Alle risico’s van de corona-vaccins – De reële bijsluiter

Op deze pagina

Laatste verbetering 8 december 2023

De risico’s van de corona-vaccins

Deze pagina gaat over de risico’s van de corona-vaccins. Over dit zeer belangrijke onderwerp is veel informatie te vinden, maar nergens op 1 of 2 pagina’s.

Bijna iedereen die aan het woord mag komen in de dominante media snakt naar inentingen. We horen alleen milde bezwaren en zorgen over de planning.

Gaat het om genezing, preventie en bescherming van de vatbaren of om maatregelen voor de hele bevolking ? Zoals volksbrede inenting plus beloning voor de gevaccineerden = straf voor de anderen.

Die volksbrede inenting wordt zo gemotiveerd: om COVID-19 goed onder controle te kunnen houden moet ongeveer 70% van de Nederlanders een vaccin nemen. Dan ontstaat groepsimmuniteit en dat beperkt de overdracht.

Op de subpagina Onze proef zal geen preventie van overdracht aantonen kijken we of de vaccins zo werken; wat zijn de baten ? Samengevat: veel effecten zijn nog niet aangetoond.

Nu tientallen miljoenen mensen ingeënt zijn gaat duidelijk worden hoeveel bijwerkingen de zogenaamde vaccins hebben. Zie de subpagina Verhalen, beelden van ernstige bijwerkingen en sterfte.

Advies: Lees deze pagina/s voor jij of jouw kind de -volgende- prik haalt. Al geprikt? dan kun je hem beter niet lezen. 

Het ziet er slecht uit. Er zijn te veel sterfgevallen bij verpleeghuisbewoners en zelfs bij gezonde 65-minners. Van de niet-ernstige bijwerkingen is nog niet bekend of ze tijdelijk waren of dat ze ernstig werden.

Daarom adviseer ik om deze injecties af te slaan.

Nov. ’21: Deze pagina is gemaakt in januari-juni, met aanvullingen tot oktober, het bovenstaande is van februari. In de laatste maanden zijn de coronatoegangsbewijzen (pagina) en de controlemaatschappij ook belangrijk geworden en werd deze pagina niet aangevuld.

De data en verhalen over bijwerkingen en sterfte blijven komen en het is tijd voor de recente getallen, met name over sterfte.

[Alle datums zonder jaartal: 2021 / nieuwste berichten bovenaan]

Overlijdens en bijwerkingen vanaf november

Sterfte/kans neemt hevig toe met de leeftijd

Dit lijkt een open deur, maar ik merk dat het vaak vergeten wordt.

We moeten beseffen dat onder 70 jaar overlijden zeldzaam is. Tot 35 jaar sterft minder dan 1 op de 1000 per jaar. Daarna loopt het op naar 1 op de 100 bij zestigers, 1 op de 10 bij tachtigers en 1 op de 3 bij 95+.

Sterfte overkomt in ons land

 • 6-duizend 50-minners (op ruim 10 miljoen)
 • 14-duizend 60-minners (op 12,6 miljoen)
 • 33-duizend 70-minners (op 14,7 miljoen)

Gevolgen 

De (over)sterfte onder ouderen domineert de totale (over)sterfte.

Als in de jonge leeftijdsgroepen de sterfte sterk stijgt dan

 • is dat beperkt te zien in de algemene oversterfte. Wanneer dit jaar alleen het dubbele aantal 60-minners zou overlijden (+ 14.000) dan bedraagt de algemene oversterfte nog geen tien procent. Zelfs binnen de groep nul tot 65 lopen de waarden ver uiteen; het is onjuist dat het CBS geen uitsplitsing van die groep geeft.
  Daarom moet je zo veel mogelijk de sterfte per leeftijdsgroep bekijken.
 • blijft het absolute aantal doden beperkt:

Peil.nl: 5% zware bijwerkingen

We zien een enquete door Maurice de Hond uit oktober ’21 naar vaccinaties en bijwerkingen. Dit is waardevol omdat hier een heel panel antwoord geeft op een cruciale vraag.

 • bijwerkingen peil.nlBij de griepprik zou de hele kolom blauw zijn: nog geen duizend meldingen op 3 miljoen, waarvan 12 ernstig (Lareb-rapport 2019/20). Zijn de corona-vaccins paardenmiddelen ?
 • Zware bijwerkingen bij 5 procent, dat zijn ongeveer 600-duizend Nederlanders. Meest gemeld: lange tijd zeer moe en/of zware hoofdpijn.
 • Ruim 1% meldt ernstige klachten, die met hart en longen te maken hebben en in sommige gevallen tot ziekenhuisopnames hebben geleid. Dat zouden zo’n 120-duizend mensen zijn, een schokkend aantal.
 • Bij Lareb staan op dit moment 155.000 meldingen van bijwerkingen. Maar zowel de procedure van de aanmeldingen als de categorisering is niet 1-op-1 te vergelijken met dit overzicht []. Als we de helft van de lichte, kort durende bijwerkingen (geel) niet meenemen dan was 32 procent het melden waard. Een-derde van 12 miljoen is 4 miljoen. Er werd zo’n 4 procent bij Lareb gemeld, dat is een ‘normale’ waarde voor de onderrapportage.

Een paar minder belangrijke uitkomsten:

De vaccinatiegraad varieert met de politieke voorkeur: alle D66-kiezers zijn gevaccineerd en 15 procent van de FVD-kiezers.

Nederlanders hebben geen reëel beeld over de kans om in het ziekenhuis terecht te komen als je geïnfecteerd wordt, voor gevaccineerden en ongevaccineerden. Die kans is 1,5 procent.

 • 37% denkt dat de kans voor ongevaccineerden meer dan 30% is, 55% denkt 10% of meer.
 • 8 % denkt dat de kans voor gevaccineerden meer dan 30% is, 24% denkt 10% of meer.

Harde getallen van Duitse ziektekostenverzekeraars

[feb/mrt ’22]  Weer een helder signaal over de schadelijke werking van de corona-vaccins.

Men heeft de declaraties bij de koepel van Betriebskrankenkassen doorzocht op bijwerkingen. Bij de 11 miljoen verzekerden: 217-duizend behandelingen in de eerste helft van ’21 plus een deel van het derde kwartaal. Als je dat hochrechnet voor het hele jaar en alle verzekerden dan zijn 2,5 tot 3 miljoen behandelingen het gevolg van de corona-vaccins.  Het Paul-Ehrlich-Institut registreerde tot nu toe 245-duizend meldingen, waarvan een deel geen behandeling nodig had.

Een andere uitkomst: 4 à 5 procent van alle gevaccineerden heeft een behandeling nodig.

Andreas Schöpfbeck, de chef van een van de brancheverzekeraars stuurde op 21-2 een brandbrief aan het Paul-Ehrlich-Institut, die in een paar kranten besproken werd. Schöpfbeck vroeg om een reactie voor 22-2, 18u. omdat levens in gevaar zijn.

Hij wijst ook op de (een) reden voor de onderrapportage: het invullen en indienen van een melding duurt een half uur; 3 miljoen meldingen kost duizend arbeidsjaren.

Tweets Daniël van der Tuin | Berliner Zeitiung 24-2

De reactie van het PEI   kwam snel (24-2 , via DPA, BZ)

 • We gaan ons bestand zeitnah (tijdig) vergelijken met de data van de verzekeraars.
 • We hebben de nu gebruikte data niet dus we kunnen het niet beoordelen.
 • Het is niet duidelijk of een verband met de vaccinatie is vastgesteld.
 • Abrechnungsdaten seien nicht mit Nebenwirkungen gleichzusetzen: declaratie-data zijn geen bijwerkingen.

Update 5 maart: Schöpfbeck per direct ontslagen 

Er zou een online gesprek zijn op 1-3 tussen hem en Cichutek de chef van het PEI. In een spoedvergadering van het BKK-bestuur (de koepel) werd Schöpfbeck ontslagen. Die Welt

Update 17 maart: Uit hetzelfde bestand (11 miljoen verzekerden) blijkt dat in ’21 136-duizend werknemers  ziek waren (door arts bevestigd; 383k verzuimdagen) wegens bijwerkingen na vaccinatie. Dat is 100 keer het normale niveau pre-corona. bron  Dit is niet verrassend, op deze pagina staan meer vergelijkingen tussen de aantallen bijwerkingen na corona-vaccins en na andere vaccins.

Grote oversterfte bij beroepsbevolking VS: huge, huge numbers

[jan. 22]  Dit is het meest heldere signaal over de dodelijke werking van de corona-vaccins. Het is een reden om de vaccinaties te stoppen, maar let op het voorgaande: het absolute aantal doden blijft beperkt, van genocide is geen sprake. Maar (2) we weten niet hoe het verder gaat, zijn de vaccins na maanden of jaren schadelijk.

De CEO van verzekeringsmaatschappij OneAmerica onthult dat het sterftecijfer in Indiana in de leeftijdsgroep 18-65 jaar 40 procent hoger is dan normaal.

Hij leidt dit af van de claims op de levensverzekering. Scott Davidson zei dit tijdens een online conferentie op 30-12 van de Indiana Chamber of Commerce.

Blckbx tweette de inhoud; thecentersquare wil/kan de pagina niet tonen in Europa (aanklikken).

De 40% werd gezien in het derde en vierde kwartaal. Vermoedelijk lag het percentage in Q1 en zeker in Q2 tussen nul en veertig.

SD: Just to give you an idea of how bad that is, a three-sigma (standaardafwijking) or a one-in-200-year catastrophe would be a 10% increase over pre-pandemic. So 40% is just unheard of.

In alle leeftijdsgroepen geldt: het sterftecijfer is vrijwel constant door de jaren heen. Zie figuur 3 in het artikel van Steve Kirsch (met links naar pagina’s van andere bekende bloggers).

In die leeftijdsgroep: vrijwel geen over/sterfte door CoViD-19 in ’20.

Andere verzekeringsmaatschappijen zien hetzelfde.

Voor Kirsch zijn de corona-vaccins de beste verklaring. Hij berekent dat de oversterfte in die leeftijdsgroep 187-duizend is (2021, VS) de norm is 750-duizend.

Dat betekent een oversterfte van 6 procent in de hele bevolking (bij geen oversterfte bij 65+).

In WOII telde de USA 131 miljoen inwoners en rond 410-duizend doden (meest militair).

De oorlog in Vietnam kostte 58-duizend Amerkanen het leven, in bijna twintig jaar.

De vaccinatiecampagne is de grootste ramp sinds de Wereldoorlog.

In VAERS staan 2156 overlijdens na corona-vaccinatie in die leeftijdsgroep.

De voorzitter van de Indiana Hospital Association zei dat de ziekenhuizen worden overspoeld met patiënten met veel verschillende aandoeningen; hij kan geen uitsplitsing geven. Dit is niet strijdig met het vaccin als oorzaak.

Ook long-vaccin

OneAmerica ziet ook een stijging van het aantal claims voor arbeidsongeschiktheid, eerst voor een korte termijn en nu voor langdurige arbeidsongeschiktheid.


Ook in India neemt het aantal claims bij levensverzekeringen sterk toe. In het artikel (30-12) staan percentages inclusief de covid-golf van april.

However, industry experts still see a multifold rise in claims ahead.

Zerohedge met meer berichten over India


[4 februari] Dit artikel gaat over de onverwachte stijging van het aantal claims bij levensverzekeringen wereldwijd.

De wereldwijde levensverzekeringssector werd getroffen met claims als gevolg van COVID-19 van 5,5 miljard dollar in de eerste negen maanden van 2021, tegenover 3,5 miljard voor heel 2020.

Het blijft onduidelijk of het om alle claims gaat of om de claims met het coronavirus-etiket. In ieder geval is men blind voor de mogelijkheid dat de vaccinaties schade veroorzaken.


[7 feb.] Nog een artikel over de verliezen bij aanbieders van levensverzekeringen in de VSA in de laatste kwartalen en de hogere sterfte bij lagere leeftijden.

 

Oversterfte in Nederland

[eind ’21 – begin ’22]

5-3: De oversterfte blijft in de niet-bijzondere band. In heel februari overleden ongeveer 550 minder mensen dan verwacht voor die maand. CBS

25-1-22 De CBS-getallen geven aan dat de oversterfte is gedaald naar nihil of normale waarden in week 2.

8-1-22: Het CBS meldt:

In totaal overleden ongeveer 4 300 mensen meer dan verwacht voor deze maand. [] De sterftecijfers over december gaan over de afgelopen vijf weken, week 48 tot en met 52.

