Alle risico’s van de corona-vaccins – De reële bijsluiter

Laatste verbetering 6 mei 2021

De risico’s van de corona-vaccins

Deze pagina gaat over de risico’s van de corona-vaccins. Over dit zeer belangrijke onderwerp is veel informatie te vinden, maar nergens op 1 pagina.

 

Bijna iedereen die aan het woord mag komen in de dominante media snakt naar inentingen. We horen alleen milde bezwaren en zorgen over de planning.

Gaat het om genezing, preventie en bescherming van de vatbaren of om maatregelen voor de hele bevolking ? Zoals volksbrede inenting plus beloning voor de gevaccineerden = straf voor de anderen.

Die volksbrede inenting wordt zo gemotiveerd: om COVID-19 goed onder controle te kunnen houden moet ongeveer 70% van de Nederlanders een vaccin nemen. Dan ontstaat groepsimmuniteit en dat beperkt de overdracht.

Op de subpagina Onze proef zal geen preventie van overdracht aantonen kijken we of de vaccins zo werken; wat zijn de baten ? Samengevat: veel effecten zijn nog niet aangetoond.

Nu tientallen miljoenen mensen ingeënt zijn gaat duidelijk worden hoeveel bijwerkingen de zogenaamde vaccins hebben. We staan aan het begin, dus alle cijfers zijn voorlopig. Het ziet er slecht uit. Er zijn te veel sterfgevallen bij verpleeghuisbewoners en zelfs bij gezonde 65-minners. Van de niet-ernstige bijwerkingen is nog niet bekend of ze tijdelijk waren of dat ze ernstig werden.

Daarom adviseer ik om deze behandeling af te slaan, ook al is de kans op langdurige klachten en overlijden zeer gering.

(Dit stuk wordt aangevuld à la wiki).

Vragen, overwegingen over bijwerkingen

 • Als spier/hoofdpijn, koorts en dergelijke ‘normale reacties’ zijn, waarom zien we die alleen bij een deel van de gevaccineerden ? LAREB: Dit zijn bekende klachten bij alle vaccins. Deze klachten passen ook bij de werking van de coronavaccins. De vaccins stimuleren [] de afweer tegen het coronavirus.
 • Geldt na tien (of meer dan twee) sterfgevallen in éen tehuis na inenting boem is ho ? [Ja soms, zie de opschorting bij het Oxford/AstraZeneca vaccin, na een speciale bijwerking. ]
 • Is sterfte een bijwerking ?
 • Je kunt CoViD-19-sterfte veel makkelijker tot nul reduceren door niemand meer te testen.
 • De vaccins lijken niet goed aan te sluiten op de doelgroep. De sterfte (vermoedelijk) wegens CoViD-19 komt voor bij zieke ouderen; 8-9 van de tien had een of meer aandoeningen. In de proef van het Pfizer-vaccin was die groep een kleine minderheid: maar 21 procent had een of meer aandoeningen. En  De Gezondheidsraad adviseert het Oxford-vaccin van AstraZeneca eerst te gebruiken bij de bevolkingsgroep 60 tot en met 64 jaar. Boven die leeftijd is de werkzaamheid van het vaccin nog niet voldoende getest.
 • Waarom laten de dominante media geen patiënten met bijwerkingen zien in interviews en reportages ? (vergelijk met ontelbare CoViD-19 patiënten)
 • We horen: ook medicijnen hebben steevast bijwerkingen, vaak meer dan de corona-vaccins. > Is dat een reden om zo’n vaccin te nemen, of beide niet te nemen ?
 • De producten van Pfizer en ModeRNA zijn geen normale vaccins (toch noem ik ze maar zo). De werkzame stof -mRNA- zet cellen aan tot de aanmaak van bepaald eiwit/ten, die het immuunsysteem stimuleren. Meer bij de stichting Vaccinvrij
  Frappant is de opmerking van Moderna

  We moeten het mRNA in de beoogde weefsels en cellen krijgen en daarbij het immuunsysteem omzeilen.

 

 •  Is het een ongelukkige samenloop ?

De EU schrijft op de pagina De strijd tegen desinformatie /Feiten en fictie over vaccins:

Ook al duikt een symptoom kort na vaccinatie op, dan betekent dat niet automatisch dat het door de vaccinatie zelf komt. Misschien heeft het er helemaal niets mee te maken en is het een ongelukkige samenloop. We weten pas zeker of het om bijwerkingen van het vaccin gaat, als de medici alle gevaccineerden hebben onderzocht; pas dan kunnen ze een onderscheid maken tussen bijwerkingen die wel en niet met de prik te maken. (sic)

Deze opvatting kom je overal tegen en hij heeft enige waarheid in zich. Maar als bij gezonde mensen een of meer klachten ontstaan na de injectie dan is een causaal verband waarschijnlijk.

Overigens is dit stuk ondeskundig opgesteld: alle gevaccineerden onderzocht ?

 

 • Franse top-arts: misschien is er een probleem

Eric Caumes is hoofd van de afdeling infectieziekten van een hospitaal in Parijs. In dagblad Le Parisien vertelde hij wat er in het rapport stond over het Pfizer-vaccin van de Amerikaanse Food and Drug Administration (dec. 2020)  artikel  | EUA FDA p.34 e.v

Ik heb nog nooit zo’n hoog percentage bijwerkingen voor een vaccin gezien. Afgezien van kleine injectiereacties zoals lokale roodheid en pijn, treden andere bijwerkingen relatief vaak op, vooral bij jonge mensen en na de tweede dosis. Neem bijvoorbeeld koorts, dat kan korte tijd optreden na elke inenting. Maar hier had 16 procent van de 18- tot 55-jarigen binnen zeven dagen na de tweede injectie koorts van 38 graden of hoger. En 45 procent moest medicijnen slikken tegen koorts of pijn. Nog eens 52 procent had hoofdpijn en 62 (59 IBOP) procent was moe. Nee, echt, dat is veel te veel, misschien is er een probleem.

(Alle percentages staan in de tabel verderop) Caumes is niet tegen vaccins: hij zou ouderen adviseren om de Pfizer- of Moderna RNA-vaccins te nemen vanwege de gunstige baten-risicoverhouding. Maar hij adviseerde jonge of gezonde mensen om dat niet te doen want

Er is niet alleen een gebrek aan informatie, maar deze injecties op basis van genetisch materiaal (messenger RNA) zijn tot nu toe nooit de commercialiseringsfase gepasseerd.

 

 • Een ommezwaai die iedereen aan het denken moet zetten

Het Oxford/AstraZeneca vaccin was voorwaardelijk toegelaten voor 18-plus. Voor 55-plus waren niet genoeg resultaten beschikbaar om conclusies te trekken over de effectiviteit. Daarom werd het niet aan die groep gegeven. Vanwege de tromboseklachten bij gevaccineerden onder de 60 werd het injecteren gepauzeerd en vanaf 8 april gestopt, in ons land. Alleen de groep 60-64 kreeg vanaf die datum dit vaccin.

 

 • De voorstanders van de corona-vaccins zeggen: ernstige bijwerkingen en sterfte na corona-vaccinatie zijn zeldzaam. Dat wordt soms aangevuld met getallen van de normale sterfte onder ouderen.

