Rotmaatregel; nieuwe limiet 100 km/u -maart ’20

Laatste verbetering 8 december 2023

Weg met de te lage snelheidslimiet op snelwegen

Vanaf ’10 schreef ik over de verhoging van de maximumsnelheid naar 130 km/u op baluw.nl. Naar aanleiding van het terugdraaien hergebruik ik dat en voeg voorspellingen en actuele inzichten toe. Rotmaatregel.nl verwijst naar deze pagina.

Wat is hier te vinden ?

De overheid is stuk

De rotmaatregel Overal 100 past in een politiek klimaat.

Deze overheid is stuk en bestuurlijk Nederland handelt totalitair.

Rechtsverduistering

Het is de bedoeling dat de wet tussen of boven de overheid en de bedrijven en burgers staat.

Bij geschillen passen rechters puur de wet toe, denk aan de blinddoek. In die ideale situatie houden allen zich aan de wet en zijn de wetten evenwichtig (alle belangen afgewogen.

Het recht straalt voor iedereen. De wet legt de overheid aan banden.

De werkelijkheid is anders

 1. De overheid maakt de wetten zelf (!) en de invloed van de burgers is verwaarloosbaar;
 2. De rechtspraak (OM en rechterlijke macht) is in handen van de overheid;
 3. De overheid houdt zich niet altijd aan de wet;
 4. Veel wetten zijn niet in het landsbelang maar vervullen de wensen van minderheden (o.a. de 1%, milieubeschermers) ten koste van anderen ( MKB, agro-sector)
 5. De rechtspraak veroordeelt de overheid bijna nooit.

Het recht straalt niet voor bedrijven en burgers.

Het volk beseft dit en zal waarschijnlijk in actie komen, lees verder.

Een eerste aangrijpingspunt is het verlagen van de maximumsnelheid op onze autobanen naar een gevaarlijk niveau.

De grootste regeringspartij zag de bui hangen en stak twee paraplu’s op: na zevenen geldt de huidige limiet (100-130) en men gaf de tegenstanders gelijk met het woord rotmaatregel. We zullen zien of dat hen droog houdt.

De links-groene heilstaat

In de sociale- en de kassamedia viel het woord vrijheid weinig, eind vorig jaar. Ten onrechte want overal 100 is een krachtig signaal van het voortdurende streven naar een links-groene heilstaat. De maatregel is anti vrijheid en anti auto.

Mijn boodschap aan de voorstanders van veestapel-halvering, drempelloze vluchtelingen-opvang en Overal 100:

In een maatschappij waarin verbieden en globalisering toenemen, kom jij zelf ook aan de beurt.

Als de gemeente jouw wijk aanwijst om binnen 5 jaar gasloos te worden, bij voorbeeld. Of jouw kind moet concurreren met buitenlandse studenten en (lang-opgeleide) werknemers, bij werk en woning.

Degenen die pleiten voor strengere (milieu)maatregelen legitimeren het verbieden en begrenzen door een overheid waar zij 0,0 invloed op hebben. Let op: wij zitten allemaal in hetzelfde schuitje.

Hoe kunnen automobilisten reageren?

Hoe de automobilisten in actie komen, een inschatting.

Met de voet

Een deel van de automobilisten negeert de te lage limiet (houdt de veilige snelheid aan, lees verder) en gebruikt Flitsmeister, Waze e.a.

De aangehouden snelheden worden toch door de bestuurders op de weg bepaald (en de verkeersituatie) m.a.w praktisch is de limiet niet dwingender dan een verzoek of advies.

Maar het merendeel van de automobilisten zal de nieuwe limiet accepteren 1 omdat zij dat -nu al- prettig of nodig vinden of 2 ‘iedereen moet zich aan de wet houden’. Zij rijden 100 km/u of langzamer, ook op de linkerstrook.

Via belastingen

De overheid trekt jaarlijks twintig miljard uit de weggebruikers, grotendeels indirect (accijns via pomphouders) en automatisch. Alles op deze pagina.

