Corona-voorwaarden bij het reizen in strijd met EU-recht

Laatste verbetering 11 juni 2021

Bij de ‘health’voorwaarden voor het reizen in en tussen EU-landen wordt het volgende vergeten.

1 Dit schendt het beginsel van vrij verkeer volgens artikel 45 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie: Vrijheid van verkeer en van verblijf

1. Iedere burger van de Unie heeft het recht zich vrij op het grondgebied van de lidstaten te verplaatsen en er vrij te verblijven.

2 De grenscontroles zijn afgeschaft binnen de Schengenzone. Het volgende komt van deze pagina:

Een lidstaat mag “tijdelijke grenscontroles uitvoeren in uitzonderlijke omstandigheden, wanneer de openbare orde of de nationale veiligheid * in gevaar is.”

en

“In uitzonderlijke gevallen kan een EU-land u of uw gezinsleden de toegang tot het grondgebied weigeren om redenen van openbare orde, veiligheid of volksgezondheid.

De autoriteiten moeten dan bewijzen dat u of uw gezinsleden een “actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging” vormen. Dit besluit moet u schriftelijk meegedeeld worden, met een uitvoerige verantwoording en een vermelding van hoe en tot wanneer u ertegen in beroep kan gaan.”

* Hier ontbreekt volksgezondheid.

3 Het grondrecht werd tot 2004 gehinderd door richtlijnen voor (buitenlandse) studenten en werknemers. Toen werd in een richtlijn het grondrecht helder gemaakt.

Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden.”

Hierin staan deze overwegingen:

(1) Burgerschap van de Unie verleent iedere burger van de Unie, binnen de beperkingen van het Verdrag en de maatregelen tot uitvoering daarvan, een fundamenteel en persoonlijk recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten.

(2) Het vrij verkeer van personen is een van de fundamentele vrijheden binnen de interne markt, die een ruimte zonder binnengrenzen omvat waarin vrijheid is gewaarborgd volgens de bepalingen van het Verdrag.

(11) Het fundamentele en persoonlijke recht van verblijf in een andere lidstaat wordt door het Verdrag rechtstreeks aan alle burgers van de Unie verleend en is niet afhankelijk van het voldaan hebben aan administratieve procedures.

11 betekent dat geen overheid voorwaarden mag opleggen.

De artikelen:

Artikel 4 – Uitreisrecht

1. Onverminderd het bepaalde met betrekking tot reisdocumenten bij nationale grenscontroles, heeft de burger van de Unie die voorzien is van een geldige identiteitskaart of een geldig paspoort [] het recht het grondgebied van een lidstaat te verlaten om zich naar een andere lidstaat te begeven.

Artikel 5 – Inreisrecht

1. Onverminderd het bepaalde met betrekking tot reisdocumenten bij nationale grenscontroles, laten de lidstaten de burger van de Unie die voorzien is van een geldige identiteitskaart of een geldig paspoort [] hun grondgebied binnenkomen.

 

4 De vier fundamentele vrijheden van verkeer in de Unie – personen, goederen, diensten en kapitaal – worden bevestigd door talrijke uitspraken van het Hof van Justitie van de EU. In geen van deze gevallen heeft het Hof zich uitgesproken voor enige beperking ervan en zeker niet om gezondheidsredenen.

 

Dus: de corona-voorwaarden voor het uit- en inreizen zijn strijdig met de EU/Schengen-verdragen.

Daar komt bij:

5  Wetten moeten begrijpelijk en eenduidig zijn en mogen niet (te vaak) veranderen. Dit zijn beginselen van behoorlijk bestuur. De regels voor het internationaal reizen voldoen hier niet aan.

  • Regels en adviezen staan door elkaar;
  • Ze wijzigen telkens “Houd er rekening mee dat de situatie in een land snel kan veranderen. Houd kort voor vertrek, tijdens uw reis en bij terugkeer het reisadvies in de gaten” (bron)
  • Er gelden adviezen/regels van het eigen land en het land van bestemming (en eventueel de doorreislanden). Nederland geeft een reisadvies voor Spanje en de Spaanse regering  bepaalt de voorwaarden voor Nederlanders.
  • Er wordt naar andere websites verwezen “Controleer voor uw reis altijd het actuele reisadvies per land op Nederlandwereldwijd.nl of in de Reisapp.
  • Lees deze pagina over het reizen naar Duitsland, dat recent geel is geworden. Alles klar ?

 

De parlementen, media, autoriteiten zullen dit allemaal negeren of ontkennen, maar wat doet de grensbeambte, als hij dit leest ? Een Engelse versie komt er aan.

Met dank aan Viruswaarheid – hun brief aan het EU-parlement.