De ontmaskering van de mondkapjesplicht

Laatste verbetering 5 december 2023

Voor de mensen met gezond verstand is de mondkapjesplicht een klap in het gezicht. Hun verbijstering of boosheid is terecht.

Op deze pagina leg ik uit dat de plicht een papieren tijger is, wettelijk gezien. Hoe het in de praktijk gaat weten we nog niet. Maar weldenkende mensen kunnen die praktijk in de juiste richting sturen. Jouw gefundeerde mening is zichtbaar, draag het met trots.

Conclusies en advies

 • De maskerplicht is een schoolvoorbeeld van warrige wetgeving; kunnen we het wetgeving noemen?
 • De term publieke binnenruimten is verzonnen en niet bruikbaar 1
 • De bewijslast rond de vrijstelling is volstrekt onduidelijk. 2
 • Handhaving door ambtenaren heeft geen basis, in de meeste gevallen. 3
 • De gepubliceerde Regeling is niet ondertekend en niet geldig. 4
 • De maskerplicht is een papieren tijger.
 • Als je geen mondkapje wil dragen dan is de wet geen belemmering.
 • Ga nooit akkoord met een strafbeschikking (stuk over boetes).
 • Bestuurlijk Nederland en de dominante media vinden kennelijk: Wat wij zeggen telt, niet wat in de wet staat. Iedereen begrijpt toch wat de bedoeling is ?

> Let op: Dit artikel is amateur-advies, ik geef met nadruk geen garantie op een goed resultaat.

De cursus basisrecht van Jeroen van Burgerfront gaat over de rechten van mensen tegenover de overheid; kijk alle delen. Bij 3 meer hierover.

Deze pagina wordt regelmatig aangevuld; volg mijn twitter. Deel ervaringen, geef tips via twitter of in de reacties. Zie ook ademvrij en mondkapjeseffecten.

In deze dagvaarding een uitgebreide kritiek op het beleid en alle nadelen van de mondkapjes(plicht) voor leerlingen. Zie Op scholen hieronder.

De mondkapjesplicht is een onderdeel van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19, die aangevuld werd met de Regeling aanvullende mondkapjesverplichtingen covid-19 ingaande 1-12-20.

 

Vrijspraak voor 20-er die geen mondmasker droeg -België

bron Nieuwsblad gespot door kwaliteitsite ninefornews

Op 12-1 heeft een politierechter in Brussel een man vrijgesproken die in augustus geverbaliseerd was omdat hij geen mondmasker droeg en die de boete aanvocht.

De rechter oordeelde

 • Het overal en altijd verplichten van een mondmasker is buitenproportioneel;
 • Het is in strijd met het universele recht op vrijheid van beweging;
 • De mondmaskerplicht moet per wet geregeld worden en niet per ministerieel besluit.

Ook in België is het bewind creatief met de wet. De mondmaskerplicht was gebaseerd op de wet Civiele Veiligheid. Artikel 182 van die wet zegt dat de minister in gevaarsituaties de bewegingsvrijheid kan beperken, maar -zei de rechter- niet dat zij/hij die bewegingsvrijheid kan verbinden aan voorwaarden, zoals het dragen van een mondmasker.

Nog een recent vonnis onder 2 verderop.

Noodzaak mondkapjesplicht onvoldoende bewezen

Voor alle tekortkomingen van de regeling moeten we vaststellen dat er geen grond is voor de maatregelen, want er is geen basis in de realiteit. Wetten moeten aan allerlei eisen voldoen, een belangrijke is de feitelijke, concrete situatie. Lees dit en

Het Oostenrijkse hooggerechtshof heeft in een uitspraak op 23 december de mondkapjesplicht op scholen ongrondwettig verklaard, zo meldt de Oostenrijkse publieke omroep. De rechtbank achtte de noodzaak voor een mondkapjesplicht op scholen onvoldoende bewezen. Het Ministerie van Onderwijs heeft kennis genomen van het oordeel en stelt zich te buigen over de uitspraak.

[] Wel verwees de Hoge Raad naar haar eerdere kernbesluit (zomer 2020), waarmee bepalingen uit de Covid-19-maatregelen met terugwerkende kracht zijn ingetrokken omdat niet werd voldaan aan het legaliteitsbeginsel in de grondwet. Deze houdt in dat de wetgever, bij het uitvaardigen van verordeningen, een zekere speelruimte heeft, maar dat wel precies moet worden uitgelegd op basis waarvan de maatregelen worden genomen.