We moeten beseffen dat onder 50-minners overlijden zeldzaam is. Dat overkomt in 1 jaar in ons land 315 twintigers per miljoen, 514 dertigers en 1219 veertigers. Deze drie leeftijdsgroepen tellen elk rond 2,1 miljoen mensen dus het dodental in Nederland ligt ruwweg 2 maal hoger.

Als in deze groep (< 50) de sterfte sterk stijgt (bij voorbeeld aan volksvaccinatie) dan is dat niet te zien in de landelijke oversterfte.

Wanneer dit jaar het dubbele aantal zou overlijden dan draagt dat (315+514+1219) x 2,1 = 4300 bij aan de totale oversterfte: 83 per week. Dat is maar 3 procent boven de totale sterfte van 3-duizend.

We moeten daarom de (over)sterfte per leeftijdsgroep in de gaten houden.

En de verdeling over vrouwen en mannen omdat relatief meer mannen overlijden: 30 tot 96 procent meer. Absoluut is het verschil miniem, bij voorbeeld bij 20-24 jaar: 40 mannen en 20 vrouwen (per mln.).

Opgeroepen voor een corona-vaccin, wat zijn de opties ?

Laat je injecteren en

  1. sterf of
  2. wordt ziek en sterf of
  3. krijg een permanente aandoening of
  4. kom er goed vanaf (is niet uitgesloten)

Laat je niet injecteren en

  • aanvaard de gevolgen, weeg deze af tegen 1 2 3
  • verdedig jezelf, vind een uitweg. De methoden hiervoor zijn alleen voor leden van Ibop; wat en hoe wordt eind mei bekend.

Naar aanleiding van

Indeling van bijwerkingen

Het scala van bijwerkingen is ruim, daarom deel ik ze in.

 • Trede 0: reacties op de prikplek zoals pijn, zwelling en warmte. Deze laat ik vooralsnog buiten beschouwing.
 • Trede 1: tijdelijke reacties zoals hoofdpijn, spierpijn, vermoeidheid, rillingen, koorts, gewrichtspijn en misselijkheid en honderden andere.
 • Trede 2 zijn de langdurige en blijvende aandoeningen
 • (Trede 3 is een acute, levensbedreigende situatie; dit valt onder 1 of 4)
 • Trede 4 is overlijden.

Alleen 0 en 1 zijn aanvaardbaar, daarover bestaat overeenstemming.

Aantal meldingen veel lager dan het aantal bijwerkingen

Her en der lezen we dat 1 procent van alle bijwerkingen gemeld wordt bij de registratie-instellingen. We kijken of dit reëel is.

 • In het volgende stuk staat het grote verschil -57x- tussen de meldingen in de trial door Pfizer-BioNTech en die naar Lareb (trede 0 en 1).
 • Aan Lareb werd 9 procent van de meldingen gedaan door een zorgverlener bij Pfizer-BioNTech en 2 procent bij  Oxford/AstraZeneca. Zorgverleners melden bijna geen bijwerkingen, waarom ?  Overigens: in het Europese meldsysteem zijn de percentages veel hoger, lees verder.
 • Bij het onderzoek onder 65-duizend zorgmedewerkers in het noord-oosten van de VS werd anafylaxie veel vaker werd gemeld dan de Centers for Disease Control and Prevention rapporteerden op basis van passieve spontane meld-methoden. Bij het bedrijf: 2,47  tegenover 0,025- 0,11 (CDC) per 10 000 vaccinaties.  Dat is 100 tot 22 maal hoger. Het trof maar 16 medewerkers, waarvan drie geen medische hulp nodig hadden en de anderen herstelden (trede 1 of 3).

Voorlopige conclusie: we moeten de waarden voor bijwerkingen in Lareb met 50 vermenigvuldigen. Bij sterfte is de factor kleiner, zie Trede 4.

Incidentie plots maal twee. De Britse waakhond corrigeert naar worse. De MHRA meldt dat het risico om een bloedstolsel te krijgen van het AZ-vaccin is gestegen van 1 op 250.000 tot ongeveer 1 op 126.600 – een stijging van vier op een miljoen tot 7,9 op een miljoen. Telegraph.

Laat verwerkt.  Een Britse nabestaande signaleert dat de dood van haar vader pas na 6 weken in Yellow card opdook bron-laatste minuten. Is dat regel of uitzondering ? Eind vorig jaar maakten de Britse autoriteiten een aanbesteding voor software om de meldingen te verwerken; omdat hun systeem niet goed genoeg zou zijn.

In Nederland valt op dat Lareb niet meer wekelijks een rapport geeft, maar tweewekelijks.

Uit Amerika kwam een signaal dat de officiële registratie van sterfgevallen onbetrouwbaar is. Het CDC meldde op een pagina 1170 doden, terwijl de teller van de database VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) de 700 niet bereikt had. Die pagina is er niet meer. bron

Vooral in de VS zijn artsen beducht voor schadeclaims zodat zij sterfgevallen (of blijvende schade) na injectie niet gauw zullen melden aan VAERS. Overal zullen artsen terughoudend zijn omdat het niet bij hun geloof /  wetenschappelijke inzicht past. En ze zien op tegen het extra werk.

Een Britse arts merkt op

If you ask colleagues whether vaccine adverse outcomes have been reported to MHRA, they often reply: “I’m not convinced it was the cause, it could have been due to anything.” But physicians are not responsible for deciding whether a clinical event was caused by a drug or was coincidental – that is the role of the MHRA.

 

Verhalen, beelden van ernstige bijwerkingen

App Telegram heeft een onbekend aantal kanalen met verhalen en beelden over bijwerkingen en sterfte na corona-vaccinatie, een onmisbare aanvulling op de getallen. covidvaccine victims | cv19vaccine_reactions 

Pro-vax community Reddit

In de VS worden bijwerkingen genoteerd in VAERS. In dit rapport staan 648 events beschreven: sterfgevallen en blijvende aandoeningen. Dat levert een ander, meer indringend beeld op dan de getallen.

Death 18-29 years
Patient developed 104.4 temp approximately 48 hours after being given the vaccine. I treated him with antibiotics, IV fluids, cooling methods. CXR does show a new right perihilar infiltrate. However, his fever came down within the next 24-48 hours. Unfortunately, he suffered a cardiac arrest on 1/21/21 in the early morning and expired.
Death 30-39 years
LTCF Pfizer Vaccine clinic conducted 12/29/2020 Vaccine lead received a call indicating that a staff member deceased somewhere between 1/3/2021 and 1/4/2021. Cause of death is unknown, and an autopsy is being performed.
Death 30-39 years
Patient vaccinated on 12/28. Approximately one day later, develops cough and on azithromycin x 1 week. On 1/3, patient develops left-sided weakness and aphasia. Taken to the hospital, tested COVID+, required intubation – acute hypoxic respiratory failure secondary to COVID – on H&P. Patient died on 1/4/21.

 

Dit is het bestand met 3544 sterfgevallen na corona-vaccinatie (selectie uit VAERS)

Patient (man, 25) received the vaccine on 12/22/20 without complication. It was reported today that the patient was found unresponsive and subsequently expired at home on 1/11/21.

 

Corona-blog biedt dossiers over Duitsland en Australië.

