Overheid: Wij bepalen wat de wet zegt

Laatste verbetering 10 februari 2020

De overheid gebruikt de wet om allerlei beperkingen op te leggen op het gebruik van de wegen, het lijkt allemaal legaal.

De overheid houdt zich op al deze punten niet aan de wet. En ik beperk deze opsomming tot de snelheidsmaatregelen.

Men bepaalt alles lekker zelf, en de ambtenaren in toga keuren dat bijna altijd goed, bij bezwaar of beroep.

Kop de overheid wint, munt de burger verliest.

Limiet moet passen bij het wegbeeld

In het RVV staat bij bord A1 (maximumsnelheid)

De in te stellen maximumsnelheid dient in overeenstemming te zijn met het wegbeeld ter plaatse. Dit betekent dat waar nodig de omstandigheden op zodanige manier zijn aangepast dat de beoogde snelheid redelijkerwijs voortvloeit uit de aard en de inrichting van de betrokken weg en van zijn omgeving. []

BABW Paragraaf 1. Algemene bepalingen ten aanzien van de toepassing van verkeersborden

2 / 1 Borden worden slechts toegepast indien de inrichting van de weg in overeenstemming is met hetgeen bij de afzonderlijke borden is voorgeschreven.

De overheid overtreedt de wet, bijna overal. Alle autosnelwegen zijn geschikt voor 130 km/u of hoger.

Geen tijdvak op onderborden

Mag de wegbeheerder het tijdvak aangeven op een onderbord ?

Volgens deze teksten niet (Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens, paragraaf 4)

Bij voorkeur wordt de reden van een vastgestelde maximumsnelheid bij een gevarenpunt zichtbaar gemaakt door bord A1 te combineren met een bord of onderbord dat de aard van het gevaar of het belang van de maximumsnelheid aangeeft. []

Om een maximumsnelheid aan te geven voor een bepaalde categorie bestuurders wordt die categorie aangegeven op een onderbord [].

Indien de maximumsnelheden betrekking hebben op motorvoertuigen die een bepaald maximum toegestane totaalmassa te boven gaan wordt op het onderbord die massa vermeld [].

Deze wet zegt dat de aard van het gevaar op een onderbord moet/kan, de categorie bestuurders of de toegestane massa. Niet het tijdvak.

Artikel 67 RVV geeft evenmin toestemming:

1 Onder verkeersborden aangebrachte onderborden kunnen inhouden:

a. een nadere uitleg van het verkeersbord;

b. ingeval op een onderbord uitsluitend symbolen voorkomen: het verkeersbord geldt slechts voor de aldus aangeduide weggebruikers of het aldus aangeduide verkeersgedrag;

c. ingeval op een onderbord het woord “uitgezonderd” in combinatie met symbolen voorkomt: het verkeersbord geldt niet voor de aldus aangeduide weggebruikers of het aldus aangeduide verkeersgedrag.

2 Indien het beoogde verkeersgedrag wordt aangegeven door middel van teksten of tekens al dan niet in combinatie met symbolen, blijkt het beoogde verkeersgedrag uit het onderbord .

In artikel 24 staat dat het bij parkeerverboden kan:

De bestuurder mag zijn voertuig niet parkeren: [] op dagen of uren waarop dit blijkens het onderbord is verboden;

De maximumsnelheid op autosnelwegen is 130 km/u

Artikel 21 RVV

Buiten de bebouwde kom gelden de volgende maximumsnelheden:

a. voor motorvoertuigen op autosnelwegen 130 km per uur, op autowegen 100 km per uur en op andere wegen 80 km per uur.

Dit geldt in bijna alle landen: 1 maximumsnelheid voor alle autosnelwegen (en voor de andere typen wegen. Met grote voordelen: iedereen kent altijd de limiet en borden zijn niet nodig.

De overheid ging micromanagen en zwalken, goed voor de eigen fte’s en salarissen:

  1. De limiet ging van 100 naar 120 en later 130;
  2. Elk traject kreeg een eigen limiet;
  3. Op sommige trajecten een hogere limiet na 19u.

Artikel 21 zegt niets over uitzonderingen, dus mag de overheid deze rommel maken ? Ja want nog een regel is dat verkeerstekens voor verkeersregels gaan [RVV 63: Verkeerstekens gaan boven verkeersregels, voor zover deze regels onverenigbaar zijn met deze tekens.].

Het maakt artikel 21 (en andere) een dode letter.

Elk bord is gebaseerd op een verkeersbesluit, als het goed is. In rechtzaken over parkeer- en snelheidsovertredingen zijn de borden beslissend, niet het besluit. Logisch want de weggebruikers kunnen niet telkens het verkeersbesluit voor elke weg opzoeken. Dat maakt de handhaving kwetsbaar.