Alleen de wegenbelasting (5,5 miljard) wordt door de slachtoffers zelf betaald. De MRB is een aangiftebelasting. Dat betekent dat de houder alles moet uitvoeren: aangifte doen, de belasting berekenen en tijdig betalen. Makkelijker kan niet. De belastingdienst hoeft alleen in actie te komen bij wanbetaling. De belastingdienst helpt wel door betaling per acceptgiro of automatische incasso aan te bieden en door een “rekening” te sturen na elke aankoop.

Als u een motorrijtuig () op uw naam zet, doet u gelijk aangifte voor de motorrijtuigenbelasting. Korte tijd later krijgt u [] een rekening met een acceptgiro toegestuurd. Daarop staat het bedrag dat u aan motorrijtuigenbelasting moet betalen.

Hun mening (juni ’21)

In februari-juni ’20 ging het Belevingen-onderzoek van het CBS over energietransitie en vervoer. Het werd pas in juni ’21 gepubliceerd; reden onbekend.

Een vraag betrof de toen verse rotmaatregel: welke maximumsnelheid  wenst u?

Door het verlagen van de maximumsnelheid op autowegen wil de overheid een bijdrage leveren aan een beter milieu of klimaat.

Het CBS is hier onnauwkeurig: overal 100 moest de stikstofuitstoot beperken om de vegetatie in een aantal gebieden te conserveren.

41 procent vond 100 kilometer per uur goed en 51 procent niet:

9 procent wil naar 110, 24 procent 120, 15 procent 130, 1,4 % hoger dan 130 en 1,2 % geen limiet. Duidelijk: 98,8 procent heeft deze pagina niet gelezen.

Veiligheid geen reden voor snelheidsbeperking

Het gaat om de veilige snelheid

Er zijn twee soorten overschrijding:

 1. Harder rijden dan de situatie en jouw rijvaardigheid toestaan,
 2. Harder rijden dan de limiet.

Voor de verkeersveiligheid is alleen type 1 van belang, maar alle autoriteiten doen alsof alleen type 2 geldt, en bijna iedereen gelooft dat.

Type 1 stelt de veilige snelheid centraal: in elke situatie zijn snelheden tussen x en y veilig. Zoals iedereen weet: te langzaam rijden is even gevaarlijk als te snel;  type 2 negeert dit feit.

Voorbeelden:

 • Met groot snelheidsverschil een rij auto’s passeren is onveilig omdat een van hen  kan gaan inhalen.
 • Zodanig langzaam rijden dat vrachtwagens moeten inhalen is onveilig.

Verder geldt artikel 5 van de WVW:

Het is () verboden zich zodanig te gedragen () dat het verkeer () wordt gehinderd of kan worden gehinderd.

Borden naast of boven de weg kunnen de veilige snelheid niet aangeven (matrixborden zijn wel nuttig voor het signaleren van files.

Automobilisten moeten de veilige snelheid in de vingers krijgen. De meesten begrijpen dit goed of voldoende, ondanks dat type 2 de norm is.

Conclusie: limieten zijn overbodig, behalve tegen geluidshinder, lees verder.

Zonder limieten kan iedereen op het verkeer letten, in plaats van op de snelheidsmeter, de borden en de flitspalen.

Risico te langzaam rijden verzwegen

In Nederland geldt geen minimale snelheid, wel de algemene regel dat men anderen niet mag hinderen of in gevaar brengen.

Er is bij bestuurlijk Nederland, de media en het verkeersveiligheidcircuit geen aandacht voor het gevaar dat te langzaam rijden overduidelijk oplevert. Want dat past niet in de mantra dat te hard rijden slecht is; hoe harder hoe gevaarlijker.

In de Factsheet Snelheid van de SWOV (2007) komt het niet voor.

De hoogte van de boete voor te langzaam rijden is niet te vinden op om.nl.

Rijksoverheid.nl zegt alleen (geen bedrag): U kunt een boete krijgen voor gevaarlijk of hinderlijk rijgedrag. Dit is geregeld in artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994.