In juli heeft het hooggerechtshof een aantal verordeningen ingetrokken. Hierbij ging het om bepaalde ‘toegangsverboden’, welke gevolgen hadden voor het betreden van winkels met een oppervlak van > 400 m2. Ook de verordening die de toegang tot openbare plaatsen verbood, bleek gedeeltelijk onwettig.

bron Ademvrij.nu

 

Nu de maskerplicht zelf. Eerst het advies, daarna de (genummerde) knelpunten van de regeling en de situatie in het onderwijs.

Wat te doen als klant, bezoeker, werknemer ?

< Andere visie ademvrij kun-je-er-onderuit >

Loop normaal binnen en laat de winkelier het initiatief nemen. Meestal blijft dat uit. Tenslotte liep je al jaren die winkel in zonder gezichtsbedekking, ook van maart tot oktober ’20 dus waarom nu niet ?

Als gevraagd wordt om een masker op te zetten (of Heeft u een mondkapje?):

Ik val onder de vrijstelling. Gebruik zo nodig de uitzonderingskaart via Vilans (te vinden vanaf rijksoverheid.nl; zelf afdrukken). Ze zijn ook online te koop, met hoesje en koord. (Op de vraag ‘waarom’ zeg je: De overheid zegt dat het niet nodig is om bewijs te leveren)

Tot nu toe kon ik met dit recept ‘alle’ winkels normaal bezoeken.

In mijn stadsdeel is geen BOA te zien rond de winkels, elders handhaven zij wel.

Wat moet je tegen hen zeggen, als ze de vrijstelling wegwuiven ?

 • Vraag de handhaver of zij vindt dat onder een ministeriële regeling de handtekening van de bewindspersoon moet staan, zie 4. Toon haar de regeling (druk de Authentieke versie af).
 • Vraag haar/hem naar het mandaat van de burgemeester om buiten de wet te treden.
 • Wijs hier op

/ Handhavers mogen uitsluitend de wettelijke bevoegdheden gebruiken; dus niet opereren op grond van de eigen opvatting, de communis opinio of de woorden van de minister;

/ artikel 365 strafrecht:

De ambtenaar die door misbruik van gezag iemand dwingt iets te doen, niet te doen of te dulden, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.

 

Nog meer opties

 • Kaats de bal terug metNiet omdat het helpt een Standpunt (plaatje rechts)
 • Doe net als de keizer zonder kleren: Ik draag het nieuwste type, het is transparante spray.
 • Vraag of een rood neuskapje ook goed is (o.a hier te koop; 55 ct + verzendkosten; bestel een doos en deel ze uit).
 • Draag een mondkapje om de hals of op de arm; de regeling zegt niets over een voorgeschreven wijze van dragen:

Personen van dertien jaar en ouder dragen een mondkapje.

De definitie:

mondkapje: voorwerp dat op grond van zijn ontwerp bestemd is om te worden gedragen en in ieder geval de mond en de neusgaten volledig te bedekken teneinde de verspreiding van virussen en andere ziektekiemen tegen te gaan.

Dit is kreupel Nederlands. Nota bene het is een gebod dat alle 13+ onderdanen van het Europese deel van het Koninkrijk der Nederlanden treft. Als je het onderstreepte weghaalt is het beter.

Op de werkvloer

Er is geen mondkapjesplicht voor de werkvloer. Maar een werkgever heeft wel het instructierecht: voorschriften opleggen aan de werknemers. Zo’n voorschrift moet wel een duidelijk belang dienen en proportioneel zijn. Bij een meningsverschil verliest de werknemer, in de praktijk. Zij/hij moet dan naar de rechter. En éen rechter oordeelde in het voordeel van de baas.

Hoewel over de effectiviteit van het mondkapje wordt getwist, is het een maatschappelijk aanvaard middel. De kantonrechter houdt het er voorlopig voor dat het dragen van een mondkapje gedurende de corona pandemie aan de veiligheid en gezondheid kan bijdragen. Ook [werkgever] mocht hier [] van uitgaan, te meer omdat zij de instructie heeft gegeven op advies van de branchevereniging.