Dat is 27 procent boven normaal.

Voor het eerst geeft het CBS de percentages per provincie. Ze lopen opvallend uiteen: van 55 procent (in Zeeland) tot 19 procent. In Zeeland zijn de getallen -en het surplus- nominaal niet groot: in week 48 tot 51: 117-138 overledenen tegenover 64-95 in 2019. Het verdient wel alle aandacht.

In week 52 daalde de oversterfte naar de niet-bijzondere band. Het is een voorlopig cijfer; in deze tijd is de onderrapportage groot.


Nu (terug naar) de waarden en discussie over week 48

De sterfte en de oversterfte bij 65-min is getalsmatig klein. Het CBS zegt alleen dit

Onder mensen jonger dan 65 jaar was de sterfte in week 48 naar schatting 475, ruim 50 meer dan verwacht. Net als in de week ervoor was er oversterfte, evenals in week 44, 45 en 34 tot en met 36, maar in de overige weken in het najaar niet.

Van week 10 tot nu was de oversterfte 9 procent (1400;  vanaf week 14 tien procent).

In de groep 65-80 jaar was de oversterfte 13 procent (4300) van week 10 tot nu.

In de groep 80+ was de oversterfte 6 procent (3900) van week 10 tot nu.

De -door mij afgeronde- getallen zijn onnauwkeurig omdat de verwachte sterfte verre van exact is.

Verder is de keuze van de periode arbitrair. Met week 10 vemijd je de eerdere wintergolf en omvat je de vaccinatieschade.

Wat kunnen de oorzaken zijn van deze oversterfte ?

 1. CoViD-19. Hoe kan dit, met de hoge vaccinatiegraad ? CoViD-19 is een etiket op grond van een onbetrouwbare ’test’ en niet-specifieke symptomen. Is de covid-status relevant voor het onderzoek naar oversterfte ?
 2. Vaccinschade. De vaccinatiestatus is cruciaal en daarom is het onfatsoenlijk dat bij veel doden die status onbekend is, lees verder, bij ‘Hertogh’.
 3. Uitgestelde zorg.
 4. Hittegolf: geen dit jaar.

Om de invloed van 1,2 en 3 te bepalen is veel onderzoek nodig.

De motie van Pieter Omtzigt over een onderzoek naar de oorzaken van de oversterfte werd unaniem aangenomen (1-12). Hier zijn motivatie. Te weinig en te laat; bij een breed toegediend en experimenteel middel hoort een topkwaliteit monitoringsysteem. We kregen het tegenovergestelde.

Oversterfte in beeld- door Erik Boomsma

Xandernieuws maakte een bericht (9-12) over de lezing van Erik Boomsma voor Café Weltschmerz. Deze grafiek geeft helder aan dat er iets mis is nu. De verticale lijnen markeren eind juli, wanneer de sterfte (per week) het laagst is.

 

 

 

Maar dit jaar niet.

Nog een grafiek, zelfde waarden, ander beeld, zelfde signaal:

 

 

 

 

 

 

 

 

Boomsma haalt uit onderzoeken een onderrapportage van 94 procent. Hij vermenigvuldigt de gemelde sterfte (EMA: 33-duizend) met 16 en veronderstelt een half miljoen doden in Europa.

Dat aantal zien we niet bij Euromomo: de oversterfte sinds week 6 is 175-duizend en sinds week 18 (na de griepgolf) 137-duizend.

Coronasterfte.nl

Dankzij Peter Mooring kan iedereen grafieken maken van over/sterfte in ’21 vergeleken met een ander jaar, voor man/vrouw en de CBS- leeftijdsgroepen. Vergelijken met ’20 is uiteraard onverstandig. We nemen ’19.

 

 

Te zien:

 • 0-65 jr: In april begint een continue toename. Omvang: 1200.
 • 65-80 jr: De stijging tot maart komt door de griepgolf die groter was dan begin ’19 -geldt ook voor 80+. Daarna een continue toename. Omvang: 5000.
 • 80 + : Na de griepgolf lange tijd geen toename. Die start in juli – te vroeg voor het seizoeneffect. Omvang: 5000. In deze leeftijdsgroep was een ondersterfte te verwachten vanwege de oversterfte in 2020.

Eucalyptisch Genootschap: Correlatie oversterfte en corona vaccinaties

Deze groep kritische denkers publiceert goede corona-analyses, op 19-11 stond deze grafiek centraal

Begin oktober gingen ze na welke factoren de oversterfte kunnen veroorzaken: aanbevolen.

Doodsoorzaken Nederland

[10-1-22] Het CBS heeft tabellen gepubliceerd met de doodsoorzaken tot en met augustus ’21. Daaruit valt weinig inzicht te halen, omdat alle natuurlijke oorzaken in vier grote groepen staan (naast CoViD-19). Er zijn wel twee signalen.

 1. Het aantal zelfmoorden is niet toegenomen. In de periode 2015-’19 was het maandgemiddelde tussen 151-160 en in 2020: 152 en in 2021: 159. Dit is een positief bericht, maar het werd geen groot nieuws.
 2. Het aantal doden in de groep Overige ziekten is in ’21 toegenomen. De tabel geeft de jaargemiddelden; voor ’21 in de eerste zes maanden. De waarde voor augustus: 2549.

[5-3-22: Nieuwe getallen van het CBS roepen vragen op – update volgt]

2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021*
1919 1944 1962 2021 2042 2100 2318


Sterfte boven ‘substantial increase’ -Europa

Virusvaria schreef ook over deze CBS-uitgave.

De getallen over sterfte van Euromomo zijn nog grover dan die van Nederland maar er is een trend te zien. Dit zijn de z-waarden van de sterfte per leeftijdsgroep, eerst vanaf ’19 en daaronder 2021.

N.b. De z-waarde geeft aan hoe uitzonderlijk de (actuele) waarde is tegenover de bestaande reeks. / De rode lijn is willekeurig en toch bruikbaar. / De daling aan het einde komt door de nog niet geregistreerde overlijdens.

 

 

We zien dat de waarden alleen in de winters boven de rode lijn kwamen, dat signaleert een meer dan substantiële verhoging. In de tweede helft van ’21 gebeurt het ook, behalve bij de 14-minners en beperkt bij 15-44 jaar. De corona-vaccins bieden hier een verklaring voor.
De volgende lijnen geven de opgetelde oversterfte weer vanaf week 18. Vooral de toename bij 15 – 64 jaar is onverklaarbaar zonder vaccinsterfte.

In coronajaar 2020 stierven minder kinderen 0-14 dan normaal, dit jaar zien we een oversterfte; beide getallen zijn klein: ongeveer 500. Dat is 2 procent verhoging in die leeftijdsgroep. [420 miljoen mensen in het Euromomo-gebied, dat is 25 maal Nederland. In ons land sterven jaarlijks 900 kinderen tot 14 jaar. ]
Op de site kun je wisselen naar de waarden per week en de periode kiezen.

 

Myo/Pericarditis VS

2021: tot en met 29 oktober 11.514 gevallen, waarvan 3363 bij 12-32 jaar en 5028 bij onbekende leeftijd (?) .  Van openvaers

Meer sterfte bij jongens Engeland en Wales

Artikel van HARTgroup -oktober

De overlijdens in de periode mei-september geven een zorgwekkende stijging aan. Bij meisjes geen toename.

Het artikel toont ook grafieken met de ambulance-oproepen voor cardiac and respiratory arrest en voor flauwvallen. Beide zijn boven-gemiddeld, vanaf juni en augustus.

17-1-22 Frontnieuws vertaalde een analyse op DailyExpose van de sterfte bij jongens tussen 15 en 19 jaar in 2020 en 2021. Dit is het sterkste signaal:https://dailyexpose.uk/2022/01/16/male-teen-deaths-53-percent-higher-after-covid-vaccination-in-2021/Er wordt ook een verband gezien tussen de drie prikperiodes en de verhoogde sterfte.

Het kwam niet door CoViD-19. Tussen week 12 en 17 in 2020 waren er 4 sterfgevallen door Covid-19 bij jongens. In dezelfde periode in 2021 werd één sterfgeval geregistreerd. Er werden 2 Covid-19 sterfgevallen geregistreerd tussen week 18 en 52 in 2020, en 11 in dezelfde periode in 2021.

 

Dood rond geboorte en miskramen

USA: In de afgelopen decennia werden gemiddeld 72 gevallen per jaar gemeld van miskramen na een vaccinatie. Eind 2021 komt het aantal boven 3000, na een spuitje met een corona-middel. Zie dit artikel dat ook in gaat op onderzoeken die aantonen dat de corona-vaccins veilig zijn voor zwangeren.

Dood-geboren (vanaf 20 of 24 weken) komt veel minder voor dan miskramen: een paar promille tegen 10-20 procent. Er zijn zwakke signalen van een toename.

In Waterloo, Ontario werden 86 stillbirths geteld in de eerste helft van ’21, normaal is 5-6 per jaar (in dat 2ziekenhuis duizend geboortes per jaar). Volgens de (niet-officiële) bron waren al die moeders gevaccineerd. Dit is een onwaarschijnlijk hoge toename en het wordt ontkend door het ziekenhuis. Dus: waar zijn de getallen ?

Because [] if we ask the health authorities to print out the statistics, they will refuse.

De autoriteiten kunnen de bewering niet weerleggen, terwijl dat in hun voordeel zou zijn. De hoge toename wordt automatisch geloofwaardig. Nog zo’n geval: provinciaal-parlementslid Rick Nicholls stelde hierover vragen aan de minister voor Volksgezondheid (begin december) waarop het vragenuur werd gesloten door de voorzitter omdat de minister geen antwoord wilde geven. LifeSiteNews | Covid World

Blogger Coddington analyseerde de gegevens en vond -in deel 3/3 van UK Vaccines & Pregnancy

Finally, in perhaps the most realistic scenario, if women got vaccinated throughout the 3rd trimester evenly, then they should have had miscarriages at a rate of 60% of the unvaccinated women, meaning the vaccination increased their risk of stillbirth by 33%.

I am relieved that the numbers presented in previous posts were not wildly overstated (in fact, might have been understated). Would be great if we had more detailed data on timing of vaccination in pregnancy so instead of exploring these scenarios we could perform the direct calculation.

In alle delen gaat hij een reeks factoren na: een goede les in data-interpretatie. Samenvattend artikel bij SWPRS

> Zie ook het oudere stuk Miskramen – Nederland en VK verderop.

Sportlieden bezwijken

In dit jaar hadden veel sporters plotseling hartproblemen, tijdens training of wedstrijd. De verslaggeving was blijkbaar niet geïnteresseerd in de vaccinatiestatus. Vaak gaven de nabestaanden, de club en de collega’s geen uitsluitsel over die status.

Het lijkt onmogelijk om te zeggen dat sinds begin ’21 sudden cardiac death in de sport veel vaker voorkomt, want de registratie is gebrekkig en onderzoek is schaars.

De FIFA gaf opdracht voor een onderzoek  naar SCD bij voetballers, tijdens of vlak na een wedstrijd of training, van ‘elite’ tot recreatief. Zij telden 617 doden in vijf jaren (2014-18) waarvan 33  profs (elite).  In zes van de acht landen met het hoogste aantal gevallen was een (waarschijnlijk verplichte) registratie, samen 335 gevallen. De mate van onderrapportage is onbekend. En het is maar éen sport.

Er is dus geen langjarig gemiddelde of verwachte waarde en kwantitatieve uitspraken zijn niet mogelijk. Zeker is dat voor de vaccinatiecampagne het volgende niet voorkwam

22/12/2021 UK Dead
Ixx Mxxxx (32), Olympic diving star was vaccinated 4 August 2021 (posted his picture on Instagram with the caption “Moment of pure joy!”) In October, he was hospitalized with a throat infection. He spent two months in hospital and he died after a sudden deterioration in his health when the infection spread to his lungs and stomach.

 

Er zijn diverse lijsten, voorlopig is dit de beste: goodsciencing. 410 gevallen op 6-1-22. Ze hebben een aparte lijst voor v-status onbekend.

Sage Canaday (35), ultra marathon runner had pneumonia and blood clots. Sage ran the Canyons 100k Ultra Marathon in California (April 24), flew back to Colorado (26th?) Then had the 2nd Pfizer shot and soon started having breathing problems and was in bed at least from May 1 to after May 6 when he said he had pneumonia. Went into hospital May 30 or 31, diagnosed with bilateral pulmonary embolism, blood clots. Sage was previously listed as died, due to mixed up reports that a) he was the Czech runner who collapsed and died on the Mont Blanc marathon and b) that he started having breathing problems after a flight. We apologize for the errors and are pleased he is still alive.


