CoViD-19 in groep A WPG, na twee jaar dus onwettig

Laatste verbetering 5 december 2023

[12-3-22. Kop was: CoViD-19 nog steeds niet in groep A WPG

Op 22-2-22 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel goedgekeurd. Zoals hieronder gezegd is daarmee CoViD-19 geen A-ziekte, omdat het legaliteitsbeginsel is geschonden: het bestuur van het land overtrad de wet (ook) bij deze procedure. ]

Situatie 16-12-21: Het voorstel is in behandeling bij de Eerste Kamer

De Eerste Kamercommissie voor VWS heeft op 7 december 2021 het nader voorlopig verslag  uitgebracht en wacht op de nadere memorie van antwoord.


De minister zei in een debat in ’21 (lees verder)

Het enkele feit dat die wet wat is blijven liggen, doet daar niet aan af.

Maar dat is zijn mening, en geen feit. Als het niet uitmaakt waarom wordt de wet door Tweede en Eerste Kamer behandeld ? Hij heeft in zoverre gelijk dat de meerderheid maling heeft aan de wet en handelt alsof er een virus in de zwaarste categorie heerst.

Liever luisteren ? Tweede Kamerlid en staatsrechtdeskundige Gideon van Meijeren FvD legt deze kwestie uit (youtube) medio juni ’21, kort voor de ‘behandeling’ in de Tweede Kamer. Hij hield het voor mogelijk dat de Kamer het wetsvoorstel verwerpt =wensdenken. Zie ook systeembug.

Een maas in de wet  – januari ’20

[oktober ’20 – alle datums hier 2020]

De minister van VWS heeft al op 31 januari een regeling gepubliceerd waarin het “novel coronavirus (2019-nCoV) wordt aangemerkt als behorende tot groep A, bedoeld in artikel 1 van de Wet publieke gezondheid.”

Met als gevolg

Alle bepalingen van de WPG die gelden voor infectieziekten behorende tot groep A zijn van toepassing op het novel coronavirus.

Terzijde: eind januari was er heel weinig bekend over dit virus. Het is daarom vreemd dat de regering het toen al in de zwaarste categorie zette. De WHO vond het virus destijds niet alarmerend; pas in maart verklaarden zij dat een pandemie mogelijk is.

[Dec. ’21: Ninefornews bericht over een opmerkelijke redenering. Fleur Agema (PVV) stelde Hugo de Jonge in juli een belangrijke vraag over de A-status.

Hoe kwam het OMT, dat op 24 januari 2020 werd opgericht en in openbare stukken schreef dat ze de kans op een uitbraak klein achtten, er op 27 januari  toe om Covid-19 aan te merken als een A-ziekte?” vroeg ze aan De Jonge. “Waarom volgde de regering dat advies op?”

Ze herinnerde eraan dat de regering op 25 januari en 25 februari in brieven aan de Kamer schreef dat de kans klein werd geacht dat corona zich in ons land zou gaan verspreiden. De Jonge:

Als ik het OMT-advies erbij pak, dan zie ik een tweetal elementen. Eerst natuurlijk het heldere advies om dit als A-ziekte te benoemen. Waarom? Omdat je de maatregelen die je moest nemen, nodig had en om die te kunnen nemen, is het nodig om een ziekte te bestempelen als A-ziekte.

Dit klopt gewoon niet; de A-status past niet bij een op dat moment ongevaarlijk geacht virus. Men wou kennelijk maatregelen kunnen nemen, dat stond centraal.

In november stelde het FvD dezelfde vraag (bron-met teruglink naar juli) ]

 

De minister mocht dit doen zonder instemming van de volksvertegenwoordiging, volgens de WPG (artikel 20). Dat artikel zegt ook dat binnen acht weken na dagtekening van zo’n regeling een voorstel van wet tot incorporatie (opname) van deze regeling in de WPG aan de Tweede Kamer gezonden moet worden. De Kamer moet het bekrachtigen.

Indien het voorstel van wet wordt ingetrokken of door een der Kamers der Staten-Generaal wordt verworpen, wordt de regeling onverwijld ingetrokken.

Deze formulering laat een gaatje open dat door onze regering wordt benut. Er is een wetsvoorstel tot opname naar de Kamer gegaan op 20 februari, de Raad van State heeft advies uitgebracht en de TK-commissie kwam op 18 maart met een kort verslag van het voorbereidend onderzoek.

Maar het wetsvoorstel is niet behandeld, zodat de regeling nog van kracht lijkt en CoViD-19 niet in de WPG staat maar op een inlegvel.

De regering overtreedt volgens mij de wet, ook al wordt behandeling of goedkeuring niet genoemd. Het is overduidelijk dat het wetsvoorstel binnen een normale termijn goedgekeurd moet worden. Daardoor staat CoViD-19 wettelijk niet in groep A en ontbreekt de basis voor de meeste maatregelen.

Volgens mij zou dit voorstel in maart ’20 een zeer ruime meerderheid hebben gekregen in de TK, dus waarom stelde men het uit ? Corona heeft de hoogste prioriteit. Nu -eind ’20- zouden Kamerleden van deskundigen kunnen horen dat CoViD-19 niet onder A hoort te vallen.