 

Of zijn het toch killervaccins ?

in dit hoofdstuk staan extreme opvattingen over de corona-vaccins. Ze zijn even extreem als de uitlatingen vanuit de overheid (ze zijn veilig); het zijn twee uitersten.

We gaan dit jaar zien welke juist is. Hoewel de zieken en doden na vaccinatie een ander label zullen krijgen: CoViD-19 of een mutant. Sinds het begin van de injecties is ouderdom een doodsoorzaak (zoals bij prins Philip, lees verder) en ‘toeval’ ook.

We beginnen met een stap verder dan het risico voor gevaccineerden.

Gevaccineerden zijn een gevaar voor niet-gevaccineerden

Een frappante omkering van de heersende mening. In de social media zijn voorvallen te vinden- degenen die niet verwijderd zijn: Fb Teegan Braun | Insta covid19vaccinereactions > shedding ; op de website 2 archieven met verwijderde insta-accounts.

Het zijn vooral vrouwen die klachten krijgen na contacten met gevaccineerde familieleden of collega’s. Zij melden een verstoorde menstruatie: een lange duur (soms weken), onregelmatig (blijft 3 maanden uit), veel bloedverlies, met klonten, hevige pijn.

Door Frankema heeft een artikel vertaald/bewerkt waarin dit onderbouwd wordt.

De vreemde klachten die vrouwen over de hele wereld melden nadat zij zijn gevaccineerd, of met gevaccineerden in contact zijn geweest zouden voor elke school aanleiding moeten zijn om [] het voorzorgsprincipe in acht te nemen.

De conclusie van Feit 1:

Daarom zou elk vaccin, in theorie, het immuunsysteem van een ontvanger [] kunnen verzwakken of verstoren, waardoor de kans toeneemt dat zij infecties of ziekteverwekkende aspecten van hun microbioom of celinhoud via extracellulaire blaasjes kunnen overdragen op de mensen om hen heen, wat in meer detail zal worden uitgelegd in feit 3.

Feit 2 betreft

In het Pfizer mRNA-vaccin studie-protocol staat expliciet de noodzaak van het monitoren van de “Blootstelling tijdens zwangerschap of borstvoeding, en beroepsmatige blootstelling”. Dit nemen zij zo serieus dat zij eisen dat elk incident binnen 24 uur gemeld wordt bij het Pfizer Safety systeem.

Feit 3

De derde factor betreft de ontdekking van zogenaamde horizontale informatie-overdracht binnen biologische systemen via extracellulaire blaasjes.

 

Trede 1: kort durende reacties

Europa – EMA

De vermoedelijke bijwerkingen van geneesmiddelen (adverse drug reactions) worden in Europa bijgehouden door deze EMA-database entree hier.

Vaccine impact geeft een indrukwekkende samenvatting met de bijwerkingen per ziektegroep.

Honderden bijwerkingen worden gemeld, in alle organen en weefsels.

[ Update 6 mei: Frontnieuws vertaalde een bericht op Reitschuster.de over

 • De onverklaarbare verschil in het aantal meldingen p.p. tussen Nederland en Italië, Duitsland;
 • Meldingen uit Duitsland die de EMA heel laat bereiken;
 • De enorme toename in ’21 ten opzichte van voorgaande jaren (alleen Europa/EEA): toen 150-duizend gevallen per jaar voor alle geneesmiddelen, nu 225-duizend in vier maanden voor de corona-vaccins.

De toename is nog groter. Het Verenigd Koninkrijk deed mee in de EMA tot en met 2019. Het artikel vermeldt niet dat daar tot 21 april 205-duizend meldingen werden ingediend over de corona-vaccins. Dat is verrassend veel vergeleken met de EMA en andere landen. Het inwonertal van het VK is 66 miljoen en dat van de EEA is 7 keer groter: 453 mln. De vaccinatiegraad in het VK is wel hoger dan elders maar het aantal injecties (33 + 11 mln) is wat lager dan de optelling van DE en IT: 36 + 12 mln.

In het VK kwamen 4,5 meldingen per 1000 injecties, in Nederland rond de 10, in Duitsland 2 of minder en in Italië 2,8.

Zoals gezegd geven de meldingen maar een fractie van de realiteit weer, ook als we de waarde uit Nederland -10- de norm maken. Dan wordt het aantal in het VK twee maal hoger en komt op 400-duizend. In Europa mogen we het aantal meldingen per 1000 injecties op 2 stellen, zodat het aantal (225K) maal vijf moet. Dan komen we op 1,1 miljoen; met het VK erbij op 1,5 miljoen gevallen. We moeten de vergelijking herschrijven:

Toen 50-duizend gevallen per 4 maanden voor alle geneesmiddelen, nu 1,5 miljoen voor de corona-vaccins.

Nogmaals: die 1,5 mln is een onderschatting. Qua aantallen bijwerkingen zijn we met de corona-vaccins in een nieuw tijdperk belandt. ]

 

W. Aukema (@waukema) heeft de data verwerkt tot deze grafieken

bijwerkingen corona-vaccins
Elke bolletje is een bijwerking. Klik voor de bron.

Hier alle bijwerkingen opgeteld (stand 29-3 ; n.b hier staat maar een fractie van de bijwerkingen van  AstraZeneca; wacht op update)

Bijwerkingen van alle 'drugs' Europa
Bijwerkingen Europa
Blauw: alle (!) medicijnen | Rood: corona-vaccinss | oranje: covid-medicijnen

Nog een grafiek met alle bijwerkingen – totaalteller net boven 3 miljoen

EMA alle bijwerkingen
lichtblauw: non-EEA, donkerblauw: EEA (Europa)

Nota bene de EMA-meldingen komen uit EEA-landen (EU plus Noorwegen, IJsland) of van elders. Bij voorbeeld Pfizer-BioNTech 81 procent van de meldingen komt uit Europa, bij  AstraZeneca  maar 40 procent (was 36%. Dat is vreemd, ik hoop de reden te achterhalen. In de lijst (en kaart) met EEA-landen staat het VK niet, maar Noord-Ierland wel.

Dit hangt sterk samen met de bronnen van de meldingen: 64 procent van de Pfizer-bijwerkingen komen van een professional, bij  AstraZeneca 26 procent. In Nederland: 9 procent bij Pfizer en 2 procent bij  AstraZeneca (zoals hierboven vermeld). Dit signaleert een onverklaarbaar en bedenkelijk verschil tussen beide systemen

Nederland – Lareb

We kijken naar de meldingen die bij Lareb binnen kwamen.

De leeftijdverdeling is opvallend: van de meldingen betreft meer dan 90 procent gevaccineerden jonger dan 70, terwijl tot nu (begin april) die groep minder dan de helft van de injecties kreeg.