In België worden jaarlijks 650 boetes opgelegd, waarvan 150 op de autosnelweg, waar een minimale snelheid van 70 kilometer per uur geldt. De overigen zijn voor het niet respecteren van de wegcode “geen enkele bestuurder de normale gang van andere bestuurders mag hinderen door abnormaal traag te rijden wanneer daar geen geldige reden toe is, of door plots te remmen wanneer dit niet om veiligheidsredenen vereist is”

Waarschijnlijk wordt nog geen promille van de te-langzaam rijders beboet.

In het VK werden twee doden, 26 zwaar gewonden en 132 licht gewonden toegeschreven aan te langzaam rijden (‘18).

Geen onderzoek naar gevolgen 130

De verkeersautoriteiten beweren steevast dat de verhoging van de snelheidslimiet voor meer ongevallen en slachtoffers zorgt. Je verwacht dat de verhoging naar 130 onderzocht is.

De SWOV antwoordde op mijn vraag: “Wat is de opvatting van de SWOV over het effect op de verkeersveiligheid van de recent aangekondigde limietverlaging ? Is er onderzoek verricht naar de gevolgen van de limietverhoging naar 130 km/u ?”

19-11-19/  Wij hebben geen onderzoek gedaan naar de aanstaande snelheidsverlaging op de autosnelwegen [dat vroeg ik niet SL].

In z’n algemeenheid weten we wel dat hogere snelheden tot meer ongevalskans leiden en – omgekeerd – een lagere snelheid dus tot lagere ongevalskansen. De mate waarin, is echter afhankelijk van veel verschillende factoren. Zie ook onze factsheet over Snelheid.

Daar staat deze opvatting (hogere snelheid meer schade) met meer woorden omschreven. Het is een onderbuik-idee dat met allerlei formules en feitjes schijnbaar onderbouwd wordt.

Cijfers steunen het gevoel niet

In een SWOV-rapport over dodelijke ongevallen op (auto)snelwegen in ‘16 staan deze cijfers:

 • trajecten met 100 km/u – 20 % van de weglengte en 16 % van de doden
 • trajecten met 120 km/u – 20 % weglengte en 26 % van de doden
 • trajecten met 130 km/u – 54 % weglengte en 36 % van de doden.
  Het relatieve risico is 0,8 voor 100, 1,3 voor 120 en 0,7 voor 130.
  Het totale aantal doden was 73 (inclusief wegen met 80 km/u); uit deze lage waarden kun je nauwelijks conclusies trekken. Verder zou je het aantal gereden kilometers moeten meenemen voor deze 3 snelheidslimieten en nog tien factoren.

Milieu geen reden voor snelheidsbeperking

De rijsnelheid is maar een van de vele factoren die de emissies bepalen.

 • verkeersmaatregelen (eenrichtingswegen, stoplichten, drempels)
 • bezettingsgraad
 • rijstijl
 • drukte, files
 • aantal kilometers per jaar
 • het type auto en motor
 • koude start; lengte van de rit
 • bij stikstof: waar gereden in Nederland.

Tussen de twee auto’s met de grootste en de kleinste depositie op Natura2000-gebieden in een jaar ligt een factor 80 misschien. Met overal 100 draait men aan éen van de vele knoppen. Maar ja al dat andere valt vrijwel niet te sturen.

In de nacht 130 slecht voor geluidshinder

Ondanks de geringere verkeerstroom is ’s nachts de psychologische, deels onbewuste geluidshinder groter dan overdag. Daarom zijn er in Duitsland na 22u snelheidsbeperkingen op de snelwegen bij woonwijken. De overheid in ons land maakte een foute keuze voor een hogere limiet na 19u, ongeacht omwonenden.

Ongelimiteerd

In het BABW regelt de overheid hoe de overheden verkeersmaatregelen uitvoeren. Er is g/een limiet aan het aantal limieten:

Geen andere dan de volgende maximumsnelheden worden vastgesteld op wegvakken op autosnelwegen: 130, 120, 110, 100, 90, 80, 70, 60, 50 km/h.