1  De wet legt niet vast wat publieke binnenruimten zijn

De plicht geldt in publieke binnenruimten / publieke plaatsen / openbare ruimte / overdekte openbare plekken ?

Publieke binnenruimten kwam niet voor in de wetboeken en ensie.nl zegt: Geen resultaten voor ‘publieke binnenruimte’.

Is het gewoon een ander woord voor openbare ruimte ? Zeker niet, dat is juist de ruimte tussen gebouwen.

Er zijn twee sferen of domeinen: publiek en privaat, overheid en al het andere. Met die bril hebben alle private panden géén publieke binnenruimten. Dan geldt de regel alleen in overheidsgebouwen en zelfs niet in bibliotheken en musea.

De Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 geeft een ‘definitie’

publieke binnenruimte: publieke plaats, met uitzondering van een erf behorend bij een voor het publiek openstaand gebouw;

‘Plaats’ is vager, ruimer dan binnenruimte dus maakt het onduidelijker. Waarom moet een erf uitgezonderd worden van een binnenruimte ?

In de toelichting staat

Voor een toelichting op het begrip publieke plaats wordt verwezen naar de memorie van toelichting bij de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 en de toelichting bij de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19. [] Voorbeelden van publieke binnenruimten waar een mondkapje gedragen moet worden, zijn winkels, bussen, musea, benzinestations, restaurants, cafés, theaters en concertzalen.

Een toelichting die verwijst naar andere toelichtingen, en dat zonder hyperlink; de noot is

8 Kamerstukken II, 2019/20, 35 526, nr. 3, p. 75.

Meer voorbeelden van Staatsgeleid verwarring zaaien.

Rijksoverheid.nl (alle citaten van die site gezien op 1-12):

[kop] Mondkapjes in de openbare ruimte (zoals gemeentehuis, winkels)

Een mondkapje is verplicht op alle overdekte openbare plekken.

Openbare ruimte is dus onjuist en openbare plekken is weer een andere term.

Rijksoverheid.nl

De verplichting geldt niet voor besloten gebouwen. Dit zijn gebouwen die niet vrij voor publiek toegankelijk zijn. Bijvoorbeeld gebouwen die bedoeld zijn voor het belijden van godsdienst. [] Bijvoorbeeld in kerken, moskeeën, tempels en synagogen. Organisaties of ondernemers kunnen wel zelf bepalen of ze een mondkapje adviseren. Zij kunnen u ook verplichten een mondkapje te dragen.

Vreemd: veel kerken zijn wel vrij toegankelijk.

Dit komt terug bij punt 3.

2  Uitzondering beperking of ziekte

Artikel 2a.4 van de regeling:

1. De verplichtingen [] gelden niet voor personen die vanwege een beperking of een ziekte geen mondkapje kunnen dragen.

Deze vrijstelling wordt niet uitgewerkt. Dat leidt linea recta tot gedoe over het aantonen. De groep die geen masker kan dragen is groot en zij komen ernstig in het gedrang. Er zijn alleen al 1,5 miljoen long-patiënten. Deze kwetsbaren kunnen het slachtoffer te worden van discriminatie of uitsluiting.

Rijksoverheid.nl probeert het uit te leggen

Of u onder de uitzondering valt, hangt af van uw persoonlijke situatie. Dat betekent dat u zelf moet aantonen waarom u in aanmerking komt voor uitzondering []. Politie, boa’s maar ook personeel van een winkel of van een OV-bedrijf kunnen u vragen om dat aannemelijk te maken.

U kunt het op verschillende manieren aantonen. Voorbeelden zijn:

Het dragen van een faceshield – als dat wel mogelijk is;

(Ibop: op een andere pagina staat [] waar een mondkapje verplicht is mag u alleen een mondkapje dragen en geen spatscherm/face shield)

een kaartje laten zien waarmee u zich beroept op de vrijstelling (zie onder)

een briefje van een (huis)arts, behandelaar of instelling;

een hulpmiddel of relevante medicijnen laten zien.

Een kaartje laten zien is dan maar het minst slechte, zie link naar Vilans bij Wat te doen.