Update over een bekend geval bron

Christian Eriksen will be allowed to leave Inter Milan in the hope of restarting his career after being told he cannot play in Italy due to having an implanted cardioverter defibrillator (ICD) fitted.


Meer dan honderd gevallen in november.

Andere lijst met 75 gevallen van juni t/m oktober, hier in het Engels.

Fragment <Er is een link naar een artikel van nov. 2018 met desinformatie

SCD [sudden cardiac death] in the young is a tragic and shocking phenomenon, which kills around 12 people aged 35 and under every week in the UK.

Dat zouden 600 doden per jaar zijn.>

Ik berekende dat dit aantal veel te hoog was, maar koos de verkeerde waarden als basis.

Duizend studies naar bijwerkingen

Media, politiek, Lareb/CBG, artsen en vele anderen hebben geen interesse in bijwerkingen van de corona-vaccins maar de wetenschap wel . Save us now verzamelde duizend studies naar o.m. myocarditis, pericarditis, thrombosis, thrombocytopenia, anaphylaxis. Zijn dit alle studies of is het een selectie, ook de periode is onbekend. Hoeveel ervan zijn gesignaleerd in de massamedia ?

Vragen, overwegingen over bijwerkingen

[Een van de eerste stukken op deze pagina; jan. ’21, met een paar aanvullingen]

 • Professor Hertogh (Amsterdam UMC) onderzocht symptomen en sterfte door (vermeende) covidbesmettingen in verpleeghuizen, tussen 1 september en 17 november, aan de hand van de elektronische patiëntendossiers. Bij de helft van de 800 dossiers is de vaccinatiestatus onbekend.
  Interviewer: “dat is toch een nachtmerrie?”
  Ja, Parool, het onthult: er is geen interesse voor de bijwerkingen van deze experimentele middelen en geen enkel onderzoeksplan. Goed onderzoek is onmogelijk.
  Vermoeden: wij mogen het niet weten.
 • Als spier/hoofdpijn, koorts en dergelijke ‘normale reacties’ zijn, waarom zien we die alleen bij een deel van de gevaccineerden ? LAREB: Dit zijn bekende klachten bij alle vaccins. Deze klachten passen ook bij de werking van de coronavaccins. De vaccins stimuleren [] de afweer tegen het coronavirus.
 • Geldt na tien (of meer dan twee) sterfgevallen na inenting boem is ho ? Beperkt, zie de opschorting bij het Oxford/AstraZeneca vaccin vanwege de trombose-bijwerking. In ’76 werd in de VS de vaccinatie gestopt voor de varkensgriep,  na 25 doden in zes weken (meer).
 • Is sterfte een bijwerking ?
 • Omdat jonge mensen overleden zijn moeten we het dodelijke injecties noemen. We weten nog niet of dat voor 1, 10 of 90 procent van de injecties  geldt.
 • Je kunt CoViD-19-sterfte veel makkelijker tot nul reduceren door niemand meer te testen.
 • De vaccins lijken niet goed aan te sluiten op de doelgroep. De sterfte (vermoedelijk) wegens CoViD-19 komt voor bij zieke ouderen; 8-9 van de tien had een of meer aandoeningen. In de proef van het Pfizer-vaccin was die groep een kleine minderheid: maar 21 procent had een of meer aandoeningen. En  De Gezondheidsraad adviseert het Oxford-vaccin van AstraZeneca eerst te gebruiken bij de bevolkingsgroep 60 tot en met 64 jaar. Boven die leeftijd is de werkzaamheid van het vaccin nog niet voldoende getest.
 • Waarom laten de dominante media geen patiënten met bijwerkingen zien in interviews en reportages ? (vergelijk met ontelbare CoViD-19 patiënten)
 • We horen: ook medicijnen hebben steevast bijwerkingen > Is dat een reden om zo’n vaccin te nemen, of beide niet te nemen ?
 • De logica achter de coronavaccinatie is wankel.
  Als vaccinatie jezelf beschermt dan zijn ongevaccineerden geen probleem.
  Als vaccinatie anderen beschermt, waarom zijn niet eerst alle jongeren en de mantelzorgers gevaccineerd ? (na de zorgmedewerkers) Jongeren hebben verreweg de meeste contacten en zijn potentieel de grote verspreiders
 • De producten van Pfizer en ModeRNA zijn geen normale vaccins (toch noem ik ze maar zo). De werkzame stof -mRNA- zet cellen aan tot de aanmaak van bepaald eiwit/ten, die het immuunsysteem stimuleren. Meer bij de stichting Vaccinvrij
  Frappant is de opmerking van Moderna

We moeten het mRNA in de beoogde weefsels en cellen krijgen en daarbij het immuunsysteem omzeilen.

 

 •  Is het een ongelukkige samenloop ?

De EU schrijft op de pagina De strijd tegen desinformatie /Feiten en fictie over vaccins:

Ook al duikt een symptoom kort na vaccinatie op, dan betekent dat niet automatisch dat het door de vaccinatie zelf komt. Misschien heeft het er helemaal niets mee te maken en is het een ongelukkige samenloop. We weten pas zeker of het om bijwerkingen van het vaccin gaat, als de medici alle gevaccineerden hebben onderzocht; pas dan kunnen ze een onderscheid maken tussen bijwerkingen die wel en niet met de prik te maken. (sic)

Deze opvatting kom je overal tegen en hij heeft enige waarheid in zich. Maar als bij gezonde mensen een of meer klachten ontstaan na de injectie dan is een causaal verband waarschijnlijk.

Overigens is dit stuk ondeskundig opgesteld: alle gevaccineerden onderzocht ?

 

 • Franse top-arts: misschien is er een probleem

Eric Caumes is hoofd van de afdeling infectieziekten van een hospitaal in Parijs. In dagblad Le Parisien vertelde hij wat er in het rapport stond over het Pfizer-vaccin van de Amerikaanse Food and Drug Administration (dec. 2020)  artikel  | EUA FDA p.34 e.v

Ik heb nog nooit zo’n hoog percentage bijwerkingen voor een vaccin gezien. Afgezien van kleine injectiereacties zoals lokale roodheid en pijn, treden andere bijwerkingen relatief vaak op, vooral bij jonge mensen en na de tweede dosis. Neem bijvoorbeeld koorts, dat kan korte tijd optreden na elke inenting. Maar hier had 16 procent van de 18- tot 55-jarigen binnen zeven dagen na de tweede injectie koorts van 38 graden of hoger. En 45 procent moest medicijnen slikken tegen koorts of pijn. Nog eens 52 procent had hoofdpijn en 62 (59 IBOP) procent was moe. Nee, echt, dat is veel te veel, misschien is er een probleem.

(Alle percentages staan in de tabel verderop) Caumes is niet tegen vaccins: hij zou ouderen adviseren om de Pfizer- of Moderna RNA-vaccins te nemen vanwege de gunstige baten-risicoverhouding. Maar hij adviseerde jonge of gezonde mensen om dat niet te doen want

Er is niet alleen een gebrek aan informatie, maar deze injecties op basis van genetisch materiaal (messenger RNA) zijn tot nu toe nooit de commercialiseringsfase gepasseerd.

 

 • Een ommezwaai die iedereen aan het denken moet zetten

Het Oxford/AstraZeneca vaccin was voorwaardelijk toegelaten voor 18-plus. Voor 55-plus waren niet genoeg resultaten beschikbaar om conclusies te trekken over de effectiviteit. Daarom werd het niet aan die groep gegeven. Vanwege de tromboseklachten bij gevaccineerden onder de 60 werd het injecteren gepauzeerd en vanaf 8 april gestopt, in ons land. Alleen de groep 60-64 kreeg vanaf die datum dit vaccin.

 

Indeling van bijwerkingen

Het scala van bijwerkingen is ruim, daarom deel ik ze in.

 • Trede 0: reacties op de prikplek zoals pijn, zwelling en warmte. Deze laat ik vooralsnog buiten beschouwing.
 • Trede 1: tijdelijke reacties zoals hoofdpijn, spierpijn, vermoeidheid, rillingen, koorts, gewrichtspijn en misselijkheid en honderden andere.
 • Trede 2 zijn de langdurige en blijvende aandoeningen
 • (Trede 3 is een acute, levensbedreigende situatie; dit valt onder 1 of 4)
 • Trede 4 is overlijden.

Alleen 0 en 1 zijn aanvaardbaar, daarover bestaat overeenstemming.

Aantal meldingen veel lager dan het aantal bijwerkingen

Her en der lezen we dat 1 procent van alle bijwerkingen gemeld wordt bij de registratie-instellingen. We kijken of dit reëel is.

 • In het volgende stuk staat het grote verschil -57x- tussen de meldingen in de trial door Pfizer-BioNTech en die naar Lareb (trede 0 en 1).
 • Aan Lareb werd 9 procent van de meldingen gedaan door een zorgverlener bij Pfizer-BioNTech en 2 procent bij  Oxford/AstraZeneca. Zorgverleners melden bijna geen bijwerkingen, waarom ?  Overigens: in het Europese meldsysteem zijn de percentages veel hoger, lees verder.
 • Bij het onderzoek onder 65-duizend zorgmedewerkers in het noord-oosten van de VS werd anafylaxie veel vaker werd gemeld dan de Centers for Disease Control and Prevention rapporteerden op basis van passieve spontane meld-methoden. Bij het bedrijf: 2,47  tegenover 0,025- 0,11 (CDC) per 10 000 vaccinaties.  Dat is 100 tot 22 maal hoger. Het trof maar 16 medewerkers, waarvan drie geen medische hulp nodig hadden en de anderen herstelden (trede 1 of 3).

Voorlopige conclusie: we moeten de waarden voor bijwerkingen in Lareb met 50 vermenigvuldigen. Bij sterfte is de factor kleiner, zie Trede 4. Daar staan ook hoge, officiële waarden voor sterfte uit Duitsland en Denemarken.

Incidentie plots maal twee. De Britse waakhond corrigeert naar worse. De MHRA meldt dat het risico om een bloedstolsel te krijgen van het AZ-vaccin is gestegen van 1 op 250.000 tot ongeveer 1 op 126.600 – een stijging van vier op een miljoen tot 7,9 op een miljoen. Telegraph.

Laat verwerkt.  Een Britse nabestaande signaleert dat de dood van haar vader pas na 6 weken in Yellow card opdook bron-laatste minuten. Is dat regel of uitzondering ? Eind vorig jaar maakten de Britse autoriteiten een aanbesteding voor software om de meldingen te verwerken; omdat hun systeem niet goed genoeg zou zijn.

In Nederland valt op dat Lareb niet meer wekelijks een rapport geeft, maar tweewekelijks.

Uit Amerika kwam een signaal dat de officiële registratie van sterfgevallen onbetrouwbaar is. Het CDC meldde op een pagina 1170 doden, terwijl de teller van de database VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) de 700 niet bereikt had. Die pagina is er niet meer. bron

[17 mei. In deze video (bij 2u.16m) vertellen drie zorgmedewerkers dat zij voor hun ernstige bijwerkingen VAERS niet kenden en daar niets gemeld hebben. VAERS bestaat sinds 1990. Dit is schokkend, want elk jaar werden 150-200 miljoen Amerikanen geprikt, met bijwerkingen tot gevolg. Het is uiteraard onbekend hoeveel andere zorgmedewerkers VAERS niet kennen. De drie zeggen ook dat in hun instellingen bijwerkingen van de corona-vaccins niet gemeld worden. ]

Vooral in de VS zijn artsen beducht voor schadeclaims zodat zij sterfgevallen (of blijvende schade) na injectie niet gauw zullen melden aan VAERS. Overal zullen artsen terughoudend zijn omdat het niet bij hun geloof /  wetenschappelijke inzicht past. En ze zien op tegen het extra werk.

Hoeveel gevaccineerden melden ernstige bijwerkingen ? Zij hebben redenen om het te laten:

 • Het is voor een goed doel;
 • De media berichten er bijna niet over, ik ben een uitzondering;
 • Ik wil niet dat anderen geen prik nemen vanwege negatieve publiciteit.