De weggebruiker zoekt het maar uit

Door de woekering van regels bestaan meerdere limieten. Naast de limiet per wegtype bestaan de limieten voor de voertuigtypen en limieten die wijzigen met het aantal rijstroken en met het tijdstip. De overheid maakt het ons knap moeilijk. Welke limiet voorgaat is niet helder geregeld. In rechtzaken geldt de laagste maximumsnelheid. Wij krijgen het nadeel van de twijfel.

Lastig is ook dat de limiet aangebracht wordt op vele manieren (op autosnelwegen, van variabel naar vast)

  1. matrixborden
  2. verkeersborden A1 + verkeersbesluiten
  3. de wet, artikel 21 in het RVV
  4. hectometerborden

Wanneer door deze stapeling op een wegvak twee verschillende limieten ‘gelden’ wat dan ?

1 en 2 hebben voorrang boven 3 zoals hierboven gezegd.

Ook de rangorde tussen 1 en 2 is duidelijk. In het RVV 63b staat: Indien zowel door verkeerstekens op borden als door elektronische signaleringsborden een maximumsnelheid wordt aangegeven, geldt de laagste aangegeven maximumsnelheid.

Tijdens het schrijven werd bekend dat alle A1-bordjes op de hectometerborden afgeplakt worden.  Het volgende is daarom achterhaald.

Maar bij 4 wordt het rommelig.

  • Over 4 staat niets in de wet (niets op ‘hectometer’).
  • In een RWS factsheet uit ‘14 (nog steeds op te halen) staat: De hectometerborden met snelheidsaanduiding zijn informatief en puur ter ondersteuning. De aangegeven snelheid op de snelheidsborden langs en boven de weg is leidend.
  • Het gerechtshof in Leeuwarden heeft geoordeeld dat op hectometerpaaltjes rechtsgeldig de maximumsnelheid is vermeld#. Terzijde: volgens het Hof zouden verkeersborden A1 niet meer nodig zijn; de vermelding op een paar hectometerpaaltjes is voldoende ?

Bij de aanstaande verlaging naar 100 lijken de hectometerborden vergeten. Op de site van RWS

Hoe zie ik hoe hard ik mag rijden? Borden langs de weg geven de maximumsnelheid aan.

In het verkeersbesluit van 19 december staat niets over de hectometerborden.

De wet bepaalt niet welke van de twee regeert. De RWS factsheet heeft geen basis in de wet.

Roboboetes onrechtmatig

Het met automaten genereren van bekeuringen heeft geen grond in de wet. Alleen het automatisch opmerken van overtredingen is toegestaan.

De brieven met de M erboven die het CJIB verstuurt zijn geen beschikkingen. Een beschikking is een schriftelijke beslissing door een bestuursorgaan, een publiekrechtelijke rechtshandeling. Het is een authentieke akte, ondertekend door de bevoegde ambtenaar. Het CJIB mag sancties innen (niet opleggen) door een kopie van de akte naar de vermeende overtreder te sturen.

Meer op deze pagina.

Het OM en hun handlangers (CJIB, rechterlijke macht) willen de WAHV niet goed uitleggen.

Nog enkele weeffouten

– Door de WAHV vallen lichte verkeersovertredingen onder het administratief recht. Dit is hetzelfde als bestuursrecht*, maar dat woord wordt nooit gebruikt.

* De rijksoverheid vat het zo samen :

In het bestuursrecht staan de regels waar de overheid zich aan moet houden bij het nemen van besluiten. Bijvoorbeeld bij het geven van een subsidie of het verlenen van een vergunning. Bestuursrecht heet ook wel administratief recht.

Dit moet verhullen dat bestuurlijke of administratieve boetes opgelegd worden door bestuursorganen (gemeenten, inspecties). Het OM is hier niet bij betrokken, ook niet bij bezwaar en beroep.

De WAHV gooit dit overhoop en maakt het OM tot bestuursorgaan. Het OM dat zich primair of zelfs uitsluitend bezig houdt met strafrecht, gaat bestuurlijke boetes uitdelen. Maar in de wet Mulder staat het zo:

Met het toezicht op de naleving van de () voorschriften zijn belast de () aangewezen ambtenaren.

Bestuursorgaan noch OM staan in die wet genoemd, de officier van justitie houdt slechts toezicht op de ambtenaren en komt pas in beeld bij het in beroep gaan.

– De ministers van Justitie hebben de WAHV-boetebedragen meer verhoogd dan de wet toestaat, in de periode 2008 – 2012.

– Op bezwaren tegen een Mulder-boete reageert het OM met een niet-ondertekende brief waarin vaak niet in wordt gegaan op de argumenten (mogelijk omdat KI ingezet wordt.

Ook geeft het OM nooit de gelegenheid tot mondelinge toelichting.

– Dwangbevelen in het kader van de Wahv werden niet -zoals verplicht is- door de hoofdofficier van justitie in Leeuwarden uitgevaardigd, maar door het CJIB. Het CJIB zette de digitale handtekening van de hoofdofficier eronder.

Onredelijke normen

De EU en bestuurlijk Nederland werken samen om te scherpe normen op te leggen en te ruime natuurgebieden. Lees dit of dit.