Noot: dit is een schatting want er zijn een paar categorieën waar de leeftijdsverdeling geheel ontbreekt zoals “in huisartsenpraktijken”. Bovendien is het in ons land gissen geblazen zoals Jaap van Delden -hoofd vaccinaties bij het RIVM- erkent:

Kunnen we het huidige getal van bijna vijf miljoen prikken, dat deels uit schattingen bestaat, wel vertrouwen?
,,Nee, ik weet niet precies hoeveel er bij huisartsen ligt. Zo’n twee miljoen prikken van het totaal zijn inderdaad gebaseerd op schattingen. Dat zijn de inentingen die zijn toegediend bij huisartsen en instellingen. Hun registratiesystemen zijn wel gekoppeld aan ons centrale systeem, maar het doorgeven van de data loopt gewoon achter. Bij de huisartsen hebben we bijvoorbeeld maar de helft van de gegevens binnen. En bij de zorginstellingen is het ook echt niet up-to-date. We werken er hard aan om dat beter te krijgen.” bron AD 24 april

Ernst Kuipers maakt het nog erger:

We horen dat er 5 miljoen prikken zijn gezet. Van zo’n 2 miljoen weten we in wie, maar van zo’n 3 miljoen prikken blijft het onduidelijk.

Deze tabel met de percentages per leeftijdsgroep van het ECDC  (EU Disease Prevention and Control) is onthullend: de rij voor Nederland is leeg. Ons land is daarmee even in control als een paar kleine landen en Duitsland.


Voor 65+ geldt

 • Ruwweg twee-derde van de gevaccineerden
 • Meldingen bijwerkingen: een-vijfde;
 • Overleden 96 % (8 uit 225 jonger dan 65)

Deze waarden rijmen niet met elkaar. Er kan minder vaak gemeld worden bij ouderen en bij hen kunnen de bijwerkingen vaker fataal zijn, maar niet met deze uitkomst.

 

Lareb ontving 36-duizend (26) meldingen met 198-duizend (152) bijwerkingen. Stand 25 april; tussen () de waarden van 11 april en 28 maart.

15.563 ! (17.032 – 12.350) van Comirnaty (Pfizer/BioNTech)

22.439 (13.793 – 11.464) van AstraZeneca en

3527 van Moderna.

! Deze waarde kan niet lager zijn dan de voorgaande.

Na ongeveer 2,3 miljoen prikken van Pfizer/BioNTech, 600.000 van AstraZeneca en 200.000 van Moderna. Deze waarden zijn dus dubious, maar ze kunnen de verhouding weergeven.

 

De meest gemelde bijwerkingen zijn (in die volgorde) hoofdpijn, niet lekker voelen, spierpijn, vermoeidheid, rillingen, koorts, gewrichtspijn en misselijkheid. Volgens Pfizer duurden de reacties (in de tabel) modaal 1 dag.

Er is 22-duizend maal hoofdpijn gemeld  voor alle vaccins samen, dat is 7 op de 1000 (0,7 procent)  en minder voor andere reacties. Maar in het onderzoek van Pfizer, waarin de reacties veel beter werden geregistreerd, waren de percentages veel hoger, zie deze tabel. In de laatste kolom Oxford/AstraZeneca, bron CBG die ‘onderzoeken’ als bron geeft.

Reactie55- na 1e55- na 2e55+ na 1e55+ na 2e AstraZeneca
koorts7161,4118
vermoeid4759345053
hoofdpijn4252253953
rillingen143562332
spierpijn2137142944
gewrichtspijn112291926
misselijkniet in tabel22
medicatie koorts, pijn28452038

Hoofdpijn: zo’n 40 procent. Dat is 57x hoger dan de 0,7 procent: een enorme onderrapportage in het Lareb-systeem. Is dat wel zinvol ?

In andere landen zijn de aantallen nog lager: in Duitsland worden 2,2 meldingen gedaan per 1000 prikken, in het VK 3 tot 6, in Nederland 11.

Verder komen we niets te weten over individuele gevallen en combinaties van klachten. Uit de EMA-database kun je (alle) meldingen halen met leeftijd, kunne, bijwerkingen, uitkomst en andere gegevens.


Terzijde: In het Overzicht van gemelde bijwerkingen (Lareb) was het totaalcijfer van een groep soms veel hoger dan de som van de bijwerkingen in die groep. Dit is rond 11-4 hersteld.


Onder de knop de lijst van bijwerkingen in 1 groep, van Lareb.

hoofdpijn 13.395
duizeligheid 432
tintelingen 95
flauwvallen 92
trilling/beving (tremor) 48
presyncope (gevoel van flauwvallen) 40
aandachtstoornis 27
migraine 23
verstoorde smaak 21
smaakverlies 19
verminderde gevoeligheid 18
evenwichtsstoornis 16
Smaakstoornis 13
branderig gevoel 12
diffuse hoofdpijn 12
niet kunnen ruiken 12
rusteloze benen (restless legs-syndroom) 12
zenuwpijn 12
herseninfarct 11
slaperigheid 11
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) 10
epilepsie 8
ischemisch cerebraal infarct 6
koortsstuip 6
minder smaak 6
slaap van slechte kwaliteit 5
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) 5
toeval (convulsie) 5
aangezichtsverlamming (facialisparese) 4
gedeeltelijk verlies van het reukvermogen 4
gedeeltelijke verlamming 4
geheugen vermindering 4
onwillekeurig aanspannen van spieren 4
afwijkend coördinatievermogen 3
beroerte (CVA) 3
bewustzijnsverlies 3
houdingsafhankelijke duizeligheid 3
overactiviteit 3
Spraakstoornis (algemeen) 3
verlamming van een van de ledematen (monoplegie) 3
verminderd bewustzijn 3
diplegie 2
dyskinesie 2
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult 2
hersenbloeding 2
infarct in kleine hersenen 2
migraine met voortekenen (aura) 2
multipele sclerose 2
neuralgische amyotrofie 2
Spraakstoornis (articulatiestoornis) 2
verandering reukvermogen 2
voorbijgaande globale amnesie 2
Acute motor-sensory axonal neuropathy 1
afwezigheid van reflexen 1
arteria carotis occlusie 1
bewegingsarmoede 1
branderige slijmvliezen 1
coma 1
faciaal spasme 1
Fantoomledemaatsyndroom 1
geheugenverlies 1
gelaatsparese 1
gevoelsverlies 1
Guillain-Barré-syndroom 1
Irregular sleep wake rhythm disorder 1
kwijlen 1
langzame spraak 1
myasthenia gravis 1
overmatige gevoeligheid 1
partieel insult 1
perifere zenuwpijn 1
petit mal epilepsie 1
Restless arms-syndroom 1
ritmische, niet willekeurige beweging van het oog (nystagmus) 1
Sensory overload 1
specifieke vorm van epilepsie (temporaalkwab) 1
stoornis in een gevoelswaarneming 1
Thunderclap headache 1
trombose hersenslagader 1
zenuwcompressie 1

Vergelijking met andere medicatie

Het is goed om de bijwerkingen van de corona-vaccins te vergelijken met wat medicijnen, middels de database van EMA.

Levonorgestrel is een ingrediënt van de anticonceptiepillen. Er zijn jaarlijks 8-duizend meldingen bij het EMA, waarvan 38 procent uit Europa. De totaalteller staat nu op 90-duizend.

Uit Nederland kwamen 2820 meldingen sinds de toelating of het begin van de registratie. 

Paracetamol is een veel gebruikt middel. Er zijn jaarlijks 6-duizend meldingen bij het EMA, waarvan 44 procent uit Europa. De totaalteller staat nu op 66-duizend.

Uit Nederland kwamen 743 meldingen sinds de toelating of het begin van de registratie. 

