Geen rechtsgrond voor ongewenstverklaring David Icke

Laatste verbetering 3 april 2024

Zoals zo vaak neemt de regering bij de ongewenstverklaring  (ook inreisverbod genoemd) voor David Icke een loopje met de wet.

De IND stelde (t.o. RTL Nieuws)

Als er concrete aanwijzingen bestaan dat een vreemdeling een gevaar voor de openbare orde of nationale veiligheid vormt kan de IND besluiten om een vreemdeling te signaleren in het Schengeninformatiesysteem (SIS II) als niet tot het Schengengebied toe te laten vreemdeling. []

Dat blijkt half waar; van de INDsite:

  1. Een ongewenstverklaring geldt in de praktijk voor burgers van de EU/EER [] die in Nederland zijn.
  2. Burgers van andere landen (derdelanders) die in Nederland zijn, krijgen [] een inreisverbod.

1. Icke is EU/EER-burger noch in Nederland verblijvend (ttv het besluit) dus een ongewenstverklaring zou heel vreemd zijn.

Wat wel klopt: iemand die een gevaar is voor de openbare orde (of nationale veiligheid) kan ongewenst verklaard worden.

Maar dat is niet besloten.

Beslist de IND dat u een ongewenstverklaring krijgt dan staat dat in een besluit. [] Kan de politie het besluit niet aan u geven? Dan maakt de IND de ongewenstverklaring bekend door het in de Staatscourant te zetten.

Er is geen -recente- ongewenstverklaring voor David Icke op 5-11.

Nog een ongerijmdheid:

De ongewenstverklaring heeft geen einddatum en stopt pas als de IND dat beslist.

Die 2 jaar lijkt ‘geleend’ van het inreisverbod:

Een inreisverbod duurt meestal 2 jaar. Soms kan een inreisverbod korter of langer zijn. [] Dit hangt af van uw situatie:

[] 2 jaar: standaard periode (bijvoorbeeld bij een overstay van meer dan 90 dagen).

10 jaar: als u een gevaar bent voor de openbare orde.[]

 

2. Een inreisverbod geldt voor asielzoekers:

U kunt alleen een inreisverbod krijgen als u een terugkeerbesluit hebt gehad en niet de nationaliteit hebt van de EU/EER-landen [].

en na visum-afloop

Na afloop van de geldigheidsduur van uw visum [] moet u Nederland en het Schengengebied verlaten. Doet u dat niet? Dan kunt u een inreisverbod voor het grondgebied van de Europese Unie krijgen.

De e-mail-brief aan Icke omzeilt het voorgaande: beide termen komen er niet in voor.

Met deze brief informeer ik u dat u per direct bent gesignaleerd in het Schengen Informatie Syteem (SIS II) voor de duur van twee jaar en is het u niet toegestaan om het Schengengebied in te reizen.

Die signalering is secundair, het is een administratief gevolg van een besluit. Zonder besluit geen signalering.

Ook de term ‘besluit’ ontbreekt, het is inderdaad een brief met een mededeling.

Conclusie: er is geen rechtsgeldig besluit genomen, Icke kan Nederland bezoeken.

Icke zou desondanks bij de grens tegengehouden worden.

De tegenstanders van het fictieve besluit schermen met de vrijheid van meningsuiting en ‘geen gevaar voor openbare orde’. Die argumenten zijn juist, maar juridisch zwakker dan mijn conclusie.

Zo ook hoogleraar Brouwer in het AD

In de brief [] staat dat het niet ondenkbaar is dat zijn komst [] zal leiden tot een verstoring van de openbare orde, bijvoorbeeld door een confrontatie tussen demonstranten en tegendemonstranten. Dat is volgens Jan Brouwer nog altijd geen reden om hem dan maar helemaal te weigeren. ,,Een rechter zal dan zeggen: dan zorg je maar dat er voldoende politie op de been is om de veiligheid te waarborgen. De overheid dient zich aan de spelregels te houden en moet zich daarin vooral niet verliezen.

Logisch: niemand (in zo’n positie) wil de waarheid onthullen. Met deze uitspraak wil dominant Nederland aantonen dat de vrijheid van meningsuiting en de rechtspraak overeind blijven.

Wat kan Icke doen ?

[6-11]

Zijn niet-optreden bij de demonstratie is geschiedenis maar de ongewenstverklaring geldt nog twee jaar.