Een Britse arts merkt op

If you ask colleagues whether vaccine adverse outcomes have been reported to MHRA, they often reply: “I’m not convinced it was the cause, it could have been due to anything.” But physicians are not responsible for deciding whether a clinical event was caused by a drug or was coincidental – that is the role of the MHRA.

Of zijn het toch killervaccins ?

in dit hoofdstuk staan extreme opvattingen over de corona-vaccins. Ze zijn even extreem als de uitlatingen vanuit de overheid (ze zijn veilig); het zijn twee uitersten.

We gaan dit jaar zien welke juist is. Hoewel de zieken en doden na vaccinatie een ander label zullen krijgen: CoViD-19 of een mutant. Sinds het begin van de injecties is ouderdom een doodsoorzaak (zoals bij prins Philip, lees verder) en ‘toeval’ ook.

We beginnen met een stap verder dan het risico voor gevaccineerden.

Gevaccineerden zijn een gevaar voor niet-gevaccineerden

Een frappante omkering van de heersende mening. In de social media zijn voorvallen te vinden- degenen die niet verwijderd zijn: Fb Teegan Braun | Insta covid19vaccinereactions > shedding ; op de website 2 archieven met verwijderde insta-accounts.

Het zijn vooral vrouwen die klachten krijgen na contacten met gevaccineerde familieleden of collega’s. Zij melden een verstoorde menstruatie: een lange duur (soms weken), onregelmatig (blijft 3 maanden uit), veel bloedverlies, met klonten, hevige pijn.

Door Frankema heeft een artikel vertaald/bewerkt waarin dit onderbouwd wordt.

De vreemde klachten die vrouwen over de hele wereld melden nadat zij zijn gevaccineerd, of met gevaccineerden in contact zijn geweest zouden voor elke school aanleiding moeten zijn om [] het voorzorgsprincipe in acht te nemen.

De conclusie van Feit 1:

Daarom zou elk vaccin, in theorie, het immuunsysteem van een ontvanger [] kunnen verzwakken of verstoren, waardoor de kans toeneemt dat zij infecties of ziekteverwekkende aspecten van hun microbioom of celinhoud via extracellulaire blaasjes kunnen overdragen op de mensen om hen heen, wat in meer detail zal worden uitgelegd in feit 3.

Feit 2 betreft

In het Pfizer mRNA-vaccin studie-protocol staat expliciet de noodzaak van het monitoren van de “Blootstelling tijdens zwangerschap of borstvoeding, en beroepsmatige blootstelling”. Dit nemen zij zo serieus dat zij eisen dat elk incident binnen 24 uur gemeld wordt bij het Pfizer Safety systeem.

Lees hier een goede uitleg over de betekenis van dit studie-protocol.

Feit 3

De derde factor betreft de ontdekking van zogenaamde horizontale informatie-overdracht binnen biologische systemen via extracellulaire blaasjes.

Een opmerkelijke slide oktober ’20

Op een bijeenkomst van een vaccin-advies-groep binnen de FDA op 22-10-2020 was even een lijst te zien met mogelijke bijwerkingen van de corona-vaccins, een ‘draft working list’. Bekijk hem hier.

 • Guillain-Barré syndrome
 • Acute disseminated encephaloymelitis (widespread attack of inflammation in the brain and spinal cord that damages myelin)
 • Transverse myelitis
 • Encephalitis/ myelitis/ encephalomyelitis/ meningoencephalitis/ meningitis/ encepholaphathy
 • Convulsions/seizures
 • Stroke

En nog meer, waaronder Death. Desondanks kreeg Pfizer een emergency use authorization op 11 december.

De werking van de corona-vaccins

Mijn selectie van de beste en/of meest toegankelijke artikelen over hoe het kan gebeuren, in de organen. De rest van de pagina gaat vooral over de merkbare gevolgen in de mens.

Het spike-eiwit komt in de bloedbaan terecht, wat een verklaring is voor duizenden gerapporteerde bijwerkingen, van bloedstolsels en hartaandoeningen tot hersenbeschadiging en voortplantingsproblemen, zegt de Canadese Byram Bridle. Frontnieuws 1 juni

Belangrijke punten uit het diepgravende artikel van Stephanie Seneff en Greg Nigh Frontnieuws 6 juni

TrialSite news (We believe in the science of pre-existing vaccines that have undergone rigorous pretesting prior to human exposure) sloeg op 1 juni alarm. Een sleutel is deze vaststelling

We hebben geleerd dat COVID-19 evenzeer een vaatziekte is als een ziekte van de luchtwegen en we zien dat veel van de catastrofale symptomen één ding gemeen hebben, namelijk verslechtering en schade aan de bloedcirculatie. Onderzoekers ontdekten dat het SARS-CoV-2-virus de endotheelcellen infecteert die de binnenkant van bloedvaten bekleden.

Dit werd al in mei ’20 geopperd: Covid-19 May Be a Blood Vessel Disease, Which Explains Everything. Daar staat

Een respiratoir virus dat bloedvatcellen infecteert en door het lichaam circuleert, is vrijwel ongehoord. Van griepvirussen zoals H1N1 is niet bekend dat ze dit doen, en het oorspronkelijke SARS-virus [] verspreidde zich niet via de longen.  [  ]

Het verschil tussen SARS en SARS-CoV-2 komt waarschijnlijk voort uit een extra eiwit dat elk van de virussen nodig heeft om te activeren en te verspreiden. Hoewel beide virussen via ACE2-receptoren aan cellen vastklampen, is er een ander eiwit nodig om het virus open te breken, zodat het genetische materiaal in de geïnfecteerde cel kan komen. Het extra eiwit dat het oorspronkelijke SARS-virus nodig heeft, is alleen aanwezig in longweefsel, maar het eiwit dat SARS-CoV-2 activeert, is aanwezig in alle cellen, vooral endotheelcellen.

TrialSite geeft voorts een ruim overzicht van de relevante onderzoeken.

 

Aantallen en scala bijwerkingen Europa (EMA)

De vermoedelijke bijwerkingen van geneesmiddelen (adverse drug reactions) worden in Europa bijgehouden door deze EMA-database entree hier.

Vaccine/Health impact geeft elke week een samenvatting met de bijwerkingen per ziektegroep; lijsten en tabel. Link is voor 20 juli.

In totaal 721-duizend meldingen, 19-duizend doden,  1,8 miljoen bijwerkingen waarvan de helft ernstig.

Uittreksel:

Total reactions for the experimental mRNA vaccine Tozinameran (code BNT162b2,Comirnaty) from BioNTechPfizer: 8,939 deathand 695,332 injuries to 17/07/2021

 • 19,163   Blood and lymphatic system disorders incl. 107 deaths
 • 16,713   Cardiac disorders incl. 1,271 deaths
 • 151        Congenital, familial and genetic disorders incl. 12 deaths
 • 8,784     Ear and labyrinth disorders incl. 7 deaths
 • 376        Endocrine disorders incl. 2 deaths
 • 10,408   Eye disorders incl. 20 deaths
 • 63,537   Gastrointestinal disorders incl. 403 deaths
 • 188,523 General disorders and administration site conditions incl. 2,643 deaths
 • 657        Hepatobiliary disorders incl. 38 deaths
 • 7,639     Immune system disorders incl. 45 deaths
 • 21,627   Infections and infestations incl. 886 deaths
 • 8,215     Injury, poisoning and procedural complications incl. 130 deaths
 • 17,151   Investigations incl. 304 deaths
 • 5,143     Metabolism and nutrition disorders incl. 164 deaths
 • 96,554   Musculoskeletal and connective tissue disorders incl. 107 deaths
 • 451        Neoplasms benign, malignant and unspecified (incl cysts and polyps) incl. 30 deaths
 • 125,160 Nervous system disorders incl. 958 deaths
 • 586        Pregnancy, puerperium and perinatal conditions incl. 18 deaths
 • 128        Product issues
 • 12,310   Psychiatric disorders incl. 119 deaths
 • 2,210     Renal and urinary disorders incl. 137 deaths
 • 5,923     Reproductive system and breast disorders incl. 2 deaths
 • 30,071   Respiratory, thoracic and mediastinal disorders incl. 1,057 deaths
 • 33,254   Skin and subcutaneous tissue disorders incl. 81 deaths
 • 1,114     Social circumstances incl. 13 deaths
 • 463        Surgical and medical procedures incl. 24 deaths
 • 19,021   Vascular disorders incl. 361 deaths

Total reactions for the experimental mRNA vaccine mRNA-1273(CX-024414) from Moderna: 5,109 deathand 188,917 injuries to 17/07/2021

 • 3,401     Blood and lymphatic system disorders incl. 42 deaths
 • 5,427     Cardiac disorders incl. 558 deaths – etc 

> ModeRNA heeft tien procent marktaandeel in Europa (stand medio mei) en zorgde voor 8 procent van de meldingen (waarvan 3/5 uit de EEA) en 27 procent van de sterfgevallen.


Honderden Duizenden bijwerkingen worden gemeld, in alle organen en weefsels. N.b. een deel valt in andere treden.

Sciencefiles merkt op dat de lijst met bijwerkingen in het bestand vanuit de WHO 176 pagina’s lang is, kijk even (deze voor comirnaty). Het zijn dus bijzonder potente middelen, ze kunnen 8500 verschillende bijwerkingen geven.  Of hebben anti-vaxers het syteem gehackt ?

Op deze pagina worden 10-duizend injuries geteld (ook onderzoeken en ‘x count normal’) en

If you search the table below for “thrombosis” the most common symptom for blood clots, you will find 80 different kinds of thrombosis, with around 10,000 reports


6 mei: Frontnieuws vertaalde een bericht op Reitschuster.de over

 • Het onverklaarbare verschil in het aantal meldingen p.p. tussen Nederland en Italië, Duitsland;
 • Meldingen uit Duitsland die de EMA heel laat bereiken;
 • De enorme toename in ’21 ten opzichte van voorgaande jaren (alleen Europa/EEA): toen 150-duizend gevallen per jaar voor alle geneesmiddelen, nu 225-duizend in vier maanden voor de corona-vaccins.

De toename is nog groter. Het Verenigd Koninkrijk deed mee in de EMA tot en met 2019. Het artikel vermeldt niet dat daar tot 21 april 205-duizend meldingen werden ingediend over de corona-vaccins. Dat is verrassend veel vergeleken met de EMA en andere landen. Het inwonertal van het VK is 66 miljoen en dat van de EEA is 7 keer groter: 453 mln. De vaccinatiegraad in het VK is wel hoger dan elders maar het aantal injecties (33 + 11 mln) is wat lager dan de optelling van DE en IT: 36 + 12 mln.

In het VK kwamen 4,5 meldingen per 1000 injecties, in Nederland rond de 10, in Duitsland 2 of minder en in Italië 2,8.

Zoals gezegd geven de meldingen maar een fractie van de realiteit weer, ook als we de waarde uit Nederland -10- de norm maken. Dan wordt het aantal in het VK twee maal hoger en komt op 400-duizend. In Europa mogen we het aantal meldingen per 1000 injecties op 2 stellen, zodat het aantal (225K) maal vijf moet. Dan komen we op 1,1 miljoen; met het VK erbij op 1,5 miljoen gevallen. We moeten de vergelijking herschrijven:

Toen 50-duizend gevallen per 4 maanden voor alle geneesmiddelen, nu 1,5 miljoen voor de corona-vaccins.

Nogmaals: die anderhalf miljoen is een onderschatting. Qua palet en aantallen bijwerkingen zijn we met de corona-vaccins in een nieuw tijdperk beland.


W. Aukema (@waukema) heeft de data verwerkt tot deze grafieken

bijwerkingen corona-vaccins
Elke bolletje is een bijwerking. Klik voor de bron.

Nota bene de EMA-meldingen komen uit EEA-landen (EU plus Noorwegen, IJsland) of van elders. Bij voorbeeld Pfizer-BioNTech 81 procent van de meldingen komt uit EEA, bij  AstraZeneca  maar 40 procent (was 36%. Dat is vreemd, ik hoop de reden te achterhalen. In de lijst (en kaart) met EEA-landen staat het VK niet, maar Noord-Ierland wel.

Dit hangt sterk samen met de bronnen van de meldingen: 64 procent van de Pfizer-bijwerkingen komen van een professional, bij  AstraZeneca 26 procent. In Nederland: 9 procent bij Pfizer en 2 procent bij  AstraZeneca (zoals hierboven vermeld). Dit signaleert een onverklaarbaar en bedenkelijk verschil tussen beide systemen.