Er staan drie griepvaccins in het bestand, met 2-duizend, 11-duizend en 22-duizend meldingen, samen 35-duizend. In november en december ’20 was er een piek met ongeveer 1500 meldingen per maand. In maart ’21: rond 200.  Uit Nederland komt 1 op de 10 meldingen.

Het is geen verrassing dat de meeste bijwerkingen van medicijnen gemeld worden door artsen. Als gebruikers al een nieuwe klacht als bijwerking opmerken dan zullen ze dit vaak niet zelf melden maar bespreken met de arts.

 

Gevolg: Teams op apegapen

De meest gemelde bijwerkingen treffen dus een kwart of de helft van de mensen; wat zijn de gevolgen ?

Dit is een resultaat van een enquete bij gevaccineerde zorgmedewerkers, voornamelijk vrouwen tot 65 jaar.

Twee-derde van de deelnemers had na een prik met AstraZeneca hoofdpijn, spierpijn, vermoeidheid of voelde zich algeheel niet lekker. Na de Pfizer-vaccinatie had slechts een-derde van de geprikten zulke bijwerkingen. Ook hadden gevaccineerden met AstraZeneca aanmerkelijk vaker koorts: bijna vier op de tien, bij Pfizer een op de twintig.

[Volkskrant 31-3]

De 1/3 bij Pfizer komt grof overeen met de percentages in de tabel, kolom 55-min na 1e prik. En 1 op de 20 ligt dicht bij 7 %.

Dat zoveel (zorg)medewerkers last kregen was al sinds januari op te maken uit incidentele berichten uit Europa over het uitvallen van zeg de helft van het personeel op een afdeling na inenting.  Volkskrant:

In de periode dat haar collega’s werden gevaccineerd heeft zij extra uren gewerkt. ‘Mijn halve team lag toen op apegapen.’

Citaten van twitter

Ik mag dat natuurlijk helemaal niet vertellen, maar de ziekenhuis- en verpleeghuismedewerkers die ik sinds #moederhart heb leren kennen vertellen allemaal hetzelfde:

– Ongeveer een derde wordt ernstig ziek van het vaccin
– Er heerst een angstcultuur binnen de zorg

 

Maar ze vertellen ook hoe ziektegevallen van medewerkers die het vaccin nemen worden verborgen door het schuiven met werkschema’s.

 

Extreme bijwerkingen bij ziekenhuispersoneel Duitsland 16 feb.

Verklaring van een verpleegster ? (59) op de eerste hulp van een ziekenhuis in een grote Duitse stad.

De eerste vaccinatie met BioNTech verliep zonder incidenten of reacties. Na de tweede viel het personeel in bosjes om. Sommigen onmiddellijk, de meeste ongeveer 1 tot 2 dagen later. Zelf moest ik ook naar de eerste hulp met hartkloppingen, rillingen en andere klachten.

Ik heb nachtmerries over mijn vaccinatie. Het was heel erg. Ik kon 4 dagen lang niet lopen of voor mezelf zorgen. Anderen werden geplaagd door pijn, die meestal na 1 tot 2 dagen overging.

Na de volgende vaccinaties met Moderna vertoonden de gevaccineerde collega’s extreme pijn in de arm.
Dagen later ontwikkelden zich grote bulten en een uitslag van 20 bij 20 cm. [] Verder was er gisteren, ongeveer een week na de vaccinatie, pijn in de gewrichten, de wervelkolom en de benen. Daarnaast klagen sommige collega’s over depressie en concentratiestoornissen. Sinds vandaag vertonen sommige van mijn collega’s die zijn gevaccineerd met het Moderna-vaccin ernstige huidreacties en de tweede vaccinatie met Moderna komt nog.
Zelf kan ik alleen maar zeggen dat het me niet verbaast dat senioren overlijden na de vaccinatie. Een verzwakt lichaam kan dat niet weerstaan ​​- wat ik zelf heb meegemaakt.

-Op de vraag of het management druk uitoefent op het personeel, antwoordde de medewerkster-

Er is geen druk, maar je moet jezelf altijd verantwoorden tegenover collega’s etc..
Ik zie niet echt enig voordeel. Tenminste nog niet.
Ik heb nachtmerries over mijn vaccinatie-incident. Het was heel erg. En over het algemeen voel ik me er niet goed bij.
Mijn man zag het einde naderen en mijn collega’s hadden op dat moment niets. Ik was de eerste in ons ziekenhuis. Ik moest bètablokkers gebruiken en ik was out of control lichamelijk.

Ik ben op geen enkele manier overtuigd en word elke dag boos. Ik raad iedereen aan om het nu niet te doen.
Het onderzoek hiernaar kost tijd en dat was gewoon niet genoeg.

Londen: personeel soms weken lang ziek

Een consultant:

Het ziektecijfer na de vaccinatie is ongekend hoog en het personeel wordt erg ziek en sommigen krijgen neurologische symptomen, wat enorme gevolgen heeft voor het functioneren van de gezondheidszorg. Zelfs het jonge en gezonde personeel is dagenlang ziek, sommigen wekenlang, en sommigen hebben medische behandeling nodig. Hele teams worden buiten dienst gesteld omdat ze zich samen wilden laten vaccineren. 2 april Dissident.1

 

Oog- en oorklachten NL en VK

We bekijken een miniem deel van het spectrum bij trede 1. Het is niet bekend hoe lang de klachten aanhouden, of er gevallen zijn van trede 3.

Dit zijn de aantallen oog- en oorklachten in Nederland (Lareb t/m 14 maart) en na de / in het Verenigd Konikrijk (Yellowcard t/m 7 maart). Beide alleen Pfizer-BioNTech.

Oogpijn 18/ 265, zwelling 14 /139,  wazig zien 19 / 240, lichtschuw 7 / 107 en tientallen andere klachten. NL 7x ‘gezichtsvermogen afgenomen’ VK 16x blindheid.

In totaal 167 / bijna 1500 bijwerkingen oog.

Oorpijn 19/ 233, tinnitus 16/219, duizeligheid 28/ 273. Toppunt: doof 4/ 33 (in VK ook  slechthorend 31 ; er zijn misschien verschillen in de lijsten).

In totaal 88 /bijna 900 bijwerkingen oor.

In totaal 45.205 / 100.809 alle bijwerkingen, uit 8853 / 35.325 meldingen.

We zien een verhouding van 1:10 (NL:VK) bij de bijwerkingen oog-oor. Dat geldt ruwweg ook voor de gezette prikken (medio maart):  in Nederland 1,3 miljoen, in het VK 11 miljoen + ongeveer 1 miljoen herhaalprikken. Dit behoeft geen verklaring.

 

Bijwerkingen vaccins 2005/15 naast 2021, VK

In een Brits artikel uit 2015 over het vaccin tegen HPV stond het aantal gemelde bijwerkingen over een heel decennium: bijna 22.000 in 13 categorieën, waaronder griep, BMR, tetanus, difterie en polio. Dat is 2200 per jaar (het zijn ‘reports’ dus meldingen met soms meerdere symptomen.

Wat doen de corona-vaccins ? Het Yellowcard-systeem bevat 38-duizend+ reports voor het Pfizer-BioNTech vaccin en 78-duizend+ voor het  Oxford University/AstraZeneca vaccin, samen 116-duizend. Periode: van 4-1 tot 28-3. Aantal symptomen: 404-duizend; stand 28-3.