Icke kan aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid vragen om de brief en de signalering in te trekken omdat een deugdelijk besluit ontbreekt.

Reacties

In het Parool een heel artikel over de procedure, de auteur merkt het ontbreken van een besluit niet op

Het verschil met de haatpredikers uit verre landen is dat Icke als Brit geen visum nodig heeft om naar Nederland te reizen. Dat hij nu toch niet naar de 26 Schengenlanden kan reizen, komt doordat hij met een beroep op de Vreemdelingencirculaire (‘gevaar voor de openbare orde’) op een lijst voor ongewenste personen wordt gezet.

De koppenmaker heeft het niet goed begrepen:

Door procedure voor haatimams kon David Icke buiten de deur gehouden worden

 

De reactie van Viruswaarheid

[6-11]

De Nederlandse overheid mag Icke die het Schengengebied vanuit een niet-Schengengebied binnenkom [] op basis van artikel 6 lid 1 sub e van de Schengengrenscode in beginsel de toegang ontzeggen op basis van vrees voor verstoring van de openbare orde. Echter, dat mag niet zomaar. Dat moet nader worden onderbouwd.  Daar is helaas geen sprake van in brief van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Eric van der Burg aan Icke waarin hem voor twee jaar de toegang tot de Schengenzone () wordt ontzegd. De bief is weinig ter zake, onthutsend knullig beargumenteerd en bevat niet eens een wettelijke grondslag. Zo dadelijk zal blijken dat dit mogelijk geen belemmering is om desondanks voldoende effectief te zijn.

Dat laatste kon ik niet vinden. Maar de brief was de facto effectief: Icke kwam niet.

Beslissing met weigeringsgronden verplicht

Trouwens, die Schengengrenscode zegt in artikel 14 (Weigering van toegang) wat er aan de buitengrens precies moet gebeuren.

2. De toegang kan alleen worden geweigerd in een met redenen omklede beslissing waarin de precieze weigeringsgronden worden genoemd. De beslissing wordt genomen door een naar nationaal recht bevoegde instantie. Zij is onmiddellijk van toepassing.

De met redenen omklede beslissing [] wordt meegedeeld door middel van het standaardformulier [] dat wordt ingevuld door de naar nationaal recht [] bevoegde autoriteit. Het ingevulde standaardformulier wordt verstrekt aan de betrokken[e] , die met behulp van dit formulier de ontvangst van de beslissing tot weigering van toegang bevestigt.

Zoals gezegd: er was geen beslissing.

Martin Vrijland schreef

[7-11]

David Icke had natuurlijk gewoon naar Nederland kunnen komen. De brief die hij ontving [] is totaal ongeldig om twee redenen.

De eerste reden is dat u zich bij het lezen focust op de inhoud, terwijl u zich eigenlijk zou moeten focussen op de afronding: ‘Deze brief is tot stand gekomen in een geautomatiseerd proces en dus niet ondertekend’. []  Als een brief niet ondertekend is, is deze niet rechtsgeldig. Punt. []

De regel over het geautomatiseerd proces is bizar; heeft AI deze brief opgeleverd? Helaas is ondertekening voor bestuurlijk Nederland onbelangrijk, zelfs voor de rechtspraak. Ook coronawetten werden niet ondertekend.

De tweede reden is dat als je een demonstratie aanmeldt, je tegen de autoriteit zegt: “Wij stellen ons onder uw wetgeving” of “wij aanvaarden uw autoriteit”. Door dat juist niet te doen en door de autoriteit af te wijzen, kun je zo’n (ongetekend) decreet gewoon negeren. Het is krachteloos.

Met die houding kun je ook rechtsgeldige besluiten negeren …

In dat stuk vertelt Vrijland ook over de relatie tussen de Raad van State, de koning en de Gratie Gods. Daarin staan een paar onjuiste beweringen, zoals

Die koning wordt aangesteld door de Raad van State, waar hij zelf voorzitter van is.

Die koning wordt aangesteld door de Raad van State, waar hij zelf voorzitter van is.

Hier gaat Vrijland dieper in op David Icke

Nu stelt David Icke ook dat we in een simulatie leven [] “Het systeem kan alleen haar fascisme uitrollen omdat wij er onze toestemming aan verlenen. We moeten ‘NEE’ zeggen”. Maar de praktijk is dat hij geen NEE heeft gezegd als het gaat om de ongetekende brief afkomstig van datzelfde systeem.“

Inderdaad.