Meldingen Nederland – Lareb [mei]

We kijken naar de meldingen die bij Lareb binnen kwamen.

De leeftijdverdeling is opvallend: van de meldingen betreft meer dan 90 procent gevaccineerden jonger dan 70, terwijl tot nu (begin april) die groep minder dan de helft van de injecties kreeg.


Noot: dit is een schatting want er zijn een paar categorieën waar de leeftijdsverdeling geheel ontbreekt zoals “in huisartsenpraktijken”. Bovendien is het in ons land gissen geblazen zoals Jaap van Delden -hoofd vaccinaties bij het RIVM- erkent:

Kunnen we het huidige getal van bijna vijf miljoen prikken, dat deels uit schattingen bestaat, wel vertrouwen?
,,Nee, ik weet niet precies hoeveel er bij huisartsen ligt. Zo’n twee miljoen prikken van het totaal zijn inderdaad gebaseerd op schattingen. Dat zijn de inentingen die zijn toegediend bij huisartsen en instellingen. Hun registratiesystemen zijn wel gekoppeld aan ons centrale systeem, maar het doorgeven van de data loopt gewoon achter. Bij de huisartsen hebben we bijvoorbeeld maar de helft van de gegevens binnen. En bij de zorginstellingen is het ook echt niet up-to-date. We werken er hard aan om dat beter te krijgen.” bron AD 24 april

Ernst Kuipers maakt het nog erger:

We horen dat er 5 miljoen prikken zijn gezet. Van zo’n 2 miljoen weten we in wie, maar van zo’n 3 miljoen prikken blijft het onduidelijk.

Deze tabel met de percentages per leeftijdsgroep van het ECDC  (EU Disease Prevention and Control) is onthullend: de rij voor Nederland is leeg. Ons land is daarmee even in control als een paar kleine landen en Duitsland.


Voor 65+ geldt

 • Ruwweg twee-derde van de gevaccineerden
 • Meldingen bijwerkingen: een-vijfde;
 • Overleden 96 % (8 uit 225 jonger dan 65)

Deze waarden rijmen niet met elkaar. Er kan minder vaak gemeld worden bij ouderen en bij hen kunnen de bijwerkingen vaker fataal zijn, maar niet met deze uitkomst.

 

Lareb ontving 50-duizend meldingen met 287-duizend  bijwerkingen tot 9 mei.

17.500 van Comirnaty (Pfizer/BioNTech)

26.400 van AstraZeneca en

4400 van Moderna.

Na ongeveer 4,4 miljoen prikken van Pfizer/BioNTech, 1,5 miljoen van AstraZeneca en 350.000 van Moderna. Deze waarden zijn dus dubieus, maar ze kunnen de verhouding weergeven.

 

De meest gemelde bijwerkingen zijn (in die volgorde) hoofdpijn, niet lekker voelen, spierpijn, vermoeidheid, rillingen, koorts, gewrichtspijn en misselijkheid. In totaal rond 235-duizend bijwerkingen, dat is 4/5 van alle reacties.

Er is 32-duizend maal hoofdpijn gemeld  voor alle vaccins samen, dat is 5 op de 1000 en minder voor andere reacties. Maar in het onderzoek van Pfizer, waarin de reacties veel beter werden geregistreerd, waren de percentages veel hoger, zie deze tabel. In de laatste kolom Oxford/AstraZeneca, bron CBG die ‘onderzoeken’ als bron geeft.

Reactie55- na 1e55- na 2e55+ na 1e55+ na 2e AstraZeneca
koorts7161,4118
vermoeid4759345053
hoofdpijn4252253953
rillingen143562332
spierpijn2137142944
gewrichtspijn112291926
misselijkniet in tabel22
medicatie koorts, pijn28452038

Hoofdpijn: zo’n 40 procent. Dat is 80 x hoger dan de 0,5 procent: een enorme onderrapportage in het Lareb-systeem.

14-10: Op 24-3 publiceerde Lareb een resultaat van het vragenlijstonderzoek; vrouwen van 21-65 jaar, 599 Pfizer/BioNTech en 3331 AstraZeneca, vooral zorgmedewerkers. Het toont dat die voorbijgaande bijwerkingen vaak voorkomen. Vergeleken met de tabel hierboven valt de hoge waarde voor koorts op bij  AstraZeneca.

Bijwerking Pfizer/BioNTech AstraZeneca
Hoofdpijn 31% 67%
Niet lekker voelen 22% 66%
Vermoeidheid 33% 63%
Spierpijn 36% 61%
Koorts (> 38) 5% 39%

Op augustus verscheen nog een pagina met deze groep bijwerkingen, nu per leeftijdsgroep, geslacht en vaccin. Dit levert weinig nieuw inzicht op.

 

In andere landen zijn de aantallen meldingen nog lager: in Duitsland worden 2,2 meldingen gedaan per 1000 prikken, in het VK 3 tot 6, in Nederland 11.

Verder komen we niets te weten over individuele gevallen en combinaties van klachten. Uit de EMA-database kun je (alle) meldingen halen met leeftijd, kunne, bijwerkingen, uitkomst en andere gegevens.


Terzijde: In het Overzicht van gemelde bijwerkingen (Lareb) was het totaalcijfer van een groep soms veel hoger dan de som van de bijwerkingen in die groep. Dit is rond 11-4 hersteld.


Onder de knop de lijst van bijwerkingen in 1 groep, van Lareb (van april).

hoofdpijn 13.395
duizeligheid 432
tintelingen 95
flauwvallen 92
trilling/beving (tremor) 48
presyncope (gevoel van flauwvallen) 40
aandachtstoornis 27
migraine 23
verstoorde smaak 21
smaakverlies 19
verminderde gevoeligheid 18
evenwichtsstoornis 16
Smaakstoornis 13
branderig gevoel 12
diffuse hoofdpijn 12
niet kunnen ruiken 12
rusteloze benen (restless legs-syndroom) 12
zenuwpijn 12
herseninfarct 11
slaperigheid 11
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) 10
epilepsie 8
ischemisch cerebraal infarct 6
koortsstuip 6
minder smaak 6
slaap van slechte kwaliteit 5
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) 5
toeval (convulsie) 5
aangezichtsverlamming (facialisparese) 4
gedeeltelijk verlies van het reukvermogen 4
gedeeltelijke verlamming 4
geheugen vermindering 4
onwillekeurig aanspannen van spieren 4
afwijkend coördinatievermogen 3
beroerte (CVA) 3
bewustzijnsverlies 3
houdingsafhankelijke duizeligheid 3
overactiviteit 3
Spraakstoornis (algemeen) 3
verlamming van een van de ledematen (monoplegie) 3
verminderd bewustzijn 3
diplegie 2
dyskinesie 2
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult 2
hersenbloeding 2
infarct in kleine hersenen 2
migraine met voortekenen (aura) 2
multipele sclerose 2
neuralgische amyotrofie 2
Spraakstoornis (articulatiestoornis) 2
verandering reukvermogen 2
voorbijgaande globale amnesie 2
Acute motor-sensory axonal neuropathy 1
afwezigheid van reflexen 1
arteria carotis occlusie 1
bewegingsarmoede 1
branderige slijmvliezen 1
coma 1
faciaal spasme 1
Fantoomledemaatsyndroom 1
geheugenverlies 1
gelaatsparese 1
gevoelsverlies 1
Guillain-Barré-syndroom 1
Irregular sleep wake rhythm disorder 1
kwijlen 1
langzame spraak 1
myasthenia gravis 1
overmatige gevoeligheid 1
partieel insult 1
perifere zenuwpijn 1
petit mal epilepsie 1
Restless arms-syndroom 1
ritmische, niet willekeurige beweging van het oog (nystagmus) 1
Sensory overload 1
specifieke vorm van epilepsie (temporaalkwab) 1
stoornis in een gevoelswaarneming 1
Thunderclap headache 1
trombose hersenslagader 1
zenuwcompressie 1

 

Vergelijking met andere medicatie

Het is goed om de bijwerkingen van de corona-vaccins te vergelijken met wat medicijnen, middels de database van EMA.

Levonorgestrel is een ingrediënt van de anticonceptiepillen. Er zijn jaarlijks 8-duizend meldingen bij het EMA, waarvan 38 procent uit Europa. De totaalteller staat nu op 90-duizend.

Uit Nederland kwamen 2820 meldingen sinds de toelating of het begin van de registratie. 

Paracetamol is een veel gebruikt middel. Er zijn jaarlijks 6-duizend meldingen bij het EMA, waarvan 44 procent uit Europa. De totaalteller staat nu op 66-duizend.

Uit Nederland kwamen 743 meldingen sinds de toelating of het begin van de registratie. 

Er staan drie griepvaccins in het bestand, met 2-duizend, 11-duizend en 22-duizend meldingen, samen 35-duizend. In november en december ’20 was er een piek met ongeveer 1500 meldingen per maand. In maart ’21: rond 200.  Uit Nederland komt 1 op de 10 meldingen.

Het is geen verrassing dat de meeste bijwerkingen van medicijnen gemeld worden door artsen. Als gebruikers al een nieuwe klacht als bijwerking opmerken dan zullen ze dit vaak niet zelf melden maar bespreken met de arts.

Zorg-teams op apegapen [april]

De meest gemelde bijwerkingen treffen dus een kwart of de helft van de mensen; wat zijn de gevolgen ?

Dit is een resultaat van een enquete bij gevaccineerde zorgmedewerkers, voornamelijk vrouwen tot 65 jaar.

Twee-derde van de deelnemers had na een prik met AstraZeneca hoofdpijn, spierpijn, vermoeidheid of voelde zich algeheel niet lekker. Na de Pfizer-vaccinatie had slechts een-derde van de geprikten zulke bijwerkingen. Ook hadden gevaccineerden met AstraZeneca aanmerkelijk vaker koorts: bijna vier op de tien, bij Pfizer een op de twintig.

[Volkskrant 31-3]

De 1/3 bij Pfizer komt grof overeen met de percentages in de tabel, kolom 55-min na 1e prik. En 1 op de 20 ligt dicht bij 7 %.

Dat zoveel (zorg)medewerkers last kregen was al sinds januari op te maken uit incidentele berichten uit Europa over het uitvallen van zeg de helft van het personeel op een afdeling na inenting.  Volkskrant:

In de periode dat haar collega’s werden gevaccineerd heeft zij extra uren gewerkt. ‘Mijn halve team lag toen op apegapen.’

Citaten van twitter

Ik mag dat natuurlijk helemaal niet vertellen, maar de ziekenhuis- en verpleeghuismedewerkers die ik sinds #moederhart heb leren kennen vertellen allemaal hetzelfde:

– Ongeveer een derde wordt ernstig ziek van het vaccin
– Er heerst een angstcultuur binnen de zorg

 

Maar ze vertellen ook hoe ziektegevallen van medewerkers die het vaccin nemen worden verborgen door het schuiven met werkschema’s.

 

Extreme bijwerkingen bij ziekenhuispersoneel Duitsland 16 feb.

Verklaring van een verpleegster ? (59) op de eerste hulp van een ziekenhuis in een grote Duitse stad.

De eerste vaccinatie met BioNTech verliep zonder incidenten of reacties. Na de tweede viel het personeel in bosjes om. Sommigen onmiddellijk, de meeste ongeveer 1 tot 2 dagen later. Zelf moest ik ook naar de eerste hulp met hartkloppingen, rillingen en andere klachten.

Ik heb nachtmerries over mijn vaccinatie. Het was heel erg. Ik kon 4 dagen lang niet lopen of voor mezelf zorgen. Anderen werden geplaagd door pijn, die meestal na 1 tot 2 dagen overging.

Na de volgende vaccinaties met Moderna vertoonden de gevaccineerde collega’s extreme pijn in de arm.
Dagen later ontwikkelden zich grote bulten en een uitslag van 20 bij 20 cm. [] Verder was er gisteren, ongeveer een week na de vaccinatie, pijn in de gewrichten, de wervelkolom en de benen. Daarnaast klagen sommige collega’s over depressie en concentratiestoornissen. Sinds vandaag vertonen sommige van mijn collega’s die zijn gevaccineerd met het Moderna-vaccin ernstige huidreacties en de tweede vaccinatie met Moderna komt nog.
Zelf kan ik alleen maar zeggen dat het me niet verbaast dat senioren overlijden na de vaccinatie. Een verzwakt lichaam kan dat niet weerstaan ​​- wat ik zelf heb meegemaakt.