 

Rechtbank VK:  £ 7000 compensatie na discriminatie

Een gehandicapte vrouw heeft £ 7.000 compensatie ontvangen van een dienstverlener die haar de toegang weigerde omdat ze geen masker kon dragen. Het geding ging over de hoogte van het bedrag omdat de discriminatie evident was.

Toegang weigeren aan mensen die vanwege een handicap geen masker kunnen dragen is directe discriminatie – niet anders dan het weren van een zwarte of homoseksuele persoon.

Bericht Kester Disability Rights 8 december

 

3  De winkelier of gebouwbeheerder is geen handhaver

Van rijksoverheid.nl

Mag een winkeleigenaar of beheerder van een gebouw een persoon die geen mondkapje draagt de toegang weigeren?

Het dragen van een mondkapje is verplicht. Een beheerder van een gebouw kan eigen regels stellen aan het toetreden van een gebouw. Dit kan ook een verplichting zijn tot het dragen van een mondkapje.

Ook dit stuk is innerlijk tegenstrijdig. In de gebouwen gelden de regels van de eigenaar maar de verplichting vanuit de overheid geldt ook.

In de nieuwe regeling staat niet dat (winkel)eigenaars of ondernemers verplicht zijns om toe te zien op het dragen. Zij worden niet gerecruteerd als wetshandhaver zoals bij het rookverbod.

In art. 58u van de WPG staat dat de burgemeester bevoegd is tot het opleggen van een last onder bestuursdwang bij de handhaving van onder meer  verplichtingen krachtens art. 58j

Artikel 58j: Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld over:

a. hygiënemaatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen, met inbegrip van de verplichting tot toepassing of gebruik hiervan.

Last onder bestuursdwang is een procedure waarbij een bestuursorgaan een burger of bedrijf wil dwingen om iets recht te zetten, het is een herstelsanctie. Doet de persoon of eigenaar dat niet dan kan het bestuursorgaan optreden Het opleggen van zo’n last is een besluit met bekendmaking aan de overtreder. Deze krijgt een termijn om te herstellen. De betrokkene kan bezwaar aantekenen bij het bestuursorgaan. Als deze de klacht afwijst, dan kan de ondernemer in beroep gaan bij de bestuursrechter. Deze procedure is dus ongeschikt om op te treden tegen mensen die geen masker dragen.

58u is -denk ik- gericht op het kunnen sluiten van een horeca-zaak als daar de coronaregels overtreden worden. Of de wet daarvoor nu een grond biedt is niet zeker, zie de uitleg over 58k.


Artikel 58k: Zorgplicht publieke plaatsen

Een bar slecht geformuleerd artikel:

1. Degene die bevoegd is tot het aan een publieke plaats treffen van voorzieningen of tot het openstellen van een publieke plaats voor publiek, draagt ten aanzien van die publieke plaats zorg voor zodanige voorzieningen of openstelling dat de daar aanwezige personen de bij of krachtens de artikelen 58f tot en met 58j gestelde regels in acht kunnen nemen.

(58f = afstand houden)

Het openstellen van een publieke plaats voor publiek: goochelen met woorden?

Publieke plaats wordt gedefinieerd in de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19.

publieke plaats: een voor het publiek openstaand gebouw en een daarbij behorend erf, of een voor het publiek openstaand lokaal, voertuig of vaartuig.

(als bedoeld in artikel 174, eerste lid, van de Gemeentewet = De burgemeester is belast met het toezicht op de openbare samenkomsten en vermakelijkheden alsmede op de voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven.)

Welke gebouwen zijn open voor het publiek? Heel algemeen en vaag. Is het publiek ‘iedereen’? Is een toegangsbewijs een factor? 


Het Veiligheidsberaad ziet wel de mogelijkheid tot handhaving en De Telegraaf neemt het over

Winkeliers moeten klanten die weigeren een mondkapje te dragen, buiten zetten. Doen zij dat niet dan kunnen burgemeesters de ondernemer een boete opleggen of zelfs een winkel sluiten. Hiervoor waarschuwt het Veiligheidsberaad [].

Van ‘moeten’ is geen sprake, dit is een valse voorstelling van zaken, die helaas effect zal sorteren.

De kop is Veiligheidsberaad: winkelier, neem je verantwoordelijkheid! Moet dat niet zijn ‘Winkelier, hou je aan de wet!’ Verantwoordelijkheid nemen impliceert keuzevrijheid. Dit terzijde.

