Het eindpunt van de energietransitie

Wat lezen we vaak bij de bangmakers: laten we stoppen met de discussie over klimaatverandering, en de energie-transitie doorvoeren. Ook sommige klimaatsceptici zijn voor die transitie, met andere redenen: het opraken, de vervuiling en de afhankelijkheid van foute regimes.

Het staat vast dat de energietransitie het doel is, niet het stoppen van klimaatverandering. En energietransitie betekent uitsluitend duurzame bronnen gebruiken. Dat doel wordt omarmd door de politiek, de bezorgde burgers en de bedrijven in de DE-sector.

Voor de groenen* is zelfs de transitie een middel.

*Dit betreft de aanstichters, de invloedrijke mannen en vrouwen (deels) achter de schermen. Bijna alle voorstanders van de energietransitie in ons land hebben geen ontwrichting op het oog. Daarbij is het moeilijk om de ware motieven van anderen te kennen. Zie ook $ onderaan.

Klimaatverandering tegengaan dus energie-transitie dus ontwrichting en ontvolking.

De eerste stap is duidelijk en bekend. De tweede moet ik onderbouwen.

Het staat vast dat energievoorziening essentieel is. Ons land draait op energie die betaalbaar is en altijd beschikbaar. Zonder energie geen maatschappij, geen leven.

Nu komt zo’n 92 procent van de totale energievraag van koolstoffen. Het is bekend maar lijkt vaak vergeten: stroom(opwekking) is maar een deel van de energievraag. Dingetjes als verwarming en transport gaan voor ongeveer honderd procent op koolstof.

De klimaatbeleid is gericht op het uitbannen van koolstof en kernstroom (in ons land levert dat laatste een kleine bijdrage; uitbannen is dus: niet verder toepassen).

Omdat duurzaam veel te weinig oplevert, nu en in 2050, leidt dit tot afbraak van de energievoorziening.

Energie-transitie is energie-rantsoen of energie-schaarste.

Wat gebeurt er als we geen fossiele brandstoffen meer hebben? (n.b. ook geen import van grijze stroom). Hoe, in welke volgorde en mate die gruwelijke gevolgen optreden en elkaar versterken is onbekend.

Schatting: na een paar maanden wonen er hooguit een paar miljoen mensen in ons land, de rest is dood of gevlucht: een ontvolking $.

  • Industrie verdwijnt;
  • Nederland wordt een agrarische samenleving, iedereen moet op het land werken, want landbouwwerktuigen werken bijna volledig op fossiele brandstoffen. Het bijmengen van biobrandstoffen is maar beperkt mogelijk en elektrische tractoren kunnen maar een paar uren werken op een acculading;
  • Bomen worden gekapt, dieren opgegeten;
  • Alles op rantsoen.

Dat doet denken aan Cambodja onder het regime van de Rode Khmer,
de Grote Sprong Voorwaarts van Mao Zedong en het Morgenthau-plan voor Duitsland.

Ver gezocht? GroenLinks heeft Paul Rosenmöller benoemd tot lijsttrekker (dus fractievoorzitter) in de Eerste Kamer. Hij zei in ’79 dat we van Mao “ontzettend veel [kunnen] leren” en hij was bestuurslid van de maoïstische Groep Marxisten-Leninisten in 1981-82. De GML ontkende de moordpartijen van de Rode Khmer.

De voorstanders van de energietransitie zeggen dat er voldoende duurzame stroom zal zijn. Het is echter uitgesloten dat de energievoorziening in dertig jaar van 7 naar 95 procent duurzaam kan gaan bij gelijk blijvende welvaart (laat staan groeiende).

Los daarvan: voor de bouw van windparken, opslagbekkens en zonneparken richting 95% is heel veel energie nodig, en die komt grotendeels van koolstofverbindingen, in de eerst 20-25 jaar. De energietransitie is een aanjager voor CO2-emissies.

Patrick Moore verwoordt het uitvoeriger, lees Green New Deal Would Kill Almost Everyone (GND zal bijna iedereen ombrengen). Hij raakte een zenuw want Greenpeace verwijderde hem als mede-oprichter . Artikel op ninefornews

Voor ontwrichting als doel zijn aanwijzingen:

  • Bij de grondleggers en oprichters van milieubewegingen vinden we veel voorstanders van bevolkingskrimp. Thomas Malthus zag de mens als bedreiging voor de planeet, en dat werd overgenomen door de Club van Rome. Vanaf de jaren ‘zeventig werd de anti-life opvatting gepropageerd: geboortebeperking, abortus, homoseksualiteit, feminisme en -in ontwikkelingslanden- gedwongen sterilisatie.

Het is evident dat de milieubeweging kernenergie met valse argumenten heeft aangevallen. Hier twee episodes

The fallout of the Nobel scam of 1946: Hoe prijswinnaar Herman Muller verzweeg dat een lage dosis kernstraling veilig is.

De smerige campagne tegen kernenergie in Ohio in de jaren ‘zeventig. Het bestuur wou (moest) de kolencentrales vervangen door kerncentrales, vanwege de zware luchtverontreiniging. De milieubeweging zette alles op alles om die verbetering tegen te houden.

  • Ook opslag van CO2 (CCS) is niet de bedoeling want dan verandert er te weinig.
  • Als sceptici erop wijzen dat fors Nederlands klimaatbeleid zorgt voor een uiterst geringe beperking van de temperatuurstijging dan blijft een goed weerwoord uit. Men zegt: de energie-transitie moeten we toch uitvoeren.

Nog een oorzaak voor ontvolking

Sommige voor- en tegenstanders van klimaatbeleid vinden de overbevolking een groot probleem. Die opvatting is onjuist, als we naar Nederland kijken. Ondanks de groei tot het huidige stevige aantal inwoners per vierkante kilometer is er veel welvaart, niet weinig natuur en weinig vervuiling. Hetzelfde geldt in de meeste ontwikkelde landen.

Bovendien is het tegenovergestelde het gevaar: met de huidige lage geboortecijfers gaan veel volkeren langzaam uitsterven in de 22e eeuw, na een periode met vergaande vergrijzing.

 

Japan, Europa en Noord-Amerika het eerst, maar ook China gaat al bijna bergaf.

 

Die ontvolking is uiterst zorgelijk en daar heeft bijna niemand het over.

 

Is het af te wenden met hoge/re geboortecijfers in de toekomst ? Dat moeten we wel nastreven want het alternatief is de ware catastrofe.

 

Er zijn dus twee oorzaken voor ontvolking:

 

  1. Vanwege lage geboortecijfers; heel waarschijnlijk zonder koerswending.
  2. Vanwege de energietransitie; door de machthebbers gewenst maar lastig uitvoerbaar.

 

Artikel en discussie naar aanleiding van vrouwen die geen kinderen willen omwille van de klimaatverandering op blog klimaatverandering.

 


[noot] $ Waarbij de 1 procent (beter: de 1 promille) het wel overleeft. Complotfantasie ? De Republikeinen in de US Environment [] Committee publiceerden in 2014 een rapport over de samenzwering tussen milieuactivisten, de Environmental Protection Agency en miljardairs die grote sommen geld gebruiken om het milieubeleid te beïnvloeden.

Please Login to Comment.