hersteld en de boetes zijn ingetrokken.

Geef de software maar de schuld.