En buiten zetten is niet nodig want de mededeling ‘geen mondkapje geen verkoop’ is afdoende -dat stellen sommige winkels helaas.

Winkeliers mogen dat doen maar zijn dan niet goed bezig.

 1. Een masker is slecht (of misschien neutraal) voor de gezondheid – lees dit uit HPDeTijd en zie ademvrij.nu
 2. Het is buiten proporties; tot voor kort gold nergens een (kleding)voorschrift wat zo in your face en vergaand is als dit. Vergelijk dit met de hoofddoeken van moslima’s. Toen was persoonlijke vrijheid een speerargument tegen het verbod; velen vonden opgelegde kledingvoorschriften principieel ongewenst.
 3. Winkeliers discrimineerden het minst van iedereen: iedereen was welkom als klant. Er zou enorme ophef in het land ontstaan als een klant geweigerd werd vanwege het uiterlijk. Een uitzondering zou zijn: gemaskerde mensen. De wereld staat nu op z’n kop: een masker is een voorwaarde en de winkelier discrimineert bij de ingang (of de kassa).
 4. Winkeliers/ondernemers stellen uiteenlopende regels (nota bij de ingang) en voeren deze wel of niet uit. Dat is zo vanaf maart. Zij mogen de regels voor hun toko bepalen vind ik, maar het publiek dan weet niet meer wat waar wel of niet kan*, zie 5 verderop. Zelfs binnen 1 winkelketen zijn forse verschillen.

* Hoewel … als je je masker overal ophoudt dan heb je hier geen last van.

Bespreek het desnoods met uw winkelier die de masker-voorwaarde stelt. Ga naar de concurrent als hij er bij blijft, of bestel online. Bedenk: de handhavende winkelier is een slachtoffer van de misleiding door het bewind.

De Quarantaine Amsterdam
Redelijke houding van De Quarantaine in Amsterdam

 

 

 

 

 

Jeroen van Burgerfront gaat verder. Met een ‘Opzegging machtiging besturen’ kan iedereen vastleggen, melden dat hij/zij zich niet gebonden acht aan bestuurlijk Nederland en hun oekazes wetten.

Als het bestuursrecht wegvalt dan blijven strafrecht en privaatrecht over. Het strafrecht geldt altijd en overal maar dat zegt niets over coronagedrag. Privaatrecht stoelt op contracten. Handhavers kunnen niet zakelijk handelen in een bedrijfspand zonder overeenkomst met de eigenaar. Die heeft bij de deur een nota opgehangen met Door binnentreden bent u onherroepelijk akkoord met onze voorwaarden []

Dat wil zeggen: u mag mijn diensten en producten bekijken en kopen.

Als handhavers dan opdrachten geven (dwingen) dan maken zij misbruik van hun ambt en daar staan zware straffen op.

De toolkit is hier te bestellen. Bekijk eerst de introductie en de cursus Basisrecht.

 

4 Geen handtekening onder de Regelingen ?!

Burgerfront merkt op: de ministeriële regeling mondkapjes is niet ondertekend en daarom niet geldig !

In aflevering mondkapjes-verplichting-deel-2 en die is verwijderd door Youtube, dus Jeroen heeft gelijk.

Kijk zelf naar de authentieke versie, vanaf hier.

Ook de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 (met alle maatregelen) bevat geen handtekeningen.

Geen handtekeming

Een natte handtekening van de bewindspersoon is natuurlijk een vereiste. Echter, ik kwam al veel wetten, regelingen en besluiten tegen zonder. Is het gemakzucht, het vermijden van afdrukken-tekenen-scannen? Voor zulke belangrijke documenten?

Is bij een ministeriële regeling geen handtekening nodig, i.t.t. een wet ?

Niet volgens deze toelichting bij Aanwijzing 4.33 (Mede)ondertekening

Anders dan bij wetten en algemene maatregelen van bestuur het geval is, houdt de ondertekening van een ministeriële regeling door een bewindspersoon de vaststelling van die regeling in. Een ministeriële regeling kan dan ook slechts worden ondertekend door de minister aan wie ter zake regelgevende bevoegdheid is gedelegeerd []. Dit betekent ook dat een regeling die is gebaseerd op de regelgevende bevoegdheid van twee of meer ministers, door elk van die ministers [] moet worden ondertekend.

