Corona-voorwaarden bij het reizen in strijd met het recht – 4 punten

Laatste verbetering 9 augustus 2021

9 augustus: Aan de grenzen in Europa werd zo goed als niet gecontroleerd deze zomer, dus deze pagina -en het document waren niet nodig. Vanaf afgelopen zondag zijn grenscontroles aangekondigd.

Geef ervaringen en aanvullingen door: stefan . ibop.nl

Dit is de Engelstalige samenvatting voor de handhaver die naar gezondheidsverklaringen vraagt. Travel requirements CoViD-19 unlawful IBOP


[Tekst geplaatst eind juni]

Reizen in Europa is nog niet normaal. Er gelden allerlei eisen en beperkingen bij de grenzen en op de luchthavens.

Deze pagina betreft:

  • Je wil naar andere landen reizen
  • Je voldoet niet aan de gestelde eisen (test, prik of CoViD-19 gehad)
  • Er vindt een controle plaats. Volgens de schaarse berichten is er weinig handhaving bij de landsgrenzen, wat op de luchthavens gebeurt weet ik niet.

Bij de  corona-voorwaarden voor het reizen tussen EU-landen wordt het volgende vergeten.

1 Vrij verkeer, weet u nog ?

Het Handvest

Artikel 45 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie: Vrijheid van verkeer en van verblijf

1. Iedere burger van de Unie heeft het recht zich vrij op het grondgebied van de lidstaten te verplaatsen en er vrij te verblijven.

Schengen bestaat nog

De grenscontroles zijn afgeschaft binnen de Schengenzone. Het volgende komt van deze pagina:

Een lidstaat mag “tijdelijke grenscontroles uitvoeren in uitzonderlijke omstandigheden, wanneer de openbare orde of de nationale veiligheid * in gevaar is.”

en

“In uitzonderlijke gevallen kan een EU-land u of uw gezinsleden de toegang tot het grondgebied weigeren om redenen van openbare orde, veiligheid of volksgezondheid.

De autoriteiten moeten dan bewijzen dat u of uw gezinsleden een “actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging” vormen. Dit besluit moet u schriftelijk meegedeeld worden, met een uitvoerige verantwoording en een vermelding van hoe en tot wanneer u ertegen in beroep kan gaan.”

* Hier ontbreekt volksgezondheid.

De Richtlijn

Het grondrecht werd tot 2004 gehinderd door richtlijnen voor (buitenlandse) studenten en werknemers. Toen werd in een richtlijn het grondrecht helder gemaakt.

Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden.”

Hierin staan deze overwegingen:

(1) Burgerschap van de Unie verleent iedere burger van de Unie, binnen de beperkingen van het Verdrag en de maatregelen tot uitvoering daarvan, een fundamenteel en persoonlijk recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten.

(2) Het vrij verkeer van personen is een van de fundamentele vrijheden binnen de interne markt, die een ruimte zonder binnengrenzen omvat waarin vrijheid is gewaarborgd volgens de bepalingen van het Verdrag.

(11) Het fundamentele en persoonlijke recht van verblijf in een andere lidstaat wordt door het Verdrag rechtstreeks aan alle burgers van de Unie verleend en is niet afhankelijk van het voldaan hebben aan administratieve procedures.

11 betekent dat geen overheid voorwaarden mag opleggen.

De artikelen:

Artikel 4 – Uitreisrecht

1. Onverminderd het bepaalde met betrekking tot reisdocumenten bij nationale grenscontroles, heeft de burger van de Unie die voorzien is van een geldige identiteitskaart of een geldig paspoort [] het recht het grondgebied van een lidstaat te verlaten om zich naar een andere lidstaat te begeven.

Artikel 5 – Inreisrecht

1. Onverminderd het bepaalde met betrekking tot reisdocumenten bij nationale grenscontroles, laten de lidstaten de burger van de Unie die voorzien is van een geldige identiteitskaart of een geldig paspoort [] hun grondgebied binnenkomen.

Uitspraken Hof van Justitie

De vier fundamentele vrijheden van verkeer in de Unie – personen, goederen, diensten en kapitaal – worden bevestigd door talrijke uitspraken van het Hof van Justitie van de EU. In geen van deze gevallen heeft het Hof zich uitgesproken voor enige beperking ervan en zeker niet om gezondheidsredenen.

Dus: de corona-voorwaarden voor het uit- en inreizen zijn strijdig met de EU/Schengen-verdragen.

2  Wetten moeten begrijpelijk zijn

Wetten moeten begrijpelijk en eenduidig zijn en mogen niet (te vaak) veranderen. Dit zijn beginselen van behoorlijk bestuur. De regels voor het internationaal reizen voldoen hier niet aan.

  • Regels en adviezen staan door elkaar;
  • Ze wijzigen telkens “Houd er rekening mee dat de situatie in een land snel kan veranderen. Houd kort voor vertrek, tijdens uw reis en bij terugkeer het reisadvies in de gaten” (bron)
  • Er gelden adviezen/regels van het eigen land en het land van bestemming (en eventueel de doorreislanden). Nederland geeft een reisadvies voor Spanje en de voorwaarden voor terugkeer, en de Spaanse regering  bepaalt de voorwaarden voor het inreizen.
  • Er wordt naar andere websites verwezen “Controleer voor uw reis altijd het actuele reisadvies per land op Nederlandwereldwijd.nl of in de Reisapp.
  • Lees deze pagina over het reizen naar Duitsland, dat recent geel is geworden. Alles klar ?

3  Privacy

Het moeten tonen van een test-uitslag of een bewijs van vaccinatie is strijdig met de privacy-regels.

4  Raad van Europa: vaccinatie niet verplicht

De Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa  heeft een resolutie aangenomen waarin staat dat vaccins niet verplicht mogen zijn en dat niemand mag worden gediscrimineerd omdat hij niet is gevaccineerd. Resolution 2361Stuk op IBOP

 

Met dank aan Viruswaarheid – hun brief aan het EU-parlement.