-Op de vraag of het management druk uitoefent op het personeel, antwoordde de medewerkster-

Er is geen druk, maar je moet jezelf altijd verantwoorden tegenover collega’s etc..
Ik zie niet echt enig voordeel. Tenminste nog niet.
Ik heb nachtmerries over mijn vaccinatie-incident. Het was heel erg. En over het algemeen voel ik me er niet goed bij.
Mijn man zag het einde naderen en mijn collega’s hadden op dat moment niets. Ik was de eerste in ons ziekenhuis. Ik moest bètablokkers gebruiken en ik was out of control lichamelijk.

Ik ben op geen enkele manier overtuigd en word elke dag boos. Ik raad iedereen aan om het nu niet te doen.
Het onderzoek hiernaar kost tijd en dat was gewoon niet genoeg.

Londen: personeel soms weken lang ziek

Een consultant:

Het ziektecijfer na de vaccinatie is ongekend hoog en het personeel wordt erg ziek en sommigen krijgen neurologische symptomen, wat enorme gevolgen heeft voor het functioneren van de gezondheidszorg. Zelfs het jonge en gezonde personeel is dagenlang ziek, sommigen wekenlang, en sommigen hebben medische behandeling nodig. Hele teams worden buiten dienst gesteld omdat ze zich samen wilden laten vaccineren. 2 april Dissident.1

 

Oog- en oorklachten, blindheid

[ 12 juni – Neuroloog bevestigt dat blindheid een gevolg is van het AstraZeneca vaccin.

 ]

We bekijken een miniem deel van het spectrum bij trede 1. Het is niet bekend hoe lang de klachten aanhouden, of er gevallen zijn van trede 3.

Dit zijn de aantallen oog- en oorklachten in Nederland (Lareb t/m 14 maart) en na de / in het Verenigd Konikrijk (Yellowcard t/m 7 maart). Beide alleen Pfizer-BioNTech.

Oogpijn 18/ 265, zwelling 14 /139,  wazig zien 19 / 240, lichtschuw 7 / 107 en tientallen andere klachten. NL 7x ‘gezichtsvermogen afgenomen’ VK 16x blindheid.

In totaal 167 / bijna 1500 bijwerkingen oog.

Oorpijn 19/ 233, tinnitus 16/219, duizeligheid 28/ 273. Toppunt: doof 4/ 33 (in VK ook  slechthorend 31 ; er zijn misschien verschillen in de lijsten).

In totaal 88 /bijna 900 bijwerkingen oor.

In totaal 45.205 / 100.809 alle bijwerkingen, uit 8853 / 35.325 meldingen.

We zien een verhouding van 1:10 (NL:VK) bij de bijwerkingen oog-oor. Dat geldt ruwweg ook voor de gezette prikken (medio maart):  in Nederland 1,3 miljoen, in het VK 11 miljoen + ongeveer 1 miljoen herhaalprikken.

26 mei – In dit artikel over meldingen aan de WHO (hele wereld, merendeel Europa)

Aldus zijn 497 gevallen van blindheid en 153 gevallen van eenzijdige blindheid geregistreerd. Daarnaast zijn er 91 gevallen van tijdelijke blindheid.

Maal tien vanwege te weinig melden: 7-duizend mensen blind geworden en 99,9 procent van de bevolking weet dit niet.

Bijwerkingen vaccins 2005/15 naast 2021, VK

In een Brits artikel uit 2015 over het vaccin tegen HPV stond het aantal gemelde bijwerkingen over een heel decennium: bijna 22.000 in 13 categorieën, waaronder griep, BMR, tetanus, difterie en polio. Dat is 2200 per jaar (het zijn ‘reports’ dus meldingen met soms meerdere symptomen.

Wat doen de corona-vaccins ? Het Yellowcard-systeem bevat 38-duizend+ reports voor het Pfizer-BioNTech vaccin en 78-duizend+ voor het  Oxford University/AstraZeneca vaccin, samen 116-duizend. Periode: van 4-1 tot 28-3. Aantal symptomen: 404-duizend; stand 28-3.

Het verschil tussen 550  (2200/4) en 116.000 per drie maanden is adembenemend.

Het aantal prikken per jaar in 2005-15 is mij onbekend; het betreft miljoenen kinderen per jaar en soms 25 miljoen flu jabs.

De corona-vaccins tellen naar 30 miljoen. Op 14-3: 11 miljoen (1e) prikken met Pfizer/BioNTech en 13,7 miljoen maal AstraZeneca, en 1,3 mln 2e prikken, vooral Pfizer.

 

Het is duidelijk dat AstraZeneca meer bijwerkingen geeft dan Pfizer. Zo ook in Duitsland: AsZe 1 bijwerking op 165 prikken, Pfizer 1 op 500 (Moderna 1 op 500).

Trede 2 en 3

Volgens Lareb is een bijwerking ernstig

als deze heeft geleid tot opname in het ziekenhuis, levensbedreigend was of overlijden. Ook blijvende invaliditeit en aangeboren afwijkingen noemen we ernstig.

De drempel is ziekenhuis-opname en dat is vrij hoog. Daarom is maar een paar procent van alle meldingen in deze categorie. In Frankrijk ligt de lat veel lager want daar is 24 procent grave. In Zwitserland is 9 (AZ) t0t 15 (Pfizer) procent schwerwiegend.

Griepvaccins en corona-vaccins VS

Hans van der Valk vergeleek de ernstige bijwerkingen van de griepvaccins en de corona-vaccins middels de waarden uit VAERS (VS) waarheid.tv

Hans merkt op dat het aantal bijwerkingen per 10 miljoen doses griepvaccins redelijk constant is over de periode 2010-2018. Daarom zijn het betrouwbare waarden. Als het goed is dan worden de bijwerkingen van de corona-vaccins met dezelfde methode geregistreerd.

Hier valt op dat er meer dan 8 x zoveel ziekenhuisopnamen voorkwamen bij de coronavaccins als bij de griepvaccins. Ook zien we ruim 8 x zoveel levensbedreigende bijwerkingen. Zo’n 5 x vaker hielden mensen een handicap over aan een coronavaccin.

Let op: het zijn zeer lage waarden: handicap 10 – 53  per 10 miljoen doses (griepvaccin – corona-vaccin) en levensbedreigend 14 – 94.

Ernstige bijwerkingen 2019 naast 2021, Zwitserland [maart]

Swissmedic meldt 263 gevallen van ernstige bijwerkingen na /als gevolg van/ de coronavaccinaties, tot 23 maart. Daarvan 37 gevaccineerden overleden. Prikstand: 1,25 miljoen 1e + 2e.

In 2019 werden in totaal 19 ernstige bijwerkingen gemeld. bron

Swissmedic is de goedkeurende instantie die ook de bijwerkingen registreert en evalueert. Dat is een ongewenste combinatie.

Vergelijking gemeld – verwacht ; hart-ontstekingen bij jongeren VS – juni ’21

Een hoger dan verwacht aantal jongeren (vooral mannen) heeft een hartontsteking (myocarditis) opgelopen na hun tweede dosis van de inentingen van Pfizer/BioNTech en Moderna: 283 in plaats van 10 tot 102.

Sommigen werden in het ziekenhuis behandeld en de meesten zijn geheel hersteld. bron

@AlexBerenson merkt op

 1. De CDC kiest een periode van 31 dagen terwijl de meeste meldingen binnen een week kwamen. Een kortere periode betekent minder verwachte gevallen en een hogere ratio.
 2. Laten we aannemen dat de vaccins geen myocarditis veroorzaken bij 65-plussers. In dat geval zouden we 36-360 gevallen verwachten, zeg 200. Er werden 26 gevallen gemeld, slechts 1 op de 8. Dit is een aanwijzing voor de onderrapportage.
 3. Alex komt op 300 maal de verwachte incidentie, of 500 bij mannen.

Trede 4 – Overleden na corona-vaccinatie

Sterfte na injectie treedt op

 1. binnen een paar uur dus zonder ziekteverloop;
 2. na dagen of weken, in de regel met ziekteverloop  en behandeling;
 3. na maanden; een auto-immuunziekte ontwikkelt zich in 9 tot 12 maanden;
 4. na jaren; het ingespoten materiaal blijft aanwezig in meerdere organen.

1 en 2 zijn bevestigd in de praktijk, de andere nog niet.

Sterfte door injecties in statistieken – juni

Gezien de informatie over de Corona-vaccins valt te verwachten dat er ook oversterfte optreedt in de nationale statistieken. Hier komen de ontwikkelingen.

Bedenk dit:

 • Onder Vragen, overwegingen schreef ik over de 50-minners. Wanneer het dubbele aantal in die groep zou overlijden dan verhoogt dat de totale sterfte met 3 procent.
 • Vaccinatie is geen doodsoorzaak, vaccindoden worden niet geregistreerd door het CBS. In Nederland houdt alleen het Lareb de sterfte na injectie bij.
 • Na oversterfte volgt ondersterfte en dat kan de sterfte door vaccinatie maskeren.

In Nederland is er vrijwel geen oversterfte, behalve een kleine toename in week 22 CBS

In Europa is een

 • bijna-nul oversterfte in de leeftijd 15-44, tendens dalend  (2200, tegen 1600 in juni ’20)
 • bijna-nul oversterfte in de leeftijd 45-64, tendens dalend  (21000, tegen 15000 in juni ’20)
 • normale oversterfte in de leeftijd 65+, hij ligt tussen ’19 en ’20 in.

Zie de grafieken van Euromomo.

In de VS een vergelijkbaar beeld, bij de ouderen is de laatste tijd ondersterfte. bron CDCSterfte per leeftijdgroep VS

 

Alle gevallen – Nederland

In Nederland zijn 509 overlijdens  gemeld na vaccinatie met coronavaccins, op 15-8.

Na Pfizer 379, na Moderna 47 en na  AstraZeneca 64.

 • 259 personen van 80 jaar of ouder (zelfde aantal op 20-6)
 • 204 personen 61 – 80 jaar
 • 36 personen 41 – 60 jaar
 • 8 personen 20 – 40 jaar

Die sterfgevallen moeten onderzocht worden: hoe was het ziekteverloop en lijkschouwing.

Context: in Nederland sterven zo’n 22-duizend 80-plussers per kwartaal, in de groep 20-65 vijfduizend.

Wat is de relatie met de meervoudige sterfte in verpleeg/verzorgingshuizen? Verderop staan 3 gevallen met samen 70 doden. Er zijn 2350 van zulke tehuizen.

Hierboven (bij Trede 1) staat een voorlopige conclusie: we moeten de waarden voor bijwerkingen in Lareb met 50 vermenigvuldigen.  De factor moet bij overlijdens veel kleiner zijn, want 500 x 50 is 25-duizend. De totale sterfte in een half jaar is 76-duizend, en zo’n oversterfte meldt het CBS niet.

Nieuwe signalen – augustus

> Bij het meldpunt van de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie zijn tot medio augustus 1300 sterfgevallen gemeld  bericht Eind september is dit aantal 1900.

> Theo Schetters via de Groene Rekenkamer:

Alle waarden zijn voor de leeftijdsgroep 65-80. De oversterfte treedt op na de eerste corona-injectie. Op het oog zijn het ongeveer 600 doden. In die groep hebben 1,8 miljoen mensen een prik gehad, dat is 1 op 3.000.


Lareb heeft begin juli een overzicht uitgebracht van 90 sterfgevallen (tot medio april), met de bestaande aandoeningen, leeftijden, medicatie, bijwerkingen en doodsoorzaken. Alleen Engelse versie.

 1. In die periode ongeveer 450.000 prikken voor de 80-plussers;
 2. 81/90 Pfizer;
 3. 16/90 65-80 jr, de rest 80+
 4. Lijkschouwing bij ‘a few cases’
 5. Bij 32 doodsoorzaak “unspecified” (kan nog aangevuld worden;
 6. Veel onverdachte, normale doodsoorzaken, 1x trombose.

Lareb sluit hoofdstuk 5 (Assessment – evaluatie) af met paragraaf 5.2.3 (Verkorte weergave:)

Daarin worden 18 gevallen beschreven als ‘gezond voor de leeftijd’, ‘fragiel maar stabiel’ of ‘langzame achteruitgang sinds opname in een verpleeghuis, maar geen plotselinge dood verwacht.’

De verslagen van de dagen na vaccinatie vermelden steevast bijwerkingen die duidelijke keerpunten in de gezondheidstoestand waren en die kunnen hebben bijgedragen aan de fatale uitkomst.