Op 27-1 heeft de TK-commissie VWS  besloten om het voorstel niet controversieel te verklaren. Uit de besluitenlijst

• De commissie is nog in afwachting van de Nota nav het verslag.
• Op 26 augustus 2020 is een nota van wijziging ontvangen.

Op 26-1 vroeg ik per e-mail aan de voorzitter van de Tweede Kamer: Waarom heeft de Kamer dit wetsvoorstel nog niet behandeld ? Er  kwam geen antwoord.

Waarom zou CoViD-19 op de A-lijst moeten staan ? Dit zegt de WPG over quarantaine:

verblijf van een persoon die mogelijk besmet is met een infectieziekte behorend tot groep A in een door de burgemeester aangewezen gebouw, schip [] in verband met de bestrijding van de gevaren van die ziekte voor de volksgezondheid;

Enerzijds geldt de quarantaine-optie voor mogelijk geïnfecteerden: da’s ruim. Anderzijds moet de burgemeester hen op laten nemen in een gebouw, niet in de woning. Voor huisarrest is de WPG ongeschikt. De regering maakt daarom het beleid buiten die wet om, zo blijft de A-lijst van de WPG buiten beeld.

Arts Elke de Klerk (van de World Doctors Alliance) voert actie om CoViD-19 van de A-lijst te halen. “We weten nu dat het een normaal griepvirus is, en het griepvirus staat niet op de A-lijst.”

Minister: Dat die wet wat is blijven liggen maakt niet uit – mei ’21

25 mei ’21. Tijdens het debat in de Eerste Kamer over de wet testbewijzen vroeg Van Hattem (PVV):

Er ligt nog een wetsvoorstel [] onder de naam Wijziging Wet publieke gezondheid in verband met het coronavirus. Daarin staat dat er op 28 januari 2020 een ministeriële regeling in de Wpg is opgenomen waarin COVID-19 als groep A is opgenomen en dat op basis daarvan een wettelijke meldingsplicht mogelijk is en alle bestrijdingsbevoegdheden uit de Wpg zijn geactiveerd. Vervolgens is [] gesteld dat met het wetsvoorstel de ministeriële regeling in de Wpg wordt opgenomen. Dit wetsvoorstel is bij de Tweede Kamer blijven liggen. []. Dus is er strikt juridisch gezien sprake van een infectieziekte A die als grondslag kan dienen voor deze Twm en de twee vandaag voorliggende wetsvoorstellen?

Minister De Jonge: Ja. Het enkele feit dat die wet wat is blijven liggen, doet daar niet aan af.

De heer Van Hattem (PVV): Kan de minister dan ook aangeven waarom deze wet dan wel is ingediend en aanvankelijk wel nodig zou zijn geweest, en waarom die dan niet is ingetrokken?

Minister De Jonge: Nee, dat kan ik niet. Ik meen dat die wet gewoon nog wacht op behandeling. Maar dat doet niet af aan de feitelijke situatie waarin we zitten. Dat is dat corona gewoon een A-ziekte is, als begrepen onder de Wpg.

De heer Van Hattem (PVV):  Maar is het dan ook juridisch gezien [] een A-ziekte, nu deze wet er niet ligt? Er ligt alleen een ministerieel besluit dat blijkbaar in de wet had moeten worden opgenomen. [] Kan de minister  duidelijkheid in dit debat nog verder verschaffen?

Minister De Jonge:  Ja.

Van Hattem had moeten vragen: waarom benutte de regering -ook hier- een maas in de wetgeving in plaats van de fatsoenlijke weg ?

Op 9 juni was een procedurevergadering VWS waarin de nota van de minister werd behandeld. De nota is het antwoord op vragen van -een paar- Kamerfracties die in maart ’20 (!) werden gesteld. Ook werd besloten tot plenaire behandeling ….. in week 36. Zou dat in 2021 zijn, of ’22 ?

TK ‘debat’ met drie partijen – juli ’21

[ 27 aug]  De plenaire behandeling was op 1 juli (week 27; tijdens mijn vakantie).

Er waren maar 3 partijen aanwezig ! FvD, PVV en BBB. De andere partijen hadden niets in te brengen; zij konden het voorstel verdedigen noch aanvallen. Was dat de reden dat men zo’n beschamende vertoning wilde uitstellen ?

De uitslag van de stemming (6 juli) was 103 voor, 26 tegen (21 afwezig).

Gideon van Meijeren van het FvD hield een goed betoog

Hugo de Jonge zat vorige maand bij WNL Op Zondag. Hij zei gewoon letterlijk dat als hij het noodzakelijk vindt om zich niet aan de wet te houden, hij zich ook niet aan de wet houdt en dat hij dan onrechtmatig handelen geoorloofd vindt. Ik zie dat hij zijn rug naar mij toe draait, maar dit zijn uitspraken die direct onze rechtsstaat ondermijnen.

Als er zulke sterke aanwijzingen zijn dat het wetgevingsproces hier niet rechtmatig wordt gevolgd en dat de juridische grondslag onder alle coronamaatregelen niet deugdelijk is, dan is het de plicht van het parlement als medewetgever om hier serieus naar te kijken. Maar het lijkt erop dat een meerderheid van de partijen de minister zelfs steunt in zijn lugubere wens om geen debat te voeren over dit wetsvoorstel.