Het verschil tussen 550  (2200/4) en 116.000 per drie maanden is adembenemend.

Het aantal prikken per jaar in 2005-15 is mij onbekend; het betreft miljoenen kinderen per jaar en soms 25 miljoen flu jabs.

De corona-vaccins tellen naar 30 miljoen. Op 14-3: 11 miljoen (1e) prikken met Pfizer/BioNTech en 13,7 miljoen maal AstraZeneca, en 1,3 mln 2e prikken, vooral Pfizer.

 

Het is duidelijk dat AstraZeneca meer bijwerkingen geeft dan Pfizer. Zo ook in Duitsland: AsZe 1 bijwerking op 165 prikken, Pfizer 1 op 500 (Moderna 1 op 500).

Trede 2 en 3

Over deze categorieën is nog weinig bekend.

Wat telt als ernstig ?

Volgens Lareb is een bijwerking ernstig

als deze heeft geleid tot opname in het ziekenhuis, levensbedreigend was of overlijden. Ook blijvende invaliditeit en aangeboren afwijkingen noemen we ernstig.

De drempel is ziekenhuis-opname en dat is vrij hoog. Daarom is maar een paar procent van alle meldingen in deze categorie. In Frankrijk ligt de lat veel lager want daar is 24 procent grave. In Zwitserland is 9 (AZ) t0t 15 (Pfizer) procent schwerwiegend.

Sterfte en levensbedreigend in bestand EMA

Ad Broere heeft gespit in de “weinig toegankelijke” database en kwam met getallen van overlijden / ‘levensbedreigend, geen herstel’ bij aandoeningen aan

 • hart 808 / 2399
 • zenuwgestel 724/ 38546
 • bloedvaten+lymphe 94 / 4735
 • general – zie update

Deze getallen zijn niet gecorrigeerd voor het aandeel ‘uit Europa’ (EEA). Bij  het AstraZeneca vaccin is dat 2/5 dus daarmee moet je de getallen vermenigvuldigen. Bij Pfizer-BioNTech komt 4/5 uit de EEA.

Griepvaccins en corona-vaccins VS

Hans van der Valk vergeleek de ernstige bijwerkingen van de griepvaccins en de corona-vaccins middels de waarden uit VAERS (VS) waarheid.tv

Hans merkt op dat het aantal bijwerkingen per 10 miljoen doses griepvaccins redelijk constant is over de periode 2010-2018. Daarom zijn het betrouwbare waarden. Als het goed is dan worden de bijwerkingen van de corona-vaccins met dezelfde methode geregistreerd.

Hier valt op dat er meer dan 8 x zoveel ziekenhuisopnamen voorkwamen bij de coronavaccins als bij de griepvaccins. Ook zien we ruim 8 x zoveel levensbedreigende bijwerkingen. Zo’n 5 x vaker hielden mensen een handicap over aan een coronavaccin.

Let op: het zijn zeer lage waarden: handicap 10 – 53  per 10 miljoen doses (griepvaccin – corona-vaccin) en levensbedreigend 14 – 94.

Ernstige bijwerkingen 2019 naast 2021, Zwitserland

Swissmedic meldt 263 gevallen van ernstige bijwerkingen na /als gevolg van/ de coronavaccinaties, tot 23 maart. Daarvan 37 gevaccineerden overleden. Prikstand: 1,25 miljoen 1e + 2e.

In 2019 werden in totaal 19 ernstige bijwerkingen gemeld. bron

Swissmedic is de goedkeurende instantie die ook de bijwerkingen registreert en evalueert. Dat is een ongewenste combinatie.

Trede 4 – Overleden na corona-vaccinatie

Alle gevallen – Nederland

In Nederland zijn 286 mensen overleden na vaccinatie met coronavaccins op 26-4 (189 op 28-3.

Na Pfizer 231, na Moderna 20 en na  AstraZeneca 31.

216 personen van 80 jaar of ouder, 51 personen tussen de 65 en 79 jaar en 18 personen onder de 65 jaar.

Die sterfgevallen moeten onderzocht worden: hoe was het ziekteverloop en lijkschouwing.

Context: in Nederland sterven zo’n 22-duizend 80-plussers per kwartaal; 216 is 1 procent daarvan.

In de groep 20-65 sterven 5-duizend mensen per kwartaal; 18 is 0,36 procent. Dit is een laag percentage maar het is gevoelig voor een stijging van het aantal, bij voorbeeld door een betere rapportage.

Wat is de relatie met de meervoudige sterfte in verpleeg/verzorgingshuizen? Verderop staan 3 gevallen met samen 70 doden. Er zijn 2350 van zulke tehuizen.

Hierboven (bij Trede 1) staat een voorlopige conclusie: we moeten de waarden voor bijwerkingen in Lareb met 50 vermenigvuldigen.  De factor is bij overlijdens veel kleiner, want 286 x 50 = 15-duizend. De totale sterfte in een kwartaal is 38-duizend, en zo’n oversterfte zien we niet.

Lareb heeft een overzicht uitgebracht van 90 sterfgevallen, met de bestaande aandoeningen, leeftijden, medicatie, bijwerkingen en doodsoorzaken. Alleen Engelse versie.

 1. In die periode ongeveer 450.000 prikken voor de 80-plussers;
 2. 81/90 Pfizer;
 3. 16/90 65-80 jr, de rest 80+
 4. Lijkschouwing bij ‘a few cases’
 5. Bij 32 doodsoorzaak “unspecified” (kan nog aangevuld worden;
 6. Veel onverdachte, normale doodsoorzaken, 1x trombose.

Lareb sluit hoofdstuk 5 (Assessment – evaluatie) af met paragraaf 5.2.3 (Verkorte weergave:)

Daarin worden 18 gevallen beschreven als ‘gezond voor de leeftijd’, ‘fragiel maar stabiel’ of ‘langzame achteruitgang sinds opname in een verpleeghuis, maar geen plotselinge dood verwacht.’

De verslagen van de dagen na vaccinatie vermelden steevast bijwerkingen die duidelijke keerpunten in de gezondheidstoestand waren en die kunnen hebben bijgedragen aan de fatale uitkomst.

In 10 gevallen was de lichaamstemperatuur (sterk) verhoogd, bij 8 malaise, bij 8 misselijkheid.

In het algemeen is de latentie kort: de stijging van de lichaamstemperatuur trad in bijna alle gevallen op binnen 1 dag. Bovendien melden ze op één na alle andere bijwerkingen, zoals hoofdpijn, kortademigheid, duizeligheid, slaperigheid, vermoeidheid en nog veel meer.

In het algemeen deel ik de mening van Lareb dat hieruit geen causaal verband blijkt tussen prik en dood, buiten de 18 gevallen in 5.2.3. Bij hen lijkt het verband aanwezig.

Het verslag is oppervlakkig en laat veel onbeantwoord, zie voorgaande punten 4 en 5.

Miskramen – Nederland en VK

In Nederland werden tot 25 april 15 miskramen gemeld, na Pfizer-BioNTech 13 (waarvan 1 windei) na Moderna 2.

Die vrouwen (en artsen, partners) hebben het advies genegeerd. Het CBG zegt over alle vaccins

Het RIVM adviseert om de vaccinatie uit te stellen tot na de zwangerschap.