In 10 gevallen was de lichaamstemperatuur (sterk) verhoogd, bij 8 malaise, bij 8 misselijkheid.

In het algemeen is de latentie kort: de stijging van de lichaamstemperatuur trad in bijna alle gevallen op binnen 1 dag. Bovendien melden ze op één na alle andere bijwerkingen, zoals hoofdpijn, kortademigheid, duizeligheid, slaperigheid, vermoeidheid en nog veel meer.

Het verslag is oppervlakkig en laat veel onbeantwoord, zie voorgaande punten 4 en 5.

Brazilië

In vijf maanden zijn 10-duizend Brazilianen overleden na de twee doses van een coronavaccin of de enkele dosis van het Janssen-vaccin. Van degenen die alleen de eerste dosis kregen, werden 65 duizend mensen in het ziekenhuis opgenomen en stierven er 22 duizend. Volgens het onderzoek ‘aan covid-19’, maar dat is onzeker.

Dat zijn 32-duizend sterfgevallen na injectie. Eind juli hadden 90 miljoen Brazilianen 1 of 2 injecties gekregen (schatting obv 130 mln doses).

Op 21 juli berichtte AgenciaBrasil dat 711 mensen zijn overleden nadat zij de eerste dosis vaccin hadden gekregen en 263 na twee doses. Volgens hen als gevolg van ‘herinfectie met het nieuwe coronavirus’ dan wel ‘complicaties als gevolg van covid-19’. Dit gebeurde in het Distrito Federal, waar 1,1 miljoen burgers een prik kregen en 417-duizend beide prikken.

Duizend sterfgevallen bij anderhalf miljoen gevaccineerden.

Deze getallen hebben een beperkte waarde, omdat ze alleen de CoViD-19-gevallen tellen en die diagnoses zijn onbetrouwbaar.

Gesignaleerd door Health impact news -met links.

Miskramen – Nederland en VK

In Nederland werden tot 25 april 15 miskramen gemeld, na Pfizer-BioNTech 13 (waarvan 1 windei) na Moderna 2.

Die vrouwen (en artsen, partners) hebben het advies genegeerd, of niet gekregen.

Het CBG zegt over alle vaccins

Het RIVM adviseert om de vaccinatie uit te stellen tot na de zwangerschap.

Maar bij het Janssen-vaccin staat ook

Er is nog onvoldoende informatie over de veiligheid van het vaccin bij zwangere vrouwen. [] Maar uit dierproeven zijn er geen aanwijzingen dat het vaccin invloed heeft op het ongeboren kind. Maak samen met uw arts een afweging of u het vaccin [] mag krijgen. Dit is vooral belangrijk als u zwanger bent en u een ziekte heeft waardoor u erg ziek kunt worden van het coronavirus.

Een langere uitleg staat bij AZ, met

De verwachting is daarom dat het AstraZeneca vaccin veilig te gebruiken is tijdens de zwangerschap. Meer onderzoek moet hier duidelijkheid over geven.

Op het infoblad bij de uitnodiging voor een vaccinatie staat:

Bent u zwanger? Dan kunt u wachten tot na de zwangerschap [].

De adviezen wisselen nogal en ik kan dat maar beperkt signaleren.

In de VS is het advies ronduit positief.

Men lijkt iets te vergeten. Conceptie, zwangerschap en geboorte is een zeer complex en kwetsbaar proces; elke geboorte is een wonder. Om die reden wordt zwangeren afgeraden om medicijnen en genotsmiddelen te gebruiken en worden zij geweerd uit onderzoeken naar medicatie (een zwangerschapstest maakte deel uit van de selectie voor de trials met de corona-vaccins.

 

Het aantal miskramen lijkt niet veel tot je beseft dat het om duizenden gevaccineerden gaat, geen miljoenen.

Hoeveel zwangere vrouwen kregen een corona-injectie? Dat waren alleen zorgmedewerkers. Van de 450-duizend gevaccineerde zorgmedewerkers was 5/6 vrouw: 375-duizend. Daarvan is twee-vijfde 20-40 jaar: 150-duizend.
De 2 miljoen vrouwen tussen 20 en 40 jaar baren jaarlijks 160-duizend kinderen, dat is 8 procent. 8% van 150-duizend is 12-duizend. Daar moet een kwart vanaf omdat een zwangerschap niet 12 maar 9 maanden duurt. Zo komen we op 9-duizend zwangeren in die groep.
Als de helft daarvan koos voor vaccinatie, dan waren het 4500 prikken.
Vijftien miskramen is 1 op 300: een onthutsend hoge incidentie, ook in vergelijking met de sterfte bij geborenen (alle leeftijden.
Daarbij is het zeker dat het aantal een onderschatting is, vanwege de tekortschietende registratie. Een signaal is het ontbreken van meldingen voor het Oxford/AstraZeneca vaccin, want dat vaccin ging -tot de stop- naar zorgmedewerkers.
Met tien vermenigvuldigen lijkt me reëel, het resultaat is dan 1 op 30.


In Nederland eindigt rond 10-20 procent van de zwangerschappen in een miskraam, afhankelijk van de leeftijd van de zwangere. Dus bij de geprikte zwangeren zijn honderden miskramen te verwachten, los van de injecties, maar zo’n aantal werd niet gemeld aan Lareb. Dit roept om nader onderzoek.

Een verhoging met 3 per honderd of per duizend kan weinig lijken maar elke miskraam is een ramp.
Bovendien: er is geen reden voor corona-vaccinatie in deze groep. Zwangere vrouwen noch hun kinderen sterven aan CoViD-19.


In het VK werden tot 9 mei 150 miskramen geteld. Daar was het advies negatief: geen prik bij zwangerschap. Maar recent verscheen een ommezwaai: het Britse Joint Committee on Vaccination and Immunisation heeft de aanbeveling gedaan om zwangere vrouwen de prik te geven, bij voorkeur van Pfizer of Moderna.


Update 17 juni:

In hun protocol voor de fase 1/2/3 onderzoeken stelt Pfizer (p. 132) dat mannelijke deelnemers tot  4 weken na de tweede prik geen sperma mogen overdragen, als donor of sekspartner (geen seks of alleen met condoom) en dat vrouwen uitgesloten worden die borstvoeding geven, zwanger zijn of kunnen worden (niet vruchtbaar of goede anti-conceptie).  Waarom ?

Reacties Lareb

Op 4 mei legde ik het voorgaande voor aan Lareb. Uit de antwoorden blijkt geen of nauwelijks bezorgdheid aan die kant.

[] Zoals u zelf ook al aangeeft is er bij elke zwangerschap een achtergrondrisico op een miskraam. Afhankelijk van de leeftijd van de vrouw ligt deze kans tussen de 10 en 25%. Het feit dat Bijwerkingencentrum Lareb meldingen ontvangt van miskramen na vaccinatie met een coronavaccin, ligt daarom in de lijn der verwachting. Het aantal meldingen zegt niet hoe vaak iets voorkomt na vaccinatie, omdat ook niet alles gemeld wordt. Er is tot nu toe geen enkele aanleiding om te vermoeden dat er een verhoogd risico op een miskraam is door de vaccinatie. De ervaring in het buitenland ziet tot nu toe geen aanwijzingen hier voor. Maar er is ook nog geen gericht onderzoek naar gedaan. Daarom is nog onbekend of het risico op een miskraam groter wordt door vaccinatie met een coronavaccin. Hier is meer onderzoek voor nodig. Moeders van Morgen voorziet Bijwerkingencentrum Lareb in de behoefte aan onderzoek op dit gebied. Moeders van Morgen vraagt zwangere vrouwen om hun ervaringen met geneesmiddelen en vaccins – en dus ook het coronavaccin te delen om meer kennis te genereren. Inmiddels doen er 334 zwangere vrouwen mee die een coronavaccinatie hebben gehad. []  Resultaten zijn er nog niet, daarvoor is het belangrijk dat meer zwangere vrouwen mee doen. Daarnaast houden wij de literatuur in de gaten en passen onze tekst op de website aan als er nieuwe inzichten zijn. moedersvanmorgen.nl

Mijn reactie

Jouw opvatting (en/of die van Lareb) is riskant. Op het moment dat een middel op de markt komt zonder klinische onderzoeken is er (kun je denken) geen enkele aanleiding om te vermoeden dat er een verhoogd risico is. Daarom worden die onderzoeken altijd gedaan, uit voorzorg. Bij zwangerschap geldt dat in extreme mate. Van mijn pagina:

Om die reden wordt zwangeren afgeraden om medicijnen en genotsmiddelen te gebruiken en worden zij geweerd uit onderzoeken naar medicatie ().

Zwangeren mogen geen wijn drinken (op grond van uitgebreid onderzoek) maar wel een experimenteel en op hen niet getest middel ingespoten krijgen.

Klopt mijn schatting die uitkomt op 1 miskraam op 300 vaccinaties ?

In het VK zijn tot 9 mei 150 miskramen na vaccinatie gemeld.

Alles bij elkaar reden om geen corona-vaccins te geven aan zwangeren. Die stop komt er niet, maar Lareb moet wel alles doen om de relatie tussen vaccinatie en -onder meer- miskramen te ontdekken. Moeders voor morgen lijkt me ontoereikend; welk deel van de gevaccineerde zwangeren wordt hiermee bereikt ? – 100% is gewenst en lijkt me haalbaar. We zijn het eens over Hier is meer onderzoek voor nodig. []

Lareb hierop

Uw schatting kan ik helaas niet beoordelen. Er is meer onderzoek nodig om iets te kunnen zeggen over de risico’s op een miskraam na corona vaccinatie. Tot nu toe zijn de beschikbare gegevens geruststellend en laten deze geen aanwijzingen zien voor nadelige effecten, waaronder miskramen. Door middel van het onderzoek dat wij uitvoeren bij Moeders van Morgen proberen wij zoveel mogelijk zwangere vrouwen mee te laten doen zodat hier snel meer data over beschikbaar is.

Bijgevoegd heb ik voor u de ervaring in het buitenland (Verenigde Staten) waar ik het in mijn vorige mail over had. De gegevens zijn nog niet volledig geanalyseerd, maar de voorlopige analyse van ongeveer 4000 zwangerschappen en van ruim 700 geboortes laat geen aanwijzingen zien voor nadelige gevolgen zoals miskraam, preterme geboorte of small-for-gestational-age.

Baby/kinder-sterfte

Hierover is nog weinig bekend, maar het is nodig om alle signalen op te vangen.

 • In de Europese en wereldregistratie komen honderden meldingen voor van bijwerkingen bij kinderen. Report24 bericht hier over.  Kregen de kinderen het met een injectie of via de borst? Het product van Pfizer mag gegeven worden vanaf 16 jaar, voor AZ is/was de grens 18 jaar. Het injecteren onder die leeftijd is tegen de regels, en dat gebeurde bij tienduizenden. In het bestand staat bij weinig gevallen Product administered to patient of inappropriate age. Bij een paar stond overdracht via moedermelk vermeld.

Op 11-5 vond ik in de EMA-database, voor  het AstraZeneca vaccin ruim 700 ernstige gevallen tot 17 jaar, waaronder  1 sterfgeval. Voor Pfizer ruim 200 ernstige gevallen, waaronder  3 sterfgevallen.

Het bestand van de WHO bevat 1670 meldingen t/m 11 jr en 1480 voor 12-17 jr.

 

 • In de VS overleed een baby op 21 maart. Het werd op 4 april gemeld aan VAERS.

Een vijf maanden oude baby is overleden nadat deze binnen enkele uren ernstig ziek was geworden na de inname door zijn moeder van het Pfizer/BioNTech Covid-vaccin. []

De baby had geen bekende allergieën, geboorteafwijkingen, handicaps of reeds bestaande aandoeningen []

De baby ontwikkelde ook trombocytopenische purpura. Dit is een aandoening waarbij bloedstolsels ontstaan in kleine bloedvaten.