En deze toelichting bij Aanwijzing 30

Aangezien bij ministeriële regelingen, anders dan bij wetten en algemene maatregelen van bestuur, de ondertekening door de minister(s) de vaststelling van de regeling inhoudt, kan [] de regeling slechts worden ondertekend door de minister(s) aan wie de delegatie van de regelgevende bevoegdheid heeft plaatsgevonden.

 


5 Optimale verwarring

De overheid:

Door een mondkapje bijna overal verplicht te maken, is duidelijker wat de regels zijn.

Niet dus. Net als bij de meeste andere maatregelen slaagt de overheid vooral in het scheppen van verwarring (naast het duperen van grote groepen.

1 De bestuurders en hun website zeggen iets anders dan de wetstekst.

2 De (tekst van de) regeling moet glashelder zijn; als een toelichting nodig is dan deugt ie niet. En als in een toelichting wordt verwezen naar een memorie van toelichting ….

3 In die situatie gaan handhavers en ondernemers de regeling op eigen wijze uitleggen.

Op scholen

In de scholen is de situatie ernstiger, daar komt de dwingelandij van de besturen, gevoed door bang gemaakte docenten en ouders en de ‘wij volgen de richtlijnen’-mentaliteit. (Verstandige) leerlingen krijgen geen boete die ze aan kunnen vechten maar ze worden gepest door docenten en conciërge en/of worden geschorst. Ook pre-corona hadden ouders en leerlingen geen poot om op te staan. Thuisonderwijs is in de praktijk lastig.

Leerlingen kunnen vragen: Waarom dringen jullie aan op naleving van een regeling die ongeldig is? want niet ondertekend. Zie punt 4.

Stichting ikwilgewoonnaarschool spande op 21-1 een kort geding aan tegen de Staat met als doel het ongedaan maken van de mondkapjesplicht binnen het onderwijs. Met een verslag van de zitting 28-1 en de dagvaarding. Uitkomst:

Op 11 februari heeft de rechter onze eis in haar vonnis afgewezen. Hoewel het vonnis bol staat van de overwegingen die de juistheid [] van onze standpunten onderschrijven, heeft de rechter de belangrijke punten uit de dagvaarding naast zich neergelegd. Wij waren dan ook verbijsterd dat de rechter de belangen van de kinderen niet voorop heeft gesteld, ondanks de aangeleverde wetenschappelijke bewijzen over de schadelijkheid van de mondkapjes en het feit dat de staat dit niet heeft kunnen weerleggen.

Na het uitvoerig bestuderen van het vonnis zijn wij tot de conclusie gekomen dat er voldoende punten in staan die onze eis ondersteunen, en zijn wij er van overtuigd dat er genoeg grondslag is om in een hoger beroep onze strijd winnend af te sluiten.

 

Andere sites

De mentor van onze zoon heeft na de invoering van de mondkapjes verplichting een mail gestuurd om te wijzen op het feit dat onze zoon deze niet draagt en dat dit niet kan. Verder is er een lerares die heeeel erg bang is en haar angst op hem projecteert. Wanneer hij (gezond) zijn eigen mening hierover deelt, wordt hij als brutaal afgeschilderd. Het is de angst en het schuldgevoel op mijn kinderen projecteren wat mij enorme zorgen baart. Het is nu zelfs zover dat als ze geen mondkapje dragen ze een waarschuwing krijgen en bij 3 waarschuwingen worden ze geschorst.

Verrassende uitslag stand.nl

Stand.nl 1-12:

Mensen moeten elkaar aanspreken op het niet dragen van een mondkapje

89% oneens (op 31-12 na 5300 stemmen = meer dan normaal ; op 2-12 83%).

Ik dacht dat 80% achter het coronabeleid staat? We moeten toch samen corona verslaan? Of denken de conformdenkers: ‘Oneens- want daar hebben we de boa’s voor, ik ga niet in discussie met corona-sceptici (want zij weten vast meer dan ik)’. Of er is een schare sceptici opgetrommeld.

Reageer

[contact-form][contact-field label=”Naam” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”E-mailadres” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”Site” type=”url” /][contact-field label=”Bericht” type=”textarea” /][/contact-form]