Maar bij het Janssen-vaccin staat ook

Er is nog onvoldoende informatie over de veiligheid van het vaccin bij zwangere vrouwen. [] Maar uit dierproeven zijn er geen aanwijzingen dat het vaccin invloed heeft op het ongeboren kind. Maak samen met uw arts een afweging of u het vaccin [] mag krijgen. Dit is vooral belangrijk als u zwanger bent en u een ziekte heeft waardoor u erg ziek kunt worden van het coronavirus.

Een langere uitleg staat bij AZ, met

De verwachting is daarom dat het AstraZeneca vaccin veilig te gebruiken is tijdens de zwangerschap. Meer onderzoek moet hier duidelijkheid over geven.

De adviezen wisselen nogal; meer volgt. In de VS is het advies ronduit positief.

Twaalf lijkt niet veel tot je beseft dat het om duizenden gevaccineerden gaat, geen miljoenen.

Hoeveel zwangere vrouwen kregen een corona-injectie? Dat waren alleen zorgmedewerkers. Van de 450-duizend gevaccineerde zorgmedewerkers was 5/6 vrouw: 375-duizend. Daarvan is twee-vijfde 20-40 jaar: 150-duizend.
De 2 miljoen vrouwen tussen 20 en 40 jaar baren jaarlijks 160-duizend kinderen, dat is 8 procent. 8% van 150-duizend is 12-duizend. Daar moet een kwart vanaf omdat een zwangerschap niet 12 maar 9 maanden duurt. Zo komen we op 9-duizend zwangeren in die groep.
Als de helft daarvan koos voor vaccinatie, dan waren het 4500 prikken.
Vijftien miskramen is 1 op 300: een onthutsend hoge incidentie, ook in vergelijking met de sterfte bij geborenen (alle leeftijden.
Daarbij is het zeker dat het aantal een onderschatting is, vanwege de tekortschietende registratie. Een signaal is het ontbreken van meldingen voor het Oxford/AstraZeneca vaccin, want dat vaccin ging naar de zorgmedewerkers en in het VK zien we een hoger aantal, lees verder.
Met tien vermenigvuldigen lijkt me reëel, het resultaat is dan 1 op 30.


In Nederland eindigt rond 10-20 procent van de zwangerschappen in een miskraam, afhankelijk van de leeftijd van de moeder. Dus bij de geprikte zwangeren zijn honderden miskramen te verwachten, los van de injecties, maar zo’n aantal werd niet gemeld aan Lareb. Dit roept om nader onderzoek.


Een verhoging met 3 per honderd of per duizend kan weinig lijken maar elke miskraam is een ramp.
Bovendien: er is geen reden voor corona-vaccinatie in deze groep. Zwangere vrouwen noch hun kinderen sterven aan CoViD-19.


In het VK werden tot 5 april 63 miskramen geteld, 42 na Oxford/AstraZeneca, 19 na Pfizer-BioNTech. bron

Daar was het advies negatief: geen prik bij zwangerschap. Maar recent verscheen een ommezwaai: het Britse Joint Committee on Vaccination and Immunisation heeft de aanbeveling gedaan om zwangere vrouwen de prik te geven, bij voorkeur van Pfizer of Moderna.

Baby-sterfte

Hierover is nog weinig bekend, maar het is nodig om alle signalen op te vangen.

In de VS overleed een baby op 21 maart. Het werd op 4 april gemeld aan VAERS.

Een vijf maanden oude baby is overleden nadat deze binnen enkele uren ernstig ziek was geworden na de inname door zijn moeder van het Pfizer/BioNTech Covid-vaccin. []

De baby had geen bekende allergieën, geboorteafwijkingen, handicaps of reeds bestaande aandoeningen []

De baby ontwikkelde ook trombocytopenische purpura. Dit is een aandoening waarbij bloedstolsels ontstaan in kleine bloedvaten.

Bron: frontnieuws 25-4

Veel bewoners overleden na inenting – Nederland

In zorgcentrum Huis ter Wijck te Beverwijk zijn 31 bewoners overleden in februari (36 volgens @Lannie_Pannie). Het bestuur weigerde eerst een aantal te noemen. De vaccinatie gebeurde 30-31 januari. NHnieuws. 22 maart


De 1e vaccinatieronde in woonzorgcentrum Vredewold in Leek heeft het leven gekost aan twaalf van de zestig ingeënte bewoners.
Volgens bestuurder Goos Knol is de kans groot dat het aantal sterfgevallen verder oploopt.
Vredewold is geen uitzondering, er zijn talloze meldingen van bewoners van woonzorgcentra en alleenstaande ouderen die zijn overleden nadat ze zijn gevaccineerd. In Nederland heeft de overheid besloten dat zo weinig mogelijk ruchtbaarheid hieraan mag worden gegeven, het is verboden om onderzoek naar de doodsoorzaak te doen. De artsen en zorginstellingen hebben de opdracht om de vaccinatiedoden weg te schrijven als het gevolg van onderliggend lijden, een corona-uitbraak of een andere reden die niet in verband met de vaccinatie kan worden gebracht.

(mijn bewerking van dit bericht op fb 3 maart)


In het Amersfoortse Sint Elisabeth Verpleeg- en Gasthuis zijn 22 bewoners overleden. De inenting begon 30-1. Het AD noemt het wrang. Dat woord gaan we vaker horen.

Extra wrang is dat de virusuitbraak plaatsvond net na de eerste vaccinatieronde in het huis. Desalniettemin doet het verpleeghuis in principe wel mee aan de tweede landelijke vaccinatieronde.

 

Sterfte wereldwijd -tabel

In deze tabel staan de actuele getallen.

 NederlandVer. KoninkrijkDuitslandFrankrijkUSA
AstraZeneca 206851965
Pfizer-BioNTech231347321405
ModerRNA31277
totaal op datum/s286 25-4
(225 11-4 | 189 28-3)
1047
(847 5-4 | 786 28-3)
407 2-4477 8-4
(437 1-4)
3848 26-4
3005 12-4 | 2794 5-4
mln prikken 1e+2e en (1e) 5 ?45 (33)1419230

Dit zijn de bronnen: Nederland > zoek ‘Update []’ | Duitsland | Verenigd Konikrijk | Frankrijk (rapporteert per vaccin en in de samenvatting ontbreekt het sterftegetal)  | USofA CDC geeft hier geen getallen voor elk vaccin.

De groep ‘vaccin onbekend’ heeft geen eigen rij maar is opgenomen in het totaal.

Tot 13-4 was er een kolom voor Europa, met vaccine-impact (link hierboven) als bron. Maar die waarden zijn te hoog, omdat ze meldingen van buiten Europa bevatten.

Overzicht vaccinaties in EU/EEA van ECDCWelke vaccins gegeven per land (Europa ; percentages)

 

Van corona-blog een analyse van het recente verslag van Paul Ehrlich Institut, met

Bij 60 (van de 407) sterfgevallen wist de PEI niet welk vaccin het was. Dit lijkt ons meer dan vreemd: hoe slecht kan een meldsysteem zijn als bij een overlijden (in verband met de vaccinatie) zelfs de fabrikant niet bekend is ?

 

Vergelijking sterfte na injecties 2020 met 2021 -VS

Seligmann en Yativ maakten een vergelijking tussen januari ’21 en (januari) 2020 van de sterfte in de USA na inenting (alle vaccins)

In januari 2021 werden 456 sterfgevallen na vaccinatie gemeld, wat ongewoon hoog is. In januari 2020 meldt VAERS slechts 14 sterfgevallen na vaccinatie en 166 sterfgevallen voor heel 2020.

Bekijk de grafieken en de tabel op hun pagina. De tabel geeft aan dat ze (VS) in januari ’21 een nieuw tijdperk betraden. In 2020 stierf -over de leeftijdgroepen- 0 tot 5 procent van alle mensen die bijwerkingen meldden. In januari 2021 was het 0 tot 64 procent, als we de kleine groep 100+ weglaten.

Prins Philip stierf aan … ‘ouderdom’

Zowel koningin Elizabeth als prins Philip hebben op 8 januari COVID-19-vaccinaties gekregen.
Philip werd op 16 februari naar het ziekenhuis (King Edward VII) vervoerd uit voorzorg nadat hij zich onwel voelde. Buckingham Palace zei dat artsen “hem blijven behandelen voor een infectie.”

Hij werd op 1 maart overgebracht naar het St. Bartholomew’s en onderging daar een “succesvolle procedure” voor zijn reeds bestaande hartaandoening. Hij werd op 5 maart teruggebracht naar het King Edward VII. Op 16 maart werd hij ontslagen.
Alleen de koningin kreeg op 6 april haar tweede COVID-19-vaccinatie, 3 maanden na de eerste.

Prins Philip overleed op 9 april. De doodsoorzaak is niet bekend (gemaakt) en is officieel niet gerelateerd aan COVID-19. In de afgelopen tien jaar is hij een aantal keren in het ziekenhuis behandeld voor een blaasontsteking en aan een verstopte hartslagader.

UK Chief Medical Examiner Dr. Vinnie Boombatz confirmed that old-age had indeed killed Prince Philip and not Covid-19.

bron (zoeken met Boombatz old-age Prince Philip levert geen andere resultaten op.

Hij stierf aan ouderdom! Is dat een erkende doodsoorzaak ? Gaat het Britse volk hier genoegen mee nemen ? De Government heeft de doodsoorzaak niet onderzocht of ze maken hem niet bekend.

Sterfte in Israël

Hervé Seligmann en Haim Yativ analyseren de publicaties over de gevolgen van de vaccinatievloedgolf in Israël. 

1 The uncovering of the vaccination data in Israel reveals a frightening picture 

Dit bericht is niet makkelijk te volgen en bevat veel updates. Een artikel hierover van Frontnieuws.

Conclusies:

 • De CoViD-19? sterfte nam toe -en weer af- na het begin van de inentingen.
 • Van half december tot half februari vonden 2337 van alle 5351 COVID-sterfgevallen plaats. Het vaccinatieprogramma begon half december.

Wij concluderen dat de Pfizer-vaccins, voor ouderen, tijdens de 5 weken durende vaccinatieperiode ongeveer 40 maal meer mensen hebben gedood dan de ziekte zelf zou hebben gedood, en ongeveer 260 maal meer mensen dan de ziekte onder de jongere leeftijdsklasse.

Maar we weten niet hoeveel mensen de ziekte zelf zou hebben gedood.

2 Exposing distortions in the NEJM scientific publication on the efficiency of Pfizer’s vax.

Seligmann en Yativ analyseren het rapport met zeer positieve uitkomsten. Ze merken op

In order to understand how claims in an article in a highly respected scientific journal can be opposite to its data we note that eight among ten coauthors got funds from Pfizer as detailed in their disclosure hence, most of the authors are in a situation of conflicts of interests, especially Professor Ran Balicer, the research team’s leader. Balicer is the chief scientist for the Israeli Health insurance company KupatHolimKlalit, a member of the Israel Health Ministry team for epidemics and the leader of Health ministry research presumably proving vaccine efficiency.

en

It is hence impossible that within a group over half a million vaccinated no one died within the first week after vaccination, while the COVID-19 incidence rate in that group tripled during that time.

 

Sterfte in Duitsland

KlagemauerTV gaf op 13-4 een lijst met sterfteclusters Het onopgehelderde sterven van senioren na Covid-vaccinaties (hyperlinks onderaan). Hierin onder meer

De Schwäbische Zeitung op 27 januari:

13 doden, 25 dagen: een andere persoon sterft in het zorgcentrum Uhldingen-Mühlhofen. De officiële instanties, zowel de GGD als de voorlichting vanuit het verpleeghuis, sluiten consequent en a priori elk verband met de vaccinatie uit. Het Paul Ehrlich Instituut werd niet op de hoogte gebracht van de gezondheidschade, noch werden secties verricht.

Bron, met reportage ÜberlingenFM (Duits; 21-2)


15 feb.  Een klokkenluider heeft verteld over de vaccinatieronde in een bejaardenhuis in Berlijn. 31 bewoners kregen op 3 januari het vaccin van Pfizer/BioNTech. Na een maand waren er acht sterfgevallen gemeld. De demente ouderen waren relatief gezond.

De klokkenluider: Normaal gesproken zouden stervenden hun naderende dood accepteren en in vrede gaan. De dood na de vaccinatie was anders. Het was onmenselijk. De oude mensen ademden zwaar, beefden hevig, waren innerlich wie weggetreten. Het leek hem een ​​eenzame, zinloze strijd tegen de dood, alsof “de mensen wisten dat hun tijd nog niet was gekomen en dat ze daarom nog niet konden loslaten”.

Bericht Ninefornews (Ned.) | Artikel op basis van interview 2020News (Duits)

Losse signalen uit zorgcentra – Spanje

Sterftegolf in Cadiz. In seniorentehuis Nuestra Señora del Rosario overleden na de vaccinatie 46 bewoners. De tweede prik werd uitgesteld. In Nuestra Señora del Rosario overleden na de vaccinatie 22 bewoners. Hier waren vorig jaar geen covid-slachtoffers. De Spaanse berichten spreken van coronavirus-uitbraken, een verband met de inenting wordt niet genoemd. 21 feb.

Onderzoek naar bijwerkingen gebrekkig

[nieuw hoofdstuk 21-4]

Dick Bijl over Vaccins en bijwerkingen: overwegingen over causale relaties. Uitvoerig en leesbaar. Over Lareb

De belangrijkste belemmeringen voor het goed functioneren van Lareb zijn: financiële afhankelijkheid van de farmaceutische industrie, afwezigheid van transparantie, gebrek aan betrouwbare en representatieve gegevens, en het negeren van waardevolle wetenschappelijke bronnen.[] Tot 2014 kon je op de website van Lareb details vinden over bijwerkingen van nieuwe medicijnen. Deze transparantie bezorgde Lareb een goede naam. In 2014 heeft Lareb een ander beleid aangenomen en worden details over bijwerkingen beschouwd als bedrijfsgeheim van de fabrikanten en niet meer gecommuniceerd naar de bevolking. Onafhankelijke controle van bijwerkingen is daarmee onmogelijk geworden.

Een artikel over de juiste opzet van een onderzoek naar bijwerkingen en de analyse van het Britse Yellow Card systeem. Conclusie: dit systeem is verre van degelijk.

 

Please Login to Comment.