Bron: frontnieuws 25-4

Veel bewoners overleden na inenting – Nederland

In zorgcentrum Huis ter Wijck te Beverwijk zijn 31 bewoners overleden in februari (36 volgens @Lannie_Pannie). Het bestuur weigerde eerst een aantal te noemen. De vaccinatie gebeurde 30-31 januari. NHnieuws. 22 maart


De 1e vaccinatieronde in woonzorgcentrum Vredewold in Leek heeft het leven gekost aan twaalf van de zestig ingeënte bewoners.
Volgens bestuurder Goos Knol is de kans groot dat het aantal sterfgevallen verder oploopt.
Vredewold is geen uitzondering, er zijn talloze meldingen van bewoners van woonzorgcentra en alleenstaande ouderen die zijn overleden nadat ze zijn gevaccineerd. In Nederland heeft de overheid besloten dat zo weinig mogelijk ruchtbaarheid hieraan mag worden gegeven, het is verboden om onderzoek naar de doodsoorzaak te doen. De artsen en zorginstellingen hebben de opdracht om de vaccinatiedoden weg te schrijven als het gevolg van onderliggend lijden, een corona-uitbraak of een andere reden die niet in verband met de vaccinatie kan worden gebracht.

(mijn bewerking van dit bericht op fb 3 maart)


In het Amersfoortse Sint Elisabeth Verpleeg- en Gasthuis zijn 22 bewoners overleden. De inenting begon 30-1. Het AD noemt het wrang. Dat woord gaan we vaker horen.

Extra wrang is dat de virusuitbraak plaatsvond net na de eerste vaccinatieronde in het huis. Desalniettemin doet het verpleeghuis in principe wel mee aan de tweede landelijke vaccinatieronde.

 

Sterfte wereldwijd -tabel

In deze tabel staan de actuele getallen. Nogmaals: overal is het werkelijke aantal minstens tien maal hoger.

NederlandVer. KoninkrijkDuitslandFrankrijkUSA
AstraZeneca 70103616265
Pfizer-BioNTech389486674405
ModerRNA5010197
totaal op datum/s532 26-9
1559 4 aug873 31-5
407 2-4
477 8-4
437 1-4
8164 27-9
mln prikken 1e+2e en (1e) 2486 (47)50 (36)19390

Dit zijn de bronnen: Nederland > zoek ‘Update []’ | Duitsland  ‘Sicherheit -‘| Verenigd Konikrijk | Frankrijk (rapporteert per vaccin en in de samenvatting ontbreekt het sterftegetal)


USA De CDC geeft hier geen getallen voor elk vaccin. Uit een andere bron komt deze verdeling (20 april) Pfizer/Biontech 1.476, Moderna 1.540,  Janssen 155 (injecties Pfizer  117 mln, Moderna 97 mln, Janssen  8 mln).

Juli ’21: Advocaat Thomas Renz heeft een verklaring van een klokkenluider: het ware aantal gemelde sterfgevallen is 45-duizend.

Eind september hoort hij van een klokkenluider dat in de bestanden van het CMS (Centers for Medicare & Medicaid Services) meer dan 48-duizend sterfgevallen zijn binnen 14 dagen na een (eerste of tweede) injectie met een COVID-19 vaccin . Bijna 60 miljoen Amerikanen hebben Medicare en zo’n 75 miljoen Medicaid, beide ziektekostendekking door de overheid.  bron

En het aantal sprong eind juli van 6 naar 12-duizend. Het CDC corrigeerde dit terug naar 6-duizend. Door buitenlandse meldingen ? die plotseling binnen kwamen …. bron Frontnieuws


Uit Duitsland komt een ander getal: 2700 doden na/met inenting. Het gaat om de groep positief getest en (1 of 2 maal) geprikt : 57-duizend mensen waarvan 33-duizend met klachten en 6-duizend ziekenhuisopnamen. De autoriteiten verklaren het met: de inentingen werkten nog niet voldoende.

Uit Denemarken komt nog een hoog dodental: 4415 mensen stierven binnen 30 dagen na een (eerste of tweede) prik. Het Deense instituut werd gedwongen hierover te publiceren vanwege berichten in de bottom-up media. Hun verklaring is karig

Het Statens Serum Institut kent de doodsoorzaken niet, maar aangezien dit grotendeels ouderen en kwetsbare burgers zijn, zullen de doodsoorzaken voor de groepen natuurlijk volkomen normaal zijn. Het is daarom onjuist om te concluderen dat [] 4415 mensen zijn overleden aan het vaccin.

Hierin ontbreekt de logica: zonder kennis stellen dat deze sterfte volkomen normaal is. Het feit roept om nader onderzoek. Wat waren de leeftijden, hoe was de gezondheid voor de prik/ken ?


De groep ‘vaccin onbekend’ heeft geen eigen rij maar is opgenomen in het totaal.

Tot 13-4 was er een kolom voor Europa, met vaccine-impact (link hierboven) als bron. Maar die waarden zijn te hoog omdat ze meldingen van buiten Europa bevatten.

Overzicht vaccinaties in EU/EEA van ECDCWelke vaccins gegeven per land (Europa ; percentages)

 

Van corona-blog een analyse van het recente verslag van Paul Ehrlich Institut, met

Bij 60 (van de 407) sterfgevallen wist de PEI niet welk vaccin het was. Dit lijkt ons meer dan vreemd: hoe slecht kan een meldsysteem zijn als bij een overlijden (in verband met de vaccinatie) zelfs de fabrikant niet bekend is ?

 

Vergelijking sterfte na alle vaccins en corona-vaccins -VS  [update]

[nieuw] Op deze pagina staat een vergelijking tussen de sterfte na vaccinatie (alle vaccins) vanaf 2014 en na injectie met corona-vaccins voor drie leeftijdsgroepen. Met onder meer dit beeld

 

Seligmann en Yativ maakten een vergelijking tussen januari ’21 en (januari) 2020 van de sterfte in de USA na inenting (alle vaccins)

In januari 2021 werden 456 sterfgevallen na vaccinatie gemeld, wat ongewoon hoog is. In januari 2020 meldt VAERS slechts 14 sterfgevallen na vaccinatie en 166 sterfgevallen voor heel 2020.

Bekijk de grafieken en de tabel op hun pagina. De tabel geeft aan dat ze (VS) in januari ’21 een nieuw tijdperk betraden. In 2020 stierf -over de leeftijdgroepen- 0 tot 5 procent van alle mensen die bijwerkingen meldden. In januari 2021 was het 0 tot 64 procent, als we de kleine groep 100+ weglaten.

Prins Philip stierf aan … ‘ouderdom’

Zowel koningin Elizabeth als prins Philip hebben op 8 januari COVID-19-vaccinaties gekregen.
Philip werd op 16 februari naar het ziekenhuis (King Edward VII) vervoerd uit voorzorg nadat hij zich onwel voelde. Buckingham Palace zei dat artsen “hem blijven behandelen voor een infectie.”

Hij werd op 1 maart overgebracht naar het St. Bartholomew’s en onderging daar een “succesvolle procedure” voor zijn reeds bestaande hartaandoening. Hij werd op 5 maart teruggebracht naar het King Edward VII. Op 16 maart werd hij ontslagen.
Alleen de koningin kreeg op 6 april haar tweede COVID-19-vaccinatie, 3 maanden na de eerste.

Prins Philip overleed op 9 april. De doodsoorzaak is niet bekend (gemaakt) en is officieel niet gerelateerd aan COVID-19. In de afgelopen tien jaar is hij een aantal keren in het ziekenhuis behandeld voor een blaasontsteking en aan een verstopte hartslagader.

UK Chief Medical Examiner Dr. Vinnie Boombatz confirmed that old-age had indeed killed Prince Philip and not Covid-19.

bron (zoeken met Boombatz old-age Prince Philip levert geen andere resultaten op.

Hij stierf aan ouderdom! Is dat een erkende doodsoorzaak ? Gaat het Britse volk hier genoegen mee nemen ? De Government heeft de doodsoorzaak niet onderzocht of ze maken hem niet bekend.

Sterfte in Israël

Hervé Seligmann en Haim Yativ analyseren de publicaties over de gevolgen van de vaccinatievloedgolf in Israël. 

1 The uncovering of the vaccination data in Israel reveals a frightening picture 

Dit bericht is niet makkelijk te volgen en bevat veel updates. Een artikel hierover van Frontnieuws.

[ Update: Seligmann heeft een nieuwe versie gemaakt begin mei. ]

Conclusies:

 • De CoViD-19? sterfte nam toe -en weer af- na het begin van de inentingen.
 • Van half december tot half februari vonden 2337 van alle 5351 COVID-sterfgevallen plaats. Het vaccinatieprogramma begon half december.

Wij concluderen dat de Pfizer-vaccins, voor ouderen, tijdens de 5 weken durende vaccinatieperiode ongeveer 40 maal meer mensen hebben gedood dan de ziekte zelf zou hebben gedood, en ongeveer 260 maal meer mensen dan de ziekte onder de jongere leeftijdsklasse.

Maar we weten niet hoeveel mensen de ziekte zelf zou hebben gedood.

2 Exposing distortions in the NEJM scientific publication on the efficiency of Pfizer’s vax.

Seligmann en Yativ analyseren het rapport met zeer positieve uitkomsten. Ze merken op

In order to understand how claims in an article in a highly respected scientific journal can be opposite to its data we note that eight among ten coauthors got funds from Pfizer as detailed in their disclosure hence, most of the authors are in a situation of conflicts of interests, especially Professor Ran Balicer, the research team’s leader. Balicer is the chief scientist for the Israeli Health insurance company KupatHolimKlalit, a member of the Israel Health Ministry team for epidemics and the leader of Health ministry research presumably proving vaccine efficiency.

en

It is hence impossible that within a group over half a million vaccinated no one died within the first week after vaccination, while the COVID-19 incidence rate in that group tripled during that time.

 

Sterfte in Duitsland

KlagemauerTV gaf op 13-4 een lijst met sterfteclusters Het onopgehelderde sterven van senioren na Covid-vaccinaties (hyperlinks onderaan). Hierin onder meer

De Schwäbische Zeitung op 27 januari:

13 doden, 25 dagen: een andere persoon sterft in het zorgcentrum Uhldingen-Mühlhofen. De officiële instanties, zowel de GGD als de voorlichting vanuit het verpleeghuis, sluiten consequent en a priori elk verband met de vaccinatie uit. Het Paul Ehrlich Instituut werd niet op de hoogte gebracht van de gezondheidschade, noch werden secties verricht.

Bron, met reportage ÜberlingenFM (Duits; 21-2)


15 feb.  Een klokkenluider heeft verteld over de vaccinatieronde in een bejaardenhuis in Berlijn. 31 bewoners kregen op 3 januari het vaccin van Pfizer/BioNTech. Na een maand waren er acht sterfgevallen gemeld. De demente ouderen waren relatief gezond.

De klokkenluider: Normaal gesproken zouden stervenden hun naderende dood accepteren en in vrede gaan. De dood na de vaccinatie was anders. Het was onmenselijk. De oude mensen ademden zwaar, beefden hevig, waren innerlich wie weggetreten. Het leek hem een ​​eenzame, zinloze strijd tegen de dood, alsof “de mensen wisten dat hun tijd nog niet was gekomen en dat ze daarom nog niet konden loslaten”.

Bericht Ninefornews (Ned.) | Artikel op basis van interview 2020News (Duits)

Losse signalen uit zorgcentra – Spanje

Sterftegolf in Cadiz. In seniorentehuis Nuestra Señora del Rosario overleden na de vaccinatie 46 bewoners. De tweede prik werd uitgesteld. In Nuestra Señora del Rosario overleden na de vaccinatie 22 bewoners. Hier waren vorig jaar geen covid-slachtoffers. De Spaanse berichten spreken van coronavirus-uitbraken, een verband met de inenting wordt niet genoemd. 21 feb.

Onderzoek naar bijwerkingen gebrekkig

[nieuw hoofdstuk 21-4]

Dick Bijl over Vaccins en bijwerkingen: overwegingen over causale relaties. Uitvoerig en leesbaar. Over Lareb

De belangrijkste belemmeringen voor het goed functioneren van Lareb zijn: financiële afhankelijkheid van de farmaceutische industrie, afwezigheid van transparantie, gebrek aan betrouwbare en representatieve gegevens, en het negeren van waardevolle wetenschappelijke bronnen.[] Tot 2014 kon je op de website van Lareb details vinden over bijwerkingen van nieuwe medicijnen. Deze transparantie bezorgde Lareb een goede naam. In 2014 heeft Lareb een ander beleid aangenomen en worden details over bijwerkingen beschouwd als bedrijfsgeheim van de fabrikanten en niet meer gecommuniceerd naar de bevolking. Onafhankelijke controle van bijwerkingen is daarmee onmogelijk geworden.

Een artikel over de juiste opzet van een onderzoek naar bijwerkingen en de analyse van het Britse Yellow Card systeem. Conclusie: dit systeem is verre